39594
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - 17. wydanie poszerzone i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXI, [1], 403 strony : wykresy ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
Audience Group
Genre/Form
Indeks ISBN: 978-83-255-9676-7 978-83-255-9677-4
Rozdział 1: Źródła prawa pracy; 1. Zagadnienia ogólne; 2. Charakter prawny norm prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 3.1. Źródła powszechnego prawa prac; 3.2. Specyficzne źródła prawa pracy; 3.3. Źródła prawa pracy o charakterze międzynarodowym (konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, ustawodawstwo Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe); Rozdział 2: Zasady prawa pracy; 4. Zagadnienia ogólne; 4.1. Pojęcie i rodzaje zasad; 4.2. Funkcje zasad prawa pracy; 5. Katalog zasad prawa pracy; 5.1. Wolność pracy; 5.2. Zasada swobody nawiązywania stosunku pracy; 5.3. Zasada ochrony dóbr osobistych pracownika; 5.4.Zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnieniu; 5.5. Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; 5.6. Zasada odpłatności za pracę; 5.7. Zasada prawa do wypoczynku; 5.8. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 5.9. Zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych; 5.10. Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji; 5.11. Zasada ochrony uprawnień pracowniczych; 5.12. Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców; 5.13. Partycypacja pracowników w zarządzaniu; 5.14. Obowiązki pracodawców wobec związków zawodowych, samorządu załogi oraz rady pracowników; Rozdział 3: Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy; 6. Charakter prawny stosunku pracy; 7. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 7.1. Podmioty stosunku pracy; 7.2. Umowa o pracę; 7.3. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy; Rozdział 4: Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy; 8. Rozwiązanie umowy o pracę; 8.1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron; 8.2. Wypowiedzenie umowy o pracę; 8.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; 9. Zmiana treści umowy o pracę; 9.1. Trwała zmiana (na czas nieokreślony); 9.2. Czasowa zmiana (na czas określony); 10. Wygaśnięcie stosunku pracy; 11. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;11.1 Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę; 11.2 Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; 11.3. Roszczenia pracownika związane z wygaśnięciem umowy o pracę; 11.4. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy; Rozdział 5: Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe); 12. Przesłanki zwolnień grupowych; 13. Tryb zwolnień przewidzianych ustawą; 13.1. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika; 13.2. Rozwiązanie w trybie porozumienia stron; 14. Szczególna ochrona przed zwolnieniami; 14.1. Ochrona w razie zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracownika; 14.2. Szczególna ochrona w razie zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika; 15. Świadczenia związane ze zwolnieniami grupowymi; 16. Ponowne zatrudnienie; Rozdział 6: Zakaz konkurencji; 17. Uwagi ogólne; 18. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy; 19. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy; 20. Zakaz konkurencji w innych przepisach; Rozdział 7: Sytuacja prawna bezrobotnego; 21. Uwagi ogólne; 22. Pojęcie bezrobotnego; 23. Uprawnienia bezrobotnych; 24. Obowiązki bezrobotnych; 25. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem; Rozdział 8: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą; 26. Wynagrodzenie za pracę 26.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę; 26.2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę; 26.3. Systemy prawne regulowania wynagrodzenia za pracę; 26.4. Składniki wynagrodzenia za pracę; 26.5. Ochrona wynagrodzenia za pracę; 27. Inne świadczenia związane z pracą; 27.1. Wypłaty za czas niewykonywania pracy; 27.2. Odprawa rentowa lub emerytalna; 27.3. Odprawa pośmiertna; 27.4. Wypłaty wyrównawcze; 27.5. Świadczenia odszkodowawcze; Rozdział 9: Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy; 28. Uwagi ogólne; 29. Niewypłacalność pracodawcy; 29.1. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy; 29.2. Podmioty uprawnione do pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 30. Roszczenie pracownicze w związku z niewypłacalnością pracodawcy; 30.1. Rodzaje roszczeń zaspokajanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 30.2. Tryb realizacji roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Rozdział 10: Czas pracy; 31. Czas pracy; 31.1. Pojęcie czasu pracy; 31.2. Wymiar i rozkład czasu pracy; 31.3. Systemy czasu pracy; 31.4. Praca w nocy oraz w niedziele i święta; 31.5. Praca w godzinach nadliczbowych; 31.6. Okresy odpoczynku i przerwy w pracy; Rozdział 11: Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; 32. Urlopy wypoczynkowe; 32.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego; 32.2. Rodzaje urlopów wypoczynkowych; 32.3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 32.4. Wymiar urlopu wypoczynkowego; 32.5. Zasady realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego; 33. Urlopy bezpłatne; Rozdział 12: Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika; 34. Odpowiedzialność porządkowa; 34.1. Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej; 34.2. Katalog kar porządkowych; 34.3. Tryb nakładania kar porządkowych; 34.4. Środki odwoławcze; 35. Odpowiedzialność dyscyplinarna; Rozdział 13. Odpowiedzialność materialna pracowników; 36. Odpowiedzialność materialna; 37. Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy; 37.1. Przesłanki odpowiedzialności; 37.2. Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej; 37.3. Wysokość odszkodowania; 38. Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone; 38.1. Przesłanki odpowiedzialności za mienie powierzone i zakres odpowiedzialności pracownika; 38.2. Wspólna odpowiedzialność odszkodowawcza za mienie łącznie powierzone; Rozdział 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 39. Uwaga ogólna; 40. Ochrona zdrowia pracujących kobiet; 40.1. Prace wzbronione kobietom; 40.2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia; 40.3. Przeniesienie kobiety w ciąży (lub karmiącej piersią) do innej pracy; 40.4. Praca kobiet w ciąży w nocy, w godzinach nadliczbowych oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy; 40.5. Opieka pracownika nad dzieckiem do lat czterech; 41. Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego; 42. Uprawnienia pracujących kobiet oraz pracujących mężczyzn związane z wychowaniem dzieci; 42.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego; 42.2. Prawo do urlopu ojcowskiego; 42.3. Prawo do urlopu rodzicielskiego; 42.4. Prawo do urlopu wychowawczego; 42.5 Prawo do dodatku w okresie urlopu wychowawczego; 42.6. Prawo do zwolnień od pracy; Rozdział 15: Zatrudnianie i ochrona pracujących młodocianych; 43. Młodociany; 43.1. Pojęcie młodocianego; 43.2. Zatrudnianie młodocianych; 44. Ochrona zdrowia młodocianych; Rozdział 16: Świadectwa pracy; 45. Uwagi ogólne; 46. Świadectwa pracy.46.1. Treść świadectwa pracy; 46.2. Tryb wydawania świadectwa pracy; 46.3. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy; 46.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy; Rozdział 17: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 47. Zakres podmiotowy ustawy; 47.1. Pojęcie wypadku przy pracy i pojęcie choroby zawodowej; 47.2. Odpowiedzialność za wypadki przy pracy; 47.3.Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Rozdział 18: Spory pracy; 48. Uwaga ogólna 49. Spór indywidualny i zasady jego rozstrzygania; 49.1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy; 49.2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy; 49.3. Pojęcie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych; 49.4. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; 50. Spór zbiorowy i zasady jego rozstrzygania; 50.1. Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego; 50.2. Strony sporu zbiorowego i sposoby ich reprezentacji; 50.3. Tryb rozstrzygania sporów zbiorowych; 50.4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy; Rozdział 19: Przedawnienie roszczeń; 51. Pojęcie przedawnienia; 52. Bieg i terminy przedawnienia roszczeń; 52.1. Terminy przedawnienia roszczeń; 52.2. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia; Rozdział 20: Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych; 53. Zagadnienia ogólne; 54. Obowiązek ubezpieczenia społecznego oraz obowiązki pracodawcy i pracownika; 55. Składki na ubezpieczenie społeczne; 56. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa; 56.1. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby; 56.2. Świadczenia pieniężne z tytułu macierzyństwa; 56.3. Zasiłek pogrzebowy; 56.4. Postępowanie w sprawach zasiłków; 57. Pracownicze programy emerytalne. [JK]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51804 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51803/XIV czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Target audience note
Dla studentów prawa i administracji.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again