Forma i typ
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Autor
Bereza Bogdan
(1)
Chojna-Duch Elżbieta (1948- )
(1)
Czeluśniak Marcin
(1)
Gawrońska-Baran Andrzela
(1)
Gawrońska-Świeboda Agnieszka
(1)
Hryc-Ląd Agata
(1)
Jędrzejczyk Aneta
(1)
Lewandowski Mirosław
(1)
Liżewski Sławomir
(1)
Magdziarz Grzegorz
(1)
Młynarska-Wełpa Elżbieta
(1)
Rek-Pawłowska Justyna
(1)
Rybicka-Telec Paulina
(1)
Saja-Żwirkowska Klaudyna
(1)
Skóra Małgorzata
(1)
Tarnowska Bernadetta
(1)
Trzpioła Katarzyna
(1)
Wieczorek Zygmunt
(1)
Śledziewska Małgorzata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Odbiorca
Specjaliści ds. zamówień publicznych
(1)
Temat
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Biurowość
(1)
Ewakuacja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Programowanie zwinne
(1)
Rachunkowość
(1)
Umowa o dzieło
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gatunek
Poradnik
(3)
Informator
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
8 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-269-3449-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48809/IV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Vademecum BHP)
Rozdział 1: Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; Rozdział 2: Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż:; Rozdział 3: Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż:; Rozdział IV: Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego; Rozdział V: Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem; Rozdział 6: Ewakuacja; Rozdział 7: Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie; Rozdział 8: Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp; Rozdział 9: Techniczne środki zabezpieczenia ppoż: ; Rozdział 10: Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie– przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe; Rozdział 11: System ochrony ppoż: w firmie, czyli ocena stanu ochrony ppoż:; Rozdział 12: Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż: – system wewnętrznego audytu warunków ochrony ppoż:; Rozdział 13: Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej: [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49204 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49203/VI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia; I. Geneza zamówień publicznych 1. Początek zamówień publicznych w Europie; 2. Początek zamówień publicznych w Polsce; II. System zamówień publicznych w Polsce;1. Zamówienia publiczne – regulacja prawna; 1.1. Prawo UE; 1.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce; 2. Czym są zamówienia publiczne – definicja; 2.1. Odpłatność umowy; 2.2. Przedmiot umowy; 3. Zamawiający i wykonawcy; 3.1. Zamawiający; 3.2. Wykonawca; 4. Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy Pzp; 5. Zasady udzielania zamówień publicznych; 5.1. Zasada równego traktowania wykonawców; 5.2. Zasada uczciwej konkurencji; 5.3. Zasada jawności postępowania; 5.4. Zasada przejrzystości; 5.5. Zasada proporcjonalności; 5.6. Zasada pisemności prowadzonego postępowania; 5.7. Zasada prymatu trybów przetargowych; Rozdział 2: Krok 1 – przygotowanie procedury; I. Przygotowanie postępowania przez zamawiającego; 1. Opis przedmiotu zamówienia; 1.1. Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia; 1.2. Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia; 1.3. Konkurencja a opis przedmiotu zamówienia; 1.4. Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia; 1.5. Opis przedmiotu zamówienia poprzez normy, wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności i kody CPV; 1.6. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Szacowanie wartości zamówienia; 2.1. Zasady szacowania wartości zamówienia; 2.2. Ważność dokonanego szacowania; 2.3. Ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy; 2.4. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane; 2.5. Zamówienie w częściach – jak oszacować jego wartość; 2.6. Prawo opcji a szacowanie wartości zamówienia; 2.7. Szacowanie zamówień uzupełniających; 2.8. Szacowanie wartości nieprzewidzianego zamówienia; 2.9. Plany zamówień publicznych; 3. Wybór trybu udzielenia zamówienia; 3.1. Procedury konkurencyjne; 3.2. Procedury niekonkurencyjne; 4. Warunki udziału w postępowaniu; 4.1. Możliwość zastrzeżenia; 4.2. Określanie warunków; 4.3. Warunki udziału w postępowaniu – podział; 4.4. Pozytywne warunki udziału w postępowaniu; 4.4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4.5. Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum; 4.6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego; 4.7. Dokumenty, których może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 5.1. Obowiązek sporządzenia siwz; 5.2. Treść siwz; 6. Komisja przetargowa; 6.1. Powołanie komisji przetargowej; 6.2. Skład komisji przetargowej; 6.3. Regulamin komisji przetargowej; 6.4. Obowiązki komisji przetargowej; 6.5. Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia; II. Przygotowanie się wykonawcy do wzięcia udziału w przetargu; 1. Znalezienie interesującego przetargu; 2. Analiza ogłoszenia i siwz; 3. Wyjaśnienie treści siwz; 4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 5. Wadium; 6. Tajemnica przedsiębiorstwa; 7. Forma składanych dokumentów; 8. Złożenie oferty; Rozdział 3: Krok 2 – postępowanie o zamówienie; I. Wszczęcie postępowania; 1. Ogłoszenie o zamówieniu; 1.1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 1.2. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 1.3. Nieobowiązkowa publikacja ogłoszeń; 1.4. Dowód publikacji ogłoszenia; 1.5. Zmiana ogłoszenia; 1.6. Udostępnienie siwz; 1.7. Modyfikacja siwz w trakcie postępowania a konieczność zmiany ogłoszenia; II. Złożenie oferty; 1. Forma oferty; 2. Termin i miejsce; 3. Dokumenty składane razem z ofertą; 3.1. Forma dokumentów; 4. Wadium; 5. Zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty; III. Wybór wykonawcy; 1. Związanie ofertą; 1.1. Przedłużenie terminu związania ofertą; 1.2. Początek biegu terminu związania ofertą; 2. Otwarcie ofert; 3. Ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert; 3.1. Wyjaśnienia; 3.2. Omyłki w ofertach; 3.3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów; 3.4. Rażąco niska cena lub koszt; 4. Wykluczenie wykonawcy z postępowania; 5. Odrzucenie oferty; 6. Unieważnienie; 7. Wybór najkorzystniejszej oferty; 7.1. Kryteria oceny ofert; 7.2. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert; 7.3. Inne kryteria; 7.4. Ocena ofert pod kątem spełnienia kryteriów; 8. Obowiązek poinformowania wykonawców o przeprowadzonej ocenie ofert; 9. Postępowanie odwoławcze; 10. Zakończenie postępowania; Rozdział 4: Krok 3 – Realizacja umowy; I. Podpisanie umowy o zamówienie publiczne; 1. Siedem zasad dotyczących umów o zamówienia publiczne; 2. Termin zawarcia umowy; 3. Strony umowy; 4. Czas trwania umowy; 5. Rozliczenia; 5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe; 5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe; 5.3. Klauzule waloryzacyjne; 6. Przedmiot umowy; 7. Niezgodności umowy z siwz w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 8. Odstąpienie od umowy; 9. Nieważność umowy; 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 11. Kary umowne; II. Zmiana umowy; 1. Zmiany umowy; 1.1. Zmiana nieistotna; 1.2. Istotna zmiana umowy. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51834 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51833/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35837 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35836/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51819/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Vademecum BHP)
ISBN: : 978-83-269-5208-1
1. Wprowadzenie; 2. Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej; 3. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne; 4. Oświetlenie; 5. Hałas; 6. Ogrzewanie; 7. Wentylacja, klimatyzacja; 7.1. Bakterie Legionella; 8. Instalacje i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach biurowych; 9. Ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń administracyjno-biurowych; 10. Czynności zabronione w pomieszczeniach administracyjno- -biurowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 11. Ergonomia w organizacji stanowisk przy pracy biurowej; 12. Czynniki ergonomiczne kształtujące stanowisko pracy; 13. Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy biurowej w aspekcie ergonomii; 13.1. Siedzisko; 13.2. Podnóżek; 13.3. Poziom płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej; 13.4. Pole widzenia; 13.5. Przygotowanie stanowiska pracy biurowej w aspekcie ergonomii; 14. Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej; 15. Listy kontrolne; 16. Ocena ryzyka zawodowego;16.1. Dokumentowanie ryzyka zawodowego; 16.2. Informowanie o ryzyku zawodowym; 16.3. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego przy obsłudze komputera; 16.4. Karta oceny ryzyka zawodowego; 17. Ogólne wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp; 18. Zasady szkolenia w dziedzinie bhp pracowników biurowych; 18.1. Cele szkolenia; 18.2. Organizatorzy szkolenia ; 18.3. Formy szkolenia; 19. Ramowe programy szkolenia; 19.1. Ramowy program instruktażu ogólnego; 19.2. Ramowy program instruktażu stanowiskowego; 19.3. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych; 20. Instruktaż ogólny pracowników biurowych; 21. Instruktaż stanowiskowy pracowników biurowych; 22. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych; 23. Zwolnienia z odbycia pierwszego po rozpoczęciu pracy szkolenia okresowego; 24. Egzaminy; 25. Dokumentowanie odbycia przez pracowników szkoleń w dziedzinie bhp; 26. Materiały pomocnicze do szkoleń w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych; 27. Odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy; 28. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika; 29. Profilaktyczna ochrona zdrowia; 30. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 31. Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej; 32. Ergonomia stanowiska biurowego; 33. Wymagania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wybranych urządzeń biurowych; 33.1. Monitory ekranowe; 33.2. Kserokopiarki; 33.3. Niszczarki dokumentów; 33.4. Bindownice; 33.5. Klimatyzatory; 34. Zasady postępowania w razie wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna; 34.1. Urazy głowy; 34.2. Urazy klatki piersiowej; 34.3.Urazy kręgosłupa; 34.4. Urazy kończyn; 34.5. Porażenie prądem elektrycznym; 34.6.Ochrona przeciwpożarowa; 34.7. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51783 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51782/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-269-6446-6
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51795 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51794/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48288, 48287 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48286/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej