Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(22)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Author
Słodczyk Janusz
(5)
Dolata Stanisław
(3)
Jasiński Zenon
(3)
Gałkowski Tadeusz (1936- )
(2)
Jastrzębowska Grażyna
(2)
Widelak Dariusz
(2)
Adams-Tukiendorf Małgorzata
(1)
Antoniszyn Emil
(1)
Badora Sylwia
(1)
Baron Elżbieta
(1)
Bryzek Marcin
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Bucka Maria
(1)
Cimała Bogdan
(1)
Janka Ryszard Marian
(1)
Jędrzejowski Jacek
(1)
Koziarski Stanisław M
(1)
Kurek Andrzej
(1)
Kwiatek Jolanta
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Mudrecka Irena
(1)
Rajchel Dariusz
(1)
Rucka Ewa
(1)
Rydzak Danuta
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Staniszewski Grzegorz
(1)
Weissbrot-Koziarska Anna
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
Miasta
(4)
Samorząd terytorialny
(3)
Edukacja regionalna
(2)
Logopedia
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Urbanistyka
(2)
Więziennictwo
(2)
Budżety terenowe
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Gazy odlotowe
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Jakość życia
(1)
Język angielski
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Mediacja
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Negocjacje
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opieka społeczna nad rodziną
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo rodzinne
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zarządzanie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(6)
23 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46394 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46393/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Formy opieki i pomocy rodzinie; Rozdział 1 : Instytucje uzupełniające funkcje rodziny; 1. Żłobek (Alicja Kurcz); 2. Przedszkole (Alicja Kurcz); 3. Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze (Anna Weissbrot-Koziarska); Internat i bursa (Beata Zięba-Kołodziej); 5. Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza (Jan Żebrowski); 6. Centrum informacji zawodowej (Beata Świątek); Rozdział 2 : Instytucje wsparcia; 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Alicja Kurcz); 2. Ośrodek pomocy społecznej (Piotr Sikora); 3. Poradnie rodzinne (Danuta Kowalczyk); 4. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (Danuta Kowalczyk); Rozdział 3 : Instytucje interwencji kryzysowej; 1. Ośrodek interwencji kryzysowej (Barbara Juszczak); 2. Dom dla matki i dziecka (Ewa Bogdańska); 3. System wsparcia osób bezdomnych (Adrian Matuszczyk); Część 3 : Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą; Rozdział 1 : Placówki wsparcia dziennego; 1. Świetlica środowiskowa (Iwona Dąbrowska-Jabłońska); 2. Świetlica socjoterapeutyczna (Anna Róg); 3. Ognisko wychowawcze (Renata Stojecka-Zuber); 4. Warsztaty terapii zajęciowej (Wiesław Sikorski); Rozdział 2 : Rodzinne formy opieki; 1. Rodzina adopcyjna (Alicja Kalus); 2. Rodzina zastępcza (Sylwia Badora); Rozdział 3 : Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 1. Pogotowie opiekuńcze (Józefa Brągiel); Policyjna izba dziecka (Anna Wawrzczak-Gazda); Rozdział IV – Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego; 1. Rodzinny dom dziecka (Sylwia Badora); 2. Wioska dziecięca (Anna Róg); Rozdział 5 : Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego; 1. Dom dziecka (Sylwia Badora); 2. Placówka wielofunkcyjna (Barbara Czeredrecka, Anna Róg); 3. Ochotnicze hufce pracy (Anna Glińska-Lachowicz); Rozdział 6 : Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnymi chorym; 1. Ośrodki szkolno-wychowawcze (Beata Górnicka); 2. Ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy dla dzieci uzależnionych (Elena Karpuszenko); 3. Szkoła przyszpitalna (Jolanta Żarczyńska-Hyla); Rozdział 7 : Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego; 1. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Irena Mudrecka); 1. Schronisko dla nieletnich (Irena Mudrecka); i. Zakład poprawczy (Irena Mudrecka); 4. Rodzinny kurator sądowy (Irena Mudrecka); 5. Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny dla uzależnionych (Piotr Sasin); Część 3 : Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi; Rozdział 1: Formy Kreacyjne; 1. Uniwersytet trzeciego wieku (Elżbieta Trafiałek); 2. Biblioteka terapeutyczna (Monika Noszczyk); Rozdział 2 : Formy wsparcia i opieki; 1.Ośrodki wsparcia dziennego (Piotr Sikora); 2. Dom pomocy społecznej (Piotr Sikora); 3. Hospicjum (Przemysław Kaniok). [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46392 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46391/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19604, 19603 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19602/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35551 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35550/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9961 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9960/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Instytucja nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w świetle ostatnich zmian ustawodawczych; 2. Pozycja ustrojowa regionalnej izby obrachunkowej jako podmiotu kontroli zewnętrznej gminy; 3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; 4. Kontrola obywatelska na poziomie samorządu terytorialnego; 5. Kierunki doskonalenia samorządowej regulacji ustrojowej; 6. Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; 7. Normy ustrojowo - organizacyjne samorządu terytorialnego; 8. Quasi - akty prawa miejscowego; 9. Stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego - wnioski de la ferenda; 10. Stanowienie prawa miejscowego - prawo czy obowiązek jednostek samorządu terytorialnego; 11. Zasady i formy prawne uczestnictwa polskich samorządów w międzynarodowych zrzeszeniach współpracy samorządów; 12. Współdziałanie oraz wzajemne wspieranie sie samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych; 13. Samorząd terytorialny i niektóre zwiazane z nim instytucje prawne jako przejawy demokracji życia publicznego; 14. Współdziałanie gmin w wybranych systemach prawnych; 15. Prawo do infornacji publicznej.Wybrane problemy; 16. Realizacja zasady jawności w samorządzie terytorialnym w Polsce; 17. Status prawny pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej; 18. Rola jednostek samorzadu terytorialnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 19. Jednostki pomocnicze gmin jako forma partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy publicznej w Polsce - próba oceny w kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego; 20. Teraźniejszość i przyszłość jednostek pomocniczych gminy; 21. Problematyka mienia jednostek pomocniczych; 22. Podatek od towarów i usług w działalności jednostek samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i de lege ferenda; 23. Pojęcie domu letniskowego w podatku od nieruchomości na tle orzecznictwa NSA;24. Współpraca międzynarodowa jako zadanie własne gminy; .25. Zakres i formy współpracy samorządu Opola z miastami partnerskimi od 1998r; 26. Przedsiębiorczość w gminie; 27. Ochrona zdrowia jako zadanie własne gminy; 28. Główne założenia reformy oświaty; 28. Istota i znaczenie działalności gospodarczej samorzadu powiatowego; 29. Wybrane aspekty współdziałania samorządu terytorialnego z innymi organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9963 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9962/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zespoły kierownicze konferencji; 3. Uwagi na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym; 4. Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego; 5. Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego; 6. Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracji samorządowej; 7. Doświadczenia z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w samorządzie powiatowym na przykładzie Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 8. Sektory infrastrukturalne w okresie transformacji.Teoria i praktyka;.9. Dynamika wydatków inwestycyjnych w aspekcie roczności planowania budżetowego( na przykładzie Opola); 10. Wieloletnie planowanie inwestycyjne w polskich gminach; 11. Prawo - ekonomiczne uwarunkowania realizacji kontraktów wojewódzkich jako instrumentu rozwoju regionalnego( na przykładzie kontraktu województwa kujawsko - pomorskiego); 12. Kontrakt wojewódzki - struktura i ocena ( przykład województwa dolnośląskiego); 13. Strategia rozwoju Wspólnoty Brzeskiej; 14. Przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w konsekwencji wdrożenie reformy administracji publicznej w lata 1998 - 2002; 15. Zarządzanie majątkiem komunalnym gmin; 16. Przedsięwzięcia publiczno - prywatne samorządu terytorialnego; 17. Rozwój sektora małych i średnich przedsiebiorstw w województwie opolskim w latach 1996 - 2000 a polityka władz samorządowych; 18. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim; 19. Perspektywy finansowania rozwoju sektora wodociągowo - kanalizacyjnego ( w świetle przeprowadzonych badań ankietowych); 20. Polityka ubezpieczeń jednostek samorządu terytorialnego - przesłanki i uwarunkowania jej realizacji; 21. Pomoc społeczna wobec problemów lokalnego bezrobocia w Polsce; 22. Uwarunkowania finansowania gminy wiejskiej połozonej w granicach parku krajobrazowego( na przykładzie Stobrawskiego Parku Narodowego); 23. Funkcjonowaniewiejskich organizacji zamorzadowych w gospodarce centralnie kierowanej i pierwszych latach gospodarki rynkowej; 24. Finansowe bariery realizacji zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego na regionalnym rynku pracy Opolszczyzny; 25. Strategia państwa w zakresie funkcjonowania (finansowania) opieki zdrowotnej w Polsce a strategie organów właścicielskich; 26. Analiza przestrzennego zróznicowania źródeł finansowania rozwoju regionalnego według województw.Model miękki; 27. Finansowanie telewizji publicznej a jej zadania względem społeczności lokalnych na przykładzie województwa opolskiego; 28. Działalnośc władz lokalnych Śląska opolskiego na rzecz pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; 29. Implementacja oraz efekty programu regionalnego Odnowa wsi w województwie opolskim; 30. Aktywacja działan w sferze pośrednictwa pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku; 31. Konflikty lokalne wywołane powstawaniem nowych hipermarketów; 32. Nowe formy komunikacji jako metoda kontaktowania się samorządów terytorialnych ze społeczeństwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9965 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9964/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42606, 42604 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42602/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42607, 42605 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42603/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-130/1 /XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33270, 33269 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33268/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej ; t. 2)
Teoretyczne problemy resocjalizacji w środowisku zamkniętym; Wiesław Ambrozik : Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego?; Andrzej Balandynowicz : System probacji rewolucyjna zmiana polityki karno-penitencjarnej w Polsce; Marek Konopczynski -Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji; Tadeusz Cielecki : Efektywność czy efektowność polityki karnej?; Rolf Prim : Theoretische Ansatze zur Erklarung kriminellen Verhaltens von Jugendlichen aus padagogischer Sicht; Dariusz Schmidt :Proksemiczny wymiar instytucji więziennej; Paweł Szczepaniak- Terapia pedagogiczna a oddzialywania penitencjarne - wybrane problemy; Z praktyki penitencjarnej; Andrzej Majewski- Problemy kadrowe i organizacyjne więziennictwa w województwie opolskim; Andrzej Kurek-Zakłady penitencjarne Opolszczyzny; Marta Klimas-Niektóre zmienne osobowości nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście stawianych przed nimi zadań służbowych; Anna Majchrowska, Więźniowie uchylający się od obowiązku alimentacyjnego w polskich zakładach karnych; Anna Glinska-Lachowicz- Sztuka resocjalizacji - resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej; Tadeusz Slocki- Miejsce duszpasterza w zakładzie karnym; Dariusz Widelak- Edukacja w przestrzeni oddziaływań resocjalizacyjnych w czeskich zakładach karnych; Tadas Cijunatis- O problemach litewskiego więziennictwa; W kręgu obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa; Krzysztof Kwiatkowski- Wystąpienie okolicznościowe podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na uroczystości 90-lecia polskiej Służby Więziennej w Krakowie 7 lutego 2009 roku; Paweł Nasilowski- Wystąpienie okolicznościowe dyrektora Centralnego Zarządu Służby Więziennej wygłoszone w Krakowie 7 lutego 2009 roku z okazji 90. rocznicy ogłoszenia Dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego o zasadach organizacji i działania polskich więzień; Marian Cichosz- Perspektywy rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce; Jacek Pomiankiewicz- Więziennictwo a państwo i społeczeństwo - 90 lat polskich doświadczeń (1919-2009); Czesław TULA- Stan aktualny i perspektywy związku zawodowego w polskim więziennictwie. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44177/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Transport lądowy na świecie / Stanisław M. Koziarski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - 273 s., [18] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski ; nr 396.)
ISBN: : 978-83-7395-272-0 (WUO) ; 978-83-7126-233-3 (PIN-IŚ)
1. Przegląd literatury; 2. Podstawy teoretyczne przekształceń sieci transportu lądowego; 3. Rozwój historyczny transportu lądowego; 4. Charakterystyka transportu w Europie; 5. Charakterystyka transportu w wybranych krajach świata; 6. Rosja; 7. Charakterystyka transportu w Azji; 8. Charakterystyka transportu w Ameryce Północnej w Ameryce Południowej; 9. Charakterystyka transportu w Afryce; 10. Charakterystyka transportu w Australii; 11. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30411, 30410 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30409/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-7395-063-X
Rozdział 1: Refleksja humanistyczna jako teoretyczna podstawa pedagogiki resocjalizacyjnej; Rozdział 2: Zaburzenia w procesie przystosowania społecznego dzieci i młodzieży; Rozdział 3: Wybrane mechanizmy i czynniki patologizujące zachowanie człowieka; Rozdział 4: Struktura oddziaływań resocjalizujących. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17010/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13192 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13191/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33277 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33276/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33174/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 298.)
ISBN: : 83-88796-26-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33177 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33176/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja i zarządzanie jako nauka. Rozwój organizacji i zarządzania; Rozdział 2: Organizacja. Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Struktura organizacyjna; Rozdział 4: Zarządzanie; Rozdział 5: Kierowanie ludźmi w organizacjach; Rozdział 6: Zarządzanie zmianami w organizacjach; Rozdział 7: Kultura organizacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16258 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16257/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again