Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Author
Heropolitańska Izabela
(5)
Czechowski Paweł
(1)
Kawaler Paweł
(1)
Kozioł Agnieszka
(1)
Krakowiak Michał
(1)
Kudła Janusz
(1)
Michalski Marek
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Potrzeszcz Radosław
(1)
Sommer Jerzy
(1)
Stoga Krystyna
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Banki
(2)
Finanse
(2)
Unia Europejska
(2)
Wierzytelność banku
(2)
Dewizy
(1)
Hipoteka
(1)
Klient
(1)
Kredyt
(1)
Obligacje hipoteczne
(1)
Prawo
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo rolne
(1)
Weksle
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a proces dostosowania polskiej polityki i prawa do standardów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Podstawy prawne procesu dostosowania polskiego prawa rolnego do prawa Unii Europejskiej; Rozdział 3: Negocjacje w zakresie dostosowania rolnictwa polskiego do standardów europejskich; Rozdział 4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich a przygotowanie Polski do przyjecia europejskich standardów; Rozdział 5: Ustawodawstwo strukturalne Unii Europejskiej a Polskie regulacje prawne; Rozdział 6: Instytucje wspomagające regulację rynku rolnego; Rozdział 7: Branżowe rynki rolne; v 8: Reguły konkurencji oraz pomoc publiczna; Rozdział 9: Standaryzacja i certyfikacja prouktów rolnych i żywnościowych; Rozdział 10: Regulacje weterynaryjne i fitosanitarne oraz standardy żywienia zwierząt i warunki zdrowotne żywności i żywienia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20794/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-29-2
Cz.1: Hipoteka; Rozdział 1: Historia hipoteki i ksiąg wieczystych; Rozdział 2: Pojęcie hipoteki; Rozdział 3: Cechy charakterystyczne hipoteki; Rozdział 4: Przedmiot hipoteki; Rozdział 5: Ewidencja nieruchomości; Rozdział 6: Rodzaje hipotek; Rozdział 7: Ustanowienie i powstanie hipoteki; Rozdział 8: Ochrona hipoteki oraz rozporządzenie nieruchomością po ustanowieniu hipoteki; Rozdział 9: Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki; Rozdział 10: Przelewy wierzytelności hipotecznej; Rozdział 11: Wygaśnięcie hipoteki i jej wykreślenie; Rozdział 12: Inne niż hipoteka zabezpieczenia na nieruchomości; Rozdział 13: Hipoteka ustawowa; Rozdział 14: Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z nieruchomości obciążonej hipoteką; Rozdział 15: Hipoteka a postępowanie upadłościowe; Rozdział 16: Hipoteka a postępowanie układowe; Cz.2: Listy zastawne; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka bankowości hipotecznej; Rozdział 3: Obrót listami zastawnymi; Rozdział 4: Wykup i umarzanie listów zastawnych; Cz.3: Obligacje hipoteczne; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka obligacji hipotecznej; Rozdział 2: Specyfika obligacji hipotecznej; Rozdział 3: Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z obligacji hipotecznej; Cz.4: Orzecznictwo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5481 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5480/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe / Izabela Heropolitańska. - Wyd. 2, zakt. - Warszawa : Wydawnictwo TWIGGER, 2000. - 668 [4] s. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-28-4
Cz.1: Ogólne zasady dotyczące udzielania kredytów bankowych , pożyczek i gwarancji; Rozdział 1: Czynności bankowe; Rozdział 2: Regulaminy bankowe; Rozdział 3: Tajemnica bankowa; Rozdział 4: Zasady koncentracji wierzytelności; Rozdział 5: Udzielenie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń jednostkom zależnym i stowarzyszenym z bankiem, akcjonariuszom i członkom w bankach spółdzielczych, pracownikom i członkom organów banku lub banku należącego do tej samej bankowej grupy kapitałowej oraz podmiotu dominującego; Cz.2: Kredyt bankowy; Rozdział 1: Definicja kredytu; Rozdział 2: Cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego; Rozdział 3: Rodzaje kredytów; Rozdział 4: Wniosek kredytowy; Rozdział 5: Decyzja kredytowa; Rozdział 6: Umowa kredytu; Rozdział 7: Ocena wniosku kredytowego; Cz.3: Pożyczka bankowa; Rozdział 1: Definicja pożyczki; Rozdział 2: Cechy charakterystyczne umowy pożyczki bankowej; Rozdział 3: Rodzaje pożyczek; Rozdział 4: Wniosek o pożyczkę; Rozdział 5: Decyzja o udzielenie lub odmowie udzielenia pożyczki; Rozdział 6: Umowa pożyczki; Rozdział 7: Pożyczki a kredyt i depozyt nieprawidłowy; Cz.4: Szczególne rodzaje kredytów i pożyczek; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez banki; Rozdział 3: Pożyczki udzielane przez inne niż bank podmioty; Cz.5: Bankowe gwarancje i poręczenia w obrocie krajowym; Rozdział 1: Zaganienia wstępne; Rozdział 2: Gwarancje bankowe; Rozdział 3: Poręczenie wekslowe; Rozdział 4: Poręczenie; Rozdział 5: Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji lub poręczenia; Cz.6: Inne formy finansowania przez banki działalności gospodarczej; Rozdział 1: Faktoring; Rozdział 2: Forfaiting wierzytelności handlowych; Rozdział 3: Skup wierzytelności leasingowych; Rozdział 4: Forfaiting wierzytelnosci leasingowych; Rozdział 5: Dyskonto weksli; Rozdział 6: Forfaiting wekslowy; Rozdział 7: Akcepty bankowe; Cz.7: Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych; Rozdział 1: Zabezpieczenie kredytów; Rozdział 2: Zabezpieczenie pozyczek; Rozdział 3: Zabezpieczenie gwarancji bankowych; Cz.8: Dochodzenie roszczeń przez banki w przypadku niespłacenia należności w terminie ustalonym w umowie; Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Dochodzenie przez bank roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego; Rozdział 3: Roszczenia paulińskie; Rozdział 4: Żądanie uznania umowy za bezskuteczną; Cz.9: Przekształcenie, likwidacja lub upadłośc kredytobiorcy; Rozdział 1: Przejęcie długu; Rozdział 2: Likwidacja kredytobiorcy; Rozdział 3: Upadłość kredytobiorcy; Cz.10: Ustawa z dnia 3 II 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw; Cz.11: Tezy orzeczeń sądowych; Rozdział 1: Orzeczenie dotyczące cz. I, II, III i IV; Rozdział 2: Orzeczenie dotyczące cz. V; Rozdział 3: Orzeczenie dotyczące cz. VI; Rozdział 4: Orzeczenie dotyczące cz. VII; Rozdział 5: Orzeczenie dotyczące dochodzenia roszczeń przez bank; Rozdział 6: Orzeczenia dotyczące układu i przejęcia długu; Rozdział 7: Orzeczenia dotyczące upadłości; Rozdział 8: Sprzedaż wierzytelności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 5485 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5484/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-03-9
Cz. 1: Przelew wierzytelności; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Pojęcie wierzytelności; Rozdział 3: Przedmiot przelewu; Rozdział 4: Możliwość przelewu różnego rodzaju wierzytelności; 5. Wniosek o skup wierzytelności; Rozdział 6: Umowa przeewu wierzytelności; Rozdział 7: Spłata przelanej wierzytelności; Rozdział 8: Dochodzenie przez bankroszczeń w przypadku nie spłacenia w terminie wierzytelności; Rozdział 9: Przelew wierzytelności, których dłużnikiem jest Skarb Państwa; Cz. 2: Faktoring; Rozdział 10: Pojęcie faktoringu; Rozdział 11: Rodzaje faktoringu; Rozdział 12: Wniosek faktoringowy; Rozdział 13: Faktura vat; Rozdział 14: Rachunki uproszczone i rachunki; Rozdział 15: Umowa faktoringu; Rozdział 16: Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez faktora; Rozdział 17: Zapłata kwoty faktury; Rozdział 18: Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia faktury handlowej prze dłużnika faktoringowego; Cz. 3: Forfaiting wierzytelności handlowych; Rozdział 19: Pojęcie forfaitingu; Rozdział 20: Wniosek forfaitingowy; Rozdział 21: Umowa forrfaitingowa; Rozdział 22: Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez forfaitera; Rozdział 23: Zapłata kwoty faktury; Rozdział 24: Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia za fakturę handlową przez dłużnika forfaitingowego; Cz. 4: Skup wierzytelności leasingowych; Rozdział 25: Pojęcie skupu wierzytelności leasingowych; Rozdział 26: Rodzaje skupu wierzytelności leasingowych; Rozdział 27: Wniosek o skup wierzytelności leasingowej; Rozdział 28: Umowa skupu wierzytelności leasingowych; Rozdział 29: Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez bank; Rozdział 30: Zapłata rat leasingowych; Rozdział 31: Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia raty leasingowej prze leasingobiorcę; Cz. 5: Forfaiting wierzytelności leasingowych; Rozdział 32: Pojęcie forfaitingu wierzytelności leasingowej; Rozdział 33: Wniosek forfaitingowy; Rozdział 34: Umowa forfaitingowy; Rozdział 35: Umowa forfaitingu wierzytelności leasingowych; Cz. 5: Dyskonto weksli; Rozdział 36: Pojęcie dyskonta; Rozdział 37: Wniosek dyskontowy; Rozdział 38: Weksel; Rozdział 39: Koszty dyskonta; Rozdział 40: Rodzaje dyskontowania weksli; Rozdział 41: Formy dyskontowania weksli; Rozdział 42: Postępowanie banku dyskutującego ze zdyskontowanym wekslem; Rozdział 43: Redyskonto weksli; Cz. 7: Forfaiting wekslowy; Rozdział 44: Pojęcie forfaitingu wekslowego; Rozdział 45: Wniosek forfaitingowy; Rozdział 46: Weksel; Rozdział 47: Koszty forfaitingu; Rozdział 48: Postępowanie forfaitera ze zdyskontowanym a forfait wekslem; Cz. 8: Sprzedaż przez banki wierzytelności; Rozdział 49: Pojęcie sprzedaży wierzytelności; Rozdział 50: Wierzytelności nie mogące być przedmiotem sprzedaży; Rozdział 51: Publiczna sprzedaż wierzytelności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5493 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5492/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Weksel w obrocie gospodarczym / Izabela Heropolitańska. - Wyd. 11, zakt. - Warszawa : Wydawnictwo TWIGGER, 2000. - 273 [3] s. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-66-7 ; 83-88904-52-3
Cz.1: Historia weksla i polskiego prawa wekslowego; Rozdział 1: Pojecie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne; Rozdział 2: Elementy weksla; Rozdział 3: Przeniesienia praw z weksla; Rozdział 4: Przyjęcie weksla trasowego; Rozdział 5: Wizowanie weksla własnego; Rozdział 6: Poręczenie wekslowe( awal ); Rozdział 7: Wtórowpisy i odpisy; Rozdział 8: Zmiana treści weksla; Rozdział 9: Zapłata weksla ( inkaso weksla ); Rozdział 10: Wyręczenie; Rozdział 11: Dochodzenie roszczeń z weksla; Rozdział 12: Przedawnienie; Rozdział 13: Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia; Rozdział 14: Umorzenie weksla; Rozdział 15: Weksel a inne dokumenty o podobnym charakterze; Rozdział 16: Zastosowanie weksla; Rozdział 17: Załączniki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20579, 20578, 5483 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5482/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zabezpieczenie wierzytelności banku / Izabela Heropolitańska. - Wyd. 3 roz. i zakt. - Warszawa : Wydawnictwo TWIGGER, 1999. - 588 [2] s. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-48-9
Rozdział 1: Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; Rozdział 2: Zabezpieczenia wekslowe; Rozdział 3: Zabezpiieczenia czekowe; Rozdział 4: Poręczenie; Rozdział 5: Gwarancje; Rozdział 6: Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; Rozdział 7: Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią; Rozdział 8: Przystapienie do długu; Rozdział 9: Przejęcie długu; Rozdział 10: Przelew wierzytelności; Rozdział 11: Zobowiązanie do przelewu wierzytelności; Rozdział 12: Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozdział 13: Zastrzeżenie włąsności rzeczy sprzedanej; Rozdział 14: Zastaw ogólny( zwykły) na rzeczach ruchomych; Rozdział 15: Zastaw na prawach; Rozdział 16: Zastaw rejestrowy; Rozdział 17: Przyrzeczenie ustanowienia zastawu ( umowa przedwstepna); Rozdział 18: Kaucja; Rozdział 19: Zabezpieczenia na rynku bankowym; Rozdział 20: Zabezpieczenie na akredytywie; Rozdział 21: Zabezpieczenie na należnościach z tytułu sprzedaży Rozdział 22: Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; Rozdział 23: Zabezpieczenia na prawach z zakresu wynalazczości; Rozdział 24: Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach; Rozdział 25: Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; Rozdział 26: Zabezpieczenie na skarbowych paierach wartościowych; Rozdział 27: Zabezpieczenia na obligacjach; Rozdział 28: Zabezpieczenia na udziałąch w spółce z ograniczoną odpowiedzialością oraz na akcjach nie będących predmiotem obrotu na giełdzie; Rozdział 29: Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; Rozdział 30: Hipoteka; Rozdział 31: Roszczenie o ustanowieniu hipoteki; Rozdział 32: Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości); Rozdział 33: Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości ( umowa przedwstepna); Rozdział 34: Hipoteka morska; Rozdział 35: Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; Rozdział 36: Zastaw ustawowy; Rozdział 37: Zastaw skarbowy; Rozdział 38: Hipoteka ustawowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5487 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5486/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-85946-78-0
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Dokonywanie obrotu dewizowego; Rozdział 3: Nadzwyczajne ograniczenia; Rozdział 4: Kontrola dewizowa; Rozdział 5: Zmiany w przepisach obowiązującycch, przepisy przejściowe i końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5495 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5494/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-39-X
1. Bank jako organizacja; 2. Czynniki określające kształt struktury organizacyjnej w banku; 3. Przegląd bankowych struktur organizacyjnych; 4. Efektywność a struktura organizacyjna banków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14936, 14935, 5489 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5488/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Proces tworzenia i zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje na rynku finansowym UE; Rozdział 1: Banki i firmy inwestycyjne; Rozdział 2: Instytucje ubezpieczeniowe; Rozdział 3: Konglomeraty finansowe; Rozdział 4: Fundusze emerytalne; Cz. 3: Rynek finansowy UE jako kiejsce pozyskiwania i lokowania środków finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5499 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5498/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5497 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5496/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85946-33-0
1. Uwagi wstępne; 2. Ochrona konkurencji a ochrona konsumenta; 3. Porozumienia ograniczające konkurencję- podejście analityczne; 4. Koncentracja przedsiębiorstw oraz wspólne przedsiębiorstwa a porozumienia ograniczające konkurencję; 5. Reguły konkurencji i pomocy publicznej w UE a sektor bankowy; 6. Ochrona konsumenta w sferze usług; 7. Ochrona konsumenta w dyrektywach UE; 8. Model prawnej ochrony konsumenta ( przykład niemiecki);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5491 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5490/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again