Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Felcenloben Dariusz
(2)
Hycner Ryszard
(2)
Borowski Miłosz
(1)
Dobrowolska-Wesołowska Marta
(1)
Gdesz Mirosław
(1)
Hanus Paweł
(1)
Kowalczyk Marian
(1)
Lamparski Jacek
(1)
Malina Ryszard
(1)
Sikora Adrianna
(1)
Trembecka Anna
(1)
Świątek Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Geodezja
(3)
Prawo geodezyjne
(2)
Drogi publiczne
(1)
GIS
(1)
GPS
(1)
Geodeci
(1)
Geodezja katastralna
(1)
Język angielski
(1)
Kartografia
(1)
Kartografowie
(1)
Kodeks karny wykonawczy
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Legislacja
(1)
Miernictwo
(1)
Nieruchomości
(1)
Podział (prawo)
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo kartograficzne
(1)
Przeniesienie własności (prawo)
(1)
Rozgraniczenie nieruchomości
(1)
Uprawnienia geodezyjne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Vademecum
(2)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Temat: GIS ; Podręczniki
Instytut: GiK
ISBN: : 978-83-60968-11-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41068 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41067/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41140, 41139, 41138, 41137 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41136/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41135 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41134/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-541/5, P-541/4, P-541/3, P-541/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-541/1/XXXII/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Problematyka wybranych przepisów prawnych i technologicznych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii; 1.Skróty i określenia pojęć; 2. Problematyka formalno-organizacyjna i merytoryczna postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii; 3. Przepisy prawne i technologiczne związane z dziedziną geodezji i kartografii; 4. Zakończenie; Cz.2: Zastosowania wybranych przepisów prawnych i technologicznych dla potrzeb uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 2;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26856, 26855 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26854/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
GPS w praktyce geodezyjnej / Jacek Lamparski, Krzysztof Świątek. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. - 187 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Instytut: GiK
ISBN: : 978-83-60968-00-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41072 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41071/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-539/5, P-539/4, P-539/3, P-539/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-539/1/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. E/283 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall. - Wydanie XI, stan prawny: 30 marca 2018 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2018. - 1302 wiele liczbowań ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-60968-46-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54461, 54454, 54420, 54418 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / [redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall]. - Wydanie XII, stan prawny: 1 marca 2019 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2019. - wiele liczbowań : 25 cm.
Część 1: Ustawa Kodeks cywilny;1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; 2. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 3. Ustawa o drogach publicznych; 4. Ustawa o gospodarce nieruchomościami; 5. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 6. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej; 7. Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 8. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 9. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego; 10. Ustawa o lasach; 11. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 12. Ustawa o ochronie danych osobowych ; 13. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 14. Ustawa o ochronie informacji niejawnych; 15. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 17. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 18. Ustawa o samorządzie gminnym; 19. Wstęp; 20. Ustawa o samorządzie województwa; 21. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów; 22. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ; 23. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych . 24Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ; 25. Ustawa o własności lokali ; 26. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; 27. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 28.Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ; 29. Ustawa Prawo budowlane ; 30. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ; 31. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze ; 32. Ustawa Prawo wodne ; 33. Ustawa Prawo zamówień publicznych ; 34. Rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej; 35. Rozporządzenie MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ; 36. Rozporządzenie MAiC w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 37. Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 38. Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 39. Rozporządzenie MAiC w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych ; 40. Rozporządzenie MAiC w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ; 41. Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych ; 42. Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej ; 43. Rozporządzenie MAiC w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ; 44. Rozporządzenie MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ; 45. Rozporządzenie MAiC w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ; 46. Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ; 47. Rozporządzenie MI w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni ; 48. Rozporządzenie MI w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ; 49. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ; 50. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych ; 51. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 52. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ; 53. Rozporządzenie MI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 54. Rozporządzenie MI w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; 55. Rozporządzenie MIiB w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport ; 56. Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych ; 57. Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa ; 58. Rozporządzenie MRiRW w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych ; 59. Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości ; 60. Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 61. Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 62. Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie ; 63. Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości ; 64. Rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ; 65. Rozporządzenie MSWiA w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych ; 66. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 67. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ; 68. Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków ; 69. Rozporządzenie MŚ w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej ; 70. Rozporządzenie MŚ w sprawie opracowań ekofizjograficznych ; 71. Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż ; 72. Rozporządzenie PRM w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii; 73. Rozporządzenie RM w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ; 74. Rozporządzenie RM w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności ; 75. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju ; 76. Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ; 77. Rozporządzenie RM w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości ; 78. Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych; 79. Rozporządzenie RM w sprawie scalania i podziału nieruchomości ; 80. Rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ; 81. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ; 82. Rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego; 83. Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ; 84. Rozporządzenie RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach ; 85. Obwieszczenie MIiR w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57871, 57856 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57859, 57848/XXXII czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Nowe prawo karne ... dla praktyków / [opracowanie i korekta merytoryczna Miłosz Borowski]. - Stan prawny na sierpień 1997 r. - Katowice : "Gall" Wydawnictwo Prawnicze, 1997. - 378, [1] strona ; 20 cm.
(... dla Praktyków)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 53505 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. EE/4 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again