Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Balicka Janina
(1)
Balicki Jan (1909-1990)
(1)
Bieniek Gerard
(1)
Borowski Miłosz
(1)
Cybula Piotr
(1)
Filar Marian
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Osowy Piotr
(1)
Swaczyna Bartłomiej
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Nieruchomości
(4)
Dyplomacja
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Medycyna
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Restytucja (prawo)
(1)
Subwencje
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Umowa
(1)
Współwłasność
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Alarm dla ambasad / Janina i Jan Baliccy. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1988 - 124, [4] strony : fotografie ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55019 D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Red. Gerard Bieniek. - Stan prawny na 30 kwietnia 2005 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 699, [1] s. ; 25 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7334-455-1
I. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn- tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.); DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. l-9a); DZIAŁ II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 10-19); Rozdział 2. Zasoby nieruchomości (art. 20-26); Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste (art. 27-36); Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości (art. 37-42); Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd (art. 43-50); Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne (art. 51-61); Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych (art. 62-66); Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości (art. 67-91); DZIAŁ III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1. Podziały nieruchomości (art. 92-100); Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości (art. 101-108); Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości (art. 109-111); Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości (art. 112-127); Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (art. 128-135); Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (art. 136-142); Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143-148a); DZIAŁ IV. Wycena nieruchomości; Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości (art. 149-150); Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości (art. 160-173); Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości (art. 173a-173c); DZIAŁ V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe (art. 174-178) ; Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (art. 179-183); Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami (art. 184-190); Rozdział 4. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej (art. 191-197); DZIAŁ VI. Przepisy karne (art. 198); Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Rozdział 1. Przepisy przejściowe (art. 199-233); Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 234-239); Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 240-242); II. Rozporządzenia wykonawcze ;Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108); 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 2107) ; 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663); 3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo ści i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109); 4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2112) ; 5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. Nr 207, poz. 2113); 7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2114) 8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. Nr 53, poz. 475); 9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 35, poz. 314); 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonaw czych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23072/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne... dla praktyków / opracowanie pod red. Miłosza Borowskiego. - Wyd. 3 popr. i uzup., stan prawny na styczeń 1998 r. - Katowice : "Gall" Wydaw. Prawnicze, 1998. - 542 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-87178-08-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38026 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Rozdział 2: Odpowiedzialność cywilna lekarzy; Rozdział 3: Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej; Rozdział 4: Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Rozdział 5: Odpowiedzialność karna lekarza; Rozdział 6: Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zbiorowych; Rozdział 7: Postępowanie karne w sprawach lekarskich; Rozdział 8: Odpowiedzialność lekarzy przed sądami lekarskimi; Rozdział 9: Odpowiedzialność Skarbu Państwa- Ministra Zdrowia za zanieczyszczenia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Odpowiedzilaność dyrektorów szpitali; Rozdział 10: Odpowiedzialność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej; Rozdział 11: Rola lekarza jako biegłego w postepowaniach dotyczących odpowiedzialności lekarzy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23752/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne w zarysie / Piotr Osowy. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. - 464 s. ; 21 cm.
Część 1: Wiadomości wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego oraz prawa procesowego cywilnego; Rozdział 2: Stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego; Rozdział 3: Rodzaje postępowania cywilnego; Rozdział 4: Źródła prawa procesowego cywilnego; Rozdział 5: Stosowanie norm prawa procesowego cywilnego; Rozdział 6: Postępowanie cywilne a inne postępowania; Część 2: Sądowe postępowanie cywilne; Rozdział 7: Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; Rozdział 8: Podmioty postępowania cywilnego; Rozdział 9: Przedmiot postępowania cywilnego; Rozdział 10: Czynności procesowe; Rozdział 11: Koszty postępowania; Rozdział 12: Postępowanie przed sądem I instancji; Rozdział 13: Dowody; Rozdział 14: Orzeczenia sądowe; Rozdział 15: Zaskarżanie orzeczeń sądowych; Rozdział 16: Obalenie prawomocnych orzeczeń sądowych; Rozdział 17: Postępowania odrębne; Rozdział 18: Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych kategoriach spraw; Rozdział 19: Postępowania pomocnicze; Rozdział 20: Postępowanie egzekucyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29267, 29266 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29265/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka umowy; Rozdział 3: Strony umowy; Rozdział 4: Treść umowy; Rozdział 5: Forma umowy; Rozdział 6: Zobowiązania dotyczące umownego zniesienia współwłasności nieruchomości; Rozdział 7: Skutki umowy; Rozdział 8:Ocena aktualnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda ...
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23082/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka nieruchomościami / Jan Szachułowicz. - Wyd. 2, stan prawny na 1 grudnia 2004 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 328 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Obrót nieruchomowściami pomiędzy podmiotami administracji publicznej; Rozdział 3: Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami admianistracji publicznej a innymi osobami; Rozdział 4: Ograniczenia prawa własności; Rozdział 5: Podział nieruchomości; Rozdział 6: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział : Urządzenia infrastruktury technicznej; Rozdział 8: Ustawowe prawo pierwokupu; Rozdział 9: Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 10: Wycena nieruchomości; Rozdział 11: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 12: Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23058, 23057, 23056, 23055 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23054/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Konstrukcja prawna wywłaszczenia nieruchomości; Rozdział 2: Postępowanie wywłaszczeniowe; Rozdział 3: Odszkodowanie za wywłaszczenie; Rozdział 4: Wykonanie decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu; Rozdział 5: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości - zagadnienia ogólne; Rozdział 6: Przesłanki zwrotu nieruchomości; Rozdział 7: Decyzje w sprawie zwrotu nieruchomości i odszkodowania oraz rozliczeń z tytułu zwrotu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23076 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23075/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule Umowne w Obrocie Gospodarczym)
Rozdział 1: Umowa o imprezę turystyczną-charakterystyka ogólna; Rozdział 2: Klauzule dotyczące postanowień ogólnych; Rozdział 3: Klauzule dotyczące zawarcia umowy; Rozdział 4: Klauzule dotyczące określnienia zmiany ceny; Rozdział 5: Klauzule dotyczące zmiany płatności; Rozdział 6: Klauzule dotyczące przeniesienia uprawnień i przejścia obowiązków uczestnika; Rozdział 7: Klauzule dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznewj; Rozdział 8: Klauzule dotyczące ubezpieczenia klientów od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia; Rozdział 9: Klauzule dotyczące zabezpieczenia finansowego organizatora; Rozdział 10: Klauzule dotyczące zmiany istotnych postanowień umownych lub odwołania imprezy turystycznej; Rozdział 11: Klauzule dotyczące świadczeń zastępczych; Rozdział 12: Klauzule dotyczące odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; Rozdział 14: Klauzula dotyczące postanowień końcowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24186 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24185/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again