Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(8)
Author
Jarosz Antoni
(8)
Fedan Roman
(2)
Michałowski Andrzej
(2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Materiały konferencyjne
(7)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Roztocze
(2)
Turystyka
(2)
Agroturystyka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Lubaczów (woj. podkarpackie; okręg)
(1)
Materiały pokonferencyjne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Transgraniczność
(1)
Unia Europejska
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Samorządowo- administracyjna; 1. Miejsce agroturystyki w rozwoju wsi podkarpackiej; 2. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu lubaczowskiego; 3. Postawić na agroturystykę; 4. Turystyka w parkach krajobrazowych; Cz 2: Naukowa; 5. Wskazania dla polityki regionalnej na przykładzie powiatu Lubaczów; 6. Agroturystyka - bariery psychologiczne - możliwości ich likwidacji; 7. O fałszywej wartości średniej; 8. Analiza uwarunkowań wdrożeń w powiecie lubaczowskim prodramu podtrzymywania i rozwoju przedsiębiorczości; 9. Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko- ukraińskiej; 10. znaczenie piękna krajobrazu i różnorodności biologicznej dla rozwoju Roztocza Wschodniego; 11. Nowa postać agroturystyki: Rehabilitacja chorych na utajony deficyt Żelaza; 12. Drogi rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską; 13. Blaski i cienie koncepcji rozwoju agroturystyki w Polsce; 14. Przedsiębiorsczość w agrobiznesie warunkiem rozwoju obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4477, 4476, 4475, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4469, 4468, 4467, 4466, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4460, 4459 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4458/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10221, 10220, 10219, 10218, 10217, 10216, 10215, 10214, 10213, 10212, 10211, 10210, 10209, 10208, 10207, 10206, 10205, 10204, 10203 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10202/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Szanse rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie lubaczowskim; 2. Założenia programowe szkolnej edukacji ekologicznej; 3. Przesłanki rozwoju ekoturytyki w powiecie lubaczowskim; 4. Polityka proekologiczna Polski w kontekście procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej; 5. Postawy ekologiczne mieszkańców Roztocza i terenów sąsiadujących; 6. Problemy edukacji międzykulturowej; 7. Świadomość ekologiczna teoria socjologiczna a praktyka badawcza; 8. Cele i zadania ekorozwoju w Polsce; 9. Inwestycje ekologiczne stymulatorem rozwoju w zakresie gospodarki rynkowej; 10. Współpraca między szkołami Polski i Ukrainy w zakresie edukacji ekologicznej; 11. Zasady tworzenia i realizacji programu ekorozwoju gminy; 12. Wykorzystanie narzędzi controllingu na płaszczyźnie finansów publicznych i ekologii; 13. Ochrona przyrodniczych i kulturowych walorów południoworoztaczańskiego Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej; 14. Niektóre problemy ochrony środowiska na pograniczu Polsko- Ukraińskim w regionie Roztocza; 15. Gospodarka odpadami w Województwie Podkarpackim; 16. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wywołane przez przemysł i motoryzacją; 17. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawnej ochrony środowiska; 18. Nowe aspekty kultury racjonalnego żywienia człowieka; 19. Produkcja żywności ekologicznej w Polsce;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556, 6555, 6554, 6553, 6552, 6551, 6550 (13 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6549/XX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 6568, 6567, 6566, 6565, 6564, 6563
No cover
Book
In basket
1. Pro i kontra rozwoju tyrystyki na polsko-ukraińskim pograniczu Roztocza a aspekcie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego; 2. Zmiana wizerunku sąsiada w stosunku Polsko-Ukraińskich; 3. Perspektywy kolei jako ekologicznego środka transportu w powiecie lubaczowskim; 4. O łagodzącym wpływie rekreacji; 5. Lubaczów na szlaku pielgrzymkowym Europy; 6. Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju agroturystyki; 7. Społeczna percepcja bilansu zysków i strat w sytuacji podejmowania inwestycji o znaczeniu ekologicznym; 8. Źródła finansowania inwestycji komunalnych; 9. Walory kulturowe i przyrodnicze jako podstawa funkcji turystycznej obszarów przygranicznych; 10. Dzieje i walory uzdrowiska w Horyńcu; 11. Architektura dworsko-pałacowa w okolicach Lubaczowa; 12. Zmiany osadnictwa na Roztoczu Rawskim; 13. Architektura drewniana w promocji tyrystycznej i aktywizacji gospodarczej Roztocza; 14. Kamieniarstwo na Roztoczu-próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego; 15. Polskie przysłowia jako wytwór, dobro i dziedzictwo kulturowe w zarysie historycznym;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6576, 6575, 6574, 6573, 6572, 6571, 6570 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6569/XX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 6588, 6587, 6586, 6585, 6584, 6583, 6582, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3961, 3960, 3959, 3958, 3957, 3956, 3955, 3954, 3953, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3942/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe modele kapitalizacji; 2. O rynki zbytu dla producentów rolnych; 3. Przepisy celne jako forma zabezpieczeń granicznych na przykładzie oddziału celnego w Hrebennem; 4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju agrobiznesu w regionie Podkarpacia; 5. Zagadnienia rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Miejsce doradztwa rolniczego w stymulowaniu i wspieraniu przemian na terenach wiejskich Podkarpacia; 7. Rola spółdzielczości w aktywizacji obszarów wiejskich; 8. Problemy funkcjonowania spółdzielni wiejskich; 9. Analiza rynku turystycznego w przygranicznych regionach polsko -ukraińskich; 10. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki w gminach powiatów przygranicznych województwa śląskiego; 11. Powiaty nadgraniczne województwa małopolskiego -sytuacja obecna i perspektywy rozwoju; 12. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w rejonie byłego województwa Krośnieńskiego na tle zmian poziomu produkcji rolniczej; 13. Rozwój działalności agroturystycznej w byłym województwie przemyskim na tle zmian w strukturze użytków rolnych w latach 1992-1997; 14. Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla; 15. Podmiotowość człowieka w procesie gospodarowania; 16. Perspektywy rozwoju i znaczenie drobnej przedsiębiorczości w aspekcie procesów globalizacji gospodarki; 17. Problemy wzrostu efektywności produkcji rolnej; 18. Agroturystyka elementem przedsiębiorczości stymulującym rozwój obszarów wiejskich; 19. Sytuacjia infrastruktury komunikacyjnej Polski i terenów przygranicznych; 20. Demograficzne przesłanki segmentacji lokalnego rynku usług turystycznych w rejonie Jarosławia i okolic; 21. Analiza poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin ziemi przemyskiej; 22. Atrakcyjność turystyczna wybranych powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego; 23. Procesy integracyjne w przemyśle cukrowniczym i mleczarskim regionu przemyskiego jako przejaw przedsiębiorczości; 24. Przemiany w infrastrukturze społeczno-technicznej w przygranicznej gminie Radymno.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3962/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce; 2. Inwestycje małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju obszarów trans granicznych; 3. Przedsiębiorczość z przygranicznych gmin zamojszczyzny; 4. Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej; 5. Szanse i problemy rozwoju turystyki w regionach Ukrainy Zachodniej; 6. Model dynamiczny podstawowych procesów ekonomicznych; 7. Mała i średnia przedsiębiorczość w procesie aktywizacji gospodarczej kraju; 8. Szanse, utrudnienia i zagrożenia we współpracy trans granicznej Polski z innymi Krajami; 9. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w regionie przemyskim; 10. Rozwój turystyki rekreacyjno - leczniczej na obszarach przygranicznych; 11. O potrzebie specjalizacji uzdrowisk w Polsce w leczeniu utajonego deficytu żelaza; 12. Model strategii konkurencji branży cukrowniczej w regionie przemyskim; 13. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich południowo - wschodniej Polski; 14. Rynek pracodawców w rejonie działania rejonowego urzędu pracy w Ustrzykach Dolnych; 15. Ocena możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości jako czynnika aktywizacji gospodarki regionalnej; 16. Wolność gospodarcza w systemie polityczno -gospodarczym PRL. Rys historyczno -prawny; 17. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie gorlickim; 18. Handel detaliczny na terenach Ukrainy w czasie formowania gospodarki rynkowej; 19. Województwo podkarpackie -stan i możliwość rozwoju; 20. Turystyka religijno -pielgrzymkowa w woj. podkarpackim; 21. Walory turystyczne szansą na aktywizację powiatu lubaczowskiego jako rejonu przygranicznego; 22. Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumenckie; 23. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle postępowania karnego -skarbowego; 24. Model zrównoważonego rozwoju turystyki jako strategia rozwoju dla regionów przygranicznych; 25. Innowacyjność jako źródło przedsiębiorczości; 26. Ochrona prawna systemu bankowego przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa; 27. Telemarketing - podstawowe pojęcia i formy; 28. Rozwój agroturystyki nieodzownym składnikiem strategii rozwoju lokalnego; 29. Hotel "Łysica" centrum turystyki pobytowej regionu świętokrzyskiego; 30. Rola Giełdy w Frankfurcie nad Menem; 31. Korzyści płynące ze zmiany struktury przestrzennej wsi w wyniku scalenia gruntów; 32. Internet jako narzędzie promocji regionu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3982/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-73-8
1. Muzyka i różne dźwięki a zdolność do pracy umysłowej; 2. Współpraca transgeniczna na pograniczu polsko-ukraińskim w świetle nowych uwarunkowań geopolitycznych; 3. Człowiek w perspektywie bezrobocia; 4. Zarządzanie lokalne i regionalne w systemie samorządu terytorialnego; 5. Sarmaty umieranie. Plastyka barokowych obrzędów pogrzebowych w Polsce w XVIII wieku; 6. Wolność - tolerancja - samowola; 7. Redukcjonizm w fenomenologii Edmunda Husserla; 8. Komunikacja jako kluczowa umiejętność przyszłego nauczyciela; 9. Bariery uczestnictwa kobiet w życiu politycznym; 10. Metody analizy treści - założenia teoretyczne; 11. Metody analizy treści - procedura badawcza; 12. Definicje prania pieniędzy; 13. Reforma administracji celnej w 2002 roku analiza danych statystycznych; 14. Wizerunek - strategiczny instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bliskie naturze kształtowanie Dolin Rzecznych; 15. Funkcjonalnośc stron internetowych firm z Podkarpacia; 16. Euroregion Karpacki - położenie i walory turystyczne jako główny atut rozowoju i współpracy turystycznej; 17. Turystyka wiejska na terenach chronionych Roztocza Wschodniego; 18. Kompleksowe postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w kotekście zawału mięśnia sercowego; 19. Demokracja bezpośreddnia w samorządzie gminnym; 20. Młodzież w epoce przemian ustrojowych. Krótka charakterystyka problematyki ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia; 21. Wpływ w technologii sieci rozległych na zarządzanie przedsiębiorstwem; 22. Techniki skutecznego uczenia się jako przedmiot w opinii studentów PWSZ; 23. Uwarunkowania procesów wprowadzania na rynek nowych produktów; 24. Instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym; 25. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe jako źródło finansowania polskich przedsiębiorstw; 26. Wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia; 27. Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich na przykąłdzie woj. Podkarpackiego; 28. Czy dużo zależy od pielęgnacji chorych przy astmie oskrzelowej; 29. Młodzież nowo przyjętych państw do Unii Europejskiej a języki obce; 30. Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania stopy bezrobocia; 31. Walory krajobraznawczo-turystyczne Doliny Sanu na odcinku Sanok-Dynów; 32. Nowe podejścia w pielęgnowaniu chorych z ostrym i przewlekłym zapaleniem płuc o różnej etiologii; 33. Zatory płatnicze w transakcjach handlowych a ochrona przedsiębiorcy; 34. Socjologie szczegółowe jako odpowiedź na zmiany zachodzące w społeczeństwie i jego strukturze; 35. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza wojeówdztwa podkarpackiego; 36. Demografia- ogólne wiadomości; 37. Patologia zębów i jamy ustnej a zdrowie człowieka; 38. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego w wybranych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego; 39. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznych Polski do 2003 roku; 40. Perspektywy rozwoju aplikacji komputerowych wykorzystywanych w dokumentach terenowych wykopalisk archeologicznych; 41. Człowiek we współczesnej kulturze; 42. Przekształcenia własnościowe w Polsce i w byłum wojeówdztwie przemyskim po 1989 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16479, 16478, 16477, 16476, 16475, 16474, 16473, 16472, 16471 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16470/VII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again