Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(18)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(17)
Author
Heffner Krystian (1951- )
(3)
Kamińska Wioletta (geograf)
(3)
Bartosiewicz Bartosz
(1)
Czochański Jarosław Tomasz
(1)
Golędzinowska Anna
(1)
Harańczyk Anna
(1)
Kistowski Mariusz (1963- )
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Ledwoń Sławomir
(1)
Lorens Piotr
(1)
Maciejewska Alina
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Martyniuk-Pęczek Justyna
(1)
Nowak Maciej Jacek
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Pielesiak Iwona
(1)
Sierecka-Nowakowska Barbara
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Zawilińska Bernadetta
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Zagospodarowanie terenu
(4)
Rozwój regionalny
(3)
Wieś
(3)
Ekorozwój
(2)
Gospodarka regionalna
(2)
Rolnictwo
(2)
Urbanistyka
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Gminy
(1)
Ludność wiejska
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka miejska
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Łódzkie, województwo (od 1999)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Żuławy Wiślane (Polska ; region)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Dane statystyczne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 147)
ISBN: : 978-83-89693-79-2
1. Joanna Ułańska, Marta Borowska-Stefańska - Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; 2. Agnieszka Ogrodowczyk - Struktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu; 3. Bartosz Bartosiewicz - Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; 4. Bartosz Bartosiewicz, Iwona Pielesiak - Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; 5. Iwona Pielesiak - Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym; 6. Bartosz Bartosiewicz - Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - pomiar zjawiska; 7. Iwona Pielesiak - Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 149)
1. Wprowadzenie; 1. Zagadnienia podstawowe monitoringu i postępowanie badawcze; 1.1. Monitoring regionalny - diagnoza sytuacji i cel podjęcia tematu; 1.2. Przedmiot i zakres opracowania; 1.3. Główne tezy i metody badawcze; 1.4. Wybrane pojęcia kluczowe i ich znaczenie; 1.5. Informacje o materiałach źródłowych i literaturze; 2. Problematyka badawcza nauk geograficznych w monitoringu rozwoju; 3. Region jako przedmiot badań i polityki rozwoju; 4. Monitoring - nowoczesne narzędzie zarządzania rozwojem; II. Uwarunkowania budowy i funkcjonowania monitoringu rozwoju regionalnego; 1. Potrzeba monitoringu rozwoju regionalnego; 1.1. Rozwój regionalny a potrzeby informacyjne; 1.2. Monitoring wobec wyzwań zarządzania rozwojem; 2. Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu systemów monitoringu; 2.1. Wybrane doświadczenia europejskie; 2.1.1. Doświadczenia współpracy międzynarodowej; 2.1.2. Doświadczenia wybranych państw; 2.2. Doświadczenia i ewolucja systemu monitoringu w Polsce; 3. Informacja jako uwarunkowanie współczesnego rozwoju; 3.1. Specyfika informacji przestrzennej; 3.2. Asymetria informacji; 3.3. Źródła danych dla monitoringu; 3.3.1. Polskie źródła informacji statystycznej; 3.3.2. Europejskie programy i systemy informacji statystycznej; 3.3.3. Źródła informacji przestrzennej; 4. Przestrzeń w monitoringu; 4.1. Przestrzenne aspekty rozwoju; 4.2. Wizualizacja przestrzenna w monitoringu; 5. Uwarunkowania prawne i formalne organizacji monitoringu; 5.1. Uwarunkowania europejskie; 5.2. Uwarunkowania krajowe; 6. Uwarunkowania instytucjonalne i zarządzanie rozwojem regionalnym; 6.1. Otoczenie instytucjonalne systemu monitoringu; 6.2. Monitoring w zarządzaniu rozwojem; 6.2.1. Monitoring w polityce rozwoju; 6.2.2. Monitoring w polityce przestrzennej; 6.3. Monitoring jako czynnik doskonalenia administracji; 7. Wnioski z uwarunkowań budowy systemu monitoringu regionalnego; III. Metodologia budowy systemu monitoringu rozwoju regionalnego; 1. Monitoring rozwoju regionalnego - założenia funkcjonalne; 1.1. Integralność i interoperacyjność monitoringu; 1.2. Monitoring jako zintegrowane narzędzie diagnozowania, nadzorowania i prognozowania rozwoju; 2. Wyspecjalizowane postaci monitoringu; 3. Typologia, taksonomia i kwantyfikacja w monitoringu; 4. Projektowanie i budowa systemu monitoringu regionalnego; 5. Założenia modelu i organizacji monitoringu regionalnego; 5.1. D. Definicja systemu i przedmiot monitoringu; 5.2. Wizja, cele i standardy organizacji monitoringu; 5.3. Funkcje monitoringu; 5.4. Zadania monitoringu; 5.5. Zakres i przedmiot monitoringu na potrzeby zarządzania rozwojem; 5.6. Organizacja informacji przestrzennej; 5.6.1. Regulacje Dyrektywy INSPiRE; 5.6.2. System metadanych; 5.7. Modelowanie systemu monitoringu; 5.7.1. Ogólny model funkcjonalny; 5.7.2. Orientacja modelu; 5.7.3. Przepływy informacyjne w systemie; 5.8. Wnioski z uwarunkowań metodologicznych; 6. Narzędzia monitoringu; 6.1. Mierniki i wskaźniki; 6.2. Modelowanie makroekonomiczne; 6.3. Narzędzia ICT; 6.4. Analizy i badania dedykowane; 7. Obiektowe i wskaźnikowe podejście do monitoringu a przestrzenny wymiar informacji; IV. Model systemu monitoringu rozwoju regionalnego, propozycja implementacji i próba empirycznej weryfikacji; 1. Propozycja implementacji modelu monitoringu regionalnego; 1.1. Model ogólny systemu; 1.2. Struktura systemu; 1.3. Podmioty instytucjonalne i przepływy danych w systemie; 1.4. Zakres i przedmiot badań monitoringu; 1.5. System mierników, wskaźników, ocen; 2. Próba empirycznej weryfikacji modelu monitoringu na przykładzie woj. pomorskiego; 2.1. Doświadczenia i ocena wdrażania monitoringu w polskich regionach; 2.2. Wdrożenie i weryfikacja modelu w województwie pomorskim; 2.3. Wybrane przykłady działań monitoringowych; V. Podsumowanie i wnioski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 140)
I. Potencjały konkurencyjne regionów; 1. Ryszard Domański, Koncepcje ewolucyjne jako źródło pozyskiwania wiedzy o przyszłości regionalnego systemu gospodarki; 2. Joanna Kudełko, Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich; 3. Piotr Idczak, Wielowymiarowe podejście w definiowaniu potencjału rozwojowego regionów i stymulowaniu ich rozwoju; 4. Małgorzata Rogowska, Wiedza i kreatywność jako podstawa rozwoju regionalnego; 5. Andrzej Pawlik, Potencjał innowacyjny podstawą rozwoju regionalnego; 6. Mariusz Czupich, Maria Kola-Bezka, Innowacyjność regionów Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski; 7. Oscar Kiercz, Kierunki rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego po 2013 r.; 8. Halina Guzik, Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów; 9. Alicja Bonarska-Treit, Halina Rechul, Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu; 10. Jerzy Suchta, Janusz Jasiński, Turystyka jako potencjał konkurencyjny województwa warmińsko- mazurskiego; 11. Janusz Słodczyk, Edyta Szafranek, Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów jako czynnik budowania potencjału konkurencyjnego regionu - przykład woj. opolskiego; 12. Krzysztof Adam Firlej, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym; 13. Michał Jasiulewicz, Konkurencyjność regionów Polski w zakresie potencjału energetycznego biomasy; II. Obszary miejskie i wiejskie; 1. Zbigniew Strzelecki, Rozwój regionalny Polski po 2013 r. a obszary miejskie i wiejskie; 2. Wanda Maria Gaczek, Aglomeracja a rozwój regionu; 3. Anna Karwińska, Przestrzeń społeczna miasta w procesach przemian; 4. Anna Harańczyk , Rewitalizacja zespołów miejskich; 5. Dominika Hołuj, Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych dla włączenia dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju; 6. Jakub Kwaśny, Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r.; 7. Barbara Matalska-Cetera, Beata Warczewska, Uwarunkowania rozwoju małych miast woj. dolnośląskiego; 8. Barbara Ostrowska, Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie; 9. Monika Musiał-Malago, Przemiany potencjału demograficznego miast; 10. Monika Szafrańska, Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich jako czynniki determinujące proces włączenia finansowego; 11. Piotr Serafin, Przemiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski; 12. Paulina Legutko-Kobus, Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich cennych przyrodniczo po 2013 r. (przykład rezerwatu biosfery "Polesie Zachodnie"); 13. Wioletta Knapik, Infrastruktura przeciwpowodziowa w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 138)
ISBN: : 978-83-89693-76-1
1.1. Krystian Heffner, Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich; 2. Józef Stanisław Zegar, Model rolnictwa a żywotność obszarów wiejskich; 3. Jerzy Bański, Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi; 4. Zbigniew Zioło, Uwarunkowania procesu kształtowania obszarów wiejskich; 5. Roman Rudnicki, Aktywność gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania funduszy wspólnej polityki rolnej w latach 2002-2010 jako czynnik zróżnicowania przestrzennego kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 6. Andrzej Rosner, Zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce. Obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność; 7. Izabella Bukraba-Rylska, Dziedzictwo kulturowe elementem rozwoju wsi; 8. Adam Czudec, Endogeniczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich (przykład Podkarpacia); 9. Stanisław Ciok, Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast (przykład strefy wrocławskiej); 10. Konrad Ł. Czapiewski, Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?; 11. Wioletta Kamińska, Kapitał społeczny jako czynnik różnicujący szanse rozwoju obszarów wiejskich. Próba weryfikacji koncepcji Woolcocka i Narayan na przykładzie woj. Świętokrzyskiego; 12. Iwona Kopacz, Mirosław Mularczyk, Zróżnicowanie funkcjonalne gmin strefy podmiejskiej Kielc a poziom życia ludności. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 133)
1.1. Krystian Heffner, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej; 2. Andrzej Rosner, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju; 3. Zbigniew Zioło, Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji; 4. Izabella Bukraba-Rylska, Polska wieś: w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia; 5. Jerzy Bański, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju; 6. Wioletta Kamińska, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce; 7. Michał Jasiulewicz, Regionalny potencjał biomasy w aspekcie rozwoju aeroenergetyki w Polsce w perspektywie do 2020 r.; 8. Roman Rudnicki, Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako beneficjenci wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju); 9. Zbigniew Makieła, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. Podkarpackim; 10. Ewa Baran, Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej; 11. Iwona Kopacz, Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego; 12. Mirosław Mularczyk, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a teoria kontaktów. Przykład gminy Bieliny; 13. Marian Hnatko, Wsparcie finansowe z programów ARiMR w ramach PRPW 2007-2013, dla zamieszkujących obszary wiejskie woj. Świętokrzyskiego; 14. Dawid Kamiński, Rola samorządów terytorialnych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich - przykład woj. świętokrzyskiego; 15. Danuta Kołodziejczyk, Rola instytucji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich; 16. Piotr Łysoń, Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 145)
ISBN: : 978-83-89693-69-3
1. Wstęp - Krystian Heffher, Wioletta Kamińska; 2. Krystian Heffner - Wiejskie rynki pracy w Polsce - kurczące się zasoby czy niewyczerpane rezerwy?; 3. Józef Stanisław Zegar - Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobów pracy; 4. Jerzy Bański - Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej - próba metodyczna; 5. Zbigniew Zioło - Kształtowanie wiejskich rynków pracy na przykładzie wybranych województw południowo-wschodniej Polski; 6. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki - Demograficzne i przestrzenne uwarunkowania rynku pracy na wsi dolnośląskiej; 7. Anna Kołodziejczak - Wsparcie pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce w ramach PROW2007-2013 w aspekcie przestrzennym; 8. Roman Rudnicki - Instrumenty wspólnej polityki rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2010; 9. Andrzej Miszczuk, Monika Wesołowska - Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej - ujęcie typologiczne; 10. Wioletta Kamińska - Wiejski rynek pracy w woj. świętokrzyskim na tle uwarunkowań demograficznych; 11. Marcin Wójcik - Funkcje gospodarcze jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy. Próba metodyczna na przykładzie obszarów wiejskich woj. łódzkiego; 12. Onrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc - Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 148)
ISBN: : 978-83-89693-91-4
I. Motywy i cele badań; II. Metody badań; III. Charakterystyka i ocena zastosowanych danych sozologicznych; 1. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego; 2. Instytucje gromadzące dane sozologiczne, w szczególności o jakości środowiska; 3. Analiza i ocena kompletności danych z sieci monitoringu środowiska; IV. Sytuacja sozologiczna gmin w latach 2000-2009; 1. Presja na środowisko; 1.1. Emisja zanieczyszczeń powietrza; 1.2. Presja na wody powierzchniowe i podziemne; 1.3. Wpływ na powierzchnię ziemi wynikający z generowania odpadów; 1.4. Presja na biotyczne składowe środowiska; 1.5. Kompleksowa ocena presji na środowisko; 2. Jakość środowiska; 2.1. Zanieczyszczenie powietrza; 2.2. Stan klimatu akustycznego; 2.3. Zanieczyszczenie wód i osadów wodnych; 2.4. Zanieczyszczenie gleb; 2.5. Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu; 2.6. Jakość biotycznych składowych środowiska; 2.7. Kompleksowa ocena jakości środowiska; 3. Działania w zakresie ochrony środowiska; 3.1. Redukcja zanieczyszczeń powietrza; 3.2. Utylizacja ścieków i wykorzystanie osadów ściekowych; 3.3. Składowanie i wykorzystanie odpadów; 3.4. Kształtowanie zieleni urządzonej i gospodarka leśna; 3.5. Konserwatorska ochrona przyrody; 3.6. Kompleksowa ocena działań w zakresie ochrony środowiska; V. Synteza klasyfikacji sozologicznej gmin; 1. Klasyfikacje w układzie presja - stan - reakcja; 2. Obszary problemów sozologicznych na tle regionalizacji sozologicznej kraju; 3. Zmiany w obszarach problemów sozologicznych między 1980 r. a I dekadą XXI w. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 260)
ISBN: : 978-83-63563-20-2
1. Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej, Joanna Budnicka-Kosior, Dariusz Korpetta, Bolesław Porter; 2. Zintegrowane planowanie rozwoju - projekt przygotowania programu i uruchomienia kształcenia na nowym kierunku studiów w obszarze gospodarki przestrzennej, Paweł Churski, Paweł Motek; 3. Kształcenia kadr na potrzeby współczesnych miast, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca; 4. Kształcenie na kierunku studiów gospodarka przestrzenna w Politechnice Warszawskiej w kontekście efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych, Alina Maciejewska, Agnieszka Turek; 5. Kierunek studiów gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie - doświadczenia i nowe wyzwania, Anna Kiepas-Kokot, Elżbieta Skórska, Lesław Wołejko; 6. Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Wioletta Kilar, Beata Stelmach-Fita, Tomasz Rachwał, Monika Płaziak; 7. E-learning jako narzędzie poprawy dostępu do edukacji akademickiej w opinii studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, Grażyna Chaberek-Karwacka, Tomasz Michalski, Mirosława Malinowska; 8. Ocena efektywności kształcenia studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie kwalifikacji software’owych, Artur Hołuj; 9. Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Dorota Jopek, Laura Klimczak; 10. Zastosowanie metody projektu wykorzystującej narzędzia PPGIS w procesie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, Edyta Bąkowska. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 153)
Cz. 1: Nowe nurty w polityce rozwoju miejskiego i regionalnego; Tadeusz Markowski: Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego : konceptualizacja problemu; Jacek szlachta: Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce; Aleksandra Jewtuchowicz: Kreatywna gospodarka, kreatywne miasto-nowy model rozwoju?; Krystian Heffner: Wykorzystanie pozwiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej; Andrzej Klasik , Jerzy Biniecki: Metropolitalny foresight strategiczny -studium przypadku Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego; Cz. 2: Nowe kierunki badań nad rozwojem regionów i miast; Paweł Churski: Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce-uwarunkowania i konsekwencje; Krzysztof Malik: Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu -doświadczenia opolskiej RIS3; Aleksander Noworól, Bolesław Domański: Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego; Andrzej Miszczuk: Polityka komunalna, jako instrument kształtowania atrakcyjności miasta; anna Karwińska: Miasto przyjazne rodzinie (przykład Niepołomic); Jan Suchacek : Globalisation and Advenecement of Local and Regional Governments : Concurrent or Antagosist Phenomena? ; Cz. 2: Nowe koncepcje w badaniach miejskich i regionalnych; Adam Drobniak : Urban Resilience - nowa perspektywa badawcza rozwoju miasta; Andrzej Raszkowski: Przemysły kreatywne na rzecz rozwoju regionalnego; Beata Namyslak: Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia; Zbigniew Przygodzki : Percepcja znaczenie wiedzy i wartości kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim; Mariusz E. Sokołowicz: Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategii promocji miasta : studium rozpoznawalności logo i hasła "Łódź kreuje"; Justyna Danielewicz: Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Portugalii; Profesor Andrzej Klasik: Wybrane publikacje i projekty badawcze. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 259)
ISBN: : 978-83-63563-08-0
Część 1. Procesy planowania rozwoju metropolii w Polsce -wybrane studia przypadków; Jacek Sołtys - Problemy planowania strategii i zagospodarowania przestrzennego w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych; Wanda Gaczek - Warunki rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego; Florian Kuźnik - Zarządzanie procesem metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej; Janusz Stanisław Lipiński - Dyskurs metropolitalny na przykładzie Trójmiasta; Część 2 : Aspekty kształtowania przestrzeni metropolitalnej; Maciej Nowak - Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią w dużych miastach i metropoliach; Sławomir Gzell, Klementyna Świeżewska - Zarządzanie chaosem; Miłosz Marciniak - Wybrane aspekty oceny krajobrazu obszarów metropolitalnych; Aleksandra Sas-Bojarska - Park w metropolii - perspektywy i paradoksy; Romanika Okraszewska - Bezpłatny transport publiczny narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej obszaru metropolitalnego; Marzena Makowska-Iskierka - Turystyka w regionie (obszarze) metropolitalnym. Porównanie Łodzi i Krakowa; Część 3. Studium przypadku Metropolii Trójmiejskiej; Piotr Lorens - Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru metropolitalnego Trójmiasta; Dorota Kamrowska-Załuska, Małgorzata Kostrzewska, Anna Golędzinowska - Wpływ wydarzeń i inwestycji na potencjał rozwojowy metropolii nadmorskich in statu nascendi ; Marek Karzyński - Rozwój Śródmieścia Gdyni - kluczowy projekt rozwoju miasta ; Marek Izydor - Rozwój przestrzeni publicznych jako element rewitalizacji frontów wodnych na przykładzie Gdyni.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 142)
1. Alina Maciejewska : Wprowadzenie; 2. Jolanta Hibner : Głos Posła do Parlamentu Europejskiego: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju; I. AKTUALNE PROBLEMY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W POLSCE; 1. Bogdan Ney : Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy; 2. Andrzej Hopfer : Gospodarka przestrzenna i kataster na terenach powodziowych; 3. Krzysztof Szamałek : Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin; II. WALORY PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE JAKO CZYNNIK RACJONALNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI; 1. Anita Bernatek : Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu wojewódzkim; 2. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska : Obszary cenne przyrodniczo w woj. mazowieckim; 3. Marian Harasimiuk, Bogusława Baran-Zgłobicka, Dagmara Kociuba : Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni woj. lubelskiego; 4. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Agata Popis : Zabudowa cennych obszarów przyrodniczych w strukturze miasta w wyniku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 5. Alina Maciejewska, Beata Krygielska : Rola i znaczenie przestrzeni biologicznie czynnych (przykład miasta stołecznego Warszawy); 6. Kazimierz Piekut, Bogumiła Pawluśkiewicz : Natura 2000 a gospodarowanie gruntami na terenach rolniczych; 7. Anna Słonecka : Ochrona dolin rzecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju; 8. Antoni Szafranek, Anna Bielska : Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności; III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM, REGIONALNYM I PONADREGIONALNYM; 1. Zbigniew Strzelecki : Rozwój zrównoważony podstawą polityki rozwoju woj. mazowieckiego; 2. Tomasz Zaborowski, Tomasz Ossowicz : Zasady polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego; 3. Anna Zbierska, Czesław Przybyła, Janina Zbierska : Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej na poziomie lokalnym; 4. Paulina Legutko-Kobus : Rozwój zrównoważony w strategiach lokalnych; 5. Maria Puk : Kolizje przestrzenne i konfl ikty społeczne - gra o przestrzeń - rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju; 6. Beata Warczewska, Barbara Mastalska-Cetera : Realizacja celów zrównoważonego rozwoju a konflikty w gospodarce przestrzennej (przykład Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”); 7. Barbara Mastalska-Cetera, Beata Warczewska : Rola planowania przestrzennego w zrównoważonym zagospodarowywaniu przestrzeni Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”; 8. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez : Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast; 9. Beata Raszka, Maria Hełdak : Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego; 10. Jadwiga Szymańska : Analiza ekonomiczna przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju krajów i regionów Unii Europejskiej; 11. Monika Musiał-Malago : Układ miast i dostępność komunikacyjna w systemie osadniczym Polski; IV. PROBLEMATYKA URBANIZACJI W ŚWIETLE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 1. Jan Maciej Chmielewski : Miasto zwarte w świetle zrównoważonego rozwoju; 2. Wojciech Bartoszczuk : Ocena lokalizacji obszarów planistycznych w Warszawie; 3. Małgorzata Denis : Inwestycje na osiedlach mieszkaniowych Warszawy w okresie transformacji ustrojowej w świetle zrównoważonego rozwoju; 4. Małgorzata Denis, Anna Majewska : Suburbanizacja podwarszawska - odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania?; 5. Danuta Kłosek-Kozłowska : Dziedzictwo kulturowe miast wobec strategii zrównoważonego rozwoju; 6. Anna Majewska : Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju; 7. Elżbieta Skórska, Anna Kiepas-Kokot : Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast; V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OBSZARACH WIEJSKICH; 1. Adrianna Kupidura, Anna Bielska, Radosław Rogoziński : Analiza i ocena krajobrazu wizualnego wsi na potrzeby opracowania planów rozwoju obszarów wiejskich; 2. Joanna Jaroszewicz, Anna Bielska, Antoni Szafranek : Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie); 3. Mikołaj Kurbiel, Łukasz Uzarowicz, Alina Maciejewska : Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów”; 4. Waldemar Łupiński : Paproć Duża - wieś o układzie promienistym; 5. Katarzyna Sobolewska-Mikulska : Integracja systemu zagospodarowania przestrzennego z planem rozwoju obszarów wiejskich; 6. Antoni Szafranek, Alina Maciejewska, Joanna Mańkowska, Daniel Piotrowski : Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze w opracowaniach planistycznych okolic jeziora Łąkie; 7. Zuzanna Szuchta, Jakub Taras, Józef Dobija : Realizacja inwestycji drogowej a środowisko przyrodnicze i społeczność gminy Dębe Wielkie; VI. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ SCALENIA GRUNTÓW JAKO ELEMENT W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH; 1. Tomasz Budzyński : Wykorzystanie mapy wartości gruntów w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy; 2. Jarosław Janus : Wstępna ocena efektów prac scaleniowych realizowanych w związku z budową autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów; 3. Marcin Karabin : Problematyka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w aspekcie dokonywania podziałów nieruchomości; 4. Magdalena Karabin : Wzajemne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przykładzie gminy Stare Babice; VII. REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODAROWANIE W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH; 1. Zbigniew Kasztelewicz : Ocena prac rekultywacyjnych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego; 2. Eliza Sochacka-Sutkowska : Rewitalizacja poprzemysłowych nabrzeży Göteborga jako przykład realizacji zintegrowanego planowania rozwoju miast w fazie ich reurbanizacji; 3. Alina Maciejewska, Agnieszka Turek : Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast; VIII. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 1. Mohamed Ahmad : Wykorzystanie odpadów budowlanych w budownictwie jako czynnik zrównoważonego rozwoju; 2. Anna Kiepas-Kokot, Andrzej Łysko, Elżbieta Skórska : Organizacja systemu zbierania i odzysku odpadów biodegradowalnych w miastach; IX. WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SPOŁECZNE W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ; 1. Łukasz Damurski : Internetowe narzędzia partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Polsce; 2. Józef Dobija : Aspekty prawa budowlanego w planowaniu przestrzennym a zrównoważony rozwój; 3. Wioleta Radziszewska : System prawny dotyczący planowania przestrzennego dróg publicznych w Polsce; 4. Marta Smal : Analiza aktów prawnych wydanych przez Unię Europejską i Polskę związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową; 5. Renata Urbańska : Problematyka zalesiania gruntów w ujęciu obowiązujących regulacji prawnych; 6. Dorota Wilkowska-Kołakowska : Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów - problematyka administracyjno-prawna. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 135)
Cz. 1: Polityka rozwoju regionu i jej ewaluacja; Rozdział 1: Istota i koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 2: Polityka rozwoju regionu : koncepcje, zasady, cechy; Rozdział 3: Istota ewaluacji elementów polityki rozwoju regionu; Cz. 2: Wybrane metody i narzędzia ewaluacji polityki rozwoju regionu; Rozdział 1: Metody i narzędzia wskaźnikowe; Rozdział 2: Metody ewaluacji polityki rozwoju regionu; Rozdział 3: Analiza kosztów i korzyści w ewaluacji programów i polityk rozwoju regionu; Rozdział 4: Model ekonometryczny HERMIN; Cz. 3: Model ewaluacji polityki rozwoju regionu: weryfikacja i najlepsze praktyki; Rozdział 1: Triangulacja metod ewaluacji według kontekstów ocen i wymiarów rozwoju zrównoważonego: model ewaluacji polityki rozwoju regionu; Rozdział 2: W kierunku weryfikacji modelu: najlepsze praktyki ewaluacji polityki rozwoju regionu według kontekstów ocen i wymiarów rozwoju zrównoważonego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 116)
ISBN: : 83-89693-21-6
Rozdział 1: Ewolucja oraz wspólczesne koncepcje marketingu; Rozdział 2: Marketing terytorialny-koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne; Rozdział 3: Marketing miasta; Rozdział 4: skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego; Rozdział 5: Marketing miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnetrznych; Rozdział 6: Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta; Rozdział 7: wybrane determinanty kształtujące wizerunek mista Skierniewice w świetle badania empirycznego; Rozdział 8: Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28800/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 257/258)
ISBN: : 978-83-63563-03-5
1.Wybrane prawne uwarunkowania w procesie zarządzania rozwojem przestrzennym miast ; Bartłomiej Kolipiński : Zagadnienia metodyczne miejscowego planowania przestrzennego w świetle przepisów prawa; Igor Zachariasz : Funkcje planu miejscowego; Maciej J. Nowak : Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej; 2. Współczesne perspektywy planowania zarządzaniem rozwoju miast i metropolii; Izabela Mironowicz, Łukasz Medeksza : Nowe modele zarządzania terytorialnego; Lidia Mierzejewska : Rozwój zrównoważony w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce; Justyna Martyniuk-Peczek, Tomasz Parteka, Olga Martyniuk : Idea Smart City w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na przedmieściach; Ewa Łaźniewska : Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne. 3. Gospodarowanie przestrzenią jako zagadnienie wielodziedzinowe; Teresa Maria Laguna, Wanda Laguna : Przestrzeń jako przedmiot zarządzania; Iwona Foryś : Wybrane społeczno-ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego w procesie gospodarowania przestrzenią; Marcin Feltynowski : Badanie zależności między planowaniem przestrzennym a typem funkcjonalnym gmin wiejskich w obszarze bipolarnym Warszawy i Łodzi; Paweł Mickiewicz, Maciej J. Nowak : Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska jako podmioty współkształtujące przestrzeń. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 146)
1. Tomasz Parteka, Anna Golędzinowska - Wprowadzenie; 2. Jerzy Kołodziejski - Region Ujścia Wisły; 3. Kazimierz Cebulak - Delta Wisły w cywilizacji hydraulicznej; 4. Tomasz Parteka - Obszar funkcjonalny Żuław Delty Wisły w polityce rozwoju przestrzennego kraju; 5. Feliks Pankau - Delta Wisły jako obszar problemowy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego; 6. Barbara Bańkowska - Miasta w systemie osadniczym strefy krawędziowej Delty Wisły; 7. Anna Golędzinowska - Kształtowanie nowego wizerunku miast Delty Wisły; 8. Kazimierz Sumisławski, Ewa Szymańska, Jolanta Wesołowska, Krzysztof Kozemba - Perspektywy rozwoju dla rolnictwa i rybactwa w Delcie Wisły; 9. Adam Bolt, Patrycja Jerzyło - Międzynarodowa Droga Wodna E-70 jako potencjał rozwojowy Delty Wisły; 10. Mariusz Kistowski - Program "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030" w świetle zasad planowania strategicznego i celów zrównoważonego rozwoju regionu; 11. Anna Weronika Brzezińska - Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław; 12. Bogna Lipińska - Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować?; 13. Marta Koperska-Kośmicka - Współczesny obraz żuławskiego podcienia. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 139)
I. Metropolizacja jako nowy system osadniczy; 1. Metropolizacja jako proces i jego podstawy teoretyczne; 2. Czynniki formalne w procesie restrukturyzacji systemów osadniczych; 3. Potencjał funkcji metropolitalnych; 4. Historyczne uwarunkowania procesu metropolizacji na przykładzie Łodzi; 4.1. Struktura terytorialna; 4.2. Historia osadnictwa; 4.3. Struktury gospodarcze, handel, usługi; 4.4. Tożsamość i kulturowe uwarunkowania Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej; 4.5. Krajobrazowe czynniki tożsamości; II. Przestrzeń i jej wartość społeczna; 1. Teoria przestrzeni; 2. Tożsamość miejsca jako podstawa ładu przestrzennego; 3. Ład przestrzenny; 4. Przestrzeń publiczna; III. Współczesna transformacja przestrzeni miejskiej i jej geneza; 1. Doświadczenia europejskie i amerykańskie; 2. Doświadczenia polskie; IV. Łódź poprzemysłowa w nowych warunkach strukturalno-formalnych; 1. Podstawy budowy struktury przestrzennej Łodzi przemysłowej; 2. Nawarstwienia i odkształcenia strukturalne miasta lat powojennych do czasu upadku przemysłu; 3. Transformacja terenów poprzemysłowych Łodzi; 4. Potrzeby a możliwości transformacji przestrzennej Łodzi wobec nowych uwarunkowań systemu osadniczego; 5. Przestrzeń metropolitalna jako kontynuacja struktury historycznej miasta w nowych uwarunkowaniach. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 137)
ISBN: : 978-83-89693-12-9
1. Jan Olbrycht, Debata o przyszłości polityki spójności - kontekst europejski; 2. Janusz Sepioł, Polityczny wymiar Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020; 3. Jacek Szlachta, Odniesienia europejskie nowej generacji programowania rozwoju regionalnego w Polsce; 4. Stanisław Sudak, Daniel Baliński, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w systemie strategii rozwoju kraju; 5. Mirosława Klamut, Efektywność i skuteczność ukierunkowanej terytorialnie interwencji władz publicznych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2020; 6. Tadeusz Markowski, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych; 7. Jacek Woźniak, Implikacje nowej polityki spójności UE - konsekwencje dla systemu planowania rozwoju polskich regionów; 8. Janusz Zaleski, KSRR 2020 i terytorializacja polityki rozwoju na przykładzie Strategii Rozwoju Polski Zachodniej i województwa dolnośląskiego; 9. Radomir Matczak, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego - inspiracja dla rządu czy dla regionów?; 10. Tomasz Parteka, Komplementamość strategicznego planowania regionalnego kraju i województw; 11. Bogdan Kawałko, Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju woj. lubelskiego a Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; 12. Tomasz G. Grosse, Krajowa wizja obszarów wiejskich po 2013 r. Zintegrowane podejście do rozwoju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z.264)
ISBN: : 978-83-63563-33-2
1. Kształtowanie programów rewitalizacji miast w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych, Piotr Lorens; 2. Rewitalizacja Berlina i Lipska jako źródło inspiracji dla polskich praktyk rewitalizacyjnych, Gabriela Rembarz; 3. Rola przekształceń styku lądu i wody w procesach rewitalizacji, Izabela M. Burda , Lucyna Nyka; 4. Rewitalizacja dróg wodnych Delty Wisły jako podstawa nowej perspektywy osiedleńczej, Anna Rubczak; 5. Analizy krajobrazowe w diagnostyce przestrzeni na potrzeby rewitalizacji, Kinga Rybak-Niedziółka; 6. Urban Mentoring jako nowa technika współpracy w procesie planowania partycypacyjnego, Justyna Martyniuk-Pęczek, Gabriela Rembarz; 7. Public Participation Practicevs. Economic Pressure: Transformation of the Gdańsk Coastal Strip, Magdalena Rembeza, Tomasz Rozwadowski; 8. Shaping the Spatial Structures of Post-Socialist Cities, Piotr Lorens; 9. Definition of Urban Regeneration Projectsin Russian Cities, Aleksandra Kiteleva; 10. Redevelopment of Russian Closed Towns: The Example of Zato Zvezdniy, Iuliia Bushmakova; 11. Contemporary Issues in Production and Utilisation of the Common Urban Areas, Piotr Lorens; 12. Potencjał kognitywno-kulturowy dzielnicy a innowacyjne strategie rehabilitacji w kontekście społecznej indywidualizacji. Studium przypadku: Mouraria, Lizbona, Katarzyna Bartoszewicz; 13. Partycypacja społeczna i elementy współzarządzania publicznego w Ustawie o rewitalizacji, Maciej J. Nowak; 14. Organizacja procesu rewitalizacji z użyciem metody Placemakingu na przykładzie projektu społecznej rewitalizacji Parku Świętopełka w Gdańsku, Piotr Czyż; 15. Non-places in the Centre of the Historic MainTown in Gdańsk? – Design Thinking as a Method of Solving Problemsin Cities, Joanna Szechlicka, Dorota Kamrowska-Załuska, Paweł Mrozek, Joanna Szustakiewicz; 16. Transformacja tożsamości miejsca jako efekt interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, Magdalena Rembeza; 17. Rola inicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku, Jan Buczkowski, Dominika Krechowicz, Krzysztof Wróblewski; 18. Sztuka jako wartość w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie wybranych elewacji Drogi Królewskiej w Gdańsku, Ryszard Grodnicki, Janusz Osicki, Wojciech Strzelecki, Janusz Tkaczuk, Dąbrówka Tyślewicz, Edyta Urwanowicz; 19. Opowiadacze Historii – społeczna ochrona dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, Marek Z. Barański. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again