Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(22)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(8)
Author
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
(7)
Łączak Andrzej
(6)
Wojewoda Izabela
(3)
Gawrońska Anna
(2)
Greinert Andrzej
(2)
Kuczyński Marek
(2)
Nadolny Adam
(2)
Bromber Piotr
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Drozdek Monika Edyta
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Eckert Marian
(1)
Fic Maria
(1)
Jerzak Leszek
(1)
Mazurek Jerzy
(1)
Stańkowska Maria
(1)
Stobrawa Włodzimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Tereny zielone
(3)
Odżywianie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Urbanistyka
(2)
Architektura krajobrazu
(1)
Ekoturystyka
(1)
Finansowanie innowacyjności
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Innowacyjność
(1)
Inwestorzy zagraniczni
(1)
Język angielski
(1)
Języki obce
(1)
Konkurencyjność przedsiębiorstw
(1)
Korupcja
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Nauczanie
(1)
Podmioty z kapitałem zagranicznym
(1)
Polska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
(1)
Prawo konkurencji
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Spółki z kapitałem zagranicznym
(1)
Województwo lubuskie
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Żywienie
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka zjawiska korupcji; Rozdział 2: Globalny wymiar zjawiska korupcji; Rozdział 3: Kierunki przeciwdziałania korupcji. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17256/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-92821-2-0 ; 83-912821-8-X - Wyd. 2
1. Gospodarka w czasach starożytnych i w średniowieczu; 2. Kształtowanie sie stosunków kapitalistycznych do pierwszej połowy XIX wieku; 3. Rozwój gospodarki w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku; 4. Problemy gospodarki światowej w pierwszej połowie XX wieku; 5. Kapitalizm współczesny;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15912, 15911 (2 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6474/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60792-04-9
Rozdział 1: Co tkwi w języku; Rozdział 2: Znać język; Rozdział 3: Potrzeba ciągłych wyborów; Rozdział 4: Nauka słownictwa; Rozdział 5: Nauka gramatyki; Rozdział 6: Język w użyciu; Rozdział 7: Stałe zasady;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29286/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Europejskie prawo konkurencji a rozwój polskich przedsiębiorstw; 1. Konkurencja na jednolitym rynku europejskim; 2. Koncentracja przedsiębiorstw w świetle obowiązującego prawa konkurencji; Cz. 2: Konkurencyjność przedsiębiorstw województwa lubuskiego w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego; 1. Wprowadzenie do teorii konkurencyjności regionu; 2. Uwarunkowania wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw wynikające z integracji europejskiej; 3. Ocena konkurencyjności województwa lubuskiego na tle Polski i Europy; Cz. 1: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw; 1. Pojecie klasyfikacja pomocy publicznej; 2. Pomoc horyzontalna; 3. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Pomoc regionalna; 5. Ochrona środowiska; 6. Pomoc publiczna na inwestycje w zakresie energetyki; 7. Pomoc dla prac badawczo-rozwojowych; 8. Pomoc państwa w zakresie zatrudnienia; 9. Pomoc szkoleniowa; 10. pomoc de minimis; Cz. 4: Prawne aspekty inwestycji na rynku europejskim; 1.Jednolity Rynek Europejski- geneza i zasady funkcjonowania; 2. Wspólna polityka pieniężna; 3. Jedna z trzech potęg ekonomicznych; 4. Uregulowania prawne w obszarach przedsiębiorstw; 5. Dopuszczone prawem formy prowadzenia działalności gospodarczej; 6. Formy wspierania inwestycji; 7. Intensywność pomocy publicznej i kierunki jej przeznaczania; 8. Uzgodneinia inwestycyjne a pomoc publiczna dla przedsiębiorstw; 9.Podsumowanie;[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33049/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88059-33-9
Część 1: Perspektywy wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce; Część 2: Lubuskie samorządy a pomoc UE w latach 2007-2013; Część 3: Budżet zadaniowy jako narzędzie efektywniejszego wykorzystania środków publicznych w gminach; Część 4: Lubuskie samorządy w świetle interwencji Unii Europejskiej 2004-2006; Część 5: Prawidłowość zawierania umów w sprawie wsparcia i powierzenia zadań dla organizacji pozarządowych jako elementy polityki społecznej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego; Część 6: Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce wobec zasad wyrażonych w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego; Część 7: Opłata tarowa jako dochód budżetu gminy; Część 8: Przegląd podstawowych regulacji prawnych dotyczących wykorzystanie środków unijnych; Część 9: Realizacja funkcji kontrolnej w ramach ZPORR; Część 10: Europejski kodeks dobrej administracji; Część 11: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 1999-2005; Część 12: Dochody i wydatki budżetów JST województwa Lubuskiego w latach 1999-2005; Część 13: Zasady wykorzystania funduszu strukturalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24399/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60792-05-6
1. Stosowanie podatkowego prawa miejscowego-wybrane zagadnienia teoretycznoprawne; 2. Nieprawidłowości w gospodarce majątkowej jednostek samorządu terytorialnego. Zarys problematyk; 3. Znaczenie ochrony terenów zieleni zabytkowej dla rozwoju lokalnego i regionalnego; 4. Samorządy województwa lubuskiego wobec potrzeb aktywności gospodarczej; 5. Standardy Unii Europejskiej w procesie kształcenia nauczycieli techniki i informatyki; 6. Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego jako żródło informacji finansowej; 7. Diagnoza orientacji zawodowej realizowanej na drugim progu kształcenia młodzieży w wybranych szkołach wiejskich województwa lubuskiego; 8. Planowanie przestrzenne na szczeblu gminnym; 9. Udział samorządu terytorialnego w budowaniu systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; 10. Kreowanie lokalnej polityki społecznej w aspekcie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego; 11. Wybrane problemy podatkowania dróg podatkiem od nieruchomości; 12. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości do nowo wybudowanych budowli oraz budynków i ich części; 13. Elementy kapitału ludzkiego w samorządzie terytorialnym; 14. Stan wdrażania samorządowej e-administracji; 15. Finansowe aspekty zarządzania infrastrukturą miasta; 16. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy Euro; 17. Włściwość i bezczynność organu w orzecznictwie Samorządowego Kolegium Odwoławczego; 18. Nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządu terytorialnego sprawowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową; 19. Zasady pionowego wyrównywania finansowego w gminach w formie subwencji ogólnej; 20. Województwa Lubuskie-X lat; 21. Udzielanie wsparcia nowym inwestycjom z funduszu strefowego; 22. Jednostki pomocnicze jako nieodłączny element sprawnego funkcjonowania gminy na przykładzie gmin wiejskich; 23. Podział władzy podstawą państwa demokratycznego; 24. Polski samorząt terytorialny w komitecie regionów; 25. Budżet zadaniowy jako metoda usprawnienia efektywności finansowania jednostek samorządu terytorialnego; 26. Warunki zastosowania przepisów rozporządzeń wspólnotowychprzez krajowe organy administracji publicznej wobec jednostek; 27. Kształtowanie statusu marszałka województwa (wybrane aspekty prawno-porównawcze); 28. Uwarunkowania prawne przygotowania realizacji i inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlokalnym-stan de lego lata oraz postulaty de lege ferenda; 29. Znaczenie i uwarunkowania współpracy polsko-niemieckiej w świetle opinii władz samorządowych i mieszkańców województwa lubuskiego; 30. Władztwo planistyczne gminy, jego ograniczenia i zagrożenia; 31. Rola strategii jako instrumentu polityki rozwoju gmin; 32. Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych w podatkachstanowiących dochody własne gminy-wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29287/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ochrona, pielęgnacja, projektowanie; Rozdział 1: Możliwości poprawy warunków wzrostu i rozwoju drzew i krzewów w warunkach miejskich; Rozdział 2: Drzewa i krzewy w mieście; Rozdział 3: Parki zabytkowe w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ocena zasobów, stanu zachowania oraz możliwości ich rewaloryzacji; Rozdział 4: Rewitalizacja założenia pałacowo-parkowego w Mierzęcinie w latach 1998-2006; Rozdział 5: Zabytkowe parki i ich społeczność. Próba włączenia ludzi w życie Parku Mużakowskiego na przykładzie realizacji programu Kultura 2000 - Moje Miejsce; Rozdział 6: Ogród botaniczny w Pekinie jako przykład funkcji naukowych i dydaktycznych terenów zieleni; Rozdział 7: Stan roślin zimozielonych z rodzin: Aquifoliaceae, Berberidaceae, Caprifoliaceae, Rutaceae rosnących w arboretum w Glinnej po zimie 2005/2006; Cz. 2: Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku; Rozdział 8: Efekty antropopresji urbanistycznej wobec terenów zieleni; Rozdział 9: Ogrody zabaw i rekreacji jako miejsca realizacji potrzeb rekreacyjnych różnych grup wiekowych; Rozdział 10: Parki - oczekiwania społeczne; Rozdział 11: Tereny odpoczynku dla osób w naszym wieku i naszej kondycji; Rozdział 12: Tereny dla nowych form atrakcyjnej rekreacji czynnej; Rozdział 13: Bliżej słońca i nieba - ogrody na dachu nową formą wypoczynku; Rozdział 14: Las jako przestrzeń wypoczynku i edukacji na przykładzie Lasów Zielonogórskich; Rozdział 15: Nudne bezpieczeństwo i fascynujące ryzyko -prawda o współczesnych terenach zabaw; Rozdział 16: Rustykalny ogród zabaw dziecięcych - kontakt z naturą przez zabawę; Rozdział 17: Wiejskie tereny zabaw dla dzieci - stan, bezpieczeństwo zagrożenia i sposoby eliminacji zagrożeń; Rozdział 18: Projektowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych na przykładzie skweru przy ul, Za Groblą w Poznaniu; Rozdział 19: Filopark - Dolina Trzcinnika. Koncepcja zagospodarowania wąwozu na Czechowie w Lublinie; Rozdział 20: Zastosowanie roślin ozdobnych w parkach; Rozdział 21: Potrzebny jest rzeczoznawca; Rozdział 22: Tradycja czy nowoczesność -jak publiczne tereny zieleni odpowiadają współczesnym potrzebom wypoczynkowym mieszkańcom miast; Rozdział 23: Działalność i problemy finansowe klubów i stowarzyszeń sportowych; Rozdział 24: Potrzeby rekreacyjne społeczności wiejskich, a możliwości ich zaspokojenia na przykładzie Nowej Wsi, Gm. Bledzew; Rozdział 25: Rekreacja ruchowa i zdrowotna słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Cz. 3: Zabytkowe tereny zieleni; Rozdział 26: Adaptacja zabytkowych parków na potrzeby miasta na przykładzie parków z Warszawy i Londynu; Rozdział 27: Projektowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej z uwzględnieniem konsultacji społecznych na przykładzie Poznania; Rozdział 28: Dobór gatunkowy roślin na tereny zabaw dla dzieci;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28493/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Ekoturystyka
ISBN: : 978-83-60792-23-0
Rodział 1: Turystyka przyrodnicza w regionach; 1. Turystyka przyrodnicza- podstawy teoretyczne i determinanty rozwoju; 2. Mozliwości rozwoju turystyki ornitologicznej w województwie lubuskim; 3. Walory turystyczne doliny Pliszki; 4. Przyrodnicze aspekty turystyki wędkarskiej na Środkowym Nadodrzu; 5. Możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych i historycznych Parku Mużakowskiego w turystyce; 6. Lasy zielonogórskie jako przestrzeń wypoczynku i edukacji; 7. Potencjalna i rzeczywista presja turystyczna na obszarach parków narodowych; 8. Ekoturystyka w opinii pracowników polskich parków narodowych; 9. Wieś tematyczna, ekowioska oraz ekomuzeum jako sposób na zrównoważony rozwój turystyki i modernizacje wsi; 10. Turystyka przyrodnicza szansą rozwoju pogranicza polsko- niemieckiego; 11. Mozliwości i kierunki rozwoju geoturystyki w województwie lubuskim; 12. Znaczenie turystyki przyrodniczej w dokumentach strategicznych województwa lubuskiego; 13. Socjokulturowy aspekt regionu lubuskiego; 14. Rolnictwo ekologiczne a agroturystyka w województwie podkarpackim; 15. The attraction of the tourism product of Poland for birdwatchers; Rozdział 2: Edukacja turystyczna; 16. Ogród- powrót do Edenu; 17. Batalistyczne krajoznawstwo; Rozdział 3: Z dziejów turystyki; 18. Początki i rozwój wielkich podróży morskich Europejczyków w XIX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 047/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14230/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Baranowski Tadeusz, Metody ochrony winorośli przed organizmami szkodliwymi; 2. Chełpiński Piotr, Perspektywy uprawy winorośli w okolicach Szczecina; 3. Dankowska Ewa, Jak to z winem było; 4. Gembara Jan, Odmiany winorośli do uprawy amatorskiej i przemysłowej w rejonie zielonogórskim; 5. Koziarska Kinga, Degustacja wina w trzech krokach : wygląd, zapach, smak; 6. Cięcie i formowanie krzewów winorośli; 7. Michalak Kazimerz, Wartość technologiczna gron wybranych odmian winorośli; 8. Senator Marek, Od sadzonki do winogron; 9. Senator Marek, Cięcie i prowadzenie winorośli - systemy uprawy; 10. Senator Marek, Dobór odmian winorośli dla regionu lubuskiego; 11. Zakrzewski Paweł, Danmarpa polonia - pierwsza polska odmiana winorośli deserowej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Magdalena Abramczyk, Jakość surowców i artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego w dobie wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO); 2. Halina Bartkiewicz, Uwarunkowania funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce; 3. Anna Gawrońska, Marta Kubalska, Przeszłość, współczesność i przyszłość winiarstwa na terenach ziemi lubuskiej, cz. I; 4. Zbigniew Janiszyn, Kinetyka fermentacji alkoholowej; 5. Grażyna Krasnowska, Ocena preparatów kolagenowych jako dodatków funkcjonalnych w produkcji mięsnych przetworów drobno rozdrobnionych; 6. Bogna Latacz, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Zastosowanie biotransformacji w syntezie zapachowych dodatków do żywności - transformacje limonenu; 7. Tadeusz Szmańko, Ewa Dworecka, Znaczenie opakowań w kreowaniu jakości przechowywanego mięsa i przetworów mięsnych; 8. Tadeusz Szmańko, Ewa Dworecka, Problem rakotwórczych N-nitrozoamin w przetworach mięsnych; 9. Tadeusz Szmańko, Wioleta Dzieszuk, Przechowywanie mięsa i przetworów mięsnych w stanie głębokiego schłodzenia; 10. Tadeusz Szmańko, Wioleta Dzieszuk, Jakość i bezpieczeństwo mięsa i przetworów mięsnych; 11. Tadeusz Szmańko, Jarosław Szczepański, Charakterystyka technologiczna i wartość żywieniowa dziczyzny; 12. Tadeusz Szmańko, Sabina Wyskiel, Uwarunkowania powstawania mięsa wadliwego u świń. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Anna Gawrońska, Budowa i wybrane cechy fizjologiczne włókna mięśniowego; 2. Maciej Chwast, Anna Gawrońska, Wykorzystanie spirytusu surowego jako surowca w produkcji biopaliw; 3. Agnieszka Maj, Maciej Hermanowski, czynniki wpływające na decyzje wybranej grupy konsumentów dotyczące wyboru dań kuchni polskiej i obcych; 4. Grażyna Krasnowska, Prawo żywnościowe a bezpieczeństwo produkcji żywności; 5. Grażyna Krasnowska, Weronika Szwalska, Probiotyki i ich znaczenie w produkcji żywności; 6. Tadeusz Szmańko, Dawid Kołacz, Możliwość kształtowania wartości żywieniowej mięsa wieprzowego poprzez modyfikację sposobu żywienia zwierząt; 7. Tadeusz Szmańko , Anna Szczurek, Charakterystyka mięsa króliczego oraz czynniki decydujące o jego wartości żywieniowej; 8. Tadeusz Szmańko , Anna Szczurek, Wybrane cechy jakościowe mięsa królików żywionych paszą z dodatkiem preparatów huminowych; 9. Grazyna Krasowska, Katarzyna Nadrasik, Spożycie mlecznych napojów fermentowanych przez młodzież szkolną (badania ankietowe). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Sławomir Krukowski, Kraków miastem zieleni - mit, czy stan faktyczny?; 2. Przemysław Kucharczyk, Eryk Rybczyński, Aleksandra Misiak, Park Mużakowski (Muskauer Park) dziedzictwem kulturowym XIX wieku; 3. Ewelina Madejska, Projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego stylizowanego na ogród japoński na wybranym przykładzie; 4. Magdalena Kalińska, Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Lubieszowie; 5. Anna Osuch, Błędy w planowaniu i urządzaniu terenów zieleni miejskiej na wybranych przykładach; 6. Natalia Smmidt, Projekt zagospodarowania terenu Przedszkola nr 10 w Gorzowie Wlkp.; 7. Grzegorz Paniec, Projekt zagospodarowania zieleńca osiedlowego na osiedlu "Zacisze" w Zielonej Górze; 8. Joanna Orzechowska, Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni, zagrożonego wodą stuletnią, na przykładzie Wyspy Teatralnej w Gubinie; 9. Marta Pelc, Zieleń miejska jako element gospodarki komunalnej na przykładzie Nowej Soli; 10. Wioleta Myśliborska, Koncepcja zagospodarowania terenu wokół kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze; 11. Agnieszka Bujak, Woda jako element kształtujący środowisko miejskie; 12. Anna Burkowska, Nasadzenia grupowe drzew i krzewów kształtujące klimat miast; 13. Maria Poźniak, Krzysztof Markiewicz, Parapetowa szklarnia z kolekcją roślin mięsożernych otrzymanych metodą in vitro; 13. Andrzej Greinert, Gleby obszarów zurbanizowanych na przykładzie Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.; 14. Katarzyna Koriat, Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania terenów nadodrzańskich w Głogowie - rejon Śródmieścia; 15. Katarzyna Piotrowska, Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania terenów nadodrzańskich w Głogowie - rejon Starego Miasta. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Grażyna Krasnowska, Zagrożenia mikrobiologiczne żywności pochodzenia zwierzęcego; 2. Tadeusz Szmańko, Robert Zawada, Ocena możliwości przechowywania wybranych dań kulinarnych w stanie głębokiego schłodzenia; 3. Agnieszka Maj, Tomasz Tchórzewski, Ocena żywienia młodzieży na przykładzie uczniów liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w roku szkolnym 2008/2009; 4. Anna Gawrońska, Magdalena Peda, Rozwój lubuskiego winiarstwa w nowych ramach prawnych; 5. Tadeusz Szmańko, Justyna Górecka, Paweł Muchowicz, Uwarunkowania produkcji towarowej wieprzowiny; 6. Tadeusz Szmańko, Justyna Górecka, uwarunkowania sanitarne jakości dziczyzny; 7. Tadeusz Szmańko, Monika Jazłowicka, Uwarunkowania jakości mięsa wołowego; 8. Tadeusz Szmańko, Justyna Górecka, Monika Jazłowicka, Technologie kształtowania kruchości mięsa wołowego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
1. Bernadetta Chrzanowicz, Anita Dąbrowska, Wybrane właściwości chemiczne i fizyczno - chemiczne gleb obszaru przyszłej szkółki PWSZ w Sulechowie; 2. Marlena Cok, Założenie pałacowo - parkowe w Suchej Dolnej - historia, analiza kompozycji, stan zachowania i wytyczne do rewaloryzacji; 3. Paulina Grenda-Filip, Park przypałacowy w Bojadłach - historia i projekt rewaloryzacji; 4. Daniel Mielnik, Zbiorniki wodne na terenach miejskich, poprzemysłowych i powydobywczych; 5. Marta Stackiewicz, Andrzej Greinert, Trawniki jako element zieleni miejskiej na przykładzie miasta Zielona Góra; 6. Ewelina Stepczyńska, Zagospodarowanie terenów po byłych jednostkach wojskowych. Studium na przykładzie miasta Gubin; 7. Urszula Wilińska, Możliwość wykorzystania wierzby w rekultywacji terenów zdegradowanych; 8. Małgorzata Mirowska, Koncepcja zagospodarowania zbiornika wodnego na terenie miasta Szprotawa; 9. Lucyna Joanna Siekierka, Kształtowanie terenów zieleni w mieście wyzwaniem dla współczesnego ogrodnika, na podstawie miasta Poznań; 10. Jarosław Wiśniewski, Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy zespole szkół w Świdnicy. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 010/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-912821-6-3
1. Windows 98; 2. Word 2000 for Windows; 3. Excel - podstawy arkusza kalkulacyjnego; 4. Formatowanie arkusza kalkulacyjnego; 5. Rozbudowa arkusza i skoroszytu; 6. Analiza danych; 7. Graficzna prezentacja danych; 8. Podstawowe funkcje finansowe w Excelu; 9. Zastosowanie tabeli danych do analizy wyników; 10. Funkcje logiczne w Excelu; 11. Tabele prestawne; 12. Makropolecenia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6473/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Leszek Kania : Sądy wojskowe w armii Księstwa Warszawskiego (prawo, struktury, praktyka); Piotr Krzysztof Marszałek : Prawo stanów szczególnych II Rzeczypospolitej na tle ówczesnych rozwiązań europejskich; Paweł Kacprzak : Prawnomiędzynarodowe i administracyjnoprawne podstawy wysiedleni Niemców z Polski do brytyjskiej i radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec w 1946 roku; Olga Jasińska-Cieślińska : Instytucja umowy o zarządzanie nieruchomością; Witold Sawicz: Wokół problematyki definicji tzw. „wrogiego przyjęcia” spółki akcyjnej; Krzysztof Scheuring : Kwestionowanie aktów prawa UE jako nowy obszar aktywności prawników krajowych; Administracja : Barbara Jurkowska : Unijne programy wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach członkowskich i sąsiadujących z Unią Europejską; Magdalena Kowalczyk : Kontrola skarbowa i jej rozwój w ustawodawstwie polskim; Andrzej Skibiński : Samorządowa kontrola instancyjna w III Rzeczypospolitej .Refleksje ogólne i wnioski de lege ferenda; Żaklina Skrenty : Podstawowe zasady planowania przestrzennego –istota i cele ustanowienia; Krzysztof Witkowski: Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych; Ekonomia : Monika Kaczura-Kozak: Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych; Tadeusz Kowalski : Pojęcie i cechy pracownika wiedzy ; Krystyna Nizioł: analiza pojęć „wydatków publicznych” , „wydatków budżetu państwa” oraz „ rozchodówpublicznych” na gruncie ustawy o finansach publicznych; Regionalistyka; Anna Chabasińska: Powojenny prozelityzm na Ziemi Lubuskiej. Uwarunkowania i znamiona zjawiska; Recenzje, sprawozdania, Varia; Małgorzata Bielawska: Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i administracji za rok 2010.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 031/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again