Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(19)
Branch
Czytelnia Czasopism
(19)
Author
Strzelecki Zbigniew (1949-2016)
(3)
Śleszyński Przemysław
(3)
Czapiewski Konrad
(2)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(2)
Grochowski Mirosław
(2)
Komornicki Tomasz (1963- )
(2)
Sałański Tomasz
(2)
Wysocka Malwina
(2)
Zegar Tomasz
(2)
Antczak Elżbieta
(1)
Charkiewicz Jan
(1)
Gawęcka-Olszewska Joanna
(1)
Janc Krzysztof
(1)
Karpiński Andrzej (1928- )
(1)
Kowalski Mariusz (1968- )
(1)
Kucińska Małgorzata
(1)
Kusideł Ewa
(1)
Kwil Anna
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Nitka Anna
(1)
Pander Wojciech
(1)
Paradysz Stanisław
(1)
Rauzer Agata
(1)
Sawicki Maciej (nauki historyczne)
(1)
Solon Barbara
(1)
Szajewska Natalia
(1)
Waszczuk Anna
(1)
Zaleski Janusz (administracja publiczna)
(1)
Śledź Aneta
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(11)
Subject
Rozwój regionalny
(4)
Kształcenie
(2)
Rynek pracy
(2)
Jakość życia
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (Warszawa)
(1)
Młodzież
(1)
Opinia publiczna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
1999-2008
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(19)
Genre/Form
Dane statystyczne
(6)
19 results Filter
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 7)
Część I. Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza. Raport podsumowujący warsztaty przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza"; 1. Wstęp; 2. Warsztaty; 3. Prowadzący warsztaty; 4. Syntetyczne porównanie czterech regionów; 5. Problemy rozwojowe regionów; 6. Mazowsze; 7. Brandenburgia; 8. Ile-de-France; 9. Region Hagi; 10. Jak pokonywać bariery rozwojowe - najlepsze przykłady; 11. Współpraca i zarządzanie wielopoziomowe; 12. Brandenburgia; 13. Region Hagi; 14. Bieguny wzrostu i polityka przestrzenna; 15. Brandenburgia; 16. Ile-de-France; 17. Klastry; 18. Problemy zdiagnozowane na Mazowszu a dobre przykłady; 19. Brak współpracy; 20. Zintegrowane organizacje; 21. Identyfikacja wspólnych celów; 22. Priorytet w komunikacji; 23. Silna polaryzacja regionu; 24. Wybór strategiczny; 25. Identyfikacja potenqałów poszczególnych subregionów; 26. Wzmacnianie działań oddolnych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 11)
1.Wstęp; 2. Metodologia badań; 1.1. Postępowanie badawcze; 2.2. Metody badań i źródła danych; 3. Dostępność do edukacji i jakość kształcenia; 3.1. Dostępność przestrzenna do edukacji; 3.2. Dostępność społeczna do edukacji; 3.3. Jakość kształcenia na podstawie efektów edukacyjnych uczniów; .4. Jakość kształcenia na podstawie zasobów technicznych szkół; 4. Zmiany poziomu wykształcenia ludności; 4.1. Poziom wykształcenia mieszkańców; 4,2. Poziom wykształcenia rolników; 4.3. Poziom wykształcenia radnych; 5. Poziom wykształcenia, kształcenie a rynki pracy Mazowsza; 5.1. Poziom wykształcenia a wybrane elementy rynku pracy; 5.2. Struktura kształcenia (profil absolwentów); 5.3. Struktura bezrobocia; 5.4. Aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; 6. Kapitał intelektualny Mazowsza; 6.1. Struktura firm; 6.2. Najlepsze firmy Mazowsza; 7. Obszary problemowe edukacji na Mazowszu; 8. Podsumowanie i rekomendacje; Aneks Scenariusz Wywiadu z Dyrektorem Szkoły Ponadgimnazjalnej i Ankieta skierowana do Urzędów Gmin. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 5.)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Mazowsze na tle innych regionów Unii Europejskiej; 2. Struktura gospodarki i konkurencyjność firm; 3. Innowacyjność i sfera B+R; 4. Poziom przedsiębiorczości na Mazowszu; 5. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw; 6. Percepcja warunków prowadzenia działalności gospodarczej; 7. Postawy przedsiębiorcze; 8. Rolnictwo na Mazowszu; 8. Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycja kontynuacji badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 17)
1.Metodologia, cel i zakres badania; 2. Charakterystyka respondentów; 3. Aktywność zawodowa i sytuacja finansowa; 4. Sytuacja mieszkaniowa; 5. Samodzielność, mobilność, dostęp do komunikacji i usług publicznych; 6. Formy spędzania czasu wolnego; 7. Wykorzystanie nowoczesnych technologu (komputer, Internet i telefon komórkowy). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 10)
1. Kapitał ludzki a rozwój społeczno-ekonomiczny ; 1.1. System edukacji w Polsce (ogólna charakterystyka); 1.2. Edukacja w województwie mazowieckim (podstawowe informacje); L.3. Rynek edukacji a rynek pracy na Mazowszu; 2. Potrzeby, preferencje i plany życiowe młodzieży regionu Mazowsza; 2.1. Charakterystyka populacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych objętej badaniem; 2.2. Plany dotyczące kontynuacji nauki; 2.3. Atrakcyjność miejsca-zamieszkania; 2.4. Szanse na realizację aspiracji i planów życiowych; 2.5. Plany na przyszłość związane z miejscem obecnego zamieszkania; 3. Wnioski i rekomendacje. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 19)
Rozdział 1: Wprowadzenie; 1. Znaczenie układu bipolarnego Łódź–Warszawa dla rozwoju województw łódzkiego i mazowieckiego oraz Makroregionu Polski Centralnej; Rozdział 2: Źródła informacji i metody badawcze; Rozdział 3: Ogólna charakterystyka obszaru; 1. Sytuacja ludnościowa; 2. Działalność gospodarcza i kondycja ekonomiczna; 3. Potencjał akademicki; 4. Rynek pracy; Rozdział 4: Sektor wiedzy i kreatywności; 1. Sektor wiedzy i kreatywności w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze wiedzy i kreatywności; Rozdział 5: Sektor owocowo‑warzywny; 1. Sektor owocowo‑warzywny w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze owocowo‑warzywnym; Rozdział 6: Wnioski z badań i sugerowane działania na rzecz budowania powiązań funkcjonalnych w obszarze bipolarnym Łodzi i Warszawy . [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 2)
1. Rozdział I. Cele i założenia metodyczne; 1. Geneza i cele opracowania; 2. Sposób interpretacji i sprecyzowanie tematu; 3. Pytania badawcze; 4. Metody analizy i kryteria oceny; 5. Charakterystyka wykorzystanej bazy statystycznej; Rozdział II. Rozwój gospodarczy województwa podstawą wzrostu zatrudnienia; 1. Ogólna dynamika gospodarcza województwa na tle kraju; 2. Obszary szybszego wzrostu produkcji i usług w województwie mazowieckim niż w kraj; Rozdział III. Trendy zmian w dynamice zatrudnienia w województwie mazowieckim na tle krajii i Unii Europejskiej; 1. Ogólna charakterystystyka trendów zmian na rynku pracy województwa mazowieckiego; 2. Obszary najszybszego wzrostu zatrudnienia w województwie mazowieckim; 3. Rola sektorów nowoczesności we wzroście zatrudnienia; 4. Wpływ sektorów nowoczesności na kreowanie kapitału społecznego; 5. Obszary spadku zatrudnienia i likwidacji miejsc pracy; 6. Rola dziedzin nierozwojowych w zmianach zatrudnienia; 7. Wykorzystanie szans rozwojowych przemysłów o najwyższych walorach w Polsce; 8. Podobieństwa i różnice w zmianach zatrudnienia w województwie mazowieckim w stosunku do kraju i UE; 9. Zmiany zatrudnienia w województwie odbiegające od tendencji w UE; Rozdział IV. Trendy zmian w strukturze zatrudnienia w województwie mazowieckim na tle kraju i Unii Europejskiej; 1. Zmiany struktury zatrudnienia w układzie trójsektorowy; 2. Zmiany struktury zatrudnienia w układzie działowym; 3. Zmiany struktury zatrudnienia w przemyśle województwa; 4. Struktura zatrudnienia w świetle mierników nowoczesności; 5. Rola dziedzin nierozwojowych w strukturze zatrudnienia w województwie mazowieckim; 6. Słabości sektora usług; Rozdział V. Prognoza zatrudnienia z 2000 r. w świetle rzeczywistych wyników; 1. Kierunek niezbędnych korekt w projekcji z 2000 r.; 2. Główne odchylenia od projekcji; 3. Przewidywany a rzeczywisty stan GOW. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 12)
1.Wstęp; 2. Rynek pracy Mazowsza w literaturze przedmiotu; 3. Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy; 3.1. Społeczno-demograficzne uwarunkowania rynku pracy (na podstawie danych GUS); 3.2. Szacunek rzeczywistego rozkładu wykorzystywanych miejsc pracy ‘łącznie z pracą nierejestrowaną); 3.3. Podsumowanie; 4. Wynagrodzenia w układzie przestrzennym; 5. Przestrzenna dostępność rynków pracy; 5.1. Uwagi wstępne; 5.2. Samowystarczalność powiatowych rynków pracy; 5.3. Dostępność przestrzenna dużych rynków pracy; 5. Dojazdy do pracy; 5.6. Podsumowanie; 6. Rola przedsiębiorstw nowych i kreatywnych w kształtowaniu rynków pracy; 7. Rozkład przestrzenny bezrobocia; 7.1. Wielkość i struktura bezrobocia w układzie administracyjnym; 7.2. Struktura bezrobocia; 7.3. Szacunek rzeczywistej stopy bezrobocia; 3. Podsumowanie; 8.1. Wnioski; 8.2. Elementy prognozy; 8.3. Rekomendacje.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 6)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 3. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Poziom aktywności społecznej i rozwoju kapitału społecznego i jego zmiany w latach 1990-2010; 3. Poziom spójności społecznej - uwarunkowania stanu obecnego; 4. Tożsamość lokalna i regionalna jako czynnik oddziałujący na rozwój; 5. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 6. Jakość samorządności jako czynnik warunkujący lokalne polityki rozwoju; 7. Modele zarzadzania celów rozwojowych; 8. Współpraca sektorów prywatnego i publicznego; 8. Współpraca między samorządami gmin, powiatów i województwa; 9. Kondycja finansowa samorządów gminnych i powiatowych; 10. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy UE, ich wykorzystanie i uwarunkowania; 11. Poziom aktywności prorozwojowej samorządów terytorialnych; 12. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; 13. Identyfikacja i charakter konfliktów występujących na Mazowszu - przyczyny, obszary, skala, typologia; 14. Konflikty i ich wpływ na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycje sposobu kontynuaqi badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Perspektywy rozwoju; Rozdział VII. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 13)
Rozdział 1. Synteza raportu: Rozdział 2. Opis przebiegu i wyniki poszczególnych zadań badawczych; .1. Metodologia badania; 2.2. Wyznaczenie ścieżek rozwoju dla 12 zakresów pomiaru poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Mazowsza i regionów referencyjnych; 2.3. Określenie czasu potrzebnego do zrównania poziomów kapitału intelektualnego Mazowsza i regionów referencyjnych; Rozdział 3. Trendy rozwojowe Mazowsza na tle regionów referencyjnych – wnioski z badań; 3.1. Kapitał intelektualny ; 3.2. Jakość życia; 3.3. Ubóstwo i wykluczenie społeczne; 3.4. Kapitał społeczny; 3.5. Rozwój gospodarczy; 3.6. Przedsiębiorczość; 3.7. Aktywność zawodowa; 3.8. Innowacyjność; 3.10. E-rozwój; 3.11. Ochrona środowiska przyrodniczego; 3.12. Zróżnicowanie wewnętrzne; 3.13. Podsumowanie i propozycje dalszych analiz; Wykaz źródeł. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 1)
1. Potrzeby i oczekiwania rozwojowe samorządów na Mazowszu; 2. Zadania niezbędne do realizacji przez samorząd województwa w opinii gmin; 3. Zadania niezbędne do realizacji przez samorząd województwa w opinii powiatów; 4. Zadania niezbędne do realizacji przez powiaty w opinii gmin; 5. Zadania niezbędne do realizacji przez powiaty w ich własnej opinii; 6. Zadania niezbędne do realizacji przez gminy w ich własnej opinii; 7. Zadania najważniejsze i najpilniejsze wskazane do realizacji w układzie przestrzennym; 8. Drogi wojewódzkie; 9. Drogi powiatowe; 10. Drogi gminne; 11. Transport kolejowy; 12. Transport publiczny; 13. Transport lotniczy; 14. Gospodarka wodno-ściekowa; 15. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom przyrodniczym; 16. Infrastruktura energetyczna; 17. Gospodarka odpadami; 18. Infrastruktura i technologie informacyjne; 19. Tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą; 20. Infrastruktura oświatowa; 21. Infrastruktura sportowa przy szkołach; 22. Infrastruktura sportowa; 23. Infrastruktura turystyczna; 24. Kultura; 25. Infrastruktura ochrony zdrowia; 26. Bezpieczeństwo publiczne; 27. Podsumowanie; 28. Załącznik: formularze ankiet dla powiatów i gmin województwa mazowieckiego. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
CD
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 18)
I. Zbiór rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko; II. Ewaluacja rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 14)
1.Wstęp; 2. Potencjały rozwojowe gmin; 2.1. Położenie; 2.2. Rolnictwo; 2.3. Środowisko przyrodnicze; 2.4. Historia i dziedzictwo kulturowe; 2.5. Mieszkańcy; 2.6. Sprawność administracyjna samorządu lokalnego; 2.7. Przedsiębiorstwa; 2.8. Działania wzmacniające potencjały rozwojowe; 3. Potencjały gospodarcze gmin; 3.1. Produkcja roślinna; 3.2. Produkcja zwierzęca; 3.3. Handel detaliczny; 3.4. Handel hurtowy; 3.5. Logistyka: transport, magazynowanie, przeładunek; 3.6. Budownictwo; 3.7. Finanse i ubezpieczenia; 3.8. Przemysł spożywczy; 3.9. Produkcja dla mediów; 3.10. Turystyka i gastronomia: zakwaterowanie, wyżywienie, hotele, pensjonaty, restauracje; 3.11. Przemysł energetyczny i przetwarzanie odpadów; 3.12. Przemysł chemiczny; 3.13. Badania naukowe; 3.14. Telekomunikacja; 3.15. Przemysł elektromaszynowy i wysokich technologii; 3.16. Przemysł metalurgiczny i metalowy; 3.17. Usługi techniczne – naprawy, konserwacje oraz instalowanie maszyn i urządzeń; 3.18. Przemysł drzewno-papierniczy; 3.19. Przemysł lekki; 3.20. Przemysł poligraficzny; 3.21. Usługi wydawnicze; 3.22. Przemysł mineralny; 3.23. Przemysł środków transportu; 3.24. Przemysł farmaceutyczny; 3.25. Przemysł wydobywczy; 4. Stymulanty i bariery wpływające na rozwój gmin; 4.1. Stymulanty zewnętrzne; 2. Stymulanty wewnętrzne; 4.3. Bariery zewnętrzne; 4.4. Bariery wewnętrzne; 5. Zarządzanie strategiczne w gminach oparte na wizji rozwoju; 5.1. Wizje rozwoju gmin; 5.2 Planowanie średnio- i długookresowe w gminach; 5.3. Monitorowanie rozwoju gminy; 5.4. Niebezpieczeństwa mogące zagrozić rozwojowi gminy; 5.5. Źródła finansowania działań gminy; 6. Dokumenty kluczowe dla rozwoju gmin; 6.1. Strategie rozwoju gmin; 6.2. Inne dokumenty programowe; 7. Główne kierunki rozwoju gmin; 7.1. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój infrastruktury transportowej; 7.2. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 7.4. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozbudowę obiektów sportowych; 7.5. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego; 7.6. Kierunek inwestycyjny zorientowany na inne przedsięwzięcia; 7.7. Subsydiarny kierunek rozwoju (utrzymujący stan obecny); 7.8. Kierunek rozwoju wspierający konkurencyjność gminy; 8. Podsumowanie; Załączniki; Załącznik 1 : Duże przedsiębiorstwa według branż gospodarczych i gmin województwa mazowieckiego; Załącznik 2 : Kwestionariusz wywiadu IDI.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Journal
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 15)
Rozdział 1 : Metodologia badań : 1.1. Założenia i cele : 1.2. Źródła danych i metody badań : 1.3. Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego : Rozdział 2 : Badania demograficzne województwa mazowieckiego; Rozdział 3 : Trendy rozwoju demograficznego do 201 3 r. w świetle statystyki de iure; 3.1. Stan i dynamika ludności; 3.2. Rodziny i gospodarstwa domowe; 3.3. Prawidłowości rozwoju demograficznego; Rozdział 4 : Szacunek ludności de facto; 4.1. Cele, założenia, zakres badań i definicje; 4.2. Materiały źródłowe i metodyka badań; 4.3. Charakterystyka statystyczna subpopulacji płatników ZUS; 4.4. Szacunek ludności de facto oraz struktury demograficznej; 4.5. Alternatywne sposoby szacowania liczby ludności de facto; 4.6. Opinie samorządów gmin związane z ludnością de facto; 4.7. Wnioski; Rozdział 5 : Trendy rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej do 2010 r.; 5.1. Wykształcenie mieszkańców; 5.2. Źródła utrzymania ludności; 5.3. Aktywność ekonomiczna; 5.4. Podsumowanie i prawidłowości rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej; Rozdział 6: Poziom zamożności i jakość życia mieszkańców; 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Sytuacja ekonomiczna ludności; 6.3. Zaspokojenie potrzeb bytowo-mieszkaniowych; 6.4. Biologiczne warunki życia; .5. Lokalna dostępność przestrzenna do transportu publicznego; 6.6. Podsumowanie; Rozdział 7 : Czynniki i bariery rozwoju demograficznego; 7.1. Procesy polaryzacji społeczno-demograficznej; 7.2. Delimitacja demograficznych obszarów problemowych; Rozdział 8 : Trendy rozwoju demograficznego do 2030 r.; 8.1. Dyskusja prognoz Głównego Urzędu Statystycznego; 8.2. Współzależne warianty rozwoju społeczno-gospodarczego i demograficznego; 8.3. Trendy rozwoju demograficznego i społecznego do 2030 r.; Rozdział 9 : Podsumowanie, wnioski i rekomendacje; Literatura cytowana i uzupełniająca. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr16)
1.Przesłanki powołania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 1.1. Wizja Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 1.2. Misja Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 2. Zadania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 2.1. Zarządzanie informacją; 2.2. Współpraca z zarządem; 2.3. Monitorowanie; 2.4. Ewaluacja; 2.5. Współpraca i sieciowanie zadań; 3. Kluczowe czynniki sukcesu Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 3.1. Sposoby realizacji zadań-Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 3.2. Działania niepożądane – czego Obserwatorium robić nie powinno; 3.3. Działania decydentów niezbędne do osiągnięcia sukcesu Obserwatorium. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 3)
Rozdział I. Synteza raportu - główne wnioski; Rozdział II. Streszczenie; 1. Struktura opracowań; 2. Moduł demograficzny; 3. Moduł rynku pracy; 4. Moduł wykluczenia społecznego; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Wprowadzenie: założenia, cele i metody badań, dane źródłowe; 2. Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030; 3. Trendy rozwoju demograficzno-osadniczego w świetle statystyki de iure; 4. Szacunek ludności de facto; 5. Trendy rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej; 5. Poziom zamożności i jakość życia mieszkańców; 6. Czynniki i bariery rozwoju demograficznego; 7. Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza; 8. Diagnoza edukacji według typów szkół; 9. Wyniki edukacji i poziom wykształcenia mieszkańców; 10. Struktury absolwentów; 11. Kapitał intelektualny; 12. Obszary problemowe edukacji; 13. Rynek pracy Mazowsza; 14. Wielkość i struktura rynku pracy; 15. Dostępność przestrzenna rynków pracy oraz dojazdy pracownicze; 16. Koszty pracy; 17. Przedsiębiorstwa nowe i kreatywne; 18. Bezrobocie; 19. Prognoza rozwoju rynku pracy; 20. Wykluczenie społeczne a rozwój Mazowsza; 21. Główne przyczyny wykluczenia w województwie mazowieckim; 22. Wielkość i charakter zróżnicowań społeczno-przestrzennych; 23. Dostępność przestrzenna do usług medycznych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 8)
Rozdział I. Założenia i cele projektu oraz materiały źródłowe; Rozdział II. Obszar Metropolitalny Warszawy w badaniach naukowych; świetle gminnych dokumentów planistycznych; 1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 4. Wnioski; 5. Procesy ekspansji przestrzennej aglomeracji warszawskiej po 1989 roku; 6. Rys historyczny na tle procesów urbanizacji; 7. Suburbanizacja i rozwój mieszkalnictwa; 8. Rozwój demograficzny; 9. Przemiany społeczno-gospodarcze; 10. Uwarunkowania przemian ekonomicznych w ostatnich dekadach; 11. Zmiany PKB i przesunięcia sektorowe; 12. Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości; 13. Gospodarcze funkcje kontrolne i rola kapitału zagranicznego; 14. Przemiany struktury funkgonalno-przestrzennej; 15. Wnioski; 16. Zmiany w liczbie i strukturze pracujących; 17. Sieci transportowe; 18. Wypoażenie pozatransportową infrastrukturę techniczną; 19. Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu; 20. Sieci techniczne; 21. Wyposażenie w infrastrukturę społeczną; 22. Wnioski; 23. Rozdział V. Zasięg oddziaływania i powiązania przestrzenne Warszawy; 1. Wprowadzenie; 2. Profile zasięgu oddziaływania Warszawy; 3. Profile gęstości zaludnienia; 4. Udział terenów zabudowanych i silnie zurbanizowanych; 5. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 6. Struktura i powiązania przedsiębiorstw; 7. Udział przedsiębiorstw dużych i wyższego rzędu; 8. Oddziały i filie przedsiębiorstw; 9. Powiązania migracyjne; 10. Stałe migracje osiedleńcze; 11. Dojazdy do pracy; 12. Ruch pojazdów i powiązania transportowe; 13. Organizacja transportu autobusowego; 14. Powiązania i rozwój OMW w opinii samorządów; 15. Wnioski; Rozdział VI. Dostępność przestrzenna Warszawy; 1. Wprowadzenie; 2. Potencjalna dostępnośc przestrzenna; 3. Rzeczywista dostępność przestrzenna; 4. Izochrony samochodowe; 5. Izochrony kolejowe; 6. Różnice w przejazdach samochodem osobowym i koleją; 7. Ocena efektywności transportowo-osadniczej; 8. Dyskusja i wnioski; Rozdział VII. Przesłanki rozowoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku; 1. Wprowadzenie; 2. Rozwój ekonomiczny i technologiczny; 3. Rozwój demograficzny; 4. Istniejące prognozy ludnościowe; 5. Przesłanki rozwoju społeczno-demograficznego; 6. Szacunek rozwoju demograficznego OMW; 7. Rozwój przestrzenny; 8. Rozwój transportu; 9. Wnioski dla polityki przestrzennej; Rozdział VIII. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again