Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Autor
Jarosz Maria
(2)
Achmatowicz Aleksander
(1)
Balcerek Ewa
(1)
Berlińska Danuta
(1)
Jasiewicz Krzysztof
(1)
Kofman Jan
(1)
Madajczyk Piotr
(1)
Motyka Grzegorz (1967- )
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(5)
Temat
Biografie
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Organizaciâ Ukrains'kih Nacionalistiv
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjologia
(1)
Strzembosz, Tomasz
(1)
Słownik
(1)
Ukrains'ka Povstans'ka Armiâ
(1)
Wysiedlanie
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Prawne aspekty prywatyzacji w Polsce w latach 1990-2002; 2. Korupcja w procesie transformacji; 3. Krajobraz po dwunastu latach prywatyzacji; 4. Skutki prywatyzacji dla przedsiębiorstw; 5. Koncentracja i konkurencyjność przedsiębiorstw; 6. Nadzór właścicielski, kontrola i zarządzanie; 7. Przedsiębiorstwa wobec rynku pracy; 8. Związki zawodowe w nowych realiach własności; Konkluzje: za i przeciw prywatyzacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13228 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13227/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
v 1: Samobójstwa w czasie i przestrzeni. Zjawisko. Koncepcje. Metody; Rozdział 2: Socjologiczna teoria samobójstw; Rozdział 3: Samobójstwa w Polsce. Rozmiary. Trendy.Struktura przestrzenna; Rozdział 4: Samobójcy.Wiek.Płeć.Stan cywilny; Rozdział 5: Samobójstwa w środowiskach zamkniętych.Wojsko i więzienie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14711 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14710/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37885 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16338 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33879 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33878/XIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Tak zwane Kresy Wschodnie jako zjawisko terytorialne, polityczne i kulturowe; 1. Kresy Wschodnie – granice, terytorium, ludność polska; 2. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich – kadra i procesy decyzyjne; 3. Wilno i Wileńszczyzna w koncepcjach Michała Romera i krajowców; 4. Kwestia Wileńszczyzny w pracach rządu RP na uchodźstwie od października 1939 do lipca 1941 roku; 5. Moje Wilno; 6. Brytyjskie próby rozwiązania problemu granicy polsko-radzieckiej od lutego do kwietnia 1943 roku; 7. Mój Lwów; 8. Litewska kontestacja pojęcia „Kresy Wschodnie”; 9. Kresy z perspektywy Ukrainy. Ziemie zachodnie Ukrainy w derżawnyćkiej (państwowej) historiografii ukraińskiej okresu międzywojennego; 10. Moja Czarnowszczyzna; 11. Kresy Wschodnie we wspomnieniach; 12. Tematy kresowe w XX-wiecznej literaturze polskiej; 13. Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945; 14. Moje Wilno; 15. Mecenat polskiego ziemiaństwa Wołynia, Podola i Ukrainy w latach 1864-1914; 16. Grabież i niszczenie dziedzictwa kulturalnego Kresów Wschodnich, Rzeczypospolitej; Część 2: Narody i religie ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku; 1. Kształtowanie się narodu litewskiego; 2. Początki nowożytnego państwa litewskiego; 3. Moje Grodno; 4. Kształtowanie się narodu białoruskiego; 5. Nasz Kościeniew; 6. Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku; 7. Mój Nowogródek; 8. Etniczne przymioty mieszkańców Latgalii (dawnych Inflant polskich). Na podstawie badań folklorystycznych w drugiej połowie XIX wieku; 9. Polska mniejszość narodowa na Łotwie w XIX i XX wieku Krótka charakterystyka i zarys działalności; 10. Przedstawiciele narodów muzułmańskich oraz Karaimi na Łotwie od końca XIX wieku do czasów obecnych; 11. Moje Bieniakonie; 12. – Mniejszość łotewska na ziemiach białoruskich w XIX i XX wieku; 13. Moja Wysuczka; 14. Stosunki polsko-ukraińskie od epoki unii lubelskiej do 1945 roku; 15. Mój Lwów; 16. Uwagi do dziejów Cerkwi greckokatolickiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (XVIII-XX w.); 17. Mój Nowogródek; 18. Kościół katolicki na Wileńszczyźnie w latach 1944-1990; 19. Moje Wilno; 20. Początki akulturacji wschodniogalicyjskich Żydów: na rozstajach kultur; 21. Uwagi o rusyfikacji ludności żydowskiej z Kresów Rzeczypospolitej; Część 3: Społeczeństwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku. Konflikty. Współpraca. Postawy; 1. Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie Ukrainy (1863-1914); 2. Moje Waśkowce; 3. Geneza a konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 1918-1919; 4. Problem dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w ideologii litewskiego ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku; 5. Nasze Bohaterowicze; 6. Litewskie partie chłopskie (1905-1970); 7. Moja Kuncewszczyzna; 8. O niektórych cechach charakterystycznych robotników zatrudnionych w przemyśle na Łotwie na przełomie XIX i XX wieku; 9. Obraz życia Latgalii w gazecie „Gajsma” (1905-1906); 10. Moja Ukraina i moje Chinocze; 11. – Szlachta tatarska na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (1795-1999); 12. Politytyka rosyjska wobec szlachty białoruskiej w latach 1861-1914; 13. Moja Nowa Mysz; 14. Żydzi wołyńscy w Polsce międzywojennej i w okresie II wojny światowej (1920-1944); 15. Żydzi w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1939-1941; 16. Moje Grodno; 17. Problem kolaboracji w Wilnie pod okupacją sowiecką; 18. Wieś Tarnawica Polna w powiecie tłumackim i zapomniana placówka AK; Część 4: Wojny, partyzantki i konspiracje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XX wieku; 1. Teoria działań partyzanckich. Wokół niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia wojny; 2. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w koncepcjach walki Armii Krajowej. Zarys problemu; 3. Mój Białystok; 4. Organizacja i działalność wywiadu wschodniego ZWZ-AK; 5. – Powołanie Komendy Obszaru Nr 3 ZWZ we Lwowie i Komendy Okupacji Sowieckiej ZWZ w świetle dokumentacji Komendy Głównej ZWZ w Paryżu; 6. Walka NKWD ze Związkiem Walki Zbrojnej na Kresach Południowo-Wschodnich w świetle dokumentów z polskich archiwów W Londynie; 7. Polskie podziemie antysowieckie w województwie wołyńskim w latach 1939-1941 w świetle materiałów NKWD; 8. Mój Augustów; 9. Początki konspiracji antysowieckiej na terenie „Zachodniej Białorusi” (wrzesień 1939-lipiec 1940) w świetle dokumentów NKWD; 10. Nasza Augustowszczyzna; 11. Partyzantka sowiecka a Armia Krajowa na Nowogródczyźnie 1941-1944; 12. Moje Troki; 13. Ewakuacja struktur Okręgu Wileńskiego AK z terytorium Wileńszczyzny w 1945 roku; 14. Moje Wilno; 15. Wileński Okręg AK w świetle nieznanych dokumentów odnalezionych w kościele Bernardynów w Wilnie; 16. Moje Polesie; 17. Internowanie dowódców i żołnierzy lwowskiej Armii Krajowej i organizacji NIE w latach 1944-1949; 18. Działalność Obwodu AK Szczuczyn-Lida (nr 49/67) w latach 1945-1949; 19. Pakowskie oddziały partyzanckie w byłym Inspektoracie Grodzieńskim AR-AKO-WiN 1945-1950; 20. Powstanie i działalność Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatu Łomża (Komenda Okręgu NZW Białystok) 1944-1948; 21. Litewska antysowiecka partyzantka i konspiracja liatach J944-1965; 22. Moje Glinciszki; 23. Antysowiecka konspiracja i partyzantka Zielonego Dębu na terenie Białorusi w latach 1919-1945; 24. Wielka prowokacja NKWD. Sprawa Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie w latach 1933-1938; 25. Antypolska konspiracja białoruska w latach 1919-1925; 26. Mój Kul; 27. Fenomen litewsko-białoruskich formacji Wojska Polskiego (1918-1921); 28. Wywiad polski na Związek Sowiecki w 1939 roku; 29. Możliwości obrony Kresów Wschodnich w 1939 U przed Armią Czerwoną; 30. Losy okrętów Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej w latach 1939-1941; 31. Teoria wojny cywilnej; Część 5: Eksterminacja ludności dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XX wieku; 1. Represje sowieckie wobec obywateli polskich w latach 1939-199J w świetle polskiej historiografii emigracyjnej i źródeł archiwalnych; 2. Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1936-1956 w świetle danych sowieckich; 3. Masowe deportacje ludności polskiej z tak zwanej Zachodniej Białorusi jesienią 1939 roku; 4. Przesiedlenie części ludności z obwodu u lwowskiego do Mołdawii na przełomie lat 1940/1941; 5. Zesłańcy polscy zmarli w Majkaine-Zołoto (marzec 1940-wrzesień 1941). Przyczynek do określenia wskaźnika zgonów specpieresieleńców; 6. Represje sowieckich organów bezpieczeństwa wobec Polaków mieszkających na Litwie i polskiego podziemia w latach 1940-1941; 7. Mordy ukraińskie na Wołyniu w czasie II wojny światowej; 8. Kołyma – północno-wschodnie obozy pracy poprawczej w latach 1932-1957; 9. Nasz Wołyń; 10. Znaczenie okresu przejściowego lat 1939-1941 dla Holocaustu. Wschodnioeuropejscy Żydzi pod panowaniem systemu radzieckiego; 11. Lato 1941 w Jedwabnem. Przyczynek do badań nad udziałem społeczności lokalnych w eksterminacji narodu żydowskiego w latach II wojny światowej; 12. Mój Łuck; 13. Zycie codzienne Żydów deportowanych na Syberię w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu; 14. Migracje i przemiany demograficzne na Litwie w latach czterdziestych pięćdziesiątych XX wieku; 15. Represje wobec ludności tatarskiej na byłych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w I połowie XX wieku; 16. Mój Wołyń; 17. Moje Bieszczady; 18. Represje władz sowieckich wobec duchowieństwa polskiego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w latach h 1939-1941 i 1944-1966; 19. Proces podejmowania decyzji katyńskiej; 20. Z martyrologii narodu estońskiego w latach II wojny światowej. Pierwsza masowa deportacja (czerwiec 1941 roku); Część 6: Między przeszłością a przyszłością. Refleksje. Prognozy. Varia; 1. Wpływ historii na stosunki z sąsiadami. Kilka uwag o relacjach polsko-litewskich; 2. Tradycje we lwowskim Wrocławiu; 3. Dwa etapy w życiu matki: Lwów-Sybir; 4. Przed wywiadem z ostatnim Żydem. Skutki społeczne i psychologiczne nieobecności Żydów na dawnych ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej; 5. Mój Mińsk; 6. Neotradycjonalizacja jako strategia modernizacji: przyczynek do analizy postkomunizmu; 7. „Stateczni” – kozackie ugrupowanie lojalistyczne (1617-1638); 8. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej w strategii powstań narodowych XIX wieku; 9. Lwowski aktyw epistolarny 1944-1945. Z lektury dokumentów archiwum specjalnego. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34934 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34933/XIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej