Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(23)
Branch
Czytelnia Czasopism
(23)
Author
Drożdż Jadwiga
(3)
Guzewicz Wacław
(2)
Józwiak Wojciech
(2)
Michna Waldemar
(2)
Zegar Józef Stanisław
(2)
Buks Joanna
(1)
Chechelski Piotr
(1)
Chmielewska Barbara
(1)
Chudoba Łucja
(1)
Czartoryski Witold
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Gburczyk Sławomir
(1)
Gruda Mieczysław
(1)
Kagan Adam
(1)
Kołodziejczyk Danuta
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Mierosławska Alicja
(1)
Mirkowska Zofia
(1)
Morkis Grażyna
(1)
Mroczek Robert
(1)
Nosecka Bożena
(1)
Otłowska Agnieszka
(1)
Rowiński Janusz
(1)
Seremak-Bulge Jadwiga
(1)
Sikorska Alina
(1)
Skarżyńska Aldona
(1)
Szczepaniak Iwona
(1)
Urban Roman
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wigier Marek
(1)
Wrzochalska Agnieszka
(1)
Zdzieborska Maria
(1)
Ziółkowska Justyna
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Gospodarstwo rolne
(5)
Rolnictwo
(5)
Wieś
(4)
Przemysł rolno-spożywczy
(3)
Rozwój terenów wiejskich
(3)
Wspólna Polityka Rolna UE
(3)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Polska
(2)
Unia Europejska
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Data mining
(1)
Dochód
(1)
Dopłaty bezpośrednie dla rolników
(1)
Fundusz Kohezyjny
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwa rolne rodzinne
(1)
Gospodarstwo domowe w środowisku wiejskim
(1)
Gospodarstwo wielkoobszarowe
(1)
Inwestycje
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Polityka rolna
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Produkty rolne
(1)
Produkty rolno
(1)
Programy pomocowe Unii Europejskiej
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedmioty użytkowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rolnictwo alternatywne
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rolnictwo zintegrowane
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rynek
(1)
SAPARD
(1)
Spółdzielczość produkcyjna
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zboża
(1)
Żywność
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wstep; 2. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej; 3. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne w Polsce; 4. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej; 5. Fundusze publiczne źródłem finansowania inwestycji w polskim przemyśle spożywczym; 6. Znaczenie programów współfinansowanych ze środkow UE dla polskiej gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich; 7. Przemysł spożywczy w Republice Czeskiej; 8. Doświadczenia węgierskiego sektora rolno-spożywczego związane z integracją z UE; 9. Stan rolnictwa na Słowacji w trzy lata po akcesji do UE; 10. Bułgarski przemysł spożywczy w okresie przedakcesyjnem - trendy i wyzwania; 11. Rumuński sektor rolno-spozywczy - czy dobrze został przygotowany do członkostwa w UE? 12. Rozwój sektora żywnościowego po akcesji Litwy do UE; 13. Wpływ akcesji do UE na łotewski sektor żywnościowy; 14. Stan słoweńskiego sektora żywnościowego po akcesji do UE;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - margines swobody dla decyzji narodowych; 2. Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskij w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek zbóż; 2. Rynek cukru; 3. Rynek mięsa; 4. Rynek mleka; 5. Rynek owoców i warzyw; 6. Rynek skrobi ziemniaczanej; 7. Rynek napojów i produktów wtórnego przetwórstwa spożywczego; 8. Wpływ polityki jakościowej Unii Europejskiej na przemiany strukturalne w polskim mleczarstwie; 9. Wpływ dopłat bezpośrednich na rynki rolno-spożywcze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM ; ZIM
ISBN: : 83-89666-47-2
1. Istota metody reprezentacji a ocena danych; 2. Data Mining; 3. Modele czynnikowe wspomagające ocenę gospodarstwa rolniczego; 4. Systemy wspomagania decyzji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Reasumpcja; 2. Cele i metoda badań; 3. Procesy dostosowawcze w gospodarstwach popegeerowskich do wymagań rynku i wyzwań z integracja; 4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa; 5. Podsumowanie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i metoda badań; 2. Czynniki produkcji; 3. Działalność gospodarcza; 4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa; 5. Podumowanie i wnioski;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Porównanie gospodarstw polskich i unijnych w świetle literatury; 2. Opis użytej metody porównań; 3. sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw unijnych w latach 1997-2003; 4. Gospodarstwa polskie o dużych i małych dochodach przypadających na jednostkę nakładów pracy własnej; 5. Gospodarstwa polskie na tle gospodarstw unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w świetle materiałów statystycznych GUS; 2. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno gospodarczy w świetle badań empirycznych; 3. Organizacje wspierające rozwój lokalny - studium przypadku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota, funkcje i typy systemu finansowego; 2. Ewolucja systemu finansowego; 3. Perspektywy lokalnych instytucji finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rolnictwo i wieśw karjowej oraz w wojeówdzkich strategiach rozowju społeczno-gospodarczego do 2020 roku; 2. Strategia przezwyciężenia zapaści rolnictwa i wsi wojowództwach wschodnich w najbliższych latach; 3. Wykorzystanie i niewykorzystanie możliwości rozwoju rolnictwa i wsi w województwie mazowieckim; 4. Główne źródła wysokiego poziomu rozwoju rolnictwa w województwach: wielkjopolskim i kujawsko-pomorskim w świetle wyników spisów rolniczych w latach 2002-2005;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
1. Wstęp; I. Wpływ przemysłu zbożowo- młynarskiego i zbożowo- paszowego oraz perspektywy utworzenia przemysłu paliw odnawialnych na rozwój gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 1. Podstawowe informacje o produkcji, przetwórstwie oraz zużyciu zbóż w Polsce na początku XXI wieku; 2. Problemy rozwiązania stałego deficytu zbożowego w polskiej gospodarce żywnościowej; 3. Przyczyny długotrwałego deficytu produkcji zbóż w Polsce; 4. Węzłowe problemy wzmacniania powiązań organizacyjnych i ekonomicznych różnych członów gospodarki żywnościowej; 5. Oddziaływanie przemysłu rolnego, instytucji handlowych oraz usługowych na wieś i rolnictwo; 6. Wnioski końcowe; 7. Literatura; II. Integracja przemysłu owocowo- warzywnego z gospodarstwami sadowniczymi i produkcji warzyw; 1. Wprowadzenie; 2. Potencjał produkcyjny uprawy owoców i warzyw; 3. Zużycie krajowe i eksport; 4. Zmiany w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego; 5. Zmiany liczny i struktury gospodarstw z uprawą owoców i warzyw; 6. Znaczenie grup producenckich dla rozwoju bazy surowcowej owoców i warzyw; 7. Oddziaływanie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego "Hortino" w Leżajsku na gospodarstwa rolne dostarczające surowiec z województwa podkarpackiego; 8. Literatura; III. Model integracji cukrowni z gospodarstwami produkującymi buraki cukrowe; 1. Wstęp; 2. Charakterystyka bazy surowcowej przemysłu cukrowniczego; 3. Unijna organizacja rynku cukru; 4. Opłacalność produkcji buraków cukrowych; 5. Regionalne zróżnicowanie zmian sektora cukrowniczego w Polsce; 6. Regionalne zróżnicowanie modelu gospodarstw rolnych prowadzących uprawę buraków cukrowych; 7. Wnioski; 8. Literatura; IV. Zmiany w modelach rozwoju gospodarstw rolnych specjalizujacych się w produkcji mleka w krajach OECD, a wtym w UE i w Polsce; 1. Definicja rodzinnego gospodarstwa rolniczego jako wyznacznika stałego postępu produkcji mleka; 2. Tendencje do koncentracji produkcji w gospodarstwach rolnych specjalizujacych się w produkcji mleka w krajach OECD; 3. Regionalna koncentracja gospodarstw rolnych produkujących mleko; 4. Tendencje w zakresie intensyfikacji produkcji mleka od 1 krowy oraz wydajności mleka z 1 ha powierzchni paszowej użytków rolnych w krajach OECD; 5. Strategia rozwoju mleczarstwa i wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw mlecznych w Polsce; 6. Literatura; V. Spółdzielczość mleczarska w Polsce, jej strategia rozwoju i wdrażania w latach 1990-2006 na przykładzie rozwoju spółdzielczości mleczarskiej oraz gospodarstw na Podlasiu; 1. Wprowadzenie; 2. Krótka charakterystyka spółdzielni i gospodarstw rolnych na początku restrukturyzacji (lata 90.), zagrożenia utraty konkurencyjności; 3. Strategia rozwoju polskiego mleczarstwa; 4. Efekty modernizacji branży mleczarskiej; 5. Skutki modernizacji branży mleczarskiej; 6. Regionalne zróżnicowanie mleczarstwa; 7. Prognoza przemian strukturalnych w mleczarstwie; 8. Rozwój mleczarstwa w województwie podlaskim; 9. Wzór współpracy podlaskiej spółdzielni mleczarskiej z dostawcami mleka; 10. Fenomen podlaskiej spółdzielczości mleczarskiej; 11. Podsumowanie; 12. Wnioski; 13. Literatura; VI. Rozwój przemysłu mięsnego w okresie transformacji ustrojowej i jego wpływ na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 1. Rozwój przemysłu mięsnego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; 2. Oczekiwania państwa i rolników na działania przemysłu mięsnego kreujące nowe modele produkcji w gospodarstwach rolnych; 3. Organizacje przemysłu mięsnego oraz rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą; 4. Skutki dotychczasowego oddziaływania przemysłu mięsnego na rolnictwo; 5. Zróżnicowanie regionalne oraz konieczność jego ograniczenia; 6. Wnioski końcowe; VII. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan wdrożania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego; 2. Inwestycje w przemyśle spożywczym w latach 2000-2005; 3. Eksport przemysłu spożywczego w latach 2003-2005; 4. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych; 5. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89666-65-0
1. Wstęp; 2. Wyniki analizy; 3. Podsumowanie i wnioski;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i zakres badań; 2. Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich; 3. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich; 4. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów; 5. Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne; 6. Członkostwo w Unii Europejskiej a przedsiębiorczość, w świadomości mieszkańców wsi; 7. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wpływ programu przedakcesyjnego SAPARD na poprawę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego; 2. Czynniki różnicujące poziom absorpcji funduszy europejskich przez samorządy gmin wiejskich w regionie Warmii i Mazur; 3. Uwagi o ocenach ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa zbóż; 2. Zmiany krajowej podaży zbóż i ich przetworów; 3. Zmiany w handlu zagranicznym zbożami i ich przetworami; 4. Zmiany podmiotowej struktury produkcji zbóż; 5. Rozwój systemu rynkowego; 6. Transmisja cen na rynku zbóż w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Założenia metodyczne; 3. Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 roku; 4. Obsluga informatyczna badań w ramach systemu AGROKOSZTY; 5. Rozwój rolnictwa ekologicznego, stan i perspektywy; 6. Produkcja, koszty i nadwyzka bezpośrednia uzykana z uprawy owsa w 2005 roku; 7. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy mieszanki zbożowej jarej w 2005 roku; 8. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy owsa w 2005 roku; 9.Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana zuprawy kukurydzy na ziarno w 2005 roku; 10. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy bobiku i łubinu słodkiego w 2005 roku; 11. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy buraków cukrowych w 2005 roku; 12. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy ziemniaków jadalnych w 2005 roku; 13. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji żywca wieprzowego w 2005 roku; 14. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy ziemniaków jadalnych w 2005 roku; 13. Produkcja, koszty i nadwyzka bezpośrednia uzyskana z produkcji żywca wieprzowego w 2005 roku; 14. Produkcja, koszty i nadwyzka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodatwstwach ekologicznych w 2005 roku; 15. Taksonomiczna ocena wybranych dzialalności produkcyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwagi ogólnw; 2. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi; 3. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego; 4. Stan przewag cenowych na rynku wybranych produktów żywnościowych na rynku amerykańskim; 7. Analiza zasięgu i poziomu subwencjonowania eksportu rolno-spożywczego; 8. Konkurencyjność polskich producentów żywności-ocena dotychczasowych badań i komentarzy w sprawie przyszłych badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Tendencje rozwojowe i stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej; Rozdział 1: Makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej; Rozdział 2: Popyt na żywnośc i inne produkty przetwórstwa rolnego; Rozdział 3: Tendencje rozwojowe i przemysłu spożywczego; Rozdział 4: Stan ekonomiczny rolnictwa i przemysłu spożywczego; Cz.2: Miejsce polskiej gospodarki żywnościowej w Unii Europejskiej; Rozdział 5:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa; 2. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozój regionów wiejskich w pierwszych latach członkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tegoi rozwoju w latach 2007-2013 środkami funduszy strukturalnych i funduszu kohezji; 3. Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha zywnościowego; 4. Mijesce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym; 5. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa; 6. Zróżnicowanie regionalne w rozowju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich; 7. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych wg zasad stosowanych w Unii Europejskiej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again