Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(26)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia - Magazyn
(26)
Author
Walińska Ewa
(4)
Waśniewski Tadeusz
(3)
Gajdka Jerzy
(2)
Helin Andre
(2)
Leszczyński Zbigniew
(2)
Sawicki Kazimierz
(2)
Urbanek Piotr
(2)
Wnuk Tomasz
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Bailey Georgette
(1)
Ellis John
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołaszewski Przemysław
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Jajuga Teresa
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Nowak Marek
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Smith Malcolm
(1)
Sobańska Irena
(1)
Stolarek Jadwiga
(1)
Wild Ken
(1)
Williams David
(1)
Wojtania Tomasz
(1)
Zarzecki Dariusz
(1)
Zorde Kristof
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(19)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Przedsiębiorstwo
(14)
Finanse
(12)
Rachunkowość
(8)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Koszty
(3)
Rachunkowość przemysłowa
(2)
Budżet
(1)
Controlling
(1)
Kapitał
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Zarządzanie
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Rozdział 2: Założenia koncepcji KMSR; Rozdział 3: Ogólne wymagania dotyczące sprawozdania finansowego; Rozdział4: Rachunek zysków i strat- układ i składniki; Rozdział 5: Rachunek zysków i stra- ujęcie przychodu; Rozdział 6: Rachunek zysków i strat- zysk przypadający na jedną akcję; Rozdział 7: Sprawozdanie wskazujące zmiany kapitału włąsnego; Rozdzia 8: Układ bilansu; Rozdział 10: Bilans - aktywa; Rozdział 11: Bilans kapitał własny i zobowiązania; Rozdział 12: Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych; Rozdział 13: Wymagane ujawnienia- informacja podatkowa do sprawozdania finansowego; Rozdział 14: Wymagane ujawnienia - zdarzenia warunkowe oraz zdarzenia następujące po dniu bilansowym; Rozdział 15: Wymagane ujawnienia -sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności; Rozdział 16: Wymagane ujawnienia- informacje o podmiotach powiązanych; Rozdział 17: Wymagane ujawnienia- instrumenty finansowe; Rozdział 18: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - połączenia jednostek gospodarczych; Rozdział 19: Skonsolidowane sprawozdania finansowe - jednostki zależne; Rozdział 20: Skonsolidowane sprawozdania finansowe- jednostki stowarzyszone; Rozdział 21: Skonsolidowane sprawozdania finansowe - wspólne przedsięwzięcia; Rozdział 22: Waluty obce; Rozdział 23: Podatki; Rozdział 24: Leasing; Rozdział 25: Koszty świadczeń emerytalnych; Rozdział 26: Dotacje państwowe; Rozdział 27: Umowy o budowę; Rozdział 28: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinfacji; Rozdział 29: Banki i podobne instytucje finansowe- streszczenie MSR 30; Rozdział 30: Programy świadczeń emerytalnych - streszczenie MSR 30; Załacznik: Zestawienia projektów standardów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6340, 6339, 6338, 6337 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6336/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Schemat ogólny; 1. Wprowadzenie; Cz.2: Ocena kierunków strategicznych; 2. Ocena strategicznych możliwości rozwoju; 3. Podejmowanie działań w celu pomnażania wartości; 4. Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i ich rynkach; Cz.3: Analiza sprawozdań finansowych; 5. Rachunek zysków i strat; 6. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 7. Porównawcza analiza finansowa; Cz.4: Ocena pozycji na rynku papitałowym; 8. Zmiany cen akcji; 9. Krótkoterminowa wycena akcji; 10. Wycena akcji w długim okresie; Cz.5: Schemat ogólny -przegląd; 11. Kilka podsumowujących uwag;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 727, 726, 725, 724 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 723/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Wiadomości wstępne; Rozdział 1: Zarządzanie finansowe; Rozdział 2: Organizacyjno- prawne otoczenie działania menedżera finansowego; Rozdział 3: Rynki finansowe; Cz.2: Analiza i planowanie finansowe; Rozdział 4: Sprawozdania finansowe; Rozdział 5: Analiza finansowa; Rozdział 6: Prognozowanie spraowzdań finansowych; Rozdział 7: Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; ( połączona ); Cz.3: Podstawowe koncepcje zarządzania finansowego: wartość pieniądza w czasie, ryzyko i stopa zwrotu; Rozdział 8: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 9: Wycena akcji i obligacji; Rozdział 10: Ryzyko a stopa zwrotu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 751, 749, 747, 745 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 743/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.4: Planowanie inwestycji rzeczowych i kosztów kapitału; Rozdział 11: Planowanie inwestycji rzeczowych; Rozdział 12: Ryzyko w planowaniu inwestycji rzeczowych; Rozdział 13: Koszt kapitału; Cz.5: Struktura kapitału i polityka dywidendy; Rozdział 14: Struktura kapitału - podstawowa koncepcja teoretyczna; Rozdział 15: poszukiwanie optymalnej struktury kapitału; Rozdział 16: Polityka dywidendy; Cz.6: Finansowanie długookresowe; Rozdział 17: Instrumenty finansowania długookresowego; Rozdział 18: Wykorzystanie kategorii opcji w zarządzaniu finansowych; Rozdział 19: Obligacje zamienne na akcje, warranty, prawa poboru; Rozdział 20: Transakcje zabezpieczające ( Hedging ); Cz.7: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 21: Podstawowe problemy zarządzania kapitałem obrotowym; Rozdział 22: Zarządzanie środkami pieniężnymi; Rozdział 23: Zarządzanie należnościami; Rozdział 24: Finansowe zarządzanie zapasami; Rozdział 25: Finansowanie krótkookresowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 752, 750, 748, 746 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 744/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Cz.1: Analiza sprawozdań finansowych jako podstawowa część analizy finansowo-ekonomicznej jednostki; Rozdział 1: Analiza finansowa- istota, rodzaje i krótka charakterystyka; Rozdział 2: sprawozdanie finansowe jako źródło analizy finansowo-ekonomicznej jednostki; Rozdział 3: Analiza sprawozdań finansowych; Cz.2: Analiza sprawozdań finansowych sporządzonych wg różnych wariantów; Cz.3: Analiza sprawozdań finansowych spółki giełdowej - analiza przypadku Wólczaka S.A. Rozdział 4: Opis działalności społki; Rozdział 5: Ogólna analiza sytuacji finansowej i rentowności Wólczanki; Rozdział 6: Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat i bilansu; Rozdział 7: Analiza wskaźnikowa; Rozdział 6: Analiza wielokryterialna ( dyskryminacji);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6345, 6344, 6343, 6342 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6341/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Proces przejecia przedsiębiorstwa; Rozdział 1: Formy przejęcia; Rozdział 2: Typowe motyw nabywcy przedsiębiorstw; Rozdział 3: Motywy przy sprzedaży przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Tryb nabycia przedsiębiorstw; Rozdział 5: Ustalanie strategii rozwoju; Rozdział 6: Zidentyfikowanie przedsiębiorstwa do przejęcia; Rozdział 7: Nawiązanie kontaktu z potencjalnym sprzedawcą lub partnerem fuzji; Rozdział 8: Zakres i tryb analizy due diligence; Rozdział 9:Wycena wartości spółki ; Rozdział 10: Warunki przejęcia; Rozdział 11: Przejęcie; Rozdział 12: Integracja działalności gospodarczej i struktury organizacyjnej przejmowanego i przejmującego przedsiębiorstwa; Rozdział 13: Wrogie przejęcia; Rozdział 14: Finansowanie przejęcia środkami przejętego przedsiębiorstwa; Cz.2: Przekształcenie spółek kapitałowych; Rozdział 1: Przyczyny, charakterystyka i tryb przekształceń spółek kapitałowych; Rozdział 2: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną; Rozdział 3: Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział 4: Skutki prawne i podatkowe związane z przekształceniami spółek kapitałowych; Cz.3: Fuzje (łączenie ) spółek kapitałowych; Rozdział 1: Przyczyny i metody łączenia spółek kapitałowych; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka spółek handlowych; Rozdział 3: Tryb połączenia spółek kapitałowych; Rozdział 4: Czynności wstępne zarządów; Rozdział 5: Podjęcie uchwały o połączeniu; Rozdział 6: Możliwość zaskarżenia uchwały o połączeniu; Rozdział 7: Zgłoszenie i rejestracja połączenia; Rozdział 8: Sporządzanie bilansu na dzień połączenia i poddanie go badaniu przez biegłych rewidentów; Rozdział 9: Ochrona wierzycieli; Cz.4: Zasady rachunkowości w przypadku nabycia i łączenia spółek kapitałowych; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Definicja nabycia i połączenia przedsiębiorstw w myśl standardów IAS i GAAP; Rozdział 3: Modele nabycia, przyłączeń lub połączeń prowadzonej działalności; Rozdział 4: Zastosowane modele rachunkowości; Rozdział 5: Praktyczne przykłady zastosowanych zasad rachunkowości w przypadku nabycia lub połączenia spółek kapitałowych; Rozdział 6: Szczególne zagadnienia rachunkowości występujące przy nabyciu i połączeniu przedsiębiorstw; Rozdział 7: Organizacja rachunkowości jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej lub jednostek połączonych; Cz.5: Przekształcenie spółki kapitałowej - Załączniki; Rozdział 1: Wycena udziałów spółki z organiczoną odpowiedzialnością BETAMAX Sp. z o.o. ; Rozdział 2: Sprawozdanie założycieli z art. 312 K.H.; Rozdział 3: Projekt statutu Spółki Akcyjnej; Rozdział 4: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o przekształceniu; Rozdział 5: Uchwała o przekształceniu Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną; Rozdział 6: Wzór deklaracji przystąpienia wspólników Spółki z o.o. do Spółki Akcyjnej; Rozdział 7: Bilans przekształceniowy; Rozdział 8: Ustalenie kapitału akcyjnego w przypadku połączenia przez inkorporację; Rozdział 9: Ustalanie kapitału skcyjnego w przypadku połączenia przez zjednoczenie; Rozdział 10: Bilans spółki A wg historycznych cen nabycia; Rozdział 11:Bilans spółki B wg historycznych cen nabycia ; Rozdział 12: Wycena spółki A- zestawieni korekt wyceny; Rozdział 13: Wycena spółki B- zestawieni korekt wyceny; Rozdział 14: Wycena spółki A wg jej wartości rynkowej; Rozdział 15: Wycena spółki B wg jej wartości rynkowej; Rozdział 16: Łączenia wartości aktywów netto wg wartości rynkowej; Rozdział 17: Łączenia wartości rynkowej spółek A i B po korektach wyceny; Rozdział 18: Zakup przez spółkę A zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki B; Rozdział 19: Bilans spółki B po sprzedaży zorganizowanej działalności spółki ; Rozdział 20: Zakup przez spółkę A akcji spółki B; Rozdział 21: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy A+B na dzień nabycia akcji przez spółkę A w spółce B; Rozdział 22: Wniesienie aportem skcji spółek A i B do spółki C- bilans spółki C; Rozdział 23: Bilans skonsolidowany grupy kapitałowej A, B i C; Rozdział 24: Fuzja spółki A i B przez inkorporację. Bilans spółki B wg wartości rynkowej ; Rozdział 25: Fuzja spółki A i B przez inkorporacje. Bilans spółki B wg dotychczasowej wartości księgowej; Rozdział 26: Fuzja spółek A i B metodą zjednoczenia, wycena majątku wg wartościach rynkowej; Rozdział 27: Fuzja spółek A i B metodą zjednoczenia na podstawie bilansów bez uwzględnienia korekt wyceny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 699, 698, 697, 696 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 695/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ogólne zsady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości; Cz. 2: Pozycje rachunków i strat; Cz. 3: Składniki bilansu; Cz. 4: Szczególne obszary sprawozdań finansowych; Cz. 5: Przykład skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR-ów; Cz. 6: Analiza porównawcza międzynarodowych standardów rachunkowosci z amerykańskimi standardami rachunkowości US GAAP; Wykaz międzynarodowych standardów rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9354/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Formy powiązań kapitałowych podmiotów gospodarczych i ich ujęcie w rachunkowości; 1. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych ; 2. Odwzorowanie powiązań kapitałowych podmiotów; 3. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych; Rozdział 2: Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych a wartość firmy; 4. Pojęcie i istota wartości firmy; 5. Pomiar wartości firmy; 6. Rozliczenie i wykazywanie wartości firmy w rachunkowości; 7. Praktyczne rozwiązania w zakresie wartości firmy w rachunkowości; Rozdział 3: Teoretyczne podstawy sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako forma sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 9. Koncepcja konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych w teorii rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych w Polsce na tle rozwiązań światowych - analiza porównawcza;10. Koncepcja grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości; 11. Zakres ujawnień w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 12. Podstawowe zasady i procedury konsolidacyjne w regulacjach rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 715 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 714/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. A. Jarugowa, [etal.], Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów; 2. I. Sobańska, Analiza zmienności kosztów; 3. A. Jarugowa, I. Sobańska, Analiza punktu krytycznego przy produkcji jedno-i wieloasortymentowej; 4. A. Jarugowa, R. Sochacka, A. Szychta, Koszty postulowane w kontroli działalności; 5. A. Jarugowa, I. Sobańska, Modele rachunku kosztów a wyniki finansowy; 6. A. Jarugowa, [etal.], Problemowe rachunki kosztów dla potrzeb decyzji operacyjnych i specjalnych; 7. J. Marcinkowski, Analiza wyniku finansowego.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 211 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Controlling / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk. - Wyd.2 popr. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2000. - 620 s. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-29-9
Rozdział 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 3. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; 4. Rachunek kosztów standarowych w budżetowaniu i kontroli; 5. Rachunek kosztów działań-ABC; 6. Organizacja i informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6347 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6346/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Informacje finansowe w podmiocie gospodarczym; Rozdział 2: System rejestracji zjawisk gospodarczych; Rozdział 3: Międzynarodowa standaryzacja rachunkowości; Rozdział 4: Majątek trwały; Rozdział 5: Zapasy; Rozdział 6: Środki pieniężne i rozrachunki; Rozdział 7: Przychody, koszty uzyskania przychodów i podatki; Rozdział 8: Kapitały podmiotów gospodarczych; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Sprawozdawczość i interpretacja danych; Rozdział 11: Konsolidacja sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16056/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 86543-48-5
Cz.1: Czynniki wywierające wpływ na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych; 1. Funkcja celu przedsiębiorstwa a rola sprawozdawczości finansowej; 2. Metody i zasady rachunkowości oraz ich wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych; Cz. 2: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu ogólnej analizy sprawozdań finansowych oraz ograniczenia tej metody;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 704, 703, 702, 701 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 700/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Decyzje inwestycyjne; 2. Wartość projektu; 3. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności; 4. Przyrostowy strumień gotówki; 5. Koszt kapitału; 6. Struktura kapitału; 7. Leasing; 8. Inflacja; 9. Racjonowanie kapitału - CAPITOL RATIONING;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 713, 712, 711, 710 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 709/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek kosztów. T. 1 / red. Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - [2],IV, 358 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ogólne zagadnienia rachunku kosztów; Rozdział 2: Obliczanie i grupowanie kosztów według rodzaju; Rozdział 3: Międzyokresowe, podmiotowe i przedmiotowe rozliczanie kosztów; Rozdział 4: Rachunek kalkulacyjny; Rozdział 5: Rachunek kosztów podmiotów gospodarczych różnych branż; Rozdział 6: Koszty w rachunku Ex Ante;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 741, 739, 737, 735 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 733/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek kosztów. T. 2 / red. Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - S.[2],V,[1],[359]-675 s. : rys.,wykr. ; 24 cm.
Rozdział 7: Rachunek kosztów postulowanych; Rozdział 8: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 9: Rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji; Rozdział 10: Rachunek kosztów w warunkach inflacji; Rozdział 11: Inne koncepcje i modele rachunku kosztów w aspekcje zarządzania; Rozdział 12: Sprawozdania o kosztach; Rozdział 13: Badania kontrolne i analityczne kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 742, 740, 738, 736 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 734/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-91-4
Rozdział 1. Wprowadzenie; Rozdział 2. Pojawiające się problemy; Rozdział 3. Strategiczna rachunkowość zarządcza; Rozdział 4. Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie; Rozdział 5. Kompleksowe zarządzanie jakością; Rozdział 6. Zarządzanie w celu zwiększenia wartości; Rozdział 7. Wskaźniki niefinansowe; Rozdział 8. Modelowanie finansowe; Rozdział 9. Pięć wymiarów rachunkowości zarządczej; Rozdział 10. Przyszłe kierunki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9284, 9283 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9282/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota finansów przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Retrospektywna ocena stanu gospodarki finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych; Rozdział 4: Wycena papierów wartościowych i koszty pozyskiwania kapitałów Rozdział 5: Metody wyceny przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 7: Metody obliczania efektywności przedsięwzięć rozwojowych; Rozdział 8: Biznes plan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 9: Franchising - bezinwestycyjny sposób rozwoju firmy; Rozdział 10: Leasing- bezinwestycyjna forma rozwoju firmy; Rozdział 11: Factoring; Rozdział 12: Forfaiting; Rozdział 13: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym; Rozdział 14: Rozliczenia wekslowe; Rozdział 15: Rozliczenia czekowe; Rozdział 16: Opodatkowanie przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 722, 721, 720, 719 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 718/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-72-8
1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jako integralny element sprawozdawczości finansowej; 2. Podstawowe zasady sporządzania - zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; 3. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych oraz wykorzystanie ich w analizach wskaźnikowych; 4. Analiza informacji zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych- analiza przypadków; 5. Przepływy pieniężne w ujęciu historycznym - sporządzanie, interpretacja i analiza - wybrany przykład praktyczny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6352, 6351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6350/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; Rozdział 2: Majątek, Kapitał, Wynik- zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na bilans; Rozdział 3: Konto-podstawy ewidencji księgowej; Rozdział 4: Fundamentalne zasady rachunkowości; Rozdział 5: Koszty i przychody-definicje i klasyfikacje; Rozdział 6: Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości-Ustawa o rachunkowości; Rozdział 7: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Rachunek zysków i strat; Rozdział 8: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Bilans; Rozdział 9: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 10: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 11: Kalkulacje kosztów; Rozdział 12: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych wpływ na wynik finansowy; Rozdział 13: Próg rentowności i jego analiza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12808 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12807/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again