Form of Work
Książki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Brańka Patrycja (1979- )
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Solarek Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Zrównoważony rozwój w urbanistyce
(2)
Gospodarka regionalna
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Urbanistyka
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 175)
ISBN: : 978-83-63563-36-3
I. Problem powszechnej dostępności miast jako przedmiot interdyscyplinarnych badań i polityk miejskich; 1. Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast; 2. Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim; 3. Dostępność miasta jako przedmiot interdyscyplinarnych badań; 4. Przestrzeń miejska z perspektywą 60+ ujęcie interdyscyplinarne; 5. Wpływ projektowania „Dla dobra dzieci" na poprawę ogólnego standardu życia w miastach; 6. (Nie)dostępność budynków użyteczności publicznej w procesie inwestycyjnym; 7. Ku miastu dostępnemu: doświadczenia z prac Miejskiej Komisji do Spraw Dostosowania Przestrzeni Miasta Białegostoku do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością; 8. Standard dostępności dla Łodzi - prolog do budowy miasta dostępnego; II. Dostosowanie miast i ich przestrzeni publicznych do potrzeb różnych użytkowników - postulaty, przepisy, dobre praktyki; 1. Organiczny rozwój dostępnych miast; 2. Wspomaganie projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznych przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w meblach miejskich; 3. Miasto dostępne dla osób starszych; 4. Tereny zieleni w mieście dostępnym. Parki i ogrody terapeutyczne; 5. Plaże dostępne dla wszystkich: idea i praktyka udostępniania przestrzeni rekreacyjnych wszystkim użytkownikom; 6. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami według standardów technicznych obowiązujących w Polsce; 7. Poprawa dostępności architektonicznej przestrzeni miejskiej. Pomiędzy normami projektowania a doświadczeniem użytkowników; 8. Różni rowerzyści - wspólna przestrzeń, czyli rzecz o projektowaniu miejskiej infrastruktury rowerowej z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 174)
I. Obszary funkcjonalne - ujęcie teoretyczne i metodologiczne; 1. Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu; 2. Obszary funkcjonalne w Polsce - pespektywa europejska; 3. Gospodarka przestrzenna w obszarach miejskich. Analiza zjawisk chaosu przestrzennego; 4. Rozwój ośrodków regionalnych a procesy decentralizacji i dekoncentracji sektora publicznego; 5. Kontrakt, jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi; 6. Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza; 7. Miejskie obszary funkcjonalne na przykładzie Polski, Niemiec i Czech; 8. Region metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych; 9. Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru fiinkcjonalnego na przykładzie Krakowa; 10. Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce; 11. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie narządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych; II. 1. Problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi; 1. Miejskie obszary funkcjonalne - problemy integracji zarządzania; 2. Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych - przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej; 3. Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - podejście terytorialne; 4. Strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych miast na obszarach peryferyjnych polskich regionów; 5. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w obliczu wyzwań stawianych miastom i gminom przyjaznym starzeniu oraz rozwoju srebrnej gospodarki; 6. Konkurencyjność Obszaru Funkcjonalnego Kielc w województwie świętokrzyskim; 7. Kapitał społeczny a wielkość jednostki osadniczej w świetle badań eksperymentalnych; 8. Współpraca w obszarach funkcjonalnych na przykładzie obszaru metropolitalnego Oslo; 9. Dylematy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych z perspektywy partnerstw międzysamorządowych; 10. Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny; 11. Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym; 12. Ocena potencjahi przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa; 13. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w obszarze funkcjonalnym Nowego Sącza; 14. Atrakcyjność inwestycyjna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna; 15. Uwarunkowanie inwestycyjne Obszaru Funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich; III. Problemy planowania przestrzennego w obszarach funkcjonalnych; 1. Fenomen obszaru funkcjonalnego Karpat w makroregionalnej polityce przestrzennej; 2. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej szansą rozwoju miasta Starachowice; 3. Proces utrwalania się kluczowych funkcji Krakowa na przykładzie przemian użytkowania ziemi w centralnej części miasta; 4. Planowanie przestrzenne dla miejskich obszarów funkcjonalnych. Wybrane problemy metodyczne; 5. Praktyki organizacji transportu w przestrzeniach metropolitalnych. Przykład Grenoble; 6. Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych; 7. Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenia budżetowe gmin Miejskich Obszarów Funkcjonalnych; 8. Miejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-u; 9. Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym; 10. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie; 11. Zagospodarowanie przestrzemie a konflikt ekologiczny; IV. Przestrzenne zróżnicowanie czynników rozwoju a potrzeba tworzenia obszarów funkcjonalnych; 1. Obszary wiejskie w woj. małopolskim o najwyższej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych - identyfikacja, czynniki sprawcze; 2. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na potencjał rozwojowy polskich regionów; 3. Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa podkarpackiego w latach 2005-2014; 4. - Przemiany demograficzne na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej; 5. Specjalizacje regionalne w rozwoju polskich województw; 6. Przestrzenne zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury w polskich regionach; 7. Problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again