Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Bajerowski Tomasz
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Chudak Mariusz
(1)
Cymerman Ryszard
(1)
Cymerman Ryszard (1947- )
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Jasiulewicz Michał
(1)
Kaja Jan
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Kozłowski Sławomir
(1)
Kryszk Hubert
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Marszał Tadeusz
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Parteka Tomasz
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Stanny Monika
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Zagospodarowanie terenu
(15)
Planowanie przestrzenne
(8)
Geografia
(5)
Geografia stosowana
(5)
Ekorozwój
(4)
Miasta
(4)
Regionalizacja ekonomiczna
(4)
Urbanistyka
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarstwa rolne
(1)
Infrastruktura (ekonomia)
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Stolice
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88999-17-6
1. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy; 2. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym; 3. Teoretyczne podstawy prognozowania; 4. Prognozowanie zmian wartości przestrzeni planistycznej; 5. Prognozowanie skutków finansowych zmian wartości przestrzeni planistycznej; 6. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23124, 23123 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23122/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przestrzeń, jej cechy i struktura; 2. Pojęcia i definicje dotyczące gospodarki przestrzennej; 3. Uwarunkowania prawne planowania przestrzennego i klasyfikacja opracowań planistycznych; 4. Opracowania planistyczne o charakterze ponadlokalnym (kraj, województwo, powiat; 5. Opracowania planistyczne występujące na terenie gminy; 6. Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 8. Wartość nieruchomości a planowanie przestrzenne; 9. Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych; 10. Wykorzystanie opracowań planistycznych do wyceny nieruchomości; 11. Określanie wartości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego; 12. Problematyka planowania zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa i w doktrynie prawnej; 13. Pytania i zadania do rozwiązania. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37518/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 240)
1. Wstęp; 2. Kształtowanie ładu przestrzennego; 3. Problemy rozwoju sieci osadniczej; 4. Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska; 5. Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju; 6. Problematyka środowiska przyrodniczego i krajpobrazu w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowaniu; 7. Wskażnik terenów biologicznie czynnych jako instrument kształtowania przestrzeni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19655, 19654 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19653/XVczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222)
1. Wstęp; 2. Zbigniew Makieła, Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych; 3. Andrzej Zastawnik, Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach metropolitalnych w aspekcje uwarunkowań społecznych; 4. Aleksandra Sas-Bojarska, Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast; 5. Maciej Smętkowski, Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropiltarnego Warszawy; 6. Tomasz Komornicki, Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski; 7. Mirosław Wójtowicz, Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głaównych polskich metropolii; 8. Arkadiusz Kołoś, Uwarunkowania historyczne rozwoju w Polsce tramwajowych w obszarach metropolitalnych w Polsce; 9. Rajmund Mydel, Zróżnicowanie środków transportu wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkół w różnych strefach obszaru metropolitarnego Tokio; 10. bartosz Bartosiewicz, Marcin Turczyn, Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi; 11. Wiesława Gierańczyk, Przeobrażenia infrastruktury handlu detalicznego w Bydgoszczy w okresie transformacji ustrojowej; 12. Tomasz Rachwał, Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego; 13. Janusz Ziarko, Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej; 14. Monika Gołąb-Korzeniowska, Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metroplitalnych a realizacja polityki ekologicznej; 15. Roman Fedan, Funkcje gospodarki żywnościowej w strukturze obszaru metropolitalnego; 16. Monika Borowiec, Funkcje szkolnictwa wyższego w strukturze obszaru metropolitalnego; 17. Danuta Stawasz, Infrastruktura techniczna a rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Założenia ustrojowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 90; 2. Decentralizacja państwa i jej wpływ na rozwój lokalny; 3. Wpływ przemian ustrojowych na rozwój samorządności tertyorialnej; 4. Strategia rozwoju gminy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17339, 17338 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17335/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum gospodarki przestrzennej / Sławomir Kozłowski [et al.]. - 2 ed., stan prawny ważny na dzień 30 września 2005 r. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. - 463, [1] s. : err. ; 24 cm.
Część 1: Planowanie przestrzenne; 1. Zasady ogólne; 2. Planowanie na poziomie kraju; 3. Planowanie na poziomie województwa; 4. Planowanie na poziomie gminy; Część 2: Ochrona przestrzeni; 3. Uregulowania szczególne w stosunku do autostrad płatnych; Część 3: Publiczna gospodarka gruntami; Część 4: Realizacja zagospodarowania przestrzennego; 1; 2. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego; 3. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 4. Pozwolenie na budowę; 5. Podział nieruchomości; 6. Przepisy dotyczące inwestycji publicznych; Część 5: Prawno - finansowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej; 1. Charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zasady gospodarki finansami publicznymi; 3. Planowanie w administracji publicznej zapewniające spójność pomiędzy planami finansowymi i gospodarką przestrzenną; Część 6: Nadzór i kontrola w gospodarce publicznej; 1; 2. Kontrola nad procesem planowania przestrzennego; 3. Elementy kontroli nad procesem przygotowania inwestycji; 4. Nadzór nad procesem realizacji inwestycji; 5. Kontrola i nadzór nad stanem i użytkowaniem obiektów budowlanych; 6. Działania organów nadzoru budowlanego w przypadku nastąpienia katastrofy budowlanej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29344, 29343, 29342, 29341 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29340XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 128)
Cz. 1. Wstęp; Rozdział 1: Prace nad "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" do 2033 roku; Cz. 2. Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 3. Diagnoza stanu przestrzennego zagospodarowania Polski : uwarunkowania i kierunki przekształceń; Rozdział1: Struktura przestrzenna ludności i system osadniczy; Rozdział 2: Diagnoza i uwarunkowania gospodarcze; Rozdział 3: Diagnoza stanu zagospodarowania kraju i kierunków jego przekształceń w zakresie infrastruktury technicznej; Rozdział 4: Diagnoza i uwarunkowania stanu przestrzeni przyrodniczej; Rozdział 5: Obszary funkcjonalne ; obszary problemowe; Cz. 4. Realizacja strategicznych celów rozwoju przestrzennego. Działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 5. Przestrzenne zagospodarowanie Polski w perspektywie 2033. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagospodarowanie przestrzenne w ujęciu historycznym; Rozdział 2: System polskich aktów planistycznych; Rozdział 3: Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 4: Kształtowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 5: Treść planu miejscowego oraz jego forma; Rozdział 6: Ochrona interesów prawnych uczestników procesu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 7: Kontrola przekształcania przestrzeni oraz nadzór nad planowaniem przestrzennym gminy. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30491, 30490, 30489, 30488, 30487, 30486, 30485, 30484, 30483 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30482/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26917, 26916 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26915/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wybrane aspekty podejmowania działalności gospodarczej; 2. Opracowania planistyczne jako akty prawne regulujące przeznaczenie nieruchomości; 3. Aktualne problemy w formułowaniu oraz interpretacji ustaleń urbanistycznych; 4. Rola planowania przestrzennego w stymulowaniu inicjatyw gospodarczych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34229/XVIII (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 223)
1. Aspekty metogologiczne transformacji zdegradowanych obszarów metropolii; 2. Studia przypadku metropolii polskich; 3. Europejskie polityki i przykłady działań w wybranych metropoliach;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 05/c
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 239)
I. Michał Jasiulewicz, Monika Stanny, Wstęp; 2. Włodzimierz Zgliński, Stan uspołecznienia rolnictwa na obszarze obecnego woj. zachodniopomorskiego (lata 1989/1990); 3. Włodzimierz Dzun, Duże gospodarstwa rolne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. zachodniopomorskiego; 4. Władysław Husejko, Jarosław Rzepa, Przesłanki i uwarunkowania do kształtowania optymalnych modeli gospodarstw rolnych w woj. zachodniopomorskim; 5. Grzegorz Spychalski, Konsekwencje restrukturyzacji rolnictwa państwowego w woj. zachodniopomorskim; Grzegorz Brodziak, Przykład udanej restrukturyzacji byłych państwowych gospodarstw rolnych (Poldanor S.A. w Przechlewiw); 6. Monika Stanny, Problematyka społeczna na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego (przykład wsi popegeerowskiej); 7. Urszula E. Gołębiowska, Rola programu stypendiów pomostowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wsi popegeerowskiej; 8. Roman Rudnicki, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie woj. zachodniopomorskiego; 9. Janusz Jasiński, Jerzy Suchta, Kierunki rozwoju obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem wielkoobszarowych gospodarstw rolnych; 10. Michał Jasiulewicz, Możliwości wykorzystania rolnictwa do produkcji biopaliw w woj. zachodniopomorskim; 11. Waldemar Gostomczyk, Możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii; 12. Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Plonowanie klonów wierzby krzewiastej (salix spp.) w zróżnicowanych warunkach uprawy na terenach odłogowanych na Pomorzu Środkowym; 13. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again