Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Czudec Adam
(2)
Kłodziński Marek
(2)
Horodeński Ryszard (1927- )
(1)
Sobków Czesław
(1)
Stasiak Andrzej (1928- )
(1)
Zarębski Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wieś
(6)
Rolnictwo
(3)
Unia Europejska
(2)
Agroturystyka
(1)
Działalność pozarolnicza na wsi
(1)
Ekorozwój
(1)
Integracja europejska
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1.Aktywizacja społeczno-gospodarcza gminy Płoskinia; 2. Rola programu SAPARD w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej; 3. Mieszkańcy wsi, elity oraz liderzy a rozwój wiejskiej przedsiębiorczości; 4. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej; 5. Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych ; 6. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w krajach Unii Europejskiej - wskazówki dla Polski; 7. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a zagadnienia ochrony środowiska; 8. Doświadczenia AWRSP w przezwyćiężaniu bezrobocia popegeerowskiego; 9. Jak aktywizować gminę; 10.Jak wspierać przedsiębiorczość? Od pomysłu do sukcesu; 11. Samorząd i firmy w gminie - nadzieje a rzeczywistość rozwoju lokalnego; 12. Finansowanie zmian strukturalnych na obszarach zależnych od rybołówstwa w Unii Europejskiej i w Polsce; 13. Konsekwencje dla wsi i rolnictwa wynikające z konieczności restrukturyzacji sektora mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską; 14. Inkubator przedsiębiorczości- koncepcja i problemy jej wdrażania na obszarach wiejskich; 15. Infrastruktura wiejska a rozwój przedsiębiorczości lokalnej; 16. Rozwój przedsiębiorczości w wybranych gminach woj. Zachodniopomorskiego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32048/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.3: Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 1: Ocena ważniejszych zasobów i funkcjonowania gmin w woj. małopolskim; Rozdział 2: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 3: Rola kapitału zagranicznego w zmianach struktury własnościowej rolnictwa; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego; Rozdział 5: Lokalne bariery rozwoju gmin wiejskich w woj. warmińsko- mazurskim; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwoju działalności kredytowej banków spółdzielczych w sferze rolnictwa rozdrobniowego; Rozdział 7: Źródła finansowania przedsięwzięć ekologicznych na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Rzeszowie; Rozdział 8: Rola kredytu preferencyjnego w finansowaniu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego w latach 1996 - 2000; Rozdział 9: Rozkłady dochodów a poziom dobrobytu ludności regionu podkarpackiego; Rozdział 10: Struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Łańcut; Rozdział 11: Rola samorządu w systemie kształtowania ekologicznego wizerunku gminy; Rozdział 12: Struktura dochodów budżetu powiatu krośnieńskiego; Rozdział 13: Finanse publiczne w skali lokalnej na przykładzie gminy Dynów; Rozdział 14: Rozwój finansowy a poziom kredytowania przedsięwzięć gospodarczych; Rozdział 15: Gospodarka finansowa gminy ( na przykładzie gminy Czudec ); Rozdział 16: Motywy korzystania z ubezpieczeń na wsi; Cz.4: Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich; Rozdział 17: Uwarunkowania ekonomiczno - przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 18: Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w woj. podkarpackim; Rozdział 19: Możliwości i bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach popegeerowskich; Rozdział 20: Turystyka w strategii rozwoju gminy; Rozdział 21: Własna przedsiębiorczość wśród celów życiowych młodzieży wiejskiej Małopolski; Rozdział 22: Wpływ spółdzielczości wiejskiej na rozwój terenów rolniczych w Polsce; Rozdział 23: Słabość spółdzielni i oczekiwania ich członków; Rozdział 24: Rola doradztwa rolniczego w organizowaniu zespołowej działalności rolników; Rozdział 25: Charakterystyka obszarów wiejskich Podkarpacia w ujęciu taksonomicznym; Rozdział 26: Charakterystyka i metoda badania form organizacyjnych przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 27: Związki integracyjne w agrobiznesie jako szansa rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 28: Instytucjonalne formy ograniczenia bezrobocia na obszarach wiejskich; Rozdział 29: Działalność rolników-przedsiębiorców w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich o zróżnicowanym położeniu geograficznym; Rozdział 30: Czynniki lokalizacyjne wpływające na rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 31: Przedsiębiorczośc w obszarach wiejskich na przykładzie gminy Pilzno; Rozdział 32: Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawie chronionych ( na przykładzie gminy Baligród ); Rozdział 33: Szanse i bariery rozwoju gminy Pisz; Rozdział 34: Rolnictwo podmiejskie na przykładzie gminy Korczyna; Rozdział 35: Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich ( na przykładzie gminy Grodzisko Dolne ); Rozdział 36: Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 37: Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w obszarach wiejskich; Rozdział 38: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich Małopolski w ocenie drobnych przedsiębiorców; Rozdział 39: Handel detaliczny w opinii mieszkańców miast i wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16396 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16395/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1.Społeczne uwarunkowania implementacji rolnictwa ekologicznego w świetle badań; 2. Wpływ zintegrowanego zarządzania strefą brzegową na rybołówstwo; 3. Marketing w ekorolnictwie. Szansa na rozwój rynku żywności ekologicznej i sprostanie oczekiwaniom społecznym. 4. Funkcjonowanie społeczności lokalnych na obszarach cennych przyrodniczo ( na przykładzie parków narodowych ); 5. Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne; 6. Edukacja ekologiczna na obszarach wiejskich ( na przykładzie woj. Zachodniopomorskiego); 7. Możliwości i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce; 8. Agroturystyka w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 9. Ochrona środowiska w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej; 10. Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych; 11. Fundusze ochrony środowiska przed nowym wyzwaniem rolnictwo i produkcja rolna metodami ekologicznymi; 12. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych; 13. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską; 14. Bezpieczeństwo środowiska na terenach niezurbanizowanych; 15. Zagrożenia ekologiczne na obszarach wiejskich w Polsce; 16. Znaczenie obszarów chronionych jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich; 17. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 18. Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32012, 32011 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32010/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 115)
1. Wprowadzenie; 2. Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich ( podlaskie, lubelskie, podkarpackie); 3. Zróżnicowanie przestrzeni przyrodniczej polskiej wsi; 4. Koncentracja wysokotowarowanych i średniotowarowanych gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju; 5. Indywidualne gospodarstwa rolne na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 6. Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r.; 7. Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego; 8. Problemy związane z sytuacją mieszkaniową wsi polskiej początku XXI wieku; 9. Wpływa przekształceń demograficznych na potencjał finansowy gmin wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie; 1. Wybrane problemy przedsiebiorczości na obszarach wiejskich; 2. Bezrobocie i jego negatywne skutki; 3.Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce; 4.Polskie rolnictwo wobec integracji z UE; 5 Planowanie strategiczne rozwoju gmin; 6. Przestrzenne rozmieszczenie kapitału zagranicznego w Polsce; 7. Potencjał ekonomiczny obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 8. Stopień wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu Konińskiego; 9. Bariery rozwoju gmin w Polsce; 10. Obszary wiejskie województwa Kujawsko - Pomorskiego u progu członkowstwa w Unii Europejskiej; 11. Kierunki zmian w zarządzaniu wieloobszarowymi gospodarstwami rolnymi; 12. Problem infrastruktury technicznej wsi i rolnictwa w okresie integracji z Unią Europejską; 13. Problemy funkcjonowania Polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej;stopień akceptacji uprawy topoli na gruntach rolnych według rolników i opini społecznej; 14. Potencjał Polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza; 15. Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w zakresie towarów rolno - spożywczych; 16. System zamówień publicznych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,uwarunkowania normatywne; 17. Czynniki rozwoju Gmin miejskich w Polsce na przykładzie miasta Konina;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9578, 9577 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9291/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again