Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Książki niedostępne
(2)
Author
Kamińska Wioletta
(2)
Krupa Jan (1955- )
(2)
Szpara Krzysztof
(2)
Wilk-Grzywna Małgorzata
(2)
Gołembski Grzegorz
(1)
Jarosz Antoni
(1)
Nizioł Anna
(1)
Obodyński Marcin
(1)
Sasinowski Henryk
(1)
Sawicki Bogusław
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
Subject
Turystyka
(8)
Agroturystyka
(3)
Dziedzictwo kulturowe
(2)
Potencjał turystyczny
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Autostrady
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podkarpacie
(1)
Rekreacja
(1)
Sport i turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Pogórze Dynowskie
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Lubuskie, województwo
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Monografie
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Podróże i turystyka
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3507 ; t. 172)
ISBN: : 978-83-63563-16-5
1. Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - turystyka wieloaspektowa; 2. Kapitał ludzki i społeczny a rozwój turystyki na obszarach wiejskich; 3. Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce pod względem atrakcyjności turystycznej oraz wykorzystania bazy noclegowej; 4. Regionalizm w rozwoju wiejskiej turystyki w Polsce; 5. Nowy paradygmat marketingu usług agroturystycznych jako efekt rozwoju komunikacji społecznościowej; 6. Możliwości zastosowania tyrolskiego modelu partycypacyjnego zarządzania turystyką w Polsce; 7. Sezonowość krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w obiektach agroturystycznych w Polsce; 8. Przewagi konkurencyjne wynikające z przynależności gospodarstw do stowarzyszeń agroturystycznych. Studium przypadku rejonu Puszczy Białowieskiej; 9. Inicjatywy klastrowe jako narzędzie regionalnego rozwoju turystyki; 10. Klastry turystyczne w woj. podkarpackckim elementem zrównoważonego rozwoju; 11. Funkcjonowanie klastrów turystycznych w woj. śląskim; 12. Uwarunkowania możliwości powstania Elbląsko-Żuławskiego Klastra Turystycznego.; 13. Aby dzieła te pożytek dały. Kolbergowskie inspiracje dla agroturystyki polonijnej. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Aspekty rozwoju gospodarki turystycznej; Rozdział 1: Kształcenie kadr turystycznych w polskich szkołach wyższych; Rozdział 2: Miejsce studentów wybranych uczelni w aktywności turystycznej długookresowej; Rozdział 3: Markowe produkty turystyczne województwa podlaskiego; Cz. 2: Uwarunkowania rozwoju turystyki; Rozdział 4: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim; Rozdział 5: Walory przyrodnicze województwa podlaskiego; Rozdział 6: Potencjał turystyczny województwa podlaskiego; Rozdział 7: Prawne uwarunkowania działalności turystycznej w Polsce; Rozdział 8: Prawne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych; Rozdział 9: Finansowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego; Cz.3: Agroturystyka szansą aktywizacji regionów; Rozdział 10: Rola agroturystyki w aktywizacji terenów wiejskich; Rozdział 11: Agroturystyka w Polsce; Cz.4: Rola turystyki w czasie przyszłym; Rozdział 12: Zarządzanie czasem wolnym; Rozdział 13: Szanse rozwoju turystyki w Euroregionie Niemen; Rozdział 14: Turystyka szansą rozwoju województwa podlaskiego; Rozdział 15: Turystyka kwalifikacyjna szansą rozwoju południowego Podlasia;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17006, 17004, 17003 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17002/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 17005 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42140 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42139/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 166)
Wstęp : Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna; Andrzej Miszczuk : Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich w polsko-białorusko-ukraińskim regionie transgranicznym; Marcin Wójcik : Wiejska turystyka poznawcza w Polsce – uwarunkowania; Krystian Heffner : Drugie domy i ich znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich; Florian Plit : Jakiej turystyki aktywnej pragną seniorzy?; Wioletta Kamińska, Mirosław Mularczyk : Preferowane formy wypoczynku młodzieży akademickiej – znaczenie rowerów i ścieżek rowerowych. Wyniki badań ankietowych; Anna Kołodziejczak, Andrzej Kaleniewicz : Uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej na obszarach wiejskich- doświadczenia woj. wielkopolskiego; Roman Rudnicki, Mirosław Biczkowski – Walory przyrodnicze i kulturowe a zróżnicowanie przestrzenne szlaków turystycznych w woj. kujawsko-pomorskim; Małgorzata Wilk-Grzywna – Skuteczna komunikacja marketingowa produktu turystycznego w aspekcie rozwoju regionalnego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego w turystyce; Part 1: Use of natural values and cultural heritage in tourism; 1. Krzysztof Szpara: Potencjał przyrodniczy pogórza dynowskiego i możliwości jego wykorzystania w turystyce = Natural potential of the dynowskie foothills and the possibilities of its use in tourism; 2. Małgorzata Skulimowska: Szlaki turystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki na terenie związku gmin turystycznych pogórza dynowskiego = Tourist trails and their role in the sustainable development of tourism within the area of the association of tourism municipalities of the dynowskie foothills; 3. Anna Nizioł: Wycieczki szkolne jako forma turystycznej działalności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem walorów turystycznych pogórza dynowskiego = School trips as a form of tourist activity in the light of the applicable regulations with regard to the tourist values of the dynowskie foothills; 4. Sylwia Dyrda-maciałek: Działania związku gmin turystycznych pogórza dynowskiego jako przykład zaangażowania lokalnych samorządów w kształtowanie profilu turystycznego gmin = Activities of the tourism community of the dynów foothills as an example of involvement of local self-governments in the forming of the tourist profile of communes; 5. Beata Dec: Specyfika usług spa i wellness na podstawie wybranych hoteli = Specificity of the spa and wellness services based on selected hotels; Część 2: Działania proekologiczne w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego = Part 2: Pro-ecological actions in the aspect environmental protection; 1. Bernadeta Rajchel: Zagospodarowanie wód opadowych do nawadniania terenu - koncepcja projektu instalacji = Rainwater management for terrain irrigation – installation project concept; 2. Krzysztof Kud: Postawy studentów województwa podkarpackiego wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi = Attitudes of students of the podkarpackie voivodeship affecting the municipal waste management; 3. Marian Woźniak: Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania zasobów naturalnych obszaru rzeka San = Sustainable entrepreneurship directing the use of natural resources in the San river area; 4. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Innowacyjne urządzenia w suszarnictwie płodów rolnych oraz roślin zielarskich = Innovative devices in drying of agricultural products and of herbal plants; Część 3: Gospodarka żywnościowa a zachowania prozdrowotne i prośrodowiskowe = Part 3: Food economy and pro-health and pro-environmental behaviors; 1. Agnieszka Momora: Właściwości prozdrowotne miodu spadziowego – teren mezoregionu pogórza dynowskiego = Nutritional value of honeydew honey - the area of the dynowskie foothills mesoregion; 2. Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Łukasz Stokłosa: Wpływ mediów na zachowania prozdrowotne = The influence of the media on health-promoting behaviors; 3. Jan Krupa, Andrzej mantaj, Łukasz stokłosa: Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych = Food waste in households; 4. Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Beata Dec: Opakowania wielokrotnego użytku w zakupach artykułów żywnościowych = Reusable packaging in buying food items; Część 4: Varia = Part 4: Varia; 1. Ks. Jan Rogula: Kmitowie - fundatorzy parafii łacińskich na pogórzu dynowskim od xiv do początków xvi wieku = The kmita family - founders of latin parishes in the dynowskie foothills from xiv to the beginning of the XVI century; 2. Stanisław Ślusarczyk: Indywidualne i nowatorskie podejście małych i średnich przedsiębiorstw przy formułowaniu strategii marketingowej drogą do zwiększania ich wartości = Individual and innovative approach while creating marketing strategy as a way of increasing small and medium enterprises’ value. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 39232 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Walory przyrodnicze oraz ich ochrona w aspekcie jakości środowiska i zdrowia człowieka = Part 1: Natural values and their protection in the aspect of the environment quality and human health; 1. Krzysztof Kud: Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny sanu jako realizacja dobra publicznego = Aesthetic and practical values of riparian meadows of san valley as the implementation of public goods; 2. Mariusz Klich, Sabina Klich: Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów natura 2000 na pogórzu dynowskim i pogórzu przemyskim = Socio-economic aspects of functioning of some nature 2000 sites on dynowskie foothills and przemyskie foothills; 3. Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka: Wybrane gatunki roślin chronionych z terenu pogórza dynowskiego mające działanie trujące i lecznicze = Selected species of plants protected from the territory of the dynowskie foothills, characterised by toxic and medical activity; 3. Agnieszka Momora: Wybrane rośliny jadalne - żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi. walory zdrowotne i odżywcze = Selected edible plants - cardamine glanduligera, symphytum cordatum l., allium ursinum l. health and nutrition values; 4. Mateusz Kryczyk, Adam Masłoń: Nielegalnie składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego = Illegal landfills as a source of environmental pollution; Część 2: Dziedzictwo historyczne oraz współczesne walory antropogeniczne czynnikami zrównoważonego rozwoju turystyki; Part 2: Historical heritage and contemporary anthropogenic values as factors of sustainable tourism development; 1. Stanisław Rymar, Dorota Rohan, Joanna Kubit: Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości państwa polskiego = Prominent people of polish science, politics, economy and their links to petroleum area of krosno. subjective authors' choice in 100™ anniversary of poland's independence; 2. Ks. Jan Rogula: Katarzyna Wapowska - wielka dobrodziejka kościoła na ziemi dynowskiej w XVI wieku = Katarzyna Wapowska - the prominent benefactress of the church on dynów area in xvi century; 3. Marta Kawa: Ruch spółdzielczy na terenie pogórza dynowskiego na przykładzie gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska" w dynowie = Cooperative movement on the area of pogórze dynowskie on the example of a communal co-operative „peasants' self-help" in dynów; 4. Izabela Cichocka, Jan Krupa: Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich rzeszowa = Business tourism in the hotel services of rzeszów; 5. Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek: Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta w świetle wyników badań bezpośrednich metodą Servqual = Quality of the rural accomodation and the satisfaction of the consumer in the light of the result of direct research by Servqual; 6. Jan Krupa, Arieta Podkul: Koncepcja utworzenia „karpackiego szlaku piwa" jako atrakcji turystycznej = The concept of creating the „carpathian beer trail" as a tourist attraction; 7. Anna Nizioł: Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego = A disabled tourist in the light of tourism sustainable development in the area of dynowskie and przemyskie foothills; Część 3: Technologia przemysłowo-rolnicza w aspekcie ochrony środowiska; Part 3: Industrial and agricultural technology in the aspect of environmental protection; 1. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego = Cultivation and drying herbal plants as a method to rise agricultural management capacity in the dynowskie foothils; 2. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej = The usefulness of biomass ashes in agricultural practices; 3. Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak: Wykorzystanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako systemu przyjaznego środowisku przyrodniczemu = Use of heat pump in a single-family house as the environmental- friendly system; 4. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich = Recycling of azbestos products in terms of the popularization of hazardous-waste management in rural areas. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16488, 16487, 16486, 16485, 16484, 16482, 16481 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16480/VII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 16489, 16483 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again