Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Borek Paweł (1978- )
(1)
Bożek Martin
(1)
Cichomski Mariusz
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Czupryńska Elżbieta
(1)
Dalecka Agnieszka
(1)
Dziugieł Ireneusz
(1)
Dąbrowski Jarosław
(1)
Filipkowski Wojciech
(1)
Foryciarz Krzysztof
(1)
Fraj_Milczarska Anita
(1)
Gałęski Michał
(1)
Gołaszewski Andrzej
(1)
Grabowski Marcin
(1)
Gurtowski Maciej
(1)
Herbowski Piotr
(1)
Horosiewicz Krzysztof
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Jasiński Wiesław
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kaczmarek Janusz
(1)
Kamiński Mariusz Antoni
(1)
Kardaszyński Leszek
(1)
Kielan Barbara
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Kozielewicz Wiesław
(1)
Krełowski Krzysztof
(1)
Kucharski Władysław Stanisław (1934- )
(1)
Kuklo Barbara
(1)
Kurzępa-Dedo Katarzyna
(1)
Kędzierski Maciej Aleksander
(1)
Liżyska Katarzyna
(1)
Malinowska Irena
(1)
Marcjanik Kaarolina
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Niemczyk Piotr
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Ocieczek Grzegorz
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Pannert Tomasz
(1)
Pawłowski Rafał
(1)
Pietras Agnieszka
(1)
Podkowik Jan
(1)
Pomiankiewicz Jacek
(1)
Pomykała Marta
(1)
Połeć Rafał
(1)
Pusty Marcin
(1)
Płońska Anna
(1)
Pływaczewski Emil (1951- )
(1)
Rau Zbigniew (1955- )
(1)
Rogala Rafał
(1)
Rycerski Mariusz
(1)
Sankowski Maciej
(1)
Sas Mariusz
(1)
Siemianowski Tomasz
(1)
Sowisło Paweł
(1)
Stratyński Filip
(1)
Suchanek Paweł
(1)
Szubrycht Tomasz
(1)
Słapczyńska Dominika
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Wieczorek Mariusz
(1)
Worona Joanna
(1)
Wysocki Marcin
(1)
Wysoczyńska Małgorzata
(1)
Węgliński Marek
(1)
Zatyka Elżbieta
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Zieliński Robert
(1)
Łodziana Tomasz
(1)
Łuczak Marek
(1)
Śnieżko Sławomir
(1)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Służby mundurowe
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Broń palna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Kryminologia
(1)
Przestępczość
(1)
Przymus bezpośredni
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Więziennictwo
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-264-8440-7
Wybrane prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty badań nad przestępczością w Polsce; Część 1 : Przestępczość a bezpieczeństwo obywateli: badania w obszarze instytucjonalnym i prawnym; Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski : Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego-ewolucja i wdrożenie koncepcji klastra na rzecz bezpieczeństwa; Marek Węgliński, Ireneusz Dziugieł : Prawne i organizacyjne aspekty zapobiegania oraz zwalczania przestępczości w Policji w latach 19989-2014.Spojrzenie z perspektywy 16 lat działalności Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji; Wiesław Jasiński : Mechanizmy przestepczego zawłaszczania państwa. Przeciwdziałanie i zwalczanie. Mariusz Wieczorek : Służba jako przesłanka udzielenia ochrony prawnej funkcjonariuszom; Katarzyna Kurzępa-Dedo : Odpowiedzialność cywilna i majątkowa funkcjonariuszy publicznych -rozważania na tle art. 417 k.c. ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; Agnieszka Pietras : Między prawami człowieka a interesem wymiaru sprawiedliwości. Wybrane problemy przestrzegania praw uczestników postępowania karnego; Tomasz Panert, Andrzej Gołaszewski : Modelowanie czynności procesowych w postępowaniu karnym na przykładzie Sądu Rejonowego w Białymstoku-III Wydziału Karnego oraz wyodrębnionej w jego strukturze Sekcji do spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym; Paweł Sowisło, Marcin Pusty: Dysproporcja pomiędzy terminem sporządzania uzasadnienia wyroku sądu I instancji a zawitym terminem do sporządzania i wniesienia apelacji jako naruszenie prawa do obrony; Anna Maria Wesołowska, Małgorzata Wysoczyńska : Próba oceny instytucji świadka koronnego w kontekście prawnych i etycznych warunków jego funkcjonowania; Leszek Kardaszyński, Mariusz Rycerski : przestępczość zorganizowana w Polsce na tle tendencji europejskich. Analiza funkcjonowania instytucji świadka koronnego jako instrumentu zwalczania przestępczości zorganizowanej; Przemysław Niemczyk : Rola sektora komercyjnego w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości- ujecie dogmatyczne; Elżbieta Zatyka: Prywatny sektor ochrony z perspektywy europejskiej; Mariusz Antonii Kamiński : Profesjonalizacja i modernizacja Sił Zbrojnych RP w pracach ustawodawczych (2008-2010); Część 2 : Zwalczanie przestępczości obszar problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych; Martin Bożek : Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych służących zwalczaniu przestępstw (zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych); Rafał Pawłowski : Bezpieczeństwo prawne funkcjonariuszy realizujących czynności operacyjne w świetle obecnie obowiązujących unormowań prawnych; Zbigniew Rau : Problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle przeprowadzonych badań. Dziesięć lat prac nad ustawą -legislacyjna rozwaga czy porażka?; Agnieszka Dalecka, Tomasz Łodziana : Taktyczne aspekty stosowania kontroli operacyjnej; Elżbieta Czupryńska : Problematyka kontroli operacyjnej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Rola prokuratora w wykorzystaniu materiałów operacyjnych w postępowaniu przygotowawczym; Wiesław Kozielewicz : Czynność operacyjno-rozpoznawcza przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowych- aspekt techniczny, dowody oraz procesowy; Krzysztof Krełowski : Naruszenie prawa własności w ramach działań operacyjno-rozpoznawczych w legislacji Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii; Anna Świerczewska- Gąsiorowska, Izabela Nowicka : Czynności operacyjno-rozpoznawcze w procesie wykrywczym wymuszeń rozbójniczych; Krzysztof Horosiewicz : Zagrożenia towarzyszące współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji; Jan Podkowik : Udostępnienie danych statystycznych o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych a ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostek (zagadnienia wybrane); Rafał Połeć : Wokół problematyki związanymi z posługiwaniem się tzw. dokumentami legalizacyjnymi; Robert Zieliński, Maciej Sankowski : Czy służby specjalne powinny się kontaktować i w jaki sposób?; Tomasz Miłkowski : Informacja a służby policyjne-prawa czy przywileje; Część III : Zwalczanie przestępczości : wybrane elementy kryminalistyczne i penitencjarne; Maciej Aleksander Kędzierski : Próba oceny zastosowania niektórych możliwości badawczych sieci złożonych oraz rozszerzenia zakresu metodyki prowadzenia analizy kryminalnej w celu planowania ataku na sieci przestępcze; Ewa Kowalewska Borys, Barbara Kuklo : Profilowanie sprawcy przestępstwa jako ważna czynność postępowania przygotowawczego - zagadnienia wybrane; Grzegorz Ocieczek : Poziom zdolności manipulacyjnych polskich świadków koronnych w porównaniu z innymi grupami kontrolnymi; Piotr Herbowski, Dominika Słabczyńska : Badanie poligraficzne jako narzędzie wspierające proces oceny wiarygodności "małych świadków koronnych"; Janusz Kaczmarek : Wykorzystanie współczesnych zdobyczy techniki oraz wiedzy o strategii operacyjnej organów ścigania przez sprawców porwań dla okupu; Jacek Pomiankiewicz: Polski system penitencjarny szanse i możliwości funkcjonowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w opinii Kadry Służby Więziennej; Mariusz Sas : Penitencjarne aspekty przestępczości zorganizowanej na przykładzie aresztu śledczego w Poznaniu; Jarosław Dąbrowski : Osoby wskazane w związku z art. 60§ 3 k.k w warunkach izolacji więziennej; Część 4 : Badania w obszarze przestępczości gospodarczej tendencje kryminalnych zagrożeń obrotu gospodarczego; Maciej Gurtowski : 75 lat badań nad przestępczością białych kołnierzyków -rozwój koncepcji i krytyka aktualny stan badań; Filip Stratyński : Przestępczość ekonomiczna jako główny kierunek rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. Czy jesteśmy na to gotowi?; Piotr Niemczyk, Krzysztof Foryciarz, Barbara Kielan : Nowe formy przestępczości zorganizowanej na przykładzie na przykładzie wybranych form przestępczości gospodarczej; Mariusz Cichomski, Anita Fraj -Milczarska, Paweł Sochanek : Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej a zagrożenie przestępczością zorganizowaną -wyniki badań; Marcin Wysocki : Rynki kapitałowe-przestępstwa przeciwko informacjom poufnym; Anna Płońska: Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępnego ujawniania informacji poufnych w obrocie instrumentami finansowymi; Robert Zawłocki, Michał Gałeski : Przestepne posługiwanie się cudzą kartą płatniczą; Katarzyna Liżyńska : Kilka uwag o przestępstwach związanych z wykorzystaniem kart płatniczych; Część 5 : Badania w obszarze kryminologicznym: przykłady współczesnych form przestępczości i ich zwalczania; Sławomir Śnieżko : Światowe wyzwania w walce z korupcją; Marcin Grabowski : Przestępczość korupcyjna funkcjonariuszy państwowych; Izabela Oleksiewicz, Marta Pomykała : Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa międzynarodowego i unijnego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości; Tomasz Siemianowski : Zagrożenia małoletnich w Internecie; Irena Malinowska: Problematyka przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i Unii Europejskiej; Rafał Rogala, Karolina Marcjanik : Rozporządzenie Eurodac po przekształceniu- jeszcze narzędzie do walki ze zjawiskiem asylum shopping czy już narzędzie ochrony porządku publicznego?; Tomasz Szubrycht : Morskie wymiary zwalczania i zapobiegania przestępczości XXI wieku; Marek Łuczak : Wprowadzenie do problematyki przestępczości przeciwko zabytkom. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59993 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59992/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rola etyki w państwie demokratycznym; Rozdział 1 2: System wartości funkcjonariuszy państwowych; Rozdział 1 3: Etyka funkcjonariuszy policji w wybranych państwach; Rozdział 1 4: Kodeksy etyczne służb państwowych w Polsce; Rozdział 1 5: Wybrane problemy etyczne służb państwowych: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49166 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49165/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52941/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Dziś i Jutro)
Rozdział 1: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – uwagi ogólne; Rozdział 2: Charakter prawny środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej; Rozdział 3: Wyspecjalizowane służby uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podległe Prezesowi Rady Ministrów; Rozdział 4: Wyspecjalizowane służby uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Rozdział 5: Wyspecjalizowane służby uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podległe Ministrowi Obrony Narodowej; Rozdział 6: Wyspecjalizowane służby uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podległe Ministrowi Sprawiedliwości; Rozdział 7: Wyspecjalizowane służby, inspekcje i straże uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podległe innym konstytucyjnym, centralnym lub terenowym organom administracji publicznej; Rozdział 8: Pracownicy uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48345 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48344/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Konferencje Naukowe Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
1. Mariusz Paździor: Konstytucyjne organy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa obywateli; 2. Andrzej Żebrowski: Determinanty funkcjonowania służb wywiadu i kontrwywiadu na przełomie XX i XXI wieku – wybrane problemy; 3. Ryszard Suduł: Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim; 4. Bogumił Szmulik: Żandarmeria Wojskowa; 5. Paweł Pochodyła: Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych; 6. Marek Żmigrodzki: Policja jako organ porządku publicznego i ścigania karnego w III Rzeczpospolitej Polskiej; 7. Radosław Żmigrodzki, Marek Żmigrodzki: Usytuowanie straży miejskich (gminnych) w prawie polskim; 8. Władysław S. Kucharski: Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w świetle ustawy z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40696, 40695 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40694/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again