Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(9)
Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(5)
Autor
Szymla Zygmunt
(3)
Januszek Henryk
(1)
Kowalska Agnieszka (doradca podatkowy)
(1)
Malikowski Marian
(1)
Sosnowska Bogumiła
(1)
Stabryła Adam
(1)
Wiśniewski Jan (1946- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(8)
Temat
Rynek pracy
(9)
Bezrobocie
(4)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rolnictwo
(2)
Specjalne strefy ekonomiczne
(2)
Gospodarka regionalna
(1)
Klastry
(1)
NUTS II
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka zatrudnienia
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Pracodawca i pracownik (prawo)
(1)
Produkty mleczne
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
SAPARD
(1)
Siła robocza
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Umowa o pracę
(1)
Wieś
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zwolnienie
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
Temat: miejsce
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 42456, 42455 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42454/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
I. Preliminaria; 1. Społeczeństwo Podkarpacia jako interesujący obiekt badań socjologicznych; II. Industrializacja, urbanizacja, restrukturyzacja i przemiany w miastach; 1. Rzeszów - miasto awansu; 2. Socjalistyczna industrializacja na przygranicznych obszarach Polski południowo-wschodniej; 3. Restrukturyzacja regionów przemysłowych po roku 1989 - aspekty społeczne (studia wybranych przypadków; 4. Stan i potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej w województwie podkarpackim; 5. Rzeszów w dwudsziestoleciu postkomunistycznym (1989-2009). Zarys zmian przestrzenno- społecznych; 6. Zmiany przestrzenne i społeczne w rzeszowskich suburbiach; III. Przemiany na wsi i wiejska bieda; 1. Wieś rzeszowska - przeszłość i teraźniejszość; 2. Jan Szczepański o roli chłopoów i kultury chłoposkiej w społeczeństwie polskim; 3. Przemiany przestrzenne na podkarpackiej wsi po 1990 roku; 4. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań nad przestrzennymi i społecznymi aspektami biedy w województwie podkarpackim. Organizacja i przebieg badań. Organizacja i przebieg badań; 5. Bieda mieszkańców podkarpackiej wsi; IV. Rynek pracy, bezrobocie, migracje; 1. Możliwości i ograniczenia prognozowania zatrudnienia i bezrobocia w układzie regionalnym; 2. Koncepcja badań nad kategoriami społecznymi Podkarpacia najbardziej najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem; 3. Młode kobiety na podkarpackim rynku pracy; 4. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań nad ukrytymi wymiarami rynku pracy województwa podkarpackiego; 5. Tradycje w zakresie potencjału ludzi bez pracy oraz zaradności w szarej strefie gospodarki; 6. Migracje zagraniczne mieszkańców podkarpacia; 7. Prawidłowości i paradoksy emigracji Polaków w świetle badań regionalnych nad polskimi migracjami zagranicznymi; V. Relacje z otoczeniem zewnętrznym; 1. Społeczne aspekty powstania i funkcjonowania Euroregionu Karpackiego; 2. Współpraca polskoi-słowacka na przygranicznych obszarach południowo-wschodniej Polski; VI. Varia; 1. Główne kierunki przemian w strukturze klasowo-warstwowej i społeczno-zawodowej mieszkańców południowo-wscodniego regionu Polski; 2. Społeczno-ekonomiczne i prawne bariery rozwoju uzdrowisk w okresie zmian systemowych w Polsce; 3. Społeczno-kulturowe, ekonomiczne i geograficzne racje dla powołania uniwersytetu w Rzeszowie; 4. Subiektywne aspekty więzi regionalnej w województwie podkarpackim. Tożsamość i identyfikacja regionalna; 5. Szanse rozwojowe regionu w realiach 2002 roku. Uwagi o "Strategii rozwoju województwa podkarpackiego; 6. Ruchliwość przestrzenna a tożasmość terytorialna na przykładzie wybranych kategorii mieszkańców województwa podkarpackiego; 7. Biografia publikacji socjologicznych dotyczących Podkarpacia autorstwa pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Socjologii Uniwersytetu Rzeszów i osób współpracujących z tym Instytutem. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37701 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37520/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40698 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 40482/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 72)
1. Praca wobec wyzwań XXI wieku; 2. Identyfikacja problemów pracy w perspektywie ekonomicznej; 3. Kategoria pracy i terminy pochodne w perspektywie serwicyzacji i dematerializacji gospodarki; 4. Koncepcja krzywej Philipsa - podstawy teoretyczne i szacunki dla Polski; 5. Instytucje dialogu społecznego i ich rola na rynku pracy w Polsce; 5. Rola menedżerów w ustawicznym rozwoju zasobów pracy; 6. Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004; 7. System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym; 8. Procesy na rynku pracy; 9. Wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Studium porównawcze; 10. Praca i płaca kobiet w polskiej literaturze powojennej - rozwoj badań i poglądów; 11. Niepłatana praca matek z perspektywy ekonomicznej. Konsekwencje dla polityki państwa; 12. Zatrudnienie cudoziemców na polskim rynku pracy; 13. Sieci społeczne: ułomność rynku pracy czy jego naturalna właściwość? 14. Miejsce wartościowania pracy we współczesnym przedmiocie oceny pracy w szkolnictwie wyższym; 15. praca jako czynnik kształtowania decyzji emerytalnej; 16. Fundusze sturukturalne Unii europejskiej jako źródła finansowania działań na rzecz zatrudnienia; 17. Europejski fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej; 18. Opodatkowanie pracy w krajach Unii Europejskiej; 19. Podatki dochodowe a liczba pracujących w gospodarce polskiej w latach 1993-2003; 20. Podatkowe i pozapodatkowe obciążenie dochodów z pracy w Polsce; 21. Opodatkowanie dochodów ze stosunku pracy w Republice Federalnej Niemiec
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 684)
1. Wprowadzenie: przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; 2. Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; 3. Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; 4. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; 5.Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; 6. Potencjał innowacyjny a bezrobocie; 7. Elektroniczne środowisko rynku pracy - wyzwanie dla Polski; 8. Współczesne zaburzenia na rynku pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 693)
1. Innowacyjnośc regionów Polski Południowo-Wschodniej; 2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego; 3. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej; 5. Skutecznośc polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise; 6. Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie; 7. Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego; 8. Zróżnicowanie gmin powiatu nowosądeckiego pod względem rozwoju turystyki; 9. Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002; 10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce; 11. Problemy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle realizacji projektów fiansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 12. Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie; 13. Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy; 2. Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; 4. Mikroekonomiczne uwarunkownaia wiejskiego rynku pracy; 5. Przesiębiorczość na wsi i w rolnictwie; 6. Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19741, 19740 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19739/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej