Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Krupa Jan (1955- )
(2)
Szpara Krzysztof
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Brańka Patrycja (1979- )
(1)
Cieślak Iwona
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Jackiewicz Aleksandra
(1)
Kaliszczak Lidia
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Kulisa Beata
(1)
Makowski Dymitr
(1)
Navasiad Aliaksandra
(1)
Siedlecka Agnieszka (ekonomia)
(1)
Solarek Krystyna
(1)
Szymanik Ewa
(1)
Trzaskowska-Dmoch Adrianna
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Rozwój zrównoważony
(8)
Dziedzictwo kulturowe
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Turystyka
(2)
Zrównoważony rozwój w urbanistyce
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Konflikt przestrzenny
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Korupcja
(1)
Kreatywność
(1)
Kryzys finansowy (2007)
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Pułapka średniego dochodu
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Urbanistyka
(1)
Wsie
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(3)
Pogórze Dynowskie
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Islandia
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Ochrona środowiska
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Podróże i turystyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89639-55-4
1. Aspiracje i zrównoważony rozwój; 2. Koncepcja ekorozwoju oraz rozwoju zrównoważonego; 3. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii; 4. Programowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz jego związki z polityką regionalną; 5. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspekcie finansowania przedsięwzięć proekologicznych; 6. Ocena zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego; 7. Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych ze środków Unii Europejskiej; 8. Funkcje kontroli i audytu wewnętrznego w sektorze finansów samorządowych; 9. Zainteresowanie samorządów Lubelszczyzny środkami z programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej; 10. Międzynarodowe aspekty strategii rozwoju regionalnego; 11. Rola marketingu terytorialnego w procesie zarządzania gminą; 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju; 13. Rozwój Powiatu Łomżyńskiego w aspekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju; 14. Instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie Tarnobrzega; 15. Wykorzystanie programów pomocowych o charakterze regionalnym na przykładzie województwa podkarpackiego; 16. Analiza finansowa inwestycji rozwojowych na rzecz miasta i gminy Janó Lubelski; 17. Agroturystyka jako forma dziłalności wykorzystująca naturalne walory środowiska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29244/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 175)
ISBN: : 978-83-63563-36-3
I. Problem powszechnej dostępności miast jako przedmiot interdyscyplinarnych badań i polityk miejskich; 1. Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast; 2. Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim; 3. Dostępność miasta jako przedmiot interdyscyplinarnych badań; 4. Przestrzeń miejska z perspektywą 60+ ujęcie interdyscyplinarne; 5. Wpływ projektowania „Dla dobra dzieci" na poprawę ogólnego standardu życia w miastach; 6. (Nie)dostępność budynków użyteczności publicznej w procesie inwestycyjnym; 7. Ku miastu dostępnemu: doświadczenia z prac Miejskiej Komisji do Spraw Dostosowania Przestrzeni Miasta Białegostoku do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością; 8. Standard dostępności dla Łodzi - prolog do budowy miasta dostępnego; II. Dostosowanie miast i ich przestrzeni publicznych do potrzeb różnych użytkowników - postulaty, przepisy, dobre praktyki; 1. Organiczny rozwój dostępnych miast; 2. Wspomaganie projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznych przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w meblach miejskich; 3. Miasto dostępne dla osób starszych; 4. Tereny zieleni w mieście dostępnym. Parki i ogrody terapeutyczne; 5. Plaże dostępne dla wszystkich: idea i praktyka udostępniania przestrzeni rekreacyjnych wszystkim użytkownikom; 6. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami według standardów technicznych obowiązujących w Polsce; 7. Poprawa dostępności architektonicznej przestrzeni miejskiej. Pomiędzy normami projektowania a doświadczeniem użytkowników; 8. Różni rowerzyści - wspólna przestrzeń, czyli rzecz o projektowaniu miejskiej infrastruktury rowerowej z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 174)
I. Obszary funkcjonalne - ujęcie teoretyczne i metodologiczne; 1. Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu; 2. Obszary funkcjonalne w Polsce - pespektywa europejska; 3. Gospodarka przestrzenna w obszarach miejskich. Analiza zjawisk chaosu przestrzennego; 4. Rozwój ośrodków regionalnych a procesy decentralizacji i dekoncentracji sektora publicznego; 5. Kontrakt, jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi; 6. Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza; 7. Miejskie obszary funkcjonalne na przykładzie Polski, Niemiec i Czech; 8. Region metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych; 9. Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru fiinkcjonalnego na przykładzie Krakowa; 10. Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce; 11. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie narządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych; II. 1. Problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi; 1. Miejskie obszary funkcjonalne - problemy integracji zarządzania; 2. Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych - przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej; 3. Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - podejście terytorialne; 4. Strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych miast na obszarach peryferyjnych polskich regionów; 5. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w obliczu wyzwań stawianych miastom i gminom przyjaznym starzeniu oraz rozwoju srebrnej gospodarki; 6. Konkurencyjność Obszaru Funkcjonalnego Kielc w województwie świętokrzyskim; 7. Kapitał społeczny a wielkość jednostki osadniczej w świetle badań eksperymentalnych; 8. Współpraca w obszarach funkcjonalnych na przykładzie obszaru metropolitalnego Oslo; 9. Dylematy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych z perspektywy partnerstw międzysamorządowych; 10. Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny; 11. Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym; 12. Ocena potencjahi przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa; 13. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w obszarze funkcjonalnym Nowego Sącza; 14. Atrakcyjność inwestycyjna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna; 15. Uwarunkowanie inwestycyjne Obszaru Funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich; III. Problemy planowania przestrzennego w obszarach funkcjonalnych; 1. Fenomen obszaru funkcjonalnego Karpat w makroregionalnej polityce przestrzennej; 2. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej szansą rozwoju miasta Starachowice; 3. Proces utrwalania się kluczowych funkcji Krakowa na przykładzie przemian użytkowania ziemi w centralnej części miasta; 4. Planowanie przestrzenne dla miejskich obszarów funkcjonalnych. Wybrane problemy metodyczne; 5. Praktyki organizacji transportu w przestrzeniach metropolitalnych. Przykład Grenoble; 6. Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych; 7. Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenia budżetowe gmin Miejskich Obszarów Funkcjonalnych; 8. Miejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-u; 9. Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym; 10. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie; 11. Zagospodarowanie przestrzemie a konflikt ekologiczny; IV. Przestrzenne zróżnicowanie czynników rozwoju a potrzeba tworzenia obszarów funkcjonalnych; 1. Obszary wiejskie w woj. małopolskim o najwyższej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych - identyfikacja, czynniki sprawcze; 2. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na potencjał rozwojowy polskich regionów; 3. Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa podkarpackiego w latach 2005-2014; 4. - Przemiany demograficzne na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej; 5. Specjalizacje regionalne w rozwoju polskich województw; 6. Przestrzenne zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury w polskich regionach; 7. Problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62576 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 64211 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62574 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63715 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63714/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski; Rozdział 1: Determinanty bezpieczeństwa społecznego w warunkach globalizacji - Zbigniew Ciekanowski; 1.1. Bezpieczeństwo; 1.2. Uwarunkowania bezpieczeństwa; 1.3. Ujęcia bezpieczeństwa; 1.4. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa; 1.5. Źródła zagrożeń społecznych; 1.6. Bezpieczeństwo globalne; 1.7. Bezpieczeństwo regionalne; 1.8. Unia Europejska; 1.9. Bezpieczeństwo społeczności; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 2 : Zewnętrzne uwarunkowania możliwości oddziaływania na stabilność systemu gospodarowania w Polsce - Tadeusz P. Tkaczyk; 2.1. Państwo a TNK; 2.2. Unia, emigracja i bezpieczeństwo gospodarcze; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 3 : Perspektywy zwiększenia wpływów z VAT w Polsce w aspekcie systemów informatycznych - Czesław Jędrzejek; 3.1. Porównanie sytuacji w Polsce odnośnie poboru podatku VAT ze stanem na Słowacji i w Republice Czeskiej; 3.3. Analiza rankingów ekonomiczno-informatycznych; 3.4. Technologiczne metody zapobiegania i wykrywania oszustw VAT; 3.4.1. Model podzielonej płatności (splitpayment); 3.4.2. Centralna Baza Faktur; 3.4.3. Jednolity Plik Kontrolny; 3.4.4. Przykład wdrożenia elektronicznego audytu; 3.4.5. Eksploracja danych; 3.4.6. Stan polskich baz podatkowych; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 4: Aktywność podmiotów niepraktykujących oraz patenty niekomercyjne jako bariery dyfuzji innowacji - Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska; 4.1. Działalność podmiotów niepraktykujących; 4.2. Martwe patenty; Streszczenie; Bibliografia; Podsumowanie do części 1; Część 2 : Terytorialne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski; Rozdział 5 : Koncepcja zagrożenia "pułapką średniego dochodu" dla biedniejszej frakcji krajów o wysokich dochodach - Urszula Żuławska; 5.1. Przegląd literatury; 5.2. Polska, najbiedniejsi spośród bogatych i pułapka średniego dochodu; 5.3. Przemiany w strukturze eksportu krajów z grupy "najbiedniejszych bogatych"; 5.4. Czynnik ludzki a utrzymanie/przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 6 : Strategie i metody przeciwdziałania korupcji - Zbysław Dobrowolski; 6.1. Zagrożenie korupcyjne w krajach europejskich; 6.2. Strategie antykorupcyjne w niektórych państwach europejskich; 6.3. Metody zarządzania w walce z korupcją; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 7 : Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego - Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Elżbieta Malinowska-Misiąg; 7.1. Przedsiębiorstwa w Polsce; 7.2. Istota bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa i jego zagrożenia; 7.3. Modele dyskryminacyjne a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa; 7.4. Samorząd terytorialny w Polsce; 7.5. Regulacje ostrożnościowe i reguły fiskalne; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 8 : Analiza rozwoju zrównoważonego na przykładzie powiatu garwolińskiego - Sławomir Bartosiewicz, Małgorzata Oziębło; 8.1. Pojęcie rozwoju zrównoważonego; 8.2. Identyfikacja powiatu garwolińskiego; 8.3. Analiza rozwoju zrównoważonego z wykorzystaniem wskaźnika LHDIPii; 8.4. Rekomendacje; Streszczenie; Bibliografia Podsumowanie do części 2; Część 3 : Wewnętrzne źródła zaburzeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski; Rozdział 9 : Rola informacji o kosztach zwalczania przestępczości w zarządzaniu prokuraturą i innymi podmiotami, które realizują zadania w tej dziedzinie - Jacek Sobolewski; 9.1. Finansowanie przez państwo bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości; 9.2. Omówienie kosztów funkcjonowania na przykładzie jednostek prokuratury; 9.2.1. Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród kierowników jednostek prokuratury; 9.2.2. Przykładowe sposoby przedstawiania kosztów na poziomie prokuratur apelacyjnych; 9.3. Przykładowe informacje, jakie wykorzystują w swojej działalności jednostki obszaru apelacji krakowskiej; 9.4. Analityka - główny kierunek zmian w wykorzystywaniu danych finansowych i statystycznych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 10 : Bezpieczeństwo finansów publicznych - wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej - Magdalena Redo; 10.1. Przegląd wyników badań nad związkiem między kondycją finansów publicznych a kosztem kapitału; 10.2. Inne zagrożenia związane z ekspansją fiskalną; 10.3. Koszty obsługi długu publicznego w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej; Streszczenie Bibliografia; Rozdział 11 : Zmiany prawne oraz efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - Magdalena Hryniewicka; 11.1. Regulacje prawne funkcjonowania SSE; 11.2. Inwestorzy i efekty działalności specjalnych stref ekonomicznych; 11.3. Ocena funkcjonowania SSE; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 12 : Identyfikacja i analiza wielkości ekonomicznych i technicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i efektywności rozwoju systemu elektroenergetycznego - Jerzy Tchórzewski; 12.1. Podstawowe pojęcia w badaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego; 12.1.1. Bezpieczeństwo rozwoju; 12.1.2. Efektywność rozwoju; 12.1.3. Stopień wewnętrznej organizacji rozwoju oraz poziom sterowania rozwojem; 12.2. Istota identyfikacji i analizy rozwoju systemu elektroenergetycznego; 12.3. Rola operatora przesunięcia w modelu systemu elektroenergetycznego; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 13 : Windykacja polubowna a bezpieczeństwo finansowe wierzyciela - Katarzyna Kreczmańska-Gigol; 13.1. Ryzyko ponoszone przez wierzyciela; 13.2. Pojęcie i etapy windykacji; 13.3. Charakterystyka badania 13.4. Skala problemów związanych z należnościami wśród badanych wierzycieli; 13.5. Skuteczność polubownej windykacji należności; 13.5.1. Stopień odzyskiwania należności polubownie; 13.5.2. Skuteczność modeli windykacji polubownej; 13.5.3. Skuteczność narzędzi windykacji polubownej; 13.5.4. Skuteczność działań na etapie windykacji polubownej; 13.5.5. Wierzytelności, które najczęściej udaje się odzyskiwać i takie, których najczęściej nie udaje się odzyskiwać polubownie; 13.6. Skutki windykacji dla wierzyciela – podsumowanie; Streszczenie; Bibliografia; Rozdział 14 : Wpływ programu rządowego "Rodzina 500 plus" na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce - Adrianna Trzaskowska-Dmoch; 14.1. Podział efektu programu "Rodzina 500 plus"; 14.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych; 14.3. Beneficjenci programu rządowego "Rodzina 500 plus"; 14.4. Efekty wdrożenia programu "Rodzina 500 plus" na przykładzie rynku usług turystycznych w Polsce; 14.5. Wartość dodana programu "Rodzina 500 plus" na przykładzie rynku spożywczego; Streszczenie; Bibliografia; Podsumowanie do części 3. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56579/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again