Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Bański Jerzy
(1)
Buks Joanna
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Kołodziejczyk Danuta
(1)
Otłowska Agnieszka
(1)
Sikorska Alina
(1)
Surowiec Stanisław
(1)
Szymańska Anna
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Rozwój terenów wiejskich
(9)
Rolnictwo
(4)
Wieś
(4)
Polska
(3)
Fundusze strukturalne
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Dochody rolnicze
(1)
Fundusze unijne
(1)
Geografia wsi
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Polityka rolna
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Produkty mleczne
(1)
Program rozwoju wsi
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w świetle materiałów statystycznych GUS; 2. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno gospodarczy w świetle badań empirycznych; 3. Organizacje wspierające rozwój lokalny - studium przypadku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ewolucja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich; 2. Renta strukturalna jako element przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich; 3. Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania; 4. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na ochronę gruntów przed erozją; 5. Pomoc finansowa dla polskiego rolnictwa jako element wdrażania wspólnej polityki rolnej; 6. Skuteczność wsparcia rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania regionu kłodzkiego- analiza niektórych aspektów; 7. Funkcje i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej; 8. Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; 9. Fundusze strukturalne UE i ich wykorzystanie w województwie warmińsko-mazurskim; 10. Regionalne plany kształtowania struktury agrarnej w Polsce i w Niemczech - studium porównawcze; 11. Funkcjonowanie systemu planowania urządzeniowo-rolnego w województwie dlonośląskim; 12. Rejestracja obszarów o charakterze naturalnym na potrzeby scaleń; 13. Analiza efektów scalenia gruntów gospodarstwa rolnego wynikająca ze zmniejszenia powierzchni pól gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi na rzecz dwustronnego; 14. Scalenia gruntów elementem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego; 15.Przeszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie wsi Mielnik; 16. Scalenia gruntów w uwarunkowaniach dopłat unijnych na przykładzie województwa lubelskiego; 17. Zabezpieczenie informacyjne w pracach przekształcających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich; 18. Kataster wielozadaniowy jako system informacyjny o nieruchomościach; 19. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jako korporacyjny system informacji przestrzennej; 20. Wybrane problemy związane z finansowaniem katastru nieruchomości; 21. Szacowanie wpływu autostrady na przydatnośc produkcyjna gruntów rolnych; 22. Problematyka podziałów nieruchomości w aspekcie ładu przestrzennego; 23. Problemy kształtowania struktury przestrzennej nieruchomości znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych; 24. Decyzje planistyczne w gospodarce przestrzennej; 25. Prawne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania zalesienia gruntów rolnych jako element planu rozwoju obszarów wiejskich; 26. Plany zalesienia jako źródło informacji w procesie zmiany sposobu zagospodarowania terenu; 27. Zadrzewienia śródpolne jako jeden z elementów realizacji programów rolno-środowiskowych; 28. Zasady projektowania dróg rolniczych na obszarach wyżynnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17907 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17906/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - margines swobody dla decyzji narodowych; 2. Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskij w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel i zakres badań; 2. Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich; 3. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich; 4. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów; 5. Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne; 6. Członkostwo w Unii Europejskiej a przedsiębiorczość, w świadomości mieszkańców wsi; 7. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geografia polskiej wsi / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 218 s. : il. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia teoretyczne; Rozdział 1: Geografia wsi w systemie nauk geograficznych; Rozdział 2: Rozwój geografii wsi w Polsce; Rozdział 3: Obszar wiejski jako przedmiot badań; Rozdział 4: Relacje przestrzenne miasto -wieś; Część 2: Struktura społeczno - ekonomiczna obszarów wiejskich; Rozdział 5: Organizacja przestrzenna wsi; Rozdział 6: Ludność wiejska; Rozdział 7: Użytkowanie ziemi; Rozdział 8: Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa; Rozdział 9: Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich; Rozdział 10: Mieszkalnictwo i wyposażenie wsi w infrastrukturę; Rozdział 11: Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich; Rozdział 12: Obszary problemowe na wsi; Część 3: Współczesne mechanizmy i problemy transformacji obszarów wiejskich; Rozdział 13: Planowanie i zarządzanie obszarami wiejskimi; Rozdział 14: Środki pomocowe Unii Europejskiej dla wsi; Rozdział 15: Współczesne procesy i zjawiska na obszarach wiejskich; Rozdział 16: Możliwości rozwoju tradycyjnej gospodarki rolnej; Rozdział 17: Kierunki aktywizacji obszarów wiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20044, 20043, 20042, 17372, 17371 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17370/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - Stan prawny na 30 października 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. - 252 s. : il. ; 24 cm.
1. Co to są fundusze unijne, a co europejskie, czyli jedna Europa, a fundusze różne; 2. Fundusze dla wsi, czyli z czego mogą skorzystać mieszkańcy obszarów wiejskich 3. Osie programu, czyli ile, na co i dla kogo 4. O wartości wspólnego działania, czyli Leader 2007-2013; 5. Nauka chodzenia, czyli krok po kroku; 6. Regionalne Programy Operacyjne(PRO), czyli inne fundusze UE dla obszarów wiejskich; 7. Powtórka z rozrywki, czyli co każdy mieszkaniec obszarów wiejskich wiedzieć powinien o środkach pomocowych z UE; 8. Ryby, czyli rybacy po odłączeniu od rolnictwa [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-122/2, P-122/1, 30787 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30786/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again