Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(21)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Janas Michał
(3)
Lewandowska Anna
(3)
Ejsmont Aneta
(2)
Janc Krzysztof
(2)
Kucab-Bąk Katarzyna
(2)
Przychocka Iwona
(2)
Charkiewicz Jan
(1)
Ciok Stanisław (1950- )
(1)
Czapiewski Konrad
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Gomółka Krystyna (1954- )
(1)
Głowski Piotr (1967- )
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Polcyn Jan
(1)
Poździk Rafał
(1)
Puzio Magdalena
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Weryńska Róża
(1)
Zaleski Janusz (administracja publiczna)
(1)
Śledź Aneta
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(9)
Subject
Rozwój regionalny
(18)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Regiony przygraniczne
(3)
Planowanie regionalne
(2)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(2)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kształcenie
(1)
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (Warszawa)
(1)
Nauka
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Rolnictwo
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Subject: time
2001-
(4)
2001-0
(2)
2007-2013
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(5)
Polska Wschodnia
(3)
Podlaskie, województwo
(2)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Informatory
(3)
Dane statystyczne
(1)
Podręczniki
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 131)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-89693-38-9
1. Sylwia Kaczmarek, Tadeusz Markowski, Wprowadzenie; 2. Sylwia Kaczmarek, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi; 3. Jolanta Latosińska, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa; 4. Ewa Szafrańska, Rewitalizacja rerenóe poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta; 5. Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek, Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta; 6. Filip Moterski, Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik zintegrowanego zarządzania miastem; 7. Arkadiusz Bińczyk, wybrane aspekty metodyczne realizacji projektu badań przestrzennych; 8. Joanna Olenderek, Rafał Lamorski, Jędrzej Lewandowski, Możliwości wykorzystania terenów wojskowych na "Brusie" w Łodzi - koncepcje kształtowania struktury architektoniczno-urbanistycznej obszaru; 9. Elżbieta Muszyńska, Barbara Brzezińska-Kwaśny, Analiza możliwości wykorzystania terenów po poligonie wojskowym na "Brusie" w Łodzi - wytyczne urbanistyczne. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44070/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7610-513-0
Rozdział 1: Priorytety i cele strategii Europa 2020 w krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentach strategicznych: (Zbigniew Strzelecki); Rozdział 2: Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia strategii Europa 2020: (Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka); Rozdział 3: Wykluczenie społeczne jako wyzwanie dla regionalnego i lokalnego planowania strategicznego: (Paulina Legutko-Kobus); Rozdział 4: Przejawy rozwoju inteligentnego i przedsiębiorczości w skali regionalnej i lokalnej: (Marek Laszuk); Rozdział 5: Niemiecka ENERGIEWENDE – jako wyraz innowacyjnej realizacji strategii Europa 2020: (Piotr Jeżowski); Rozdział 6: Kwestia równego traktowania płci w Polsce: (Ewa Jastrzębska). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46761/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47536/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42983, 42982, 42981, 42980, 42979, 42978, 42977, 42976, 42975 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42974 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1558/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1558/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 23)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43824 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1553/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 7)
Część I. Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza. Raport podsumowujący warsztaty przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza"; 1. Wstęp; 2. Warsztaty; 3. Prowadzący warsztaty; 4. Syntetyczne porównanie czterech regionów; 5. Problemy rozwojowe regionów; 6. Mazowsze; 7. Brandenburgia; 8. Ile-de-France; 9. Region Hagi; 10. Jak pokonywać bariery rozwojowe - najlepsze przykłady; 11. Współpraca i zarządzanie wielopoziomowe; 12. Brandenburgia; 13. Region Hagi; 14. Bieguny wzrostu i polityka przestrzenna; 15. Brandenburgia; 16. Ile-de-France; 17. Klastry; 18. Problemy zdiagnozowane na Mazowszu a dobre przykłady; 19. Brak współpracy; 20. Zintegrowane organizacje; 21. Identyfikacja wspólnych celów; 22. Priorytet w komunikacji; 23. Silna polaryzacja regionu; 24. Wybór strategiczny; 25. Identyfikacja potenqałów poszczególnych subregionów; 26. Wzmacnianie działań oddolnych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 8)
Rozdział I. Założenia i cele projektu oraz materiały źródłowe; Rozdział II. Obszar Metropolitalny Warszawy w badaniach naukowych; świetle gminnych dokumentów planistycznych; 1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 4. Wnioski; 5. Procesy ekspansji przestrzennej aglomeracji warszawskiej po 1989 roku; 6. Rys historyczny na tle procesów urbanizacji; 7. Suburbanizacja i rozwój mieszkalnictwa; 8. Rozwój demograficzny; 9. Przemiany społeczno-gospodarcze; 10. Uwarunkowania przemian ekonomicznych w ostatnich dekadach; 11. Zmiany PKB i przesunięcia sektorowe; 12. Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości; 13. Gospodarcze funkcje kontrolne i rola kapitału zagranicznego; 14. Przemiany struktury funkgonalno-przestrzennej; 15. Wnioski; 16. Zmiany w liczbie i strukturze pracujących; 17. Sieci transportowe; 18. Wypoażenie pozatransportową infrastrukturę techniczną; 19. Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu; 20. Sieci techniczne; 21. Wyposażenie w infrastrukturę społeczną; 22. Wnioski; 23. Rozdział V. Zasięg oddziaływania i powiązania przestrzenne Warszawy; 1. Wprowadzenie; 2. Profile zasięgu oddziaływania Warszawy; 3. Profile gęstości zaludnienia; 4. Udział terenów zabudowanych i silnie zurbanizowanych; 5. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 6. Struktura i powiązania przedsiębiorstw; 7. Udział przedsiębiorstw dużych i wyższego rzędu; 8. Oddziały i filie przedsiębiorstw; 9. Powiązania migracyjne; 10. Stałe migracje osiedleńcze; 11. Dojazdy do pracy; 12. Ruch pojazdów i powiązania transportowe; 13. Organizacja transportu autobusowego; 14. Powiązania i rozwój OMW w opinii samorządów; 15. Wnioski; Rozdział VI. Dostępność przestrzenna Warszawy; 1. Wprowadzenie; 2. Potencjalna dostępnośc przestrzenna; 3. Rzeczywista dostępność przestrzenna; 4. Izochrony samochodowe; 5. Izochrony kolejowe; 6. Różnice w przejazdach samochodem osobowym i koleją; 7. Ocena efektywności transportowo-osadniczej; 8. Dyskusja i wnioski; Rozdział VII. Przesłanki rozowoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku; 1. Wprowadzenie; 2. Rozwój ekonomiczny i technologiczny; 3. Rozwój demograficzny; 4. Istniejące prognozy ludnościowe; 5. Przesłanki rozwoju społeczno-demograficznego; 6. Szacunek rozwoju demograficznego OMW; 7. Rozwój przestrzenny; 8. Rozwój transportu; 9. Wnioski dla polityki przestrzennej; Rozdział VIII. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47177 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47176/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 5.)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Mazowsze na tle innych regionów Unii Europejskiej; 2. Struktura gospodarki i konkurencyjność firm; 3. Innowacyjność i sfera B+R; 4. Poziom przedsiębiorczości na Mazowszu; 5. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw; 6. Percepcja warunków prowadzenia działalności gospodarczej; 7. Postawy przedsiębiorcze; 8. Rolnictwo na Mazowszu; 8. Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycja kontynuacji badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1541/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1541/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1544/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 154)
1. Wstęp-Krystian Heffner; 2. Krystian Heffner, Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020; 3. Jerzy Wilkin, Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 4. Marek Kłodziński, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej przez rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 5. Wiesław Musiał, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020; 6. Ryszard Wilczyński, Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; 7. Józef Stanisław Zegar, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju; 8. Wioletta Kamińska, Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Przykład Polski Wschodniej; 9. Kazimierz Szczygielski, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego, Programu Operacyjnego. Casus - region opolski; 10. Brygida Solga, Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich; 11. Sabina Kubiciel-Lodzińska - Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 12. Brygida Klemens, Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego); 13. Wiesław Drobek, Barbara Woś, Monika Mateja, Agroturystyka na Opolszczyźnie; 14. Dariusz Krawczyk, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w perspektywie 2020 (wnioski z dotychczasowych doświadczeń). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1543/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 11)
1.Wstęp; 2. Metodologia badań; 1.1. Postępowanie badawcze; 2.2. Metody badań i źródła danych; 3. Dostępność do edukacji i jakość kształcenia; 3.1. Dostępność przestrzenna do edukacji; 3.2. Dostępność społeczna do edukacji; 3.3. Jakość kształcenia na podstawie efektów edukacyjnych uczniów; .4. Jakość kształcenia na podstawie zasobów technicznych szkół; 4. Zmiany poziomu wykształcenia ludności; 4.1. Poziom wykształcenia mieszkańców; 4,2. Poziom wykształcenia rolników; 4.3. Poziom wykształcenia radnych; 5. Poziom wykształcenia, kształcenie a rynki pracy Mazowsza; 5.1. Poziom wykształcenia a wybrane elementy rynku pracy; 5.2. Struktura kształcenia (profil absolwentów); 5.3. Struktura bezrobocia; 5.4. Aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; 6. Kapitał intelektualny Mazowsza; 6.1. Struktura firm; 6.2. Najlepsze firmy Mazowsza; 7. Obszary problemowe edukacji na Mazowszu; 8. Podsumowanie i rekomendacje; Aneks Scenariusz Wywiadu z Dyrektorem Szkoły Ponadgimnazjalnej i Ankieta skierowana do Urzędów Gmin. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr16)
1.Przesłanki powołania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 1.1. Wizja Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 1.2. Misja Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 2. Zadania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 2.1. Zarządzanie informacją; 2.2. Współpraca z zarządem; 2.3. Monitorowanie; 2.4. Ewaluacja; 2.5. Współpraca i sieciowanie zadań; 3. Kluczowe czynniki sukcesu Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 3.1. Sposoby realizacji zadań-Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 3.2. Działania niepożądane – czego Obserwatorium robić nie powinno; 3.3. Działania decydentów niezbędne do osiągnięcia sukcesu Obserwatorium. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again