Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(7)
Author
Korenik Stanisław
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Antoniszyn Emil
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bucka Maria
(1)
Cywoniuk Mirosława
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Fic Maria
(1)
Kaja Jan
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Markowski Tadeusz (1949- )
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Rydz Eugeniusz
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szafran Joanna
(1)
Szlachta Jacek (1950- )
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Turała Maciej
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
Subject
Regionalizacja ekonomiczna
(19)
Zagospodarowanie terenu
(5)
Polska
(4)
Gospodarka regionalna
(3)
Rozwój gospodarczy
(3)
Aglomeracje miejskie
(2)
Ekorozwój
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Unia Europejska
(2)
Europa
(1)
Euroregion Karpacki
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
NUTS II
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Zachodnia
(1)
Pomorze Środkowe (Polska ; region)
(1)
Prawo europejskie
(1)
Przestrzenie publiczne
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek pracy
(1)
Ukraina
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18938/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; z. 253)
CZĘŚĆ I : ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE - PARTYCYPACJA SPOŁECZNA; Aleksander Noworól - Territorial Partnerships as an Instrument of Urban ; Izabela Domańska - Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych - na przykładzie mpzp cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi - Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną ; Dominika Holuj - Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii ; Beata Wieteska-Rosiak - Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmin i starostw powiatowych - przykład woj. łódzkiego ; Beata Gontar, Zbigniew H. Gontar - Potencjał ekonomiczny społecznej odpowiedzialności klastrów innowacyjnych ; Michał Kudłacz - Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanie atrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych, wielkomiejskich układów osadniczych. Klaudia Twardowska - Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi ; Beata Gołąbek - Opinie studentów Rzeszowa a problemy zarządzania miastem; Cezary Szydłowski - Kontrola działalności władzy publicznej; CZĘŚĆ II : NOWE KIERUNKI I PARADYGMATY W ZARZĄDZANIU MIASTEM ; Iwona Kantor Pietraga, Robert Krzysztofik, Jerzy Runge, Tomasz Sporna - Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia; Marek Leszczyński - Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym; Katarzyna Bolimowska - Realizacja funkcji przestrzeni publicznej w sieci ulicznej Poznania ; Halina Landecka - Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina; Maciej Nowak- Decyzje lokalizacyjne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w zarządzaniu przestrzenią i środowiskiem miasta ; CZĘŚĆ III :WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW ; Olga Ławińska - Gospodarka odpadami w gminach powiatu myszkowskiego w świetle nowych uwarunkowań prawnych; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz - Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy; Michał Stangel - Konkurs urbanistyczny w procesie budowania miasta; Joanna Cymerman - Uwarunkowania i przemiany struktury użytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowego w latach 2001-2011; Marcin Feltynowski - System informacji przestrzennej - sposób realizacji funkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego ; Magdalena Wiśniewska - Współpraca władz lokalnych z interesariuszami miasta - teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego[k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 698)
1. Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji; 2. Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji; 3. Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych; 4. Integracja europejska - między teorią a praktyką; 5. Kierunki przekształceń zarządzania polityką gospodarczą Unii Europejskiej; 6. Rozwiązywania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 105)
Rozdział 1: Problemy rozwoju regionalnego na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 2: Ewolucja polityki rozowju regionalnego Unii Europejskiej; Rozdział 3: Planowanie rozowju reginalnego w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Europejskie planowanie gospodarcze; Rozdział 5: Polska a Unia Europejska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Region ekonomiczny w gospodarce narodowej. Wykładnia pojęć podstawowych; Rozdział 2: Specyfikacja przemian społeczno-gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku i ich implikacje dla regionu ekonomicznego- nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego - nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego; Rozdział 3: Sieci jako nowa forma organizacji gospodarki regionu ekonomicznego; Rozdział 4: Wzrost i rozwój gospodarczy a przestrzeń współczesnego regionu ekonomicznego; Rozdział 5: Region ekonomiczny w czasach społeczeństwa narażonego na ryzyko systemowe; Rozdział6: Regiony ekonomiczne w Polsce - rozwój i polityka regionalna. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37566 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37565/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19655, 19654 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19653/XVczyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 128)
Cz. 1. Wstęp; Rozdział 1: Prace nad "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" do 2033 roku; Cz. 2. Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 3. Diagnoza stanu przestrzennego zagospodarowania Polski : uwarunkowania i kierunki przekształceń; Rozdział1: Struktura przestrzenna ludności i system osadniczy; Rozdział 2: Diagnoza i uwarunkowania gospodarcze; Rozdział 3: Diagnoza stanu zagospodarowania kraju i kierunków jego przekształceń w zakresie infrastruktury technicznej; Rozdział 4: Diagnoza i uwarunkowania stanu przestrzeni przyrodniczej; Rozdział 5: Obszary funkcjonalne ; obszary problemowe; Cz. 4. Realizacja strategicznych celów rozwoju przestrzennego. Działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 5. Przestrzenne zagospodarowanie Polski w perspektywie 2033. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 693)
1. Innowacyjnośc regionów Polski Południowo-Wschodniej; 2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego; 3. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej; 5. Skutecznośc polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise; 6. Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie; 7. Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego; 8. Zróżnicowanie gmin powiatu nowosądeckiego pod względem rozwoju turystyki; 9. Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002; 10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce; 11. Problemy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle realizacji projektów fiansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 12. Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie; 13. Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Regiony / red. Zdzisław Brodecki ; Zdzisław Brodecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexix-Nexis, 2005. - 495, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unię Europejską; Rozdział 1: Polityka regionalna - rozwój, finansowanie i przyszłość; Rozdział 2: Strategia rozwoju regionów; Rozdział 3: Instrumenty finansowe polityki regionalnej; Cz.2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Prawne podstwy polityki regionalnej; Rozdział 5: Regiony i współpraca transgeniczna; Rozdział 6: Pojęcie i podstawowe zasady europejskiego postepowania administracyjnego; Rozdział 7: Superregion Morza Bałtyckiego; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 8: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 9: Traktat Akcesyjny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19641, 19640, 19639, 19638 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19637/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Rozdział 2: Przygotowanie Polski do unijnej polityki regionalnej; Rozdział 3: Wdrażanie unijnej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 4: Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37420 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37419/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój regionów wojewódzkich Polski; 2. Scenariusze rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej w świetle uwarunkowań rozwoju kraju; 3. Źródła zaniedbań w rozwoju obszaru północno - wschodniej Polski; 4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej; 5. Uwarunkowania, celei preferencje rozwoju Polski połnocno-wschodniej; 6. Przyszłość "Zielonych Płuc Polski"; 7. Kierunki restrukturyzacji województwa olsztyńskiego ( w odniesieniudo rolnictwa, przemysłu bazującego na surowcach lokalnych oraz turystyki); 8. Kierunki polityki rozwoju regionalnego Polski pólnocno-wschodniej; 9. Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej; 10. Uwarunkowania i problemy rozwoju regionalnego Warmii i Mazur; 11. Możliwości produkcji bezpiecznej żywności na obszarze północno-wschodniej Polski; 12. Rola polityki regionalnej w procesie przemian strukturalnych w gospodarce ( na przykładzie północno-wschodniej Polski); 13. Wybrane czynniki rozwoju regionu pólnocno-wschodniego; 14. Projekty rozwoju przestrzennego w obszarze bałtyckim; 15. Wybrane elementy powiązań gospodarki Białorusi z Polską; 15. Niektóre współczesne problemy funkcjonowania otoczenia zewnętrznego gospdarki rolnej Białorusi; 16. Wybrane problemy integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego przygranicznych zachodnich regionów Białorusi; 17. Uwagi o niektórych prawno-instytucjonalnych uwarunkowaniach białorusko-polskiej wymiany handlowej; 18. Wpływ działalności Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna rozwój północno-wschodniego regionu Polski; 19. Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego; 20. Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski; 21. Dostosowanie struktury organizacyjnej i produkcyjnej prywatnych gospodarstw rolnych do warunków Polski północno-wschodniej; 22. Rozmiary i struktura handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w latach 90; 23. Kilka zagadnień dotyczących regionu ekonomicznego (Pomorze Środkowe); 24. Kierunki rowoju nadmorskiego regionu turystycznego na przykładzie Kołobrzegu i okolic; 25. Proces transformacji sytemowej w regionie toruńsko-wrocławskim;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 025/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 240)
1. Wstęp; 2. Kształtowanie ładu przestrzennego; 3. Problemy rozwoju sieci osadniczej; 4. Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska; 5. Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju; 6. Problematyka środowiska przyrodniczego i krajpobrazu w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowaniu; 7. Wskażnik terenów biologicznie czynnych jako instrument kształtowania przestrzeni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18937/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej; 2. Kształtowanie się struktury terytorialnej Pomorza Środkowego; 3. Zmiany demograficzne na Pomorzy Środkowym po 1988 r. 4. Współczesne problemy gospodarcze na Pomorzy Środkowym; 5. Miejsce turystyki w przestrzeni społeczno-gospodarczej Pomorza Środkowego; 6. Społecznoekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Pomorza Środkowego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33043/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego; 3. Podstawy prawne funkcjonowania euroregionów na Ukrainie; 4. Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej; 5. Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich; 6. Scenariusze rozwoju współpracy transgranicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Przypadek podkarpackiego pogranicza polsko-ukraińskiego; 7. Potrzeby i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie podkarpacia; 8. Organizacyjno-ekonomiczny mechanizm kształtowania strategicznych kierunków rozwoju regionów (na przykładzie obwodu zakarpackiego); 9. Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna; 10. Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obszarów transgranicznych; 11. Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej; 12. Doskonalenie mechanizmu ekonomicznej współpracy transgranicznej opartej na zasadach marketingowych; 13. Czynniki ograniczające i aktywizujące współprace transgraniczną Polski i Ukrainy; 14. Uwarunkowania stabilności systemu bankowego na Ukrainie-analiza instytucjonalna; 15. Główne czynniki zwiększania ekonomicznej aktywności ukraińskich i polskich przedsiębiorstw:analiza porównawcza; 16. Poziom rozwoju przygranicznych powiatów województwa podkarpackiego; 17. Współczesne problemy transgranicznej współpracy Ukrainy i Polski w świetle badań socjologicznych; 18. Struktury gospodarcze Polski i Ukrainy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej; 19. Poprawa sytuacji dochodowej w regionach przygranicznych jako warunek osiągania spójności społeczno-ekonomicznej-przykład Podkarpacia; 20. Rozwój terenów przygranicznych w kontekście "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r."-wybrane aspekty (na przykładzie powiatu lubaczowskiego); 21. Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej; 22. Modernizacja technologiczna w ramach współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Czynniki i bariery; 23. Współpraca uczelni i przedsiębiorstw w celu modernizacji regionów transgranicznych na przykładzie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych na Podkarpaciu; 24. Doświadczenia i perspektywy wykorzystania klastrów innowacyjnych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionach transgranicznych Ukrainy i Polski; 25. Makroekonomiczne czynniki stymulowania eksportu technologii; 26. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój i modernizację regionów transgranicznych; 27. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej; 28. Modelowanie procesów współpracy transgranicznej w sferze oświaty; 29. Kształtowanie wartości duchowych młodzieży studenckiej w kontekście współpracy przygranicznej; 30. Infrastruktura transportowa i graniczna-warunkiem efektywnej współpracy transgranicznej; 31. Infrastruktura dojazdowa i infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą w województwie podkarpackim; 32. Rynki transgraniczne jako czynnik transformacji ukraińsko-polskich stosunków handlowych; 33. Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej; 34. Analiza strukturalna polityki inwestycyjnej w polsko-ukraińskim regionie transgranicznym; 35. Migracja zarobkowa obywateli ukraińskich do państw Unii Europejskiej a kształtowanie społecznych preferencji w stosunku do polityki zagranicznej Ukrainy; 36. Zagraniczna emigracja zarobkowa na obszarach wiejskich Podkarpacia; 37. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego; 38. Rozwój przedsiębiorczości przygranicznej w Euroregionie San; 39. Mały biznes: problemy i perspektywy rozwoju na Ukrainie; 40. Rozwojowe produkty i inwestycje turystyczne Ziemii Lwowskiej; 41. Historyczno-geograficzne regiony jako podstawa tworzenia euroregionu; 42. Zapewnienie sprawnej kontroli celnej jako aspekt minimalizacji barier dla współpracy transgranicznej; 43. Unormowania prawne współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy; 44. Funkcje konsula honorowego Ukrainy oraz jego rola w rozwoju współpracy transgranicznej; 45. Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego krajów UE; 46. Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy; 47. Unifikacja makroekonomicznych instrumentów państwowej regulacji zasobów finansowych; 48. Doskonalenie form i metod zarządzania produkcją; 49. Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej jako niezbędny warunek rozwoju przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28644, 28643 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28642/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19604, 19603 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19602/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again