Form of Work
Książki
(30)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(32)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Czytelnia Czasopism
(12)
Author
Kaja Jan
(2)
Korenik Stanisław
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Piech Krzysztof
(2)
Szlachta Jacek (1950- )
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Antoniszyn Emil
(1)
Brańka Patrycja (1979- )
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Bucka Maria
(1)
Butowski Leszek (1965- )
(1)
Cywoniuk Mirosława
(1)
Dołzbłasz Sylwia
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Fic Maria
(1)
Gál Zoltán
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Klasik Andrzej (1943- )
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Markowski Tadeusz (1949- )
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Pálné Kovács Ilona (1954- )
(1)
Raczyk Andrzej
(1)
Rosik Piotr
(1)
Rydz Eugeniusz
(1)
Sauer Adam
(1)
Scott James Wesley (1956- )
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Sobiech Katarzyna
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Sujkowska Zofia
(1)
Szafran Joanna
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Turała Maciej
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Życki Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(29)
Subject
Regionalizacja ekonomiczna
(31)
Gospodarka regionalna
(8)
Zagospodarowanie terenu
(7)
Polska
(5)
Ekorozwój
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rozwój gospodarczy
(3)
Unia Europejska
(3)
Aglomeracje miejskie
(2)
Europa
(2)
Geografia
(2)
Geografia stosowana
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka regionalna
(2)
Pomoc gospodarcza europejska
(2)
Prawo europejskie
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Euroregion Karpacki
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Innowacje
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
NUTS II
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Zachodnia
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomorze Środkowe (Polska ; region)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestrzenie publiczne
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek pracy
(1)
Subwencje
(1)
Turystyka
(1)
Ukraina
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zrównoważony rozwój w urbanistyce
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 177)
ISBN: : 978-83-63563-37-0
I. Podstawy koncepcyjne wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego; 1. Wehikuły rozwoju dużych miast i zespołów miejskich; 2. O metaforach i innych pojęciach w kontekście wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego; 3. Małe jest piękne, duży może więcej - o pewnych wehikułach rozwoju w skali regionalnej i lokalnej; 4. Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitahi terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich; 5. Motory rozwoju regionów - presje, czynniki i efekty rozwoju hybrydowego; 6. Wehikuły procesów rozwoju - od miasta możliwości do miasta korzyści; 7. Koncepcja decouplingu w przebudowie miast jako podstawa rozpoznawania wehikułów rozwoju; II. Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego w praktyce; 1. Rewitalizacja obszarów miejskich jako wehikuł rozwoju lokalnego; 2. Nowa energetyka jako wehikuł rozwoju terytorialnego; 3. Zrównoważona gospodarka energetyczna wehikułem rozwoju w gminach subregionu południowego województwa śląskiego; 4. Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności; 5. Wehikuły rozwoju współczesnych miast. Wyzwania dia Wrocławia; 6. Miasto przełomu ideowego w drodze kreowania przyszłości na przykładzie Wrocławia w pierwszej połowie XXI w.; 7. Potencjał innowacyjny województw wehikułem rozwoju gospodarki; 8. Partycypacja społeczna jako wehikuł rozwoju. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18938/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 268)
1. Ewolucja wsparcia regionów słabiej rozwiniętych przez Unię Europejską, Jacek Szlachta; 2. Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej, Aleksandra Nowakowska; 3. Terytorialny wymiar innowacji – od problemów analitycznych do dylematów strategicznych, Wojciech Dziemianowicz; 4. Ekonomiczna i publiczna wartość wiedzy w procesie rozwoju terytorium – miasta wiedzy, czy wiedza miast?, Artur Ochojski; 5. Monitorowanie polityki na poziomie regionalnym przez statystykę publiczną, Dominika Rogalińska; 6. Adaptacja do zmian klimatu jako wyzwanie polityki rozwoju miast w kontekście krajowym i europejskim, Paulina Legutko-Kobus; 7. Obszary Strategicznej Interwencji – w kierunku modyfikacji i usprawnienia terytorialnego wymiaru polityki regionalnej, Wojciech Dziemianowicz , Katarzyna Gano , Jakub Tarnacki; 8. Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa, Aleksander Noworól; 9. Realizacja koncepcji inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie Gminy Żnin, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Łukasz Milejczak; 10. Zróżnicowanie polityki rozwoju na przykładzie powiatów janowskiego i miechowskiego, Michał Bil; 11. Waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, Monika Janiszek, Agnieszka Majorek; 12. Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju terytorium, Beata Stelmach-Fita, Dominika P. Brodowicz. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 174)
I. Obszary funkcjonalne - ujęcie teoretyczne i metodologiczne; 1. Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu; 2. Obszary funkcjonalne w Polsce - pespektywa europejska; 3. Gospodarka przestrzenna w obszarach miejskich. Analiza zjawisk chaosu przestrzennego; 4. Rozwój ośrodków regionalnych a procesy decentralizacji i dekoncentracji sektora publicznego; 5. Kontrakt, jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi; 6. Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza; 7. Miejskie obszary funkcjonalne na przykładzie Polski, Niemiec i Czech; 8. Region metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych; 9. Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru fiinkcjonalnego na przykładzie Krakowa; 10. Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce; 11. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie narządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych; II. 1. Problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi; 1. Miejskie obszary funkcjonalne - problemy integracji zarządzania; 2. Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych - przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej; 3. Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - podejście terytorialne; 4. Strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych miast na obszarach peryferyjnych polskich regionów; 5. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w obliczu wyzwań stawianych miastom i gminom przyjaznym starzeniu oraz rozwoju srebrnej gospodarki; 6. Konkurencyjność Obszaru Funkcjonalnego Kielc w województwie świętokrzyskim; 7. Kapitał społeczny a wielkość jednostki osadniczej w świetle badań eksperymentalnych; 8. Współpraca w obszarach funkcjonalnych na przykładzie obszaru metropolitalnego Oslo; 9. Dylematy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych z perspektywy partnerstw międzysamorządowych; 10. Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny; 11. Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym; 12. Ocena potencjahi przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa; 13. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w obszarze funkcjonalnym Nowego Sącza; 14. Atrakcyjność inwestycyjna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna; 15. Uwarunkowanie inwestycyjne Obszaru Funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich; III. Problemy planowania przestrzennego w obszarach funkcjonalnych; 1. Fenomen obszaru funkcjonalnego Karpat w makroregionalnej polityce przestrzennej; 2. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej szansą rozwoju miasta Starachowice; 3. Proces utrwalania się kluczowych funkcji Krakowa na przykładzie przemian użytkowania ziemi w centralnej części miasta; 4. Planowanie przestrzenne dla miejskich obszarów funkcjonalnych. Wybrane problemy metodyczne; 5. Praktyki organizacji transportu w przestrzeniach metropolitalnych. Przykład Grenoble; 6. Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych; 7. Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenia budżetowe gmin Miejskich Obszarów Funkcjonalnych; 8. Miejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-u; 9. Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym; 10. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie; 11. Zagospodarowanie przestrzemie a konflikt ekologiczny; IV. Przestrzenne zróżnicowanie czynników rozwoju a potrzeba tworzenia obszarów funkcjonalnych; 1. Obszary wiejskie w woj. małopolskim o najwyższej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych - identyfikacja, czynniki sprawcze; 2. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na potencjał rozwojowy polskich regionów; 3. Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa podkarpackiego w latach 2005-2014; 4. - Przemiany demograficzne na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej; 5. Specjalizacje regionalne w rozwoju polskich województw; 6. Przestrzenne zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury w polskich regionach; 7. Problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 105)
Rozdział 1: Problemy rozwoju regionalnego na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 2: Ewolucja polityki rozowju regionalnego Unii Europejskiej; Rozdział 3: Planowanie rozowju reginalnego w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Europejskie planowanie gospodarcze; Rozdział 5: Polska a Unia Europejska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37370, 37369 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36165/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, ISSN 1897-4392)
Rozdział 1: Rozwój współpracy terytorialnej w Polsce na tle Unii Europejskiej; Rozdział 2: Uwarunkowania współpracy w ramach Interreg IIIA 2004-2006; Rozdział 3: Projekty realizowane w ramach Interreg IIIA w Polsce; Rozdział 5: Europejska współpraca Terytorialna 2007-2013. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37637 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37636/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60507 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 698)
1. Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji; 2. Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji; 3. Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych; 4. Integracja europejska - między teorią a praktyką; 5. Kierunki przekształceń zarządzania polityką gospodarczą Unii Europejskiej; 6. Rozwiązywania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Regiony / red. Zdzisław Brodecki ; Zdzisław Brodecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexix-Nexis, 2005. - 495, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unię Europejską; Rozdział 1: Polityka regionalna - rozwój, finansowanie i przyszłość; Rozdział 2: Strategia rozwoju regionów; Rozdział 3: Instrumenty finansowe polityki regionalnej; Cz.2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Prawne podstwy polityki regionalnej; Rozdział 5: Regiony i współpraca transgeniczna; Rozdział 6: Pojęcie i podstawowe zasady europejskiego postepowania administracyjnego; Rozdział 7: Superregion Morza Bałtyckiego; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 8: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 9: Traktat Akcesyjny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19641, 19640, 19639, 19638 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19637/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; z. 253)
CZĘŚĆ I : ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE - PARTYCYPACJA SPOŁECZNA; Aleksander Noworól - Territorial Partnerships as an Instrument of Urban ; Izabela Domańska - Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych - na przykładzie mpzp cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi - Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną ; Dominika Holuj - Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii ; Beata Wieteska-Rosiak - Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmin i starostw powiatowych - przykład woj. łódzkiego ; Beata Gontar, Zbigniew H. Gontar - Potencjał ekonomiczny społecznej odpowiedzialności klastrów innowacyjnych ; Michał Kudłacz - Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanie atrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych, wielkomiejskich układów osadniczych. Klaudia Twardowska - Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi ; Beata Gołąbek - Opinie studentów Rzeszowa a problemy zarządzania miastem; Cezary Szydłowski - Kontrola działalności władzy publicznej; CZĘŚĆ II : NOWE KIERUNKI I PARADYGMATY W ZARZĄDZANIU MIASTEM ; Iwona Kantor Pietraga, Robert Krzysztofik, Jerzy Runge, Tomasz Sporna - Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia; Marek Leszczyński - Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym; Katarzyna Bolimowska - Realizacja funkcji przestrzeni publicznej w sieci ulicznej Poznania ; Halina Landecka - Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina; Maciej Nowak- Decyzje lokalizacyjne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w zarządzaniu przestrzenią i środowiskiem miasta ; CZĘŚĆ III :WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW ; Olga Ławińska - Gospodarka odpadami w gminach powiatu myszkowskiego w świetle nowych uwarunkowań prawnych; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz - Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy; Michał Stangel - Konkurs urbanistyczny w procesie budowania miasta; Joanna Cymerman - Uwarunkowania i przemiany struktury użytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowego w latach 2001-2011; Marcin Feltynowski - System informacji przestrzennej - sposób realizacji funkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego ; Magdalena Wiśniewska - Współpraca władz lokalnych z interesariuszami miasta - teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego[k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Region ekonomiczny w gospodarce narodowej. Wykładnia pojęć podstawowych; Rozdział 2: Specyfikacja przemian społeczno-gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku i ich implikacje dla regionu ekonomicznego- nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego - nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego; Rozdział 3: Sieci jako nowa forma organizacji gospodarki regionu ekonomicznego; Rozdział 4: Wzrost i rozwój gospodarczy a przestrzeń współczesnego regionu ekonomicznego; Rozdział 5: Region ekonomiczny w czasach społeczeństwa narażonego na ryzyko systemowe; Rozdział6: Regiony ekonomiczne w Polsce - rozwój i polityka regionalna. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37566 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37565/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych; 2.Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności; 3.Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów; 4.Innowacyjność gospodarki; 5.Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek; 6.Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe; 7.Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych; 8.Praktyczne aspekty rozwoju klastrów. Świat – Europa –Polska [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-709/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-709/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 231)
1. Strategiczne wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 2. Wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 3. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej- nowy instrument budowania współpracy terytorialnej; 4. Strategiczne wyzwania stojące przed polityka spójności Unii Europejskiej po 2007 r.- perspektywa polska; 5. Rola wyższej uczelni w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego; 6. Polskie regiony w realizacji Strategii Lizbońskiej; 7. Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu; 8. Administracja publiczna na rzecz spójności regionalnej i europejskiej; 9. Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Rozdział 2: Przygotowanie Polski do unijnej polityki regionalnej; Rozdział 3: Wdrażanie unijnej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 4: Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37420 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37419/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19655, 19654 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19653/XVczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 693)
1. Innowacyjnośc regionów Polski Południowo-Wschodniej; 2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego; 3. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej; 5. Skutecznośc polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise; 6. Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie; 7. Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego; 8. Zróżnicowanie gmin powiatu nowosądeckiego pod względem rozwoju turystyki; 9. Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002; 10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce; 11. Problemy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle realizacji projektów fiansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 12. Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie; 13. Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again