Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
wypożyczone
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Autor
Borkowska Aneta. Autor
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Grzegorzewska Iwona
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Rode Danuta
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Psycholodzy
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Studenci
(1)
Temat
Przestępcy
(3)
Nieletni przestępcy
(2)
Przestępczość
(2)
Agresywność
(1)
Autodestruktywność
(1)
Diagnoza
(1)
Dziecko chore
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Motywacja
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Nastolatki
(1)
Nałóg
(1)
Neuropsychologia
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Osobowość
(1)
Otyłość
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Socjoterapia
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Toksyczne związki
(1)
Więźniowie
(1)
Zaburzenia emocjonalne
(1)
Zaburzenia osobowości
(1)
Zabójstwo
(1)
Znęcanie się
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
Monografia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. - Wydanie 4. poprawione i rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2018. - 1839 stron ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 6: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 7: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 8: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 9: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 10: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 11: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 12: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 13: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 14: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 15: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 16: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 17: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 18: Motywacja zachowań przestępczych nieletnich; Rozdział 19: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 20: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 21: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 22: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rozdział 23: Przemoc w rodzinie; Rozdział 24: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 25: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 26: Motywacja seksualna czynów przestępczych; Rozdział 27: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 28: Profile pedofilów; Rozdział 29: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 30: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 31: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 32: Przestępstwa spowodowane zapomnieniem; Rozdział 33: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 34: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 35: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 36: Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 37: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 3: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 38: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 39: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 40: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 41: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 42: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 43: strach przed terroryzmem; Rozdział 44: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 45: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 46: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 47: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 48: Dzieci jako ofiary przestępstwa; Rozdział 49: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 50: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 51: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 52: Ofiary łamania praw do prywatności; Rozdział 53: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 4: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 54; Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 55: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 56: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 57: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 58: Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 59: Ekspertyza psychologiczna; Rozdział 60: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 61: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 62: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 63: Stres policyjny – model strukturalny; Rozdział 64: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 65: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 66: Uzyskanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 67: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 68: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 69: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 70: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 71: Narkoanaliza; Rozdział 72: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 73: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 74: Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji; Rozdział 75: Analiza realności zeznań; Rozdział 76: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 77: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 78: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 79: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 5: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 80: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 81: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 82: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 83: społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 84: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 85: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń; Część 6: Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu; Rozdział 87: Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej; Rozdział 88: Manipulacje w relacjach interpersonalnych; Rozdział 89: Relacje lekarz – pacjent; Rozdział 90: Moralność podatkowa; Rozdział 91: Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 60331 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60330/VI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Rodzaje i objawy przestępczości ; 1. Jan Świtka - Psychologiczna analiza procesów i aktów woli a zagadnienie niektórych aspektów czynu przestępnego; 2. Andrzej Bałandynowicz - System kontroli przestępczości gospodarczej; 3. Rafał Skowron - Przyczyny i koncepcje zapobiegania przestępczości gospodarczej; 4. Zdzisław Majchrzyk - Cyberbullying - jawna i ukryta agresja; 5. Grzegorz Kudlak, Zdzisław Majchrzyk - Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji; 6. Dorota Pstrąg - Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości; 7. Katarzyna Pawełek - Rola czynników sytuacyjnych w genezie przestępczości; 8. Paweł Tyrała - Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo-skutkowych niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych; 9. Konrad Kołek - Ściganie przestępstw pospolitych popełnionych przez żołnierzy w służbie czynnej przez Żandarmerię Wojskową i Policję. Argumenty przeciwko zmianom w kompetencjach ustawowych wskazanych służb porządku publicznego; 10. Mariusz Zelek - Społeczne uwarunkowania piractwa jako przejawu naruszenia autorskich praw majątkowych; 11. Anna Wilińska - Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego; 12. Monika Marczak - Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia przestępczością w opiniach studentów; 13. Miroslav Kelemen, Stanislav Kri§ovskě, Pavel Neźas - Organized crime and pathological phenomena in society - experience of the armed forces members serving abroad; Część 2: Etiologia zachowań przestępczych; 1. Iwona Niewiadomska - Instytucjonalne determinanty powrotności do przestępstwa; 2. Franciszek Kozaczuk - Postawy skazanych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz sytuacje sprzyjające przestępczości ; 3. Monika Badowska-Hodyr, Anna Maria Świerad - Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; 4. Urszula Sobczyszyn - Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw; 5. Krzysztof Wójcik - Możliwości występowania zjawisk przestępczych w warunkach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; 6. Joanna Jezierska, Robert Opora - Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.); 7. Eliza Mazur - Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach; 8. Sylwia Niedzielska-Popek - Zabójcy w świetle analizy akt sądowych; Część 3: Oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec skazanych - próba ich ewaluacji; 1. Jan Szałański - Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów; 2. Dariusz Schmidt - Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej; 3. Natasza Kohel, Robert Opora - Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny ; 4. Krzysztof Linowski - Ocena środków oddziaływania resocjalizacyjnego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego; 5. Małgorzata Paszkowska - Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym; 6. Edyta Laurman-Jarząbek - Profilaktyka HIV/AIDS w warunkach izolacji więziennej - z doświadczeń punktu informacyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Kielcach; 7. Joanna Sztuka - Profilaktyka i leczenie zakażonych wirusem HIV oraz żyjących z AIDS w warunkach izolacji penitencjarnej; 8. Witold Kędzierski - Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji? ; 9. Janusz Stanek, Dorota Lizoń-Szłapowska - Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych; 10. Maria Gordon - Spostrzeganie rodziny przez młodych mężczyzn, sprawców czynów zabronionych; 11. Katarzyna Porębska - Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne; Część 4: Środowisko rodzinne młodzieży - profilaktyczne i resocjalizacyjne konteksty funkcjonowania społecznego; 1. Krzysztof Miłek - Kara kryminalna - środkiem odwetu czy wychowania?; 2. Beata Zięba - Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego; 3. Joanna Moleda - Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 4. Dariusz Pojnar - Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich; 5. Maria Łukaszek - Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież; 6. Ryszard Neć - Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie; 7. Sylwester Bębas - Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 43256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43255/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Psychologia)
Rozdział 1: Przemoc domowa. Dylematy definicyjne i ustalenia teoretyczne uwarunkowań; Rozdział 2: Charakterystyka sprawców przemocy domowej; Rozdział 3:Relacje w związku z problemem przemocy – mechanizm uzależnienia; Rozdział 4: Model diagnozy motywacji sprawstwa przemocy w relacjach rodzinnych; Rozdział 5: Konstatacje końcowe. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 55879/VIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Współczesne rozumienie problemów diagnozy resocjalizacyjnej; 2. Rozmiary i dynamika zachowań przespczych młodzieży w latach 90; 3. Osobowościowe korelaty zachowań przestępczych. Przegląd wybranych koncepcji psychologicznych; 4. Badania diagnostyczne osobowości nieletnich sprawców zabójstw;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14663, 14662 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14661/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 65112 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65111/VIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej