Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Bombera Zdzisław
(1)
Gaweł Aleksandra
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Hołda Artur
(1)
Janasz Włodzimierz
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nalepka Adam
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Sosnowska Alicja
(1)
Szewc-Rogalska Alina
(1)
Telep Jerzy
(1)
Zioło Zbigniew (1935- )
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Bezrobocie
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomika przedsiębiorstwa
(1)
Innowacje
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty pracy
(1)
Kurek, Witold
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Siła robocza
(1)
Skuteczność organizacyjna
(1)
Upadłość
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zatrudnienie
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 731)
1. Wykaz publikacji Profesor Anny Nehring; 2. Zmiany własnościowego i organizacyjne przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony; 3. Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw; 4. EVA jako metoda oceny efektywności przejęcia przedsiębiorstwa na przykładzie The Goodyear Tire & Rubber Company - Dębica SA; 5. Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1999 roku; 6. Tableau de Bord Gestion - francuska alternatywa dla strategicznej karty wyników; 7. Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej; 8. Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa; 9. Kierunki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 10. Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2004; 11. Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996 - 2003; 12. Dystrybucja usług hotelarskich; 13. Systematyka podziału metod budżetowania; 14. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych; 15. Czynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznych; 16. Organizacja rynku transportu publicznego w kontekście zmiany ram jego funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności; 17. Ubezpieczenie kredytu handlowego jako forma zapobiegania niewypłacalności kredytobiorców; 18. Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym; 19. Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim; 20. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie; 21. Determinanty lokalozacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie; 22. Wizja konkurencyjnego rynku energii jako bodziec do gruntownych zmian w przedsiębiorstwie energetycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki i sposoby restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw; Rozdział 2: Metody badania struktury własnościowej przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przebieg restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 4: Zróżnicowanie relacji ekonomicznych w sektorze publicznym i prywatnym w wybranych sekcjach gospodarki narodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26440, 26439 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26438/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 34.)
1. Istota przedsiębiorczości i teorie wyjaśniające jej kształtowanie; 1.1. Definicje przedsiębiorcy i jego miejsce w historii myśli ekonomicznej; 1.2. Makroekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu wzrostu gospodarczego; 1.3. Mikroekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości; 1.4. Osobowościowe i behawioralne podejście do przedsiębiorczości; 1.5. Skłonność do ryzyka jako determinanta przedsiębiorczości w teorii wyboru zajęcia zawodowego; 1.6. Wpływ barier płynności na podejmowanie działań przedsiębiorczych; 1.7. Sytuacja na rynku pracy jako czynnik determinujący przedsiębiorczość; 1.8. Podejmowanie działań innowacyjnych jako wyznacznik przedsiębiorczości; 2. Ekonomiczne determinanty aktywności zawodowej przedsiębiorców; i pracowników w ujęciu teoretycznym; 2.1. Korzyści i koszty wynikające z podjęcia pracy najemnej i działalności przedsiębiorczej; 2.2. Ogólne założenia dotyczące oddziaływania czynników ekonomicznych na przedsiębiorczość; 2.3. Wpływ poszczególnych elementów ekonomicznego otoczenia zewnętrznego na aktywność przedsiębiorczą; 2.3.1. Sytuacja na rynku pracy; 2.3.2. Polityka fiskalna; 2.3.3. Polityka monetarna; 2.4. Metodologia badań wpływu wybranych determinant na aktywność przedsiębiorców; 3. Związki między aktywnością przedsiębiorczą, zatrudnieniem i PKB w ujęciu dynamicznym; 3.1. Kształtowanie się przedsiębiorczości i zatrudnienia najemnego w Polsce w latach 1993-2004 na tle sytuacji makroekonomicznej; 3.2. Wyniki badań empirycznych, określających powiązania między poziomami aktywności ekonomicznej poszczególnych grup zawodowych; 3.3. Oddziaływanie sytuacji makroekonomicznej na aktywność zawodową ludności; 4. Sytuacja na rynku pracy jako czynnik wyboru zajęcia zawodowego. Uwagi wprowadzające; 4.1. Nierównowaga podażowa na rynku pracy jako czynnik oddziałujący na aktywność przedsiębiorczą; 4.2. Wpływ przeciętnego czasu poszukiwania pracy na działalność przedsiębiorczą; 4.3. Wysiłek pracowników i przedsiębiorców jako determinanta wyboru zajęcia zawodowego; 4.4. Możliwości osiągania wynagrodzenia za pracę jako determinanta wyboru między przedsiębiorczością a pracą najemną; 5. Wpływ polityki fiskalnej na przedsiębiorczość. Uwagi wprowadzające; 5.1. Oddziaływanie zagregowanego poziomu wydatków i dochodów budżetowych na aktywność przedsiębiorców; 5.2. Rola dochodów budżetowych z tytułu podatków pośrednich i dochodowych w aktywności przedsiębiorców i pracowników; 5.3. Znaczenie rodzajów wydatków budżetowych dla wyboru zajęcia zawodowego; 6. Polityka monetarna a aktywność przedsiębiorcza. Uwagi wprowadzające; 6.1. Oddziaływanie podaży pieniądza na przedsiębiorczość; 6.2. Instrumenty polityki pieniężnej a aktywność przedsiębiorców; 6.3. Oszczędności i kredyty w kształtowaniu aktywności przedsiębiorców i pracowników. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34481 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34480/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Modele procesu innowacyjnego; Rozdział 2: Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw; Rozdział 3: Proces dyfuzji innowacji jako jedno z kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw; Rozdział 4: Ryzyko w działalności innowacyjnej; Rozdział 5: Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Orientacja jakościowa i innowacyjna w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Strategiczny zakres dostosowań strukturalnych przedsiębiorstw przemysłowych; Rozdział 8: Ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie regionu zachodniopomorskiego w latach 1996-2000. Studium przypadków; Rozdział 9: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997-2000; Rozdział 10: Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9541/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 8.)
1. ZBIGNIEW ZIOŁO Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji; 2. BOLESŁAW DOMAŃSKi Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej; 3. BENIAMIN KOSTRUBIEC Delokalizacja przedsiębiorstw - przejaw światowej samoregulacji; 4. ANNA TOBOLSKA, ROMAN MATYKOWSKI Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów; 5. PAWEŁ BREZDEŃ Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim; 6. MARIA TKOCZ, PRZEMYSŁAW SOBALA Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa. STANISŁAW SALA Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji; 7. WIESŁAWA GIERAŃCZYK Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej; 8. MICHAŁ PASZKOWSKI, LIDIA LUCHTER O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych; 9. ANDRZEJ WIELOŃSKI, KATARZYNA SZMIGIEL Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 11. DARIUSZ REŚKO Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; 12. GRZEGORZ WIELGUS Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 13. GRZEGORZ MlCEK Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym; 14. MACIEJ HUCULAK Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy; 15. MAGDALENA SZMYTKOWSKA Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji; 16. TOMASZ KOMORNICKI Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu; 17. JAKUB JAWORSKI Offset jako czynnik rozwoju przemysłu; 18. TOMASZ RACHWAŁ Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym; 19. ZBIGNIEW MAKIEŁA Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej i Gazu Petrobaltic w okresie transformacji gospodarczej na tle rozwoju przemysłu naftowego; 20. ROMAN FEDAN Przemiany w przemyśle mleczarskim w regionie przemyskim; 21. ELIZA WAJDA Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia wiatach 1997-2003;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22055/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny organizacji i efektywności; 2. Prezentacja treści artykułów; 3. Wybrane problemy teorii organizacji i efektywności; 4. Ocena ekonomicznej efektywności - dylematy teorii i praktyki; 5. Organizacja przyszłości; 6. Skuteczność zarządzania a efektywność organizacji; 7. Informacja jako czynnik wpływający na efektywność przedsiębiorstwa; 8. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności; 9. Środowisko sieciowe a ocena funkcjonowania organizacji; 10. Wspomnaganie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie; 11. Diagnozowanie organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa; 12. Podejście procesowe podstawą wdrożenia zarządzania przez jakość; 13. Zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych; 14. Efektywność inwestycji finansowych przedsiebiorstw wobec założeń teorii portfelowej; 15. Total Quality Management - istotny element zarzadzania jakością i budowania efektywnością w organizacji; 16. Przykłady oceny efektywności organizacji; 17. Ocena efektywności przedsiębiorstwa melioracyjnego po dwunastu latach od prywatyzacji; 18. Ocena efektywności gminy; 19. Rola marketingu terytorialnego w wyznaczaniu i realizacji celów jednostek terytorialnych; 20. Ocena efektywności funkcjonowania powiatów; 21. Optymalne obszary walutowe; 22. Ocena efektywności funkcjonowania organizacji udzielającej zamówień publicznych; 23. W poszukiwaniu efektywności - przekształcenia w spółdzielczości mleczarskiej; 24. Ocena efektywności gospodarczej podmiotów korzystających ze środków pomocowych programu SAPARD; 25. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomoca analizy wskaźnikowej; 26. Planowanie i kontroling - elementy podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa; 27. Wybrane problemy oceny jakości funkcjonowania zakładów ubezpieczeń; 28. Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Warszawie w latach 1999- 2003; 29. Dynamika rozwoju sklepów w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20304 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20302/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Podstawy zarządzania; Rozdział 2. Zarządzanie strategiczne; Rozdział. Zarządzanie marketingowe; Rozdział 4: Zarządzanie operacyjne; Rozdział 5. Rachunkowość zarządcza; Rozdział 6. Zarządzanie finansami; Rozdział 7. Przedsiębiorczość; Rozdział 8. Restrukturyzacja. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3694/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. R. Gajęcki, Koncepcja grantu; 2. A. Sosnowska, Koncentracja produkcji w przemyśle; 3. A. Noga, Wpływ koncentracji na siłę konkurencji. Spory w teorii ekonomii; 4. W. Szpringer, Instytucjonalne uwarunkowania procesów koncentracji gospodarczej oraz zachowań rynkowych przedsiębiorstw; 5. A. Tokaj- Krzewska, Porozumienia przedsiębiorstw a koncentracja; 6. T. Rochala, Zmiany poziomu koncentracji produkcji w przemyśle polskim w latach 1092-1996; 7. A. Noga, T. Panek, M. Rószkiewicz, Założenia badania ankietowego; 8. M. Rószkiewicz, Wyniki badania ankietowego; 9. T. Panek, Założenia projektu monitoringu. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3672/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ekonomiczne problemy bezrobocia; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Struktura kosztów pracy w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Model kosztów pracy; Rozdział 5: Analiza porównawcza kosztów pracy; Rozdział 6: Metody zarządzania kosztami pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16184 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16183/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów; 2. Rozwój i zmiany sektorów gospodarki; 3. Rynek i infrastruktura rynku; 4. Inwestycje i kapitał ludzki jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw; Rozdział 5: Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26447 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26446/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174)
Rozdział 1: Zasada kontunuacji działalności w systemie rachunkowości i jej wymiar sprawozdawczy; Rozdział 2: Ekonomiczne, prawne i ilościowe uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw; Rozdział 3: Metody i techniki oceny kondycji finansowej w kontekście prognozowania bankructwa; Rozdział 4: Propozycja modeli predykcji upadłości i ich analiza porównawcza w polskich realiach gospodarczych; Rozdział 5: Bayesowska analiza modeli wielomianowych dla kategorii uporządkowanych; Rozdział 6: Bayesowskie modele dla zmiennej cenzurowanej w analizie opóżnienia ze spłatą kredytu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again