Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Blicharz Jolanta
(1)
Boć Jan
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Romańska Marta
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Prawo administracyjne
(3)
Postępowanie administracyjne
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Postępowanie sądowo-administracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska. - Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2007 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 329 s. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Wiadomości wstępne i pojęcia ogólne; Rozdział 1: Pojęcia: "prawo do sądu" i jego realizacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "sądowa kontrola administracji", kontrola sądowoadministracyjna"; Rozdział 2: Pojęcia "postępowanie sadowoadministracyjne" i jego przedmiot -sprawa sądowoadministracyjna; Rozdział 3: Funkcje postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 4: Źródła prawa procesowego sądowoadministracyjnego -prawna regulacja postępowania sądowoadministracyjnego; Dział 2: Ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych; Rozdział 5: Organy wymiaru sprawiedliwości RP i podział zadań pomiędzy nimi; Rozdział 6: Sądy administracyjne w systemie organów państwa; Rozdział 7: Organizacja sądów administracyjnych; Rozdział 8: Organy sądów administracyjnych ich kompetencje; Rozdział 9: Sędziowie sądów administracyjnych; Dział 3: Przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 10: Podmioty działań kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 11: Regulacja kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 12: Skarga i wniosek do sądu administracyjnego -ich funkcje i charakter prawny; Rozdział 13: Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne; Rozdział 14: Inne kategorie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne; Rozdział 15: Rozstrzyganie sporów o właściwość sporów kompetencyjnych; Rozdział 16: Działania wyłączone spod kontroli sądów administracyjnych; Dział 4: Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia; Rozdział 17: Dopuszczalność zaskarżenia; Rozdział 18: Przesłanki dopuszczalności skargi w szerszym i węższym znaczeniu; Rozdział 19: Przesłanki dopuszczalności wniosku o wszczęciu postępowania; Dział 5: Zasady postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 20: Pojęcia i klasyfikacja zasad postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 21: Zasady wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 22: Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi; Dział 6: Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; A: Sąd i referendarze; Rozdział 23: Organizacja i skład sądu; Rozdział 24: Właściwość sądów w sprawach sądowoadministracyjnych; Rozdział 25: Referendarze sądowi; B: Strony i uczestnicy postępowania; Rozdział 26: Pojęcia stron i uczestników postępowania; Rozdział 27: Zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 28: Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 29: Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 30: Następstwo procesowe i inne zmiany podmiotowe w postępowaniu; Rozdział 31: Pełnomocnictwo procesowe; C: Prokurator, rzecznik praw obywatelskich i organizacje społeczne; Rozdział 32: Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 33: Udział Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 34: Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 7: Czynności procesowe; Rozdział 35: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych; Rozdział 36: Pisma procesowe; Rozdział 37: Doręczenia; Rozdział 38: Terminy; Dział 8: Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Rozdział 39: Wniesienie skargi -wniosku; Rozdział 40: Skutki zaskarżenia; Rozdział 41: Wstępny etap postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 42: Posiedzenia sądowe; Rozdział 43: Postępowanie mediacyjne; Rozdział 44: Postępowanie uproszczone; Rozdział 45: Rozprawa; Rozdział 46: Zawieszenie i umorzenie postępowania; Rozdział 47: Postępowanie dowodowe; Rozdział 48: Wszczęcie i przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji; Dział 9: Mechanizm rozpoznania skargi przez sąd administracyjny; Rozdział 49: Mechanizm postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 50: Zakres kontroli -zakres rozpoznania (kognicji) -zakres orzekania sądu administracyjnego; Rozdział 51: Elementy kształtujące zakres rozpoznania skargi; Rozdział 52: Rola podstaw zaskarżenia w określeniu granic rozpoznania skargi; Rozdział 53: Granice przedmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 54: Granice podmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 55: Nowe fakty i dowody w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 10: Mechanizm orzekania przez sąd administracyjny; Rozdział 56: Pojęcie orzekania i czynniki determinujące jego zakres; Rozdział 57: Przedmiotowe granice i podstawowe zasady orzekania w.s.a.; Rozdział 58: Niezwiązanie sądu wnioskami skarżącego co do sposobu pozbawienia mocy wiążącej zaskarżonego aktu lub czynności; Rozdział 59: Zakaz reformotionis in Pius w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 11: Orzeczenia sądowe; Rozdział 60: Zagadnienia ogólne; Rozdział 61: Rodzaj e wyrobów sądu administracyjnego; Rozdział 62: Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń; Rozdział 63: Uprawnienia sygnalizacyjne i dyscyplinujące sądu wobec organów administracji publicznej; Dział 12: Zaskarżanie orzeczeń sądowych; Rozdział 64: Ogólne uwagi o środkach zaskarżenia; Rozdział 65: Skarga kasacyjna; Rozdział 66: Zażalenie; Rozdział 67: Wznowienie postępowania; Dział 13: Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 68: Środek nadzoru judykacyjnego z art. 172 p.s.a.; Rozdział 69: Postępowanie w sprawie unieważnienia orzeczenia sądu administracyjnego; Dział 14: Działalność uchwałodawcza naczelnego sądu administracyjnego; Rozdział 70: Uchwały wyjaśniające przepisy prawne; Rozdział 71: Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne w konkretnej sprawie; Dział 15: Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 72: Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądu administracyjnego; Rozdział 73: Funkcje orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 74: Oddziaływanie orzeczenia sądu na zakończone postępowanie przed organem administracji publicznej; Rozdział 75: Związanie orzeczeniem sądu w ponownym postępowaniu w sprawie; Rozdział 76: Prawomocność jako efekt oddziaływania wyroku sądu oddalającego skargę; Dział 16: Koszty postępowania; Rozdział 77: Pojęcie i rodzaje kosztów postępowania; Rozdział 78: Zwolnienie od kosztów sądowych; Rozdział 79: Zasady odpowiedzialności za koszty postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27908 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27907/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Red. Jan Boć ; Aut. Jolanta Blicharz [et al.]. - Wyd. 12 popr., stan prawny na dzień 1 IX 2007. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - 533, [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie administracji; Rozdział 2: Prawo administracyjne; Rozdział 3: Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 4: Organizacja prawna administracji; Rozdział 5: Majątek publiczny; Rozdział 6: Prawne formy działania administracji publicznej; Rozdział 7: Sfery ingerencji administracji; Rozdział 8: Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne; Rozdział 9: Kontrola prawna administracji; Rozdział 10: Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Rozdział 11: Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Rozdział 12: Publiczne prawa podmiotowe; Rozdział 13: Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32385, 32384, 32383 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32382/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce (Zygmunt Niewiadomski); Rozdział 2. Istota administracji (Irena Lipowicz); Rozdział 3. Istota i zakres prawa administracyjnego (Zbigniew Cieślak); Rozdział 4. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego (Zbigniew Cieślak); Rozdział 5. Żródła prawa administracyjnego (Irena Lipowicz); Rozdział 6. Działy prawa administracyjnego (Zygmunt Niewiadomski); Rozdział 7. Podmioty administrujące; 1. Samorząd terytorialny (Zygmunt Niewiadomski); 2. Ustrój administracji rządowej (Irena Lipowicz); 3. Zakład administracyjny (Irena Lipowicz); Rozdział 8. Prawne normy działania administracji i ich sądowa kontrola (Zygmunt Niewiadomski); Rozdział 9. Status prawny pracowników administracji publicznej (Grażyna Szpor); Rozdział 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej (Grażyna Szpor); Rozdział 11. Kontrola administracji (Grażyna Szpor); Rozdział 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego (Irena Lipowicz); Rozdział 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich (Irena Lipowicz). [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30683, 30682 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30681/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Marek Wierzbowski [et al.]. - Wyd. 7 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 600 s. ; 24 cm.
1. Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego; 2. Organizacja administracji w Polsce; 3. Funkcjonowanie administracji; 4. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27487, 27486, 27485, 27484 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27483/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again