Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Adamiak Barbara
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Brzezicki Tomasz
(1)
Chorąży Krzysztof
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Jędrzejewski Tomasz
(1)
Kmiecik Zbigniew R
(1)
Kurzyński Mariusz
(1)
Masternak Marian
(1)
Paszkowska Joanna
(1)
Rączka Piotr
(1)
Taras Wojciech
(1)
Tchorek Joanna
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Administracja publiczna
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Postępowanie administracyjne
(4)
Koszty sądowe
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Egzekucja sądowa
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Opieka i kuratela
(1)
Postępowanie administracyjne-Polska
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowe-Polska
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo międzynarodowe prywatne
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Rodzina
(1)
Sądy administracyjne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
legislacja
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59097/D (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Część 1. Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; 1. Europa; 2. Polska; 2.1. Okres międzywojenny; 2.2. Okres po II wojnie światowej; Rozdział 2: Pojęcie postępowania administracyjnego; 1. Postępowanie administracyjne w wąskim znaczeniu; 1.1. Pojęcie; 1.2. Rodzaje; 2. Postępowanie administracyjne w szerokim znaczeniu; 3. Normy proceduralne w systemie prawa administracyjnego; 4. Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje; 2. Katalog zasad; Część 2. Postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjne); Rozdział 1: Organy prowadzące postępowanie; 1. Charakterystyka; 1.1. Organy administracji rządowej; 1.2. Organy samorządu terytorialnego; 1.3. Organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym; 2. Właściwość organów; 2.1. Pojęcie właściwości; 2.2. Spory o właściwość; 2.3. Wyłączenie organu, wyłączenie pracownika organu i członka organu kolegialnego; Rozdział 2: Uczestnicy postępowania administracyjnego; 1. Strona; 1.1. Pojęcie strony; 1.2. Zdolność procesowa; 1.3. Pełnomocnictwo strony; 2. Uczestnicy (podmioty) na prawach strony; 2.1. Pojęcie; 2.2. Udział organizacji społecznej w postępowaniu; 2.3. Udział prokuratora w postępowaniu; 2.4. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu; 2.5. Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu; 3. Osoby zainteresowane; 4. Inni uczestnicy; Rozdział 3: Zasady wnoszenia podań, doręczeń i wezwań; 1. Wnoszenie podań; 2. Doręczenia; 3. Wezwania; Rozdział 4: Terminy; 1. Rodzaje terminów; 2. Obliczanie terminów; 3. Terminy załatwiania spraw; Rozdział 5: Postępowanie przed organami I instancji; 1. Wszczęcie postępowania; 1.1. Tryb wszczęcia; 1.2. Współuczestnictwo stron; 2. Postępowanie wyjaśniające; 2.1. Postępowanie wyjaśniające a postępowanie dowodowe; 2.2.Inicjatywa dowodowa; 2.3. Dowody; 2.4. Formy postępowania dowodowego; 2.5. Domniemania i fikcje prawne; 2.6. Uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo; 3. Zawieszenie postępowania; 4. Umorzenie postępowania; 5. Ugoda; 6. Decyzja administracyjna; 6.1. Istota decyzji; 6.2. Elementy decyzji; 6.3. Podstawa prawna decyzji; 6.4. Uzasadnienie decyzji; 6.5. Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji; 6.6. Wykonanie decyzji organu I instancji; 6.7. Decyzja administracyjna jako prawna forma działania administracji; 7. Postanowienia; 8. Udostępnianie akt sprawy; Rozdział 6: Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe; 1. Istota i rodzaje środków prawnych; 2. Odwołanie; 2.1. Istota postępowania odwoławczego; 2.2. Forma, treść i tryb wniesienia odwołania 2.3. Postępowanie przed organem odwoławczym; 2.4. Zasady orzekania w II instancji; 2.5. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego; 3. Zażalenie; 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Rozdział 7: Postępowania nadzwyczajne; 1. Uwagi ogólne; 2. Wznowienie postępowania; 2.1. Przesłanki wznowienia postępowania; 2.2. Właściwość organów; 2.3. Termin; 2.4. Suspensywność; 2.5. Przebieg postępowania wznowieniowego; 2.6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu wznowieniowym; 3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; 3.1.Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji; 3.2. Właściwość organów; 3.3. Suspensywność; 3.4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; 4. Postępowania nadzwyczajne w odniesieniu do postanowień; 5. Wzruszenie decyzji ostatecznej ze względów celowościowych; 5.1. Uwagi ogólne; 5.2. Wzruszenie decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a.; 5.3. Tak zwane wywłaszczenie prawa (art. 161 k.p.a.); 5.4. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162 § 1 k.p.a.); 5.5. Uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia określonej czynności (art. 162 § 2 k.p.a.); 6. Zbieg postępowań nadzwyczajnych; Rozdział 8: Opłaty i koszty postępowania; 1. Uwagi ogólne; 2. Opłaty administracyjne; 3. Koszty postępowania; Rozdział 9: Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji; Część 3: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 1: Istota zaświadczenia; Rozdział 2: Przebieg postępowania; Część 4: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Składanie, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków; Rozdział 3: Zbieg postępowania skargowego i postępowania jurysdykcyjnego; Część 5: Postępowanie egzekucyjne w administracji Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; 1. Istota i zakres stosowania egzekucji administracyjnej; 2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego; 3. Podmioty postępowania egzekucyjnego; 3.1. Organ egzekucyjny; 3.2. Wierzyciel; 3.3. Zobowiązany 3.4. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna 3.5. Inni uczestnicy; Rozdział 2: Przebieg postępowania egzekucyjnego; 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego; 2. Przerwanie toku postępowania 2.1. Zawieszenie postępowania; 2.2. Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz czynności egzekucyjnych; 2.3. Umorzenie postępowania; 3. Postępowanie uproszczone; 4. Zbieg egzekucji; Rozdział 3: Środki egzekucyjne; 1. Egzekucja należności pieniężnych; 1.1. Egzekucja z pieniędzy; 1.2. Egzekucja z wierzytelności pieniężnych; 1.3. Egzekucja z innych praw majątkowych; 1.4. Egzekucja z ruchomości; 1.5. Egzekucja z nieruchomości; 2. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym 2.1. Grzywna w celu przymuszenia; 2.2. Wykonanie zastępcze; 2.3. Odebranie rzeczy ruchomej; 2.4. Odebranie nieruchomości; 2.5. Przymus bezpośredni; Rozdział 4: Postępowanie zabezpieczające; Rozdział 5: Środki prawne; 1. Środki administracyjne; 1.1. Zarzut; 1.2. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji; 1.3. Skarga; 1.4. Zażalenie; 1.5. Szczególne środki prawne; 1.6. Środki prawne przewidziane w kodeksie postępowania administracyjnego; 2. Środki sądowe; 2.1. Powództwo ekscydencyjne; 2.2. Powództwo opozycyjne 2.3. Powództwo odszkodowawcze 2.4. Skarga do sądu administracyjnego; Rozdział 6: Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych; 1. Zakres i ogólne zasady udzielania wzajemnej pomocy; 2. Występowanie o udzielenie pomocy do obcego państwa; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Wniosek o udzielenie informacji; 2.3. Wniosek o powiadomienie zainteresowanego podmiotu 2.4. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych; 2.5. Wniosek o zabezpieczenie należności pieniężnych; 3. Udzielanie pomocy obcemu państwu; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Udzielanie informacji; 3.3. Powiadomienie zainteresowanego podmiotu; 3.4. Odzyskiwanie należności pieniężnych; 3.5. Zabezpieczenie należności pieniężnych; Część 6: Postępowanie sądowoadministracyjne; Rozdział 1: Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce; 1. Sądy administracyjne w systemie organów państwa; 1.1. Sądy administracyjne a Prezydent RP; 1.2. Sądy administracyjne a Krajowa Rada Sądownictwa; 1.3. Sądy administracyjne a naczelne organy administracji państwowej; 2. Struktura sądów administracyjnych; 2.1. Struktura wojewódzkich sądów administracyjnych; 2.2. Struktura Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3. Organy sądów administracyjnych; 3.1. Organy Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3.2. Organy wojewódzkich sądów administracyjnych; 4. Sędziowie, asesorzy, referendarze i asystenci sędziów; 4.1. Sędziowie; 4.2. Asesorzy; 4.3. Referendarze; 4.4. Asystenci sędziów; Rozdział 2: Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne; 1. Uwagi ogólne; 2. Formy działania i opieszałości administracji kontrolowane przez sądy administracyjne; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego; 1. Zasada dostępu do sądu; 2. Zasada dwuinstancyjności; 3. Zasada legalności; 4. Zasada pisemności; 5. Zasada równości stron; 6. Zasada udzielania pomocy stronom; 7. Zasada jawności; 8. Zasada ekonomii procesowej; 9. Zasada oficjalności i dyspozycyjności; Rozdział 4: Podmioty i uczestnicy postępowania; 1. Sąd; 1.1. Właściwość sądu; 1.2. Wyłączenie sędziego; 2. Strony; 2.1. Pojęcie strony; 2.2. Współuczestnictwo stron; 3. Uczestnicy postępowania; Rozdział 5: Doręczanie pism procesowych i terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 1. Doręczenia; 1.1. Ogólne zasady doręczania pism; 1.2. Doręczanie pism osobom fizycznym; 1.3. Doręczanie pism osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 1.4. Fikcja prawna doręczenia; 2. Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 2.1. Rodzaje terminów; 2.2. Warunki przywrócenia terminu; Rozdział 6: Przebieg postępowania; 1. Tryb i skutki wniesienia skargi; 2. Czynności wstępne; 2.1. Czynności podstawowe; 2.2. Badanie dopuszczalności zaskarżenia; 3. Postępowanie rozpoznawcze; 3.1. Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym; 3.2. Postępowanie mediacyjne; 3.3. Postępowanie uproszczone; 4. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego; 4.1.Odroczenie posiedzenia 4.2. Zawieszenie postępowania; 4.3. Umorzenie postępowania; 5. Orzekanie; 5.1. Ogólna charakterystyka wyroku; 5.2. Zasady orzekania; 5.3. Uwzględnienie skargi; 5.4. Oddalenie skargi; 5.5. Skutki prawne wyroku; Rozdział 7: Środki zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych; 1. Środki zwyczajne; 1.1. Skarga kasacyjna 1.2. Zażalenie i sprzeciw; 2. Środki nadzwyczajne; 2.1. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; 2.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu administracyjnego; 2.3. Unieważnienie orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 8: Koszty postępowania; 1. Rodzaje kosztów postępowania; 1.1. Koszty sądowe; 1.2. Koszty udziału strony; 2. Zwolnienie od kosztów postępowania; 2.1. Zwolnienie z mocy prawa; 2.2. Prawo pomocy; 3. Zwrot kosztów postępowania między stronami; Rozdział 9: Rozstrzyganie sporów o właściwość. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51781 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51780/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51791 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51790/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Rozdział 1: Prawo administracyjne proceduralne; Rozdział 2; Zakres obowiązywania norm kodeksu postępowania administracyjnego regulacyjnych ogólne postępowanie administracyjne; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 4: Podmioty i uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego; Rozdział 5; Ogólne postępowanie administracyjne przed organami pierwszej instancji; Rozdział 6: Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia wstepne; Rozdział 7: Weryfikacja rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 8: Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 9: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 10": Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji; Rozdział 11: Opłaty i koszty postępowania; Rozdział 12: Postępowanie egzekucyjne w administarcji; Rozdział 13: Postępowanie sądowoadministracyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27471, 27470, 27469, 27468 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27467/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10512/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again