Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Chorąży Krzysztof
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Jaroszyński Adam
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Kędziora Robert
(1)
Lang Jacek Marian
(1)
Masternak Marian
(1)
Nikitorowicz Zbigniew
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Romańska Marta
(1)
Taras Wojciech
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
Subject
Postępowanie administracyjne
(8)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Administracja
(1)
Polska
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Akt administracyjny i inne formy działania administracji państwowej; Rozdział 2: Prawo procesowe administracyjne i prawo procesowe sądowo-administracyjne; Rozdział 3 Geneza i rozwój postepowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; Rozdział 4:Ogólna charakterystyka kodeksu postępowania administracyjnego; Rozdział 5: Zakres obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego; Część 2: Postępowanie administracyjne; Rozdział 1: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 2: Organy prowadzące postępowanie; Rozdział 3: Strona i inni uczestnicy postępowania, którym przysługują prawa strony; Rozdział 4: Terminy; Rozdział 5: Wezwania; Rozdział 6: Doręczenia; Rozdział 7: Protokoły i adnotacje; Rozdział 8: Przebieg postępowania; Rozdział 9: Decyzje i postanowienia. Ugoda; Rozdział 10: Odwołanie i postępowanie odwoławcze. Zażalenia; Rozdział 11: Uchylenia i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności decyzji. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji; Rozdział 12: Przepisy szczególne postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych; Rozdział 13: Udział prokuratora w postępowaniu; Rozdział 14: Opłaty i koszty postępowania; Część 3: Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o własność między organami administracji państwowej a sądami; Część 4: Postępowanie przed sądem administracyjnym; Rozdział 1: Naczelny Sąd Administracyjny i jego ośrodki zamiejscowe; Rozdział 2: Postępowanie przed sądem administracyjnym a postępowanie cywilne (procesowe); Rozdział 3: Strony; Rozdział 4:Przebieg postępowania; Rozdział 5: Orzeczenia; Rozdział 6: Wykonanie i skutki orzeczeń; Rozdział 7: Wzruszanie prawomocnych orzeczeń: wznowienie postępowania, rewizja nadzwyczajna; Rozdział 8: Instytucja sygnalizacji; Rozdział 9: Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego; Rozdział 10: Koszty postępowania; Część 5: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Część 6: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków; Rozdział 1: Charakterystyka ogólna; Rozdział 2: Właściwość organów; Rozdział 3: Składanie i przyjmowanie skarg i wniosków; Rozdział 4: Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Rozdział 5: Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2110 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27474, 27473 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27472/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40981 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego; Rozdział 2: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Prawa i obowiązki strony w toku postępowania; Rozdział 4: Decyzja administracyjna i postanowienie; Rozdział 5: Kontrola decyzji i postanowień; Rozdział 6: Instytucja skarg i wniosków; Rozdział 7: Rola sądów administracyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32373, 32372, 32371, 32370, 32369, 30849, 30848 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30847/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Prawa - C.H. Beck)
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym; Rozdział 2: Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 3: Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 4: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 5: Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 6: terminy w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 7: Wszczęcie postępowania administracyjnego; Rozdział 8: Postępowanie wyjaśniające; Rozdział 9: Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 10: Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji; Rozdział 11: Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych; Rozdział 12: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 13: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków; Rozdział 14: Opłaty i koszty postępowania. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30833, 30832, 30831, 30830 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30829/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 6, stan prawny na 6 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 608 s. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 2: Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 3: Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawno porównawczym; Rozdział 4: Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sadowo administracyjne w Polsce na tle prawno porównawczym; Rozdział 5: Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 6: Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje; Część 2: Instytucje procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 7: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Rozdział 8: Strona postępowania administracyjnego; Rozdział 9: Podmioty na prawach strony; Rozdział 10: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 11: Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego; Część 3: Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Rozdział 12: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 13: Dowody i postępowanie wyjaśniające; Rozdział 14: Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 15: Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych; Część 4: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Rozdział 16: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Rozdział 17: Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Rozdział 18: Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej; Część 5: Kontrola sądowa działalności administracji publicznej; Rozdział 19: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej; Część 6: Postępowanie sądowo administracyjne; Rozdział 20: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego; Rozdział 21: Podmioty postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 22: Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 23: Koszty postępowania; Rozdział 24: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Rozdział 25: Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Rozdział 26: Obalanie prawomocnych orzeczeń; Rozdział 27: Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Rozdział 28: Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; Rozdział 29: Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej; Część 7: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; Rozdział 30: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Rozdział 31: Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Rozdział 32: Podmioty u uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Rozdział 33: Środki egzekucyjne; Rozdział 34: Tok postępowania egzekucyjnego; Rozdział 35: Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Rozdział 56: Postępowanie zabezpieczające; Część 8: Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym; Rozdział 37: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Rozdział 38: Postępowanie w sprawach skargi i wniosków. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30677, 30676 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30675/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Rozdział 1: Prawo administracyjne proceduralne; Rozdział 2; Zakres obowiązywania norm kodeksu postępowania administracyjnego regulacyjnych ogólne postępowanie administracyjne; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 4: Podmioty i uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego; Rozdział 5; Ogólne postępowanie administracyjne przed organami pierwszej instancji; Rozdział 6: Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia wstepne; Rozdział 7: Weryfikacja rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 8: Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 9: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 10": Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji; Rozdział 11: Opłaty i koszty postępowania; Rozdział 12: Postępowanie egzekucyjne w administarcji; Rozdział 13: Postępowanie sądowoadministracyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27471, 27470, 27469, 27468 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27467/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Geneza i rozwój postepwoania administracyjnego; 2. ogólne postepowanie administracyjne; 3. Inne postępowania uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego; 4. Postępowanie w sprawach podatkowych; 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych; 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji; 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji; 8. Postępowanie przed sądami administracyjnymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28037, 28036, 28035, 28034 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28033/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie sądowo-administracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska. - Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2007 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 329 s. : il. ; 24 cm.
Dział 1: Wiadomości wstępne i pojęcia ogólne; Rozdział 1: Pojęcia: "prawo do sądu" i jego realizacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "sądowa kontrola administracji", kontrola sądowoadministracyjna"; Rozdział 2: Pojęcia "postępowanie sadowoadministracyjne" i jego przedmiot -sprawa sądowoadministracyjna; Rozdział 3: Funkcje postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 4: Źródła prawa procesowego sądowoadministracyjnego -prawna regulacja postępowania sądowoadministracyjnego; Dział 2: Ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych; Rozdział 5: Organy wymiaru sprawiedliwości RP i podział zadań pomiędzy nimi; Rozdział 6: Sądy administracyjne w systemie organów państwa; Rozdział 7: Organizacja sądów administracyjnych; Rozdział 8: Organy sądów administracyjnych ich kompetencje; Rozdział 9: Sędziowie sądów administracyjnych; Dział 3: Przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 10: Podmioty działań kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 11: Regulacja kontrolowanych przez sądy administracyjne; Rozdział 12: Skarga i wniosek do sądu administracyjnego -ich funkcje i charakter prawny; Rozdział 13: Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne; Rozdział 14: Inne kategorie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne; Rozdział 15: Rozstrzyganie sporów o właściwość sporów kompetencyjnych; Rozdział 16: Działania wyłączone spod kontroli sądów administracyjnych; Dział 4: Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia; Rozdział 17: Dopuszczalność zaskarżenia; Rozdział 18: Przesłanki dopuszczalności skargi w szerszym i węższym znaczeniu; Rozdział 19: Przesłanki dopuszczalności wniosku o wszczęciu postępowania; Dział 5: Zasady postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 20: Pojęcia i klasyfikacja zasad postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 21: Zasady wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 22: Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi; Dział 6: Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; A: Sąd i referendarze; Rozdział 23: Organizacja i skład sądu; Rozdział 24: Właściwość sądów w sprawach sądowoadministracyjnych; Rozdział 25: Referendarze sądowi; B: Strony i uczestnicy postępowania; Rozdział 26: Pojęcia stron i uczestników postępowania; Rozdział 27: Zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 28: Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 29: Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 30: Następstwo procesowe i inne zmiany podmiotowe w postępowaniu; Rozdział 31: Pełnomocnictwo procesowe; C: Prokurator, rzecznik praw obywatelskich i organizacje społeczne; Rozdział 32: Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 33: Udział Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 34: Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 7: Czynności procesowe; Rozdział 35: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych; Rozdział 36: Pisma procesowe; Rozdział 37: Doręczenia; Rozdział 38: Terminy; Dział 8: Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Rozdział 39: Wniesienie skargi -wniosku; Rozdział 40: Skutki zaskarżenia; Rozdział 41: Wstępny etap postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 42: Posiedzenia sądowe; Rozdział 43: Postępowanie mediacyjne; Rozdział 44: Postępowanie uproszczone; Rozdział 45: Rozprawa; Rozdział 46: Zawieszenie i umorzenie postępowania; Rozdział 47: Postępowanie dowodowe; Rozdział 48: Wszczęcie i przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji; Dział 9: Mechanizm rozpoznania skargi przez sąd administracyjny; Rozdział 49: Mechanizm postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 50: Zakres kontroli -zakres rozpoznania (kognicji) -zakres orzekania sądu administracyjnego; Rozdział 51: Elementy kształtujące zakres rozpoznania skargi; Rozdział 52: Rola podstaw zaskarżenia w określeniu granic rozpoznania skargi; Rozdział 53: Granice przedmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 54: Granice podmiotowe rozpoznania skargi; Rozdział 55: Nowe fakty i dowody w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 10: Mechanizm orzekania przez sąd administracyjny; Rozdział 56: Pojęcie orzekania i czynniki determinujące jego zakres; Rozdział 57: Przedmiotowe granice i podstawowe zasady orzekania w.s.a.; Rozdział 58: Niezwiązanie sądu wnioskami skarżącego co do sposobu pozbawienia mocy wiążącej zaskarżonego aktu lub czynności; Rozdział 59: Zakaz reformotionis in Pius w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Dział 11: Orzeczenia sądowe; Rozdział 60: Zagadnienia ogólne; Rozdział 61: Rodzaj e wyrobów sądu administracyjnego; Rozdział 62: Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń; Rozdział 63: Uprawnienia sygnalizacyjne i dyscyplinujące sądu wobec organów administracji publicznej; Dział 12: Zaskarżanie orzeczeń sądowych; Rozdział 64: Ogólne uwagi o środkach zaskarżenia; Rozdział 65: Skarga kasacyjna; Rozdział 66: Zażalenie; Rozdział 67: Wznowienie postępowania; Dział 13: Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 68: Środek nadzoru judykacyjnego z art. 172 p.s.a.; Rozdział 69: Postępowanie w sprawie unieważnienia orzeczenia sądu administracyjnego; Dział 14: Działalność uchwałodawcza naczelnego sądu administracyjnego; Rozdział 70: Uchwały wyjaśniające przepisy prawne; Rozdział 71: Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne w konkretnej sprawie; Dział 15: Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 72: Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądu administracyjnego; Rozdział 73: Funkcje orzeczeń sądów administracyjnych; Rozdział 74: Oddziaływanie orzeczenia sądu na zakończone postępowanie przed organem administracji publicznej; Rozdział 75: Związanie orzeczeniem sądu w ponownym postępowaniu w sprawie; Rozdział 76: Prawomocność jako efekt oddziaływania wyroku sądu oddalającego skargę; Dział 16: Koszty postępowania; Rozdział 77: Pojęcie i rodzaje kosztów postępowania; Rozdział 78: Zwolnienie od kosztów sądowych; Rozdział 79: Zasady odpowiedzialności za koszty postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27908 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27907/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again