Source
Katalog księgozbioru
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Burnat-Mikosz Magdalena
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Gwizda Michał
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Januszko-Napora Anna
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kosewska-Kwaśny Magdalena
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Kędziora Halina
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Lipińska Anna
(1)
Mentelski Paweł
(1)
Pastusiak Radosław
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Poździk Rafał
(1)
Sauer Adam
(1)
Sikora Halina
(1)
Surowiec Stanisław
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szymańska Anna
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 805)

1. Stanisław Miklaszewski, Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej; 2. Edward Molendowski, Poziom rozwoju krajów Europy Środkowo - Wschodniej i jego zmiany w okresie transformacji; 3. Anna Odrobina, terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego; 4. Joanna Garlińska - Bielawska, Krzysztof Jakóbik, Dystans ekonomiczny pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem w warunkach utworzenia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA); 5. Arkadiusz Mroczek, Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnej a problem rozwoju polskiej gospodarki; 6. Agnieszka Pach, Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej; 7. Jacek Pera, Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych; 8. Piotr Małecki, Globalizacja światowej gospodarki a klasyczne teorie wymiany międzynarodowej; 9. Lidia Mesjasz, Przyczyny kryzysów finansowych XXI wieku; 10. Piotr Stanek, Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w polityce pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87885-59-2

1.Programy pomocowe; 2. Charakterystyka MSP w Polsce i w Unii Europejskiej; 3. Podział programów pomocowych; 4. Programy pomocowe dla docelowych grup odbiorców; 5. Programy dla dużych przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16764 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16763/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 826)

1. Stanisław Miklaszewski, Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej; 2. Marcin Rębalski, Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego; 3. Jacek Pera, Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; 4. Marta Ulbrych, Przegląd teorii o koncepcji integracji; 5. Agnieszka Pach-Gurgul, Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej; 6. Arkadiusz Mroczek, Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej; 7. Anna Odrobina, Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji; 8. Joanna Garlińska-Bielawska, Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki; 9. Lidia Mesjasz, Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych; 10. Karolina Klecha-Tylec, Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: : 9788374835633

1; 2. Nowa perspektyw finansowa - możliwości finansowania w latach 2007-2013; 3. Pomoc państwa a rozwój przedsiębiorstw; 4. Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie działalności? - napotykane ryzyka; 5. Dokumenty, akty prawne; 6. Wybrane teksty źródłowe i wzory dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26363/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-002-5

1. Co to jest Polityka Strukturalna Unii Europejskiej; 2. Jakie środki strukturalne będą dostępne dla Polski w latach 2004-2006; 3. Sektorowy Program operacyjny " restrukturyzacja i Modernizacja sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich"; 4. Działanie " Poprawa przetwórstwa i marketingu artukułów rolnych" - cele; 5. Szczegółowe zasady udzielania popmocy dla beneficjentów w ramach działania " Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" 6. Informacje szczególnie ważne dla beneficjentów; 7. Obsługa wniosku o pomoc finansową; 8. Umowa na realizację projektu; 9. Tryb i warunki dokonania płatności - obsługa wniosku o płatność;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20097 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20096/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88904-92-9

1. Typy projektów i sposób ich wyboru (Alicja Weremiuk); 2. Wniosek o dofinansowanie projektu (Alicja Weremiuk, Barbara Woszczak - część dotycząca PO KL); 3. Umowa o dofinansowanie (Grzegorz Wiaderek); 4. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE (Katarzyna Wielguszewska); 5. Wybrane aspekty oceny oddziaływania na środowisko (Katarzyna Wielguszewska); 6. Przepływy finansowe funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 (Anna Januszko-Napora); 7. Pomoc publiczna w funduszach strukturalnych (Piotr Pełka); 8. Przygotowanie i realizacja projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Marcin Łata); 9. Obowiązki beneficjenta dotyczące informowania o uzyskanym wsparciu (Barbara Woszczyk); 10. Aneks Struktura karty działania (element dokumentu Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego) na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Barbara Woszczyk). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1127/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1127/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41373/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 9788388904844

Rozdział 1: Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE; Rozdział 2: Wybrane elementy systemu wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 3: Finansowe aspekty projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych; Rozdział 4: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozdział 5: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Rozdział 6: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Rozdział 7: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013; Rozdział 8: Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013; Rozdział 9: Podstawowe zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach okresu 2007-2013
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1128/2, P-1128/1, 29043, 29042 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29041/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 9788360772034

1.Atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego a bezpośrednie inwestycje zagraniczne; 2.Znaczenie kapitału zagranicznego dla rozwoju województwa podlaskiego; 3.Taksonomiczna analiza zróżnicowania infrastruktury w województwach Polski Wschodniej; 4.Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego; 5.Wykorzystanie instrumentów wsparcia finansowego MSP Polski poludniowo-wschodniej; 6.Alternatywne formy finansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw; 7. Rola agencji rozwoju regionalnego w stymulowaniu przedsiębiorczości lokalnej; 8. Inicjatywy ktastrowe a podnoszenienie konkurencyjności regionu; 9.Partnerstwo benchmarkingowe; 10.Działania Odpowiedzialnego Biznesu wobec społeczności lokalnej; 11.Regionalne sieci innowacji. Mechanizmy rozwoju i wsparcia; 12.Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój klastrów w gospodarce regionu; 13.Działalność innowacyjna mikroprzedsiębiorstw oraz moiliwości jej finansowania z funduszy strukturalnych; 14.Innowacyjność podlaskich przedsiębiorstw latach 2001-2006; 15.Rola nowych produktów w budowaniu innowacyjnościprzedsiębiorstw spirytusowych na przykładzie Polmos Białystok S.A; 16.Ekspansja zagraniczna polskich firm na rynku Federacji Rosyjskiej; 17.Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do UE; 18.Konwergencja przepisów prawa konkurencji i jej wpływ na i przejrzystość stosunków gospodarczych między Polską a Ukrainą; 19.Płaca jako determinanta zmian potencjału pracy; 20.Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego; 21.Ocena zasobów kadrowych budownictwa w województwie podlaskim; 22.Optymalizacja instrumentów motywacyjnych nauczycieli jako czynnik podnoszenia jakości zasobów ludzkich w województwie podlaskim; 23.Idea społeczeństwa obywatelskiego warunkiem rozwoju polityczno-gospodarczego; 24.Dynamika zmian demograficznych małych miast podkarpacia w latach 1995-2005; 25.Kierunki rozwoju i nowe priorytety poradnictwa na rynku pracy; 26.Wykorzystanie środków UE na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego; 27.Wykorzystanie dotacji unijnych w wybranych gospodarstwach Lubelszczyzny w latach 2002-2006 - Jarosław Figurski; 28.Wpływ systemu kwotowania na rozwój mleczarstwa w województwie podlaskim; 29.Problemy likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin na Podlasiu; 30.Uwarunkowania przyrodnicze polskich Karpat Wschodnich w aspekcie zagospodarowania turystycznego; 31.Walory turystyczne Roztocza Wschodniego; 32.Internetowa informacja jako instrument rozwoju agroturystyki w powiecie hajnowskim w 2007 roku ; 33.Perspektywy rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28492/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7299-402-1

1. Ewolucja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich; 2. Renta strukturalna jako element przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich; 3. Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania; 4. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na ochronę gruntów przed erozją; 5. Pomoc finansowa dla polskiego rolnictwa jako element wdrażania wspólnej polityki rolnej; 6. Skuteczność wsparcia rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania regionu kłodzkiego- analiza niektórych aspektów; 7. Funkcje i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej; 8. Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; 9. Fundusze strukturalne UE i ich wykorzystanie w województwie warmińsko-mazurskim; 10. Regionalne plany kształtowania struktury agrarnej w Polsce i w Niemczech - studium porównawcze; 11. Funkcjonowanie systemu planowania urządzeniowo-rolnego w województwie dlonośląskim; 12. Rejestracja obszarów o charakterze naturalnym na potrzeby scaleń; 13. Analiza efektów scalenia gruntów gospodarstwa rolnego wynikająca ze zmniejszenia powierzchni pól gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi na rzecz dwustronnego; 14. Scalenia gruntów elementem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego; 15.Przeszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie wsi Mielnik; 16. Scalenia gruntów w uwarunkowaniach dopłat unijnych na przykładzie województwa lubelskiego; 17. Zabezpieczenie informacyjne w pracach przekształcających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich; 18. Kataster wielozadaniowy jako system informacyjny o nieruchomościach; 19. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jako korporacyjny system informacji przestrzennej; 20. Wybrane problemy związane z finansowaniem katastru nieruchomości; 21. Szacowanie wpływu autostrady na przydatnośc produkcyjna gruntów rolnych; 22. Problematyka podziałów nieruchomości w aspekcie ładu przestrzennego; 23. Problemy kształtowania struktury przestrzennej nieruchomości znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych; 24. Decyzje planistyczne w gospodarce przestrzennej; 25. Prawne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania zalesienia gruntów rolnych jako element planu rozwoju obszarów wiejskich; 26. Plany zalesienia jako źródło informacji w procesie zmiany sposobu zagospodarowania terenu; 27. Zadrzewienia śródpolne jako jeden z elementów realizacji programów rolno-środowiskowych; 28. Zasady projektowania dróg rolniczych na obszarach wyżynnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17907 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17906/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Środki Unijne)
ISBN: : 978-83-7426-431-0

1. Zagadnienia wstępne; 2. Przepisy regulujące zasady dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych; 3. Ogólne zasady dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych; 4. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez prawa; 5. Ewidencja; 6.Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32123, 32122 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32121/IX czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego / Anna Szymańska. - Stan prawny na 1 listopada 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008. - 319 s. : il. ; 24 cm + CD.
ISBN: : 9788374881265

Rozdział 1: Co nas czeka, czyli nowy okres programowania; Rozdział 2: Co jest co, czyli fundusze unijne i europejskie; Rozdział 3: Środki nowego okresu, czyli przegląd budżetów i priorytetów programów operacyjnych; Rozdział 4: Pomoc publiczna, czyli "de minimis non curat lex" (Prawo nie troszczy się o drobiazgi); Rozdział 5: Ryby, czyli słów kilka o Wspólnej Polityce Rybackiej; Rozdział 6: CBA, czyli uważajcie na polityki i załączniki; Rozdział 7: Obce słowa, czyli od kwantyfikacji do konwergencji; Rozdział 8: Od pomysłu do projektu, czyli jak to się robi?; Rozdział 9: Podsumowanie, czyli kropka nad "i"; Rozdział 10: Pasmanteria, czyli dodatki; Rozdział 10.1: Kategorie obszarów interwencji; Rozdział 10.2: Kody interwencji dla obszarów miejskich; Rozdział 10.3: Dziedziny interwencji w poszczególnych Programach Operacyjnych. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1091/2, P-1091/1, P-123/2, P-123/1, 30789 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30788/IXczyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-88607-64-2

Część 1: 1. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskich; 2. Mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 3. Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 4. Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; 5. Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski Unią Europejską; 6. Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; 7. Europejski Fundusz Społeczny. 8. Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Część 2; 9. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 10. Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; 11. Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERReg III; 13. Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; 14. Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; 15. Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie; Część 3: 16. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; 17. Z doświadczeń konsultanta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33189, 33188, 23881, 23880 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23879/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37387 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37386/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again