Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Plawgo Bogusław
(2)
Cywoniuk Mirosława
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Polska Wschodnia
(2)
Rozwój społeczności lokalnej
(2)
Polska Północno-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Zachodnia
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Samorząd lokalny
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
1.Atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego a bezpośrednie inwestycje zagraniczne; 2.Znaczenie kapitału zagranicznego dla rozwoju województwa podlaskiego; 3.Taksonomiczna analiza zróżnicowania infrastruktury w województwach Polski Wschodniej; 4.Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego; 5.Wykorzystanie instrumentów wsparcia finansowego MSP Polski poludniowo-wschodniej; 6.Alternatywne formy finansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw; 7. Rola agencji rozwoju regionalnego w stymulowaniu przedsiębiorczości lokalnej; 8. Inicjatywy ktastrowe a podnoszenienie konkurencyjności regionu; 9.Partnerstwo benchmarkingowe; 10.Działania Odpowiedzialnego Biznesu wobec społeczności lokalnej; 11.Regionalne sieci innowacji. Mechanizmy rozwoju i wsparcia; 12.Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój klastrów w gospodarce regionu; 13.Działalność innowacyjna mikroprzedsiębiorstw oraz moiliwości jej finansowania z funduszy strukturalnych; 14.Innowacyjność podlaskich przedsiębiorstw latach 2001-2006; 15.Rola nowych produktów w budowaniu innowacyjnościprzedsiębiorstw spirytusowych na przykładzie Polmos Białystok S.A; 16.Ekspansja zagraniczna polskich firm na rynku Federacji Rosyjskiej; 17.Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do UE; 18.Konwergencja przepisów prawa konkurencji i jej wpływ na i przejrzystość stosunków gospodarczych między Polską a Ukrainą; 19.Płaca jako determinanta zmian potencjału pracy; 20.Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego; 21.Ocena zasobów kadrowych budownictwa w województwie podlaskim; 22.Optymalizacja instrumentów motywacyjnych nauczycieli jako czynnik podnoszenia jakości zasobów ludzkich w województwie podlaskim; 23.Idea społeczeństwa obywatelskiego warunkiem rozwoju polityczno-gospodarczego; 24.Dynamika zmian demograficznych małych miast podkarpacia w latach 1995-2005; 25.Kierunki rozwoju i nowe priorytety poradnictwa na rynku pracy; 26.Wykorzystanie środków UE na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego; 27.Wykorzystanie dotacji unijnych w wybranych gospodarstwach Lubelszczyzny w latach 2002-2006 - Jarosław Figurski; 28.Wpływ systemu kwotowania na rozwój mleczarstwa w województwie podlaskim; 29.Problemy likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin na Podlasiu; 30.Uwarunkowania przyrodnicze polskich Karpat Wschodnich w aspekcie zagospodarowania turystycznego; 31.Walory turystyczne Roztocza Wschodniego; 32.Internetowa informacja jako instrument rozwoju agroturystyki w powiecie hajnowskim w 2007 roku ; 33.Perspektywy rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28492/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój regionów wojewódzkich Polski; 2. Scenariusze rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej w świetle uwarunkowań rozwoju kraju; 3. Źródła zaniedbań w rozwoju obszaru północno - wschodniej Polski; 4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej; 5. Uwarunkowania, celei preferencje rozwoju Polski połnocno-wschodniej; 6. Przyszłość "Zielonych Płuc Polski"; 7. Kierunki restrukturyzacji województwa olsztyńskiego ( w odniesieniudo rolnictwa, przemysłu bazującego na surowcach lokalnych oraz turystyki); 8. Kierunki polityki rozwoju regionalnego Polski pólnocno-wschodniej; 9. Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej; 10. Uwarunkowania i problemy rozwoju regionalnego Warmii i Mazur; 11. Możliwości produkcji bezpiecznej żywności na obszarze północno-wschodniej Polski; 12. Rola polityki regionalnej w procesie przemian strukturalnych w gospodarce ( na przykładzie północno-wschodniej Polski); 13. Wybrane czynniki rozwoju regionu pólnocno-wschodniego; 14. Projekty rozwoju przestrzennego w obszarze bałtyckim; 15. Wybrane elementy powiązań gospodarki Białorusi z Polską; 15. Niektóre współczesne problemy funkcjonowania otoczenia zewnętrznego gospdarki rolnej Białorusi; 16. Wybrane problemy integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego przygranicznych zachodnich regionów Białorusi; 17. Uwagi o niektórych prawno-instytucjonalnych uwarunkowaniach białorusko-polskiej wymiany handlowej; 18. Wpływ działalności Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna rozwój północno-wschodniego regionu Polski; 19. Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego; 20. Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski; 21. Dostosowanie struktury organizacyjnej i produkcyjnej prywatnych gospodarstw rolnych do warunków Polski północno-wschodniej; 22. Rozmiary i struktura handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w latach 90; 23. Kilka zagadnień dotyczących regionu ekonomicznego (Pomorze Środkowe); 24. Kierunki rowoju nadmorskiego regionu turystycznego na przykładzie Kołobrzegu i okolic; 25. Proces transformacji sytemowej w regionie toruńsko-wrocławskim;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 025/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp 1.Rola miast wojewódzkich w procesie rozwoju Polski Wschodniej; 2.Samorządowa polityka społeczna jako czynnik rozwoju województwa lubelskiego; 3.Poprawa jakości usług medycznych jako element rozwoju regionu; 4.Strategie poprawy wizerunku miasta; 5.Programowanie rozwoju a polityka zagospodarowania przestrzennego regionów Polski Wschodniej; 6.Strategia rozwoju Polski Wschodniej a zróżnicowania międzyregionalne; 7.Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego a wsparcie rozwoju regionalnego środkami Unii Europejskiej; 8.Formalno-prawne aspekty wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 9.Warunki wykorzystania środków pomocowych (JE dla podniesienia konkurencyjności regionu podkarpackiego; 10.Kontrakt wojewódzki jako czynnik rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu na przykładzie Kontraktu Województwa Świętokrzyskiego; 11.Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju regionalnego; 12.Zasady i rola współpracy międzynarodowej samorządu powiatowego w Polsce; 13.Bariery polityki transgranicznej województw Polski Wschodniej; 14.Wybrane zagadnienia polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej; 15.Działalność Euroregionu Karpaty w świetle opinii mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego; 16.Fundusz Małych Projektów PHAREjako instrument wspierania przedsięwzięć transgranicznych (na przykładzie północno-wschodniego pogranicza Polski) ; 17.Współpraca w zakresie ochrony środowiska jako czynnik konkurencyjności regionów przygranicznych ; 18.Kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w gminach województwa podlaskiego ; 19.Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie augustowskim; 20.Zarządzanie jakością w urzędach miejskich w Polsce w świetle badań własnych; 21.Menedierowie publiczni w procesie podnoszenia jakości działania jednostek samorządu terytorialnego; 22.Wybrane problemy współczesnego zarządzania publicznego na przykładzie gmin województwa podlaskiego; 23.Ceny dualne jako miernik korzyści społecznych inwestycji infrastrukturalnych; 24.Rola sieci transportowej w rozwoju polskich euroregionów na przykładzie województwa podkarpackiego; 25.Nowoczesny transport kolejowy czynnikiem rozwoju regionalnego na Mazowszu; 26.Autobusy komunikacji miejskiej zasilane gazem ziemnym jako inwestycja ekologiczna w infrastrukturze technicznej na przykładzie Rzeszowa; 27.Rozwój infrastruktury technicznej w Rzeszowie z wykorzystaniem fundusz}1 pomocowych w latach 2004-2006 ; 28.Infrastruktura sanitarna województwa podlaskiego - stan aktualny i kierunki rozwoju; 29.Sztuczne zbiorniki zaporowe jako walny element infrastruktury pólnocno-wschodniej Polski; 30.Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków; 31.Mała retencja w infrastrukturze województwa podlaskiego; 32.Zarys zmian społeczno-ekonomicznych w gminie Trzebownisko wiatach 1985-2005; 33.Infrastruktura edukacyjna i jakość edukacji w kontekście rozwoju obszarów wiejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28491/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again