Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Famulska Teresa
(1)
Knakiewicz Zenobia
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Rybiński Krzysztof
(1)
Sobol Marzena
(1)
Stanek Piotr (1978- )
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Polityka pieniężna
(8)
Polska
(3)
Banki
(1)
Bankowość
(1)
Bezrobocia
(1)
Bezrobocie
(1)
Dochód
(1)
Długi publiczne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kurs walutowy
(1)
Makroekonomia
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Pieniądz
(1)
Podaż pieniądza
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Strefa euro
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Unie walutowe
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 202)
ISBN: : 978-83-7417-637-8
1. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyzwania polityki pieniężnej po kryzysie; 2. Magdalena Szyszko, Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych w okresie zaburzeń; 3. Kamila Marchewka-Bartkowiak, Zabezpieczenie płynności sektora publicznego w obliczu kryzysu zadłużenia; 4. Michał Skopowski, Raportowanie nadzorcze instytucji finansowych w Europie; 5. Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, Światowy kryzys finansowy w świetle giełdowych wskaźników prognozujących; 6. Marcin Wiśniewski, Sytuacja finansowa gmin i miast na prawach powiatu w Polsce w okresie kryzysu; 7. Katarzyna Perez, Metody efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji; 8. Tomasz Kowalak, Rozwiązania w zakresie funkcjonowania rynków hipotecznych na przykładzie Wielkiej Brytanii; 9. Sylwia Grenda, Strategie gospodarcze przedsiębiorstw jako element wpływający na kształtowanie cen transferowanych; 10. Wycena wartości pieniądza i pracy w systemie rachunkowości. Na marginesie prac M. Dobija [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawowe problemy współczesnego pieniądza; Rozdział 1: Zenobia Knakiewicz: Teoretyczne podłoże tworzenia euro i kształtowania jego zasobów; Rozdział 2: Zenobia Knakiewicz, Grzegorz Paluszak: Mechanizm regulacji płynności w eurosystemie; Rozdział 3: Paweł Marszałek: Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Paweł Marszałek: Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz jej znaczenie; Rozdział 5: Agnieszka Bartel, Hanna Pieśniewska-Kazimierczyk: Mechanizm i technika emisji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego; Rozdział 6: Michał Jurek, Paweł Marszałek: Kształtowanie się zasobów pieniądza i dochodowej szybkości obiegu pieniężnego w Polsce w latach 1996-2007; Część 2: Funkcjonowanie wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 7: Michał Jurek: Pojęcie i właściwości wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 8: Michał Jurek: System waluty złotej jako klasyczny system pieniądza towarowego; Rozdział 9: Michał Jurek: System z Bretton Woods jako hybryda międzynarodowego systemu walutowego; Rozdział 10: Michał Jurek: Kierunki zmian zmodyfikowanego systemu z Bretton Woods; Rozdział 11: Michał Jurek: Europejski System Walutowy jako przedpole systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 12: Michał Jurek: Zasady i właściwości wielonarodowego systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 13: Michał Jurek: Próba oceny gotowości Polski do uczestnictwa w systemie walutowym obszaru euro. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34544 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34543/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 744)
1. Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej; 2. Z badań nad skutecznością polityki pieniężnej; 3. Problem wyboru systemu kursu walutowego a średniookresowy cel polityki monetarnej; 4. Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju; 5. Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy; 6. Zróżnicowanie dochodów w Polsce; 7. Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych. Wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych; 8. Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych; 9. Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60233 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33639, 33638 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33637/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 77)
1. Hipoteza naturalnej stopy bezrobocia w ujęciu Edmunda S.Phelpsa i Miltona Friedmana; 2. Bezrobocie w świetle prowadzonej polityki makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004 - weryfikacja ekonometryczna; 3. Indetrminizm realne w modelach polityki pieniężnej; 4. Definicje oraz typy strategii polityki pieniężnej; 5. Geneza i znaczenie metod eksperymantalnych w ekonomii; 6. Niekorzystne efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna -Coase wobec tradycji pigowiańskiej; 7. Polityka inwestycyjna w świetle nowej teorii wzrostu i nowej geografii ekonomicznej na przykładzie infrastruktury; 8. Rola sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury; 9. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp; Cz.1: Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się homo sapiens globalis w XXI wieku; Rozdział 1: Stan dyskusji o globalizacji, outsourcingu i offshoringu w Polsce oraz podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Globalizacja: postrzeganie, miary, mechanizmy, korzyści; Rozdział 3: Trendy demograficzne; Rozdział 4: Migracje zarobkowe; Rozdział 5: Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się homo sapiens globalis; Rozdział 6: Wpływ outsourcingu i offshoringu na gospodarkę; Rozdział 7: Bariery rozwoju outsourcingu i offshoringu i ich wpływ na gospodarkę; Rozdział 8: Rola sektora publicznego w globalnej gospodarce XXI wieku - nowe instytucje publiczne i e-gospodarka; Rozdział 9: Podsumowanie i minitest dla decydentów polskiej polityki gospodarczej; Cz.2: Globalne nierównowagi; Rozdział 1: Wcześniejsze globalne nierównowagi oraz niektóre wątki polskiej dyskusji o globalizacji; Rozdział 2: Teorie wyjaśniające powstanie globalnych nierównowag; Rozdział 3: Zestawienie hipotez i próba wyjaśnienia genezy globalnych nierównowag; Rozdział 4: Możliwe konsekwencje globalnych nierównowag - synteza literatury; Rozdział 5: Podsumowanie i wnioski; Cz.3: Polityka pieniężna w globalnej gospodarce; Rozdział 1: Współczesna polityka pieniężna; Rozdział 2: Wpływ globalizacji na inflację i politykę pieniężną; Rozdział 3: Polityka pieniężna, ceny aktywów i globalne nierównowagi; Rozdział 4: Globalny bank centralny; Rozdział 5: Refleksje i wnioski dla polskiej polityki pieniężnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25108, 25107 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25106/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20485, 20484 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20483/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27352, 27351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again