Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Author
Kosikowski Cezary
(1)
Kulesza Michał
(1)
Zedler Feliks
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Finanse publiczne
(1)
Konstytucja 1997 r.
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo układowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Upadłość
(1)
Wierzytelność
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
1: Prawo administracyjne;.2: Administracja, funkcje i sfery prawne działania; 3. Pozycja jednostki wobec administracji; 4. Podmioty administracji; 5. Czynności administracji; 6. Postępowania w sprawach administracyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2107 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14721/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Uwagi wprowadzające do prawa upadłościowego i układowego; Rozdział 1: Uwagi ogólne o prawie upadłościowym i układowym; Rozdział 2: Miejsce prawa upadłościowego i układowego w systemie prawa polkiego; Rozdział 3: Wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa upadłościowego i układowego; Cz. 2: Prawo upadłościowe; Dział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 4: Struktura polskiego prawa upadłościowego; Rozdział 5: Podmioty podlegające upadłości. Zdolność upadłościowa; Rozdział 6: Podstawy upadlości;Dział 2: Organy prowadzące postępowanie upadlościowe; Rozdział 7: Sąd upadłościowy i sędzia -komisarz; Rozdział 8: Syndyk masy upadłości; Rozdział 9: Zastępca syndyka, zarządca odrębnego majatku, zastępca zarządcy; Rozdział 10:Udział w postępowaniu upadłościowym komornika i notariusza; Dział 3: Uczestnicy postępowania upadłościowego; Rozdział 11: Uwagi wprowadzające; Rozdział 12: Dłużnik i upadły; Rozdział 13: Wierzyciele; Rozdział 14: Zgromadzenie wierzycieli; Rozdział 15: Rada wierzycieli; Rozdział 16: Inni uczestnicy postępowania; Dział 4: Zagadnienia strukturalne postępowania upadłościowego; Rozdział 17: Uwagi ogólne dotyczące struktury postępowania upadłościowego; Rozdział 18: Poszczególne odrębności strukturalne postępowania upadłościowego; Dział 5: Środki zaskarżenia; Rozdział 19: Ogólne uwagi o systemie środków zaskarżenia; Rozdział 20: Środki odwoławcze; Rozdział 21: Sprzeciw kierownika wojewódzkiego urzędu pracy; Rozdział 22: Sprzeciw; Rozdział 23: Zarzuty na plan podziału funduszów masy; Rozdział 24: Zarzuty przeciwko układowi upadłego z wierzycielami; Rozdział 25: Przedstawienie sądowi do rozstrzygnięcia uchwały zgromadzenia wierzycieli oraz rady wierzycieli; Rozdział 26: Skarga; Dział 6: Koszty postępowania upadłościowego; Rozdział 27: Pojęcie i skład kosztów; Rozdział 28: Ponoszenie i zwrot kosztów; Dział 7: Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; Rozdział 29: Zagadnienia wstępne; Rozdział 30: Wszczęcie postępowania; Rozdział 31: Zakres rozpoznawania sprawy; Rozdział 32: Zakończenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości; Dział 8: Skutki ogłoszenia upadłości; Rozdział 33: Uwagi ogólne o skutkach ogłoszenia upadłości; Rozdział 34: Masa upadłości; Rozdział 35: Wyłączenia z masy upadłości; Rozdział 36: Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego; Rozdział 37: Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki pracy; Rozdział 38: Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego i jego małżonka; Rozdział 39: Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego; Rozdział 40: Wpływ ogłoszenia upadłości na hipotekę, zastaw rejestrowy, zastaw i wpis w rejestrze statków ustanowionych na majątku upadłego; Dział 9: Właściwe postępowanie upadłościowe; Tytuł 1: Dochodzenie roszczeń wierzycieli od upadłego; Rozdział 41: Uwagi wprowadzające; Rozdział 42: Zgłoszenie wierzytelności; Rozdział 43: Postępowanie w przedmiocie uznania wierzytelności; Rozdział 44: Lista wierzytelności; Tytuł 2: Zarząd i likwidacja masy upadłości; Rozdział 45: Objęcie majątku upadłego przez syndyk; Rozdział 46: Opieczętowanie i spis inwentarza; Rozdział 47: Zarządzanie masą upadłości; Rozdział 48: Zagadnienia ogólne likwidacji masy upadłości; Rozdział 49: Zbycie w całości przedsiębiorstwa upadłego oraz zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa; Rozdział 50: Sprzedaż nieruchomości; Rozdział 51: Sprzedaż ruchomości; Rozdział 52: Ściągnięcie wierzytelności oraz realizacja innych praw majątkowych; Tytuł 3: Zaspokojenie wierzycieli; Rozdział 53: Uwagi ogólne o zaspokojeniu wierzycieli; Rozdział 54: Podział funduszów masy w przypadku zaspokojenia wierzycili przez fundusze: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Gwarancyjny dla funduszy emerytalnych; Rozdział 55: Postępowanie w przedmiocie podziału funduszów masy; Tytuł 4: Układ upadłego z wierzycielami; Rozdział 56: Warunki dopuszczenia układu; Rozdział 57: Podmiotowy zakres układu; Rozdział 58: Przedmiotowy zakres układu; Rozdział 59: Przebieg postępowania układowego w ramach postępowania upadłościowego; Rozdział 60: Skutki układu i wykonanie układu; Rozdział 61: Uchylenie układu i jego skutki; Tytuł 5: Zakończenie postępowania upadłościowego; Rozdział 62: Sposoby zakończenia. Umorzenie postępowania; Rozdział 63: Ukończenie postępowania upadłościowego; Rozdział 64: Uchylenie postępowania upadłościowego; Dział 10: Orzekanie o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienie funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy oraz członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni; Rozdział 65: Charakterystyka prawna; Rozdział 66: Osoby objęte postępowaniem. Podstawy orzekania; Rozdział 67: Postępowanie; Dział 11: Odrębności postępowania upadłościowego w przypadku upadłości banków oraz instytucji emitujących obligacje, na których zabezpieczenie przeznaczona jest osobna masa; Rozdział 68: Odrębności postępowania upadłościowego w przypadku upadłośc banków; Rozdział 69: Odrębności postępowania upadłościowego w przypadku upadłości emitentów listów zastawnych lub obligacji; Cz. 3: Prawo układowe; Dział 1: Rozdział 70: Uwagi ogólne o strukturze prawa układowego; Rozdział 71: Zdolność układowa; Rozdział 72: Ograniczenie przedsiębiorców posiadających zdolność układową w prawie żądania otwarcia postępowania układowego; Rozdział 73: Uwagi ogólne o zobowiązaniach (należnościach) dłużnika, które nie mogą być objęte układem; Rozdział 74: Zobowiązania (należności), które z mocy ustwy nie są objęte układem; Rozdział 75: Przedmiot układu. Propozycje układowe; Rozdział 76: Podstawy żądania otwarcia postępowania układowego; Dział 2: Organy prowadzące postępowanie układowe; Rozdział 77: Sąd układowy i sędzia - komisarz; Rozdział 78: Uwagi ogólne o nadzorcy sądowym; Rozdział 79: Czynności nadzoru; Rozdział 80: Wyrażenie zgody na dokonywania przez dłużnika czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu i czynności zbycia lub obciążenia praw dłużnika wpisanych do ksiąg lub rejestrów; Rozdział 81: Uprawnienia nadzorcy sądowego w postępowaniu sądowym prowadzonym przez dłużnika; Rozdział 82: Zarząd majątkiem dłużnika i inne czynności nadzorcy sądowego; Rozdział 83: Wynagrodzenie, i zwrot wydatków, odpowiedzialność nadzorcy sądowego; Rozdział 84: Kurator nad wykonywaniem układu; Dział 3: Uczestnicy postępowania układowego; Rozdział 85: Uwagi wprowadzające; Rozdział 86: Dłużnik; Rozdział 87: Spadkobiercy dłużnika; Rozdział 88: Wierzyciele; Rozdział 89: Zgromadzenie wierzycieli; Dział 4: Struktura postępowaia układowego; Rozdział 90: Regulacja prawna dotycząca struktury postępowania układowego; Rozdział 91: Poszczególne odrębności strukturalne; Rozdział 92: Koszty postępowania układowego; Dział 5: Przebieg postępowania układowego; Tytuł 1: Postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego i skutki otwarcia układu; Rozdział 93: Postępowaie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego; Rozdział 94: Skutki prawne otwarcia postępowania układowego; Tytuł 2: Zawarcie układu i jego skutki; Rozdział 95: Sprawdzenie wierzytelności; Rozdział 96: Lista wierzytelności; Rozdział 97: Zawarcie i zatwierdzenie układu; Rozdział 98: Układ i jego skutki; Tytuł 3: Wykonanie układu i uchylenie układu; Rozdział 99: Postępowanie w sparwie wykonania układu i ukończenie postępowania; Rozdział 100: Uchylenie układu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8648, 8647, 8646, 8645, 8644, 8643, 8642, 8641, 8640 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8639/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again