Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Nitecki Stanisław
(3)
Flisek Aneta
(1)
Herbst Jan
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Jończyk Jan
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Krajewska Beata (pedagog)
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
Noga Barbara
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Zaborniak Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Opieka społeczna
(10)
Pomoc społeczna
(3)
Prawo
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Instytucje nonprofit
(1)
Opieka społeczna--prawo--Polska--stan na 2006 r.
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uprawnieni do pomocy społecznej
(1)
Świadczenia społeczne--Polska--stan na 2006 r.
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Tablice i wzory
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49229 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49228/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. - Wyd. 4., stan prawny na 1 marca 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 540, [4] s. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Komentarze LexisNexis)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45391/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49182/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej : wzory z komentarzem / Barbara Noga, Stanisław Nitecki. - Stan prawny 1 grudnia 2010 r. - Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2010. - [4], 497 stron ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN: : 978-83-931781-0-0
1. Zagadnienia ogólne; 2.Relacje u.p.s. z k.p.a; 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje; 4. Inne prawne formy załatwiania spraw; 5. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w k.p.a; 6.Związanie organu wydaną decyzją; Rozdział 1: Wzory odnoszące się do u.p.s; Rozdział 2:Wzory odnoszące się do k.p.a. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57948/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka, analiza statystycznych danych: Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 131 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
Rozdział 1 : Struktura pomocy społecznej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej w latach 2007-2009; Rozdział 2 : Zasoby pomocy społecznej; Rozdział 3 : Świadczeniobiorcy i powody udzielania świadczeń pomocy społecznej; Rozdział 4 : Świadczenia. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57998/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 1 lutego 2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 365, [3] s. ; 21 cm.
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Pojęcie pomocy społecznej; Rozdział 2: Cele, zasady i wartości pomocy społecznej; Rozdział 3: Zakres podmiotowy prawa do pomocy społecznej; Rozdział 4: Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej; Rozdział 5: Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej; Rozdział 6: Organizacja pomocy społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32805 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32804/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. - Wyd. 2; stan prawny: 1 maja 2010 r. - Wrocław : Gaskor, 2010. - 473 s. ; 24 cm.
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 1. Wyznaczenie zakresu przedmiotowego; 2. Pojęcie pomocy społecznej; 3. Relacje u.p.s. z k.p.a.; 4. Podsumowanie; Rozdział 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 1. Zagadnienia wprowadzające; 1. Zasada praworządności; 2. Zasada prawdy obiektywnej ; 3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu; 4. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa; 5. Zasada informowania; 6. Zasada dwuinstancyjności; 7. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony; 8. Zasada szybkości; 9. Zasada pisemności; 10. Zasada trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej; 11. Podsumowani; Rozdział 3. Podmioty postępowania administracyjnego; 1. Organy prowadzące postępowanie; 2. Właściwość organu; 3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej; 4. Podmioty na prawach strony; 5. Przedstawiciel ustawowy i pełnomocnicy; 6. Podsumowanie; Rozdział 4. Postępowanie przed organem I instancji; 1. Wszczęcie postępowania; 2. Postępowanie dowodowe; 3. Rozstrzygnięcia; 4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w k.p.a.; 5. Związanie organu wydaną decyzją; 6. Podsumowanie; Rozdział 5. Postępowanie odwoławcze; 1. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji; 2. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji; 3. Postępowanie zażaleniowe; 4. Podsumowanie; Rozdział 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Wznowienie postępowania; 3. Stwierdzenie nieważności decyzji ; 4. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej; 5. Inne formy weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej; 6. Podsumowanie; Rozdział 7. Przepisy przejściowe; 1. Wprowadzenie; 2. Przepisy przejściowe w pomocy społecznej; 3. Podsumowanie; Rozdział 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego; 1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Zasady wnoszenia skargi do sądu administracyjnego; 3. Czynności organu administracji po złożeniu skargi do sądu administracyjnego; 4. Obowiązki organu administracji po wydaniu orzeczenia przez sąd; 5. Uprawnienia strony wnoszącej skargę do sądu administracyjnego; 6. Skarga kasacyjna; 7. Podsumowanie. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35121 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35120/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - 2 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 251 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Geneza pomocy społecznej; Rozdział 2: Pomoc społeczna w systemie prawa; Rozdział 3: Pojęcie i cele pomocy społecznej; Rozdział 4: Zasady pomocy społecznej; Rozdział 5: Administrowanie pomocą społeczną; Rozdział 6: Organizacja pomocy społecznej; Rozdział 7: Świadczenia z pomocy społecznej; Rozdział 8: Opieka nad rodziną i dzieckiem; Rozdział 9: Status prawny pracownika socjalnego; Rozdział 10: Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26134 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26133/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. - 2. wyd., stan prawny marzec 2009 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - VIII, 350 s. ; 17 cm.
(Twoje Prawo)
1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DZ.U. Nr 64, poz. 593); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 24 lipca 2006 r. (DZ. U. Nr 135, poz. 950); 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. (DZ. U. Nr 216, poz. 1609); 4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 8 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 43, poz. 418); 5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. (DZ. U. Nr 217, poz. 1837); 6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych z dnia 18 października 2004 r. (DZ. U. Nr 233, poz. 2344); 7. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (DZ. U. Nr 201, poz. 1455); 8. . Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (DZ. U. 2005, Nr 6, poz. 45); 9. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 1 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 42, poz. 409); 10. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (DZ. U. Nr 27, poz. 158); 11. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 61, poz. 543); 12. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DZ. U. Nr 228, poz. 2255); 13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 18 lipca 2006 r. (DZ. U. Nr 130, poz. 903); 14. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005r. (DZ. U. Nr 105, poz. 881); 15. . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z dnia 23 maja 2006 r. (DZ. U. Nr 95, poz. 661). [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34011 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34010/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawa zabezpieczenia społecznego; Rozdział 2: System ubezpieczeń społecznych; Rozdział 3: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Rozdział 4: Ubezpieczenie chorobowe; Rozdział 5: Ubezpieczenie i zaopatrzenie wypadkowe; Rozdział 6:Uregulowania odrębne; Rozdział 7: Ubezpieczenie zdrowotne; Rozdział 8: Bezrobocie; Rozdział 9: Zasiłki:rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy; Rozdział 10: Pomoc społeczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13471 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13190/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 279, [1] s. ; 24 cm.
Cz.1: Prawo pracy; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka prawa pracy; Rozdział 2: Stosunek pracy; Rozdział 3: Wynagrodzenie za pracę; Rozdział 4: Odpowiedzialność pracownika; Rozdział 5: Czas pracy i urlopy; Rozdział 6: Ochrona pracy kobiet i mlodocianych; Rozdział 7: Bezpieczeństwo i higiena pracy; Rozdział 8: Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; Rozdział 9: Zbiorowe prawo pracy; Cz.2: Ubezpieczenia społeczne; Rozdział 10: Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego; Rozdział 11: Administracja i finansowanie; Rozdział 12: Zasiłki; Rozdział 13: Emerytura; Rozdział 14: Renty; Rozdział 15: Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej; Rozdział 16: Reforma emerytalna i obowiązek oszczędności; Rozdział 17: Ubezpieczenia społeczne rolników; Rozdział 19: System emerytalny w służbie państwowej; Cz.3: Pomoc i zaopatrzenie społeczne; Rozdział 20: Pomoc społeczna; Rozdział 21: Zaliczki alimentacyjne; Rozdział 22: Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne; Rozdział 23: Szczególne formy zaopatrzeniowe; Rozdział 24: Zaopatrzenie w zawiązku z obrona kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich; Cz.4: Zatrudnienie; Rozdział 25: Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania; Rozdział 26: Zabezpieczenie na wypadek braku pracy; Rozdział 27; Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce; Rozdział 28: Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; Rozdział 29: Zatrudnieie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych; Rozdział 30: Szczególne formy aktywności i pracy; Cz.5: Ochrona zdrowia; Rozdział 31: Opieka zdrowotna; Rozdział 32: Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej; Cz.6: Ochrona prawa do mieszkania; Rozdział 33: Forma i zakres prawa do mieszkania; Rozdział 34: Czynsze i dodatki mieszkaniowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27282, 27281 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27280/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again