Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Bojar Zygmunt
(2)
Bieniek Gerard
(1)
Etel Leonard
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Nieruchomości
(5)
Podział
(2)
Własność nieruchoma
(2)
Podatek leśny
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek rolny
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Własność
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie do ustawy o gospodarce nieruchomościami; 2. Ustawy; 3. Podatki i opłaty lokalne; 4. wykaz pozostałych przepisow prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27366, 27365 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27364/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Red. Gerard Bieniek. - Stan prawny na 30 kwietnia 2005 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 699, [1] s. ; 25 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7334-455-1
I. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn- tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.); DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. l-9a); DZIAŁ II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 10-19); Rozdział 2. Zasoby nieruchomości (art. 20-26); Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste (art. 27-36); Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości (art. 37-42); Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd (art. 43-50); Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne (art. 51-61); Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych (art. 62-66); Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości (art. 67-91); DZIAŁ III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1. Podziały nieruchomości (art. 92-100); Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości (art. 101-108); Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości (art. 109-111); Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości (art. 112-127); Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (art. 128-135); Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (art. 136-142); Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143-148a); DZIAŁ IV. Wycena nieruchomości; Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości (art. 149-150); Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości (art. 160-173); Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości (art. 173a-173c); DZIAŁ V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe (art. 174-178) ; Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (art. 179-183); Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami (art. 184-190); Rozdział 4. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej (art. 191-197); DZIAŁ VI. Przepisy karne (art. 198); Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Rozdział 1. Przepisy przejściowe (art. 199-233); Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 234-239); Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 240-242); II. Rozporządzenia wykonawcze ;Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108); 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 2107) ; 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663); 3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo ści i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109); 4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2112) ; 5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. Nr 207, poz. 2113); 7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2114) 8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. Nr 53, poz. 475); 9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 35, poz. 314); 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonaw czych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23072/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny / Leonard Etel. - 2. wyd. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - XI, [1], 522 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
Część 1- A.: Tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.); Część 1-B.: Komentarz do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.31 ze zm.); Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Podatek od nieruchomości; Rozdział 2a.: Ewidencja podatkowa nieruchomości; Część 2-A.: Tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz.268); Część 2-B.: Komentarz do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz.268); Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Zasady ustalania podatku; Rozdział 4: Zwolnienia i ulgi podatkowe; Rozdział 5: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe; Część 3-A.: Tekst ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23201, 23200 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23199/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Formy prawne władania nieruchomością; Rozdział 3: Obowiązki związane z władaniem nieruchomością; Rozdział 4: Nieruchomość na rynku; Rozdział 5: Źródła informacji; Rozdział 6: Proces inwestycyjny; Rozdział 7: Zmiana wartości nieruchomości poza procesem inwestycyjnym; Rozdział 8: Umowa o zarządzaniu nieruchomością; Rozdział 9: Zawodowe zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 10: Odpowiedzialność związana z nieruchomością; Rozdział 11: Ubezpieczenia związane z nieruchomościami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23081, 23080, 23079, 23078 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23077/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. - Katowice : Gall, [2005]. - 289 s. ; 25 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87178-59-4 ; 978-83-60968-03-1 (wyd. 2)
Rozdział 1: Zarys problematyki związanej z podziałem nieruchomości; Rozdział 2: Podział nieruchomości według przepisów o gospodarce nieruchomościami; Rozdział 3: Scalania i podziały nieruchomości; Rozdział 4: Wzory pism i dokumentów; Rozdział 5: Problematyka dotycząca podziałów nieruchomości i przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych; Rozdział 6: Problematyka wyceny likali w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23161/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. - Wyd. 2. - Katowice : Gall, 2008. - 358 s. ; 25 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87178-59-4 ; 978-83-60968-03-1 (wyd. 2)
Rozdział 1: Zarys problematyki związanej z podziałem nieruchomości; Rozdział 2: Podział nieruchomości według przepisów o gospodarce nieruchomościami; Rozdział 3: Scalania i podziały nieruchomości; Rozdział 4: Wzory pism i dokumentów; Rozdział 5: Problematyka dotycząca podziałów nieruchomości i przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych; Rozdział 6: Problematyka wyceny likali w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30495, 30494, 30493 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30492/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again