Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Gierusz Maciej
(2)
Kuzior Anna
(2)
Beuch Katarzyna
(1)
Borowski Szczepan
(1)
Bąk Melania
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Gierusz Anna
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gierusz Jerzy (1952- )
(1)
Gościniak Karolina
(1)
Hasik Wojciech
(1)
Hołda Artur
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Iwasieczko Beata
(1)
Kaczmarczyk Angelika
(1)
Kamińska-Stańczak Anna
(1)
Karaś Adrian
(1)
Kariozen Michał (1978- )
(1)
Karpiak Andrzej (rewident)
(1)
Karwowski Mariusz (ekonomia)
(1)
Kasperowicz Anna
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Kowalczuk Ewa
(1)
Kozłowski Wojciech (prawnik)
(1)
Kołosowski Michał
(1)
Krysik Małgorzata
(1)
Krzeszowski Wojciech Dawid
(1)
Kędziora Katarzyna
(1)
Magdziarz Grzegorz
(1)
Maćkowiak Ewa (ekonomia)
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Nita Bartłomiej (1978- )
(1)
Oleksyk Piotr
(1)
Pielaszek Marcin (1972- )
(1)
Piotrowska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Pojedynek Agnieszka
(1)
Poniatowska Lucyna
(1)
Rówińska Małgorzata
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siewierska Julia
(1)
Silska-Gembka Sylwia
(1)
Spigarska Ewa
(1)
Szadziewska Arleta
(1)
Szaruga Katarzyna
(1)
Szydełko Alfred
(1)
Trzpioła Katarzyna
(1)
Walińska Ewa
(1)
Warzocha Grzegorz
(1)
Więcław Wojciech (1972- )
(1)
Zielke Tomasz
(1)
Łakomiak Aleksandra
(1)
Ławniczak Anna
(1)
Śniatała Tomasz
(1)
Świderska Gertruda Krystyna. (1942- )
(1)
Świderska Małgorzata (nauki ekonomiczne)
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Księgowi
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Subject
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(7)
Rachunkowość
(6)
Sprawozdawczość finansowa
(5)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(3)
Finanse
(1)
Harmonizacja rachunkowości
(1)
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Wycena
(1)
Subject: time
2001-
(7)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(2)
Monografia
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Tablice i wzory
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rachunkowość)
ISBN: : 978-83-255-3352-6 ; 978-83-255-3353-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48272 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48271/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Rozdział 1: Istota i zakres Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 1.1. Koncepcje i systemy rachunkowości na świecie; 1.2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej; 1.3. Geneza i rozwój Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; 1.4. Zakres stosowania MSSF w Polsce i w Unii Europejskiej; 1.5. Konwergencja MSSF z US GAAP; Rozdział 2: Koncepcje i elementy (kategorie) sprawozdawczości finansowej według MSSF; 2.1. Cel i adresaci sprawozdania finansowego według MSSF; 2.2. Jakość informacji sprawozdawczych; 2.3. Podsta-wowe zasady rachunkowości w sprawozdawczości finansowej według MSSF; 2.4. Korzyści ekonomiczne jako wspólny mianownik sprawozdawczości; 2.4.1. Istota korzyści ekonomicznych; 2.4.2. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów; 2.4.3. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu zobowiązań; 2.4.4. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu kapitałów własnych; 2.4.5. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu przychodów i kosztów; 2.5. Wycena aktywów i zobowiązań w kontekście korzyści ekonomicznych; 2.5.1. Istota wyceny; 2.5.2. Wycena – cztery podstawowe podejścia w kontekście korzyści ekonomicznych; Rozdział 3: Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF; 3.1. Sprawozdanie finansowe według MSSF – wymogi formalne; 3.1.1. Struktura sprawozdania finansowego w ujęciu MSSF; 3.1.2. Stosowanie MSSF w sprawozdawczości finansowej; 3.2. Podstawowe zasady prezentacji i ujawnień informacji sprawozdawczej; 3.2.1. Prezentacja a ujawnianie informacji sprawozdawczej; 3.2.2. Okres sprawozdawczy i informacje porównywalne; 3.2.3. Sprawozdawczość śródroczna; 3.2.4. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego; 3.2.5. Podstawowe ujawnienia dotyczące zasad (polityki) rachunkowości; 3.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, czyli bilans; 3.4. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 3.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; 3.6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; 3.7. Informacje dodatkowe; Część 2. Sprawozdawczość sytuacji finansowej; Rozdział 4: Rzeczowe ak-tywa trwałe; 4.1. Wstęp; 4.2. Identyfikacja i usunięcie z ksiąg rzeczowych aktywów trwałych; 4.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych na moment ujęcia w księgach; 4.4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych po początkowym ujęciu i na dzień bilansowy; 4.5. Prezentacja i ujawnianie rzeczo-wych aktywów trwałych; 4.6. Podsumowanie; 4.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 5: Aktywa niematerialne i wartość firmy; 5.1. Wstęp; 5.2. Identyfikacja i usunięcie z ksiąg aktywów niematerialnych; 5.3. Istota wartości firmy i ujemnej wartości firmy w sprawozdawczości finansowej; 5.4. Wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach; 5.5. Wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na dzień bilansowy; 5.6. Ujawnienia i prezentacja aktywów niematerialnych i wartości firmy; 5.7. Podsumowanie; 5.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 6: Leasing u leasingobiorcy; 6.1. Wstęp; 6.2. Umowy leasingowe jako przedmiot prezentacji w sprawozdaniu finansowym; 6.3. Przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16; 6.4. Istota transakcji leasingowych według MSSF 16; 6.5. Ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych; 6.6. Zmiany umów leasingu; 6.7. Sprzedaż i leasing zwrotny; 6.8. Podsumowanie; 6.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 7: Nieruchomości inwestycyjne; 7.1. Wstęp; 7.2. Ujmowanie, zmiana klasyfikacji i usunięcie nieruchomości inwestycyjnych z ksiąg; 7.3. Wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach; 7.4. Wycena nieruchomości inwestycyjnych na późniejszy moment sprawozdawczy; 7.5. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych; 7.6. Prezentacja i ujawnianie nieruchomości inwestycyjnych; 7.7. Podsumowanie; 7.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 8: Zapasy; 8.1. Wstęp; 8.2. Identyfikacja zapasów; 8.3. Wycena zapasów na moment ujęcia w księgach; 8.4. Wycena zapasów na dzień bilansowy; 8.5. Metody wyceny rozchodu zapasów; 8.6. Ujmowanie kosztów okresu; 8.7. Ujawnianie informacji z zakresu zapasów w sprawozdaniu finansowym; 8.8. Podsumowanie; 8.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 9: Wycena in-strumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń; 9.1. Wstęp; 9.2. Ujmowanie i usunięcie z ksiąg instrumentów finansowych; 9.2.1. Identyfikacja instrumentu finansowego w księgach; 9.2.2. Zaprzestanie ujmowania instrumentu finansowego w księgach; 9.3. Wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach; 9.4. Klasyfikacja instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach; 9.5. Wycena instrumentów finansowych i odnoszenie jej skutków na dzień bilansowy; 9.6. Zmiana klasyfikacji instrumentów finansowych; 9.7. Rachunkowość zabezpieczeń; 9.7.1. Instrumenty zabezpieczające; 9.7.2. Pozycje zabezpieczane 9.7.3. Kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń; 9.7.4. Rachunkowość powiązań zabezpieczających spełniających warunki ra-chunkowości zabezpieczeń; 9.7.5. Zabezpieczenia wartości godziwej; 9.7.6. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych; 9.7.7. Pozostałe obszary rachunkowości zabezpieczeń; 9.8. Prezentacja i ujawnianie instrumentów finansowych; 9.9. Pierwsze zastosowanie MSSF 9; 9.10. Podsumowanie; 9.11. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 10: Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; 10.1. Wstęp; 10.2. Identyfikacja działalności zaniechanej oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaży; 10.3. Wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach; 10.4. Wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na dzień bilansowy; 10.5. Prezentacja i ujawnianie aktywów przeznaczonych do sprzedaży; 10.6. Podsumowanie; 10.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 11: Zobowiązania, rezerwy i pozycje warunkowe; 11.1. Wstęp; 11.2. Tworzenie rezerw i zobowiązań warunkowych; 11.3. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe; 11.4. Wycena rezerw; 11.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych; 11.6. Rezerwy na restrukturyzację jako szczególny rodzaj rezerw; 11.7. Podsumowanie; 11.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 12: Świadczenia pracownicze i programy emerytalne; 12.1. Wstęp; 12.2. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat krótkoterminowych świadczeń pracowniczych; 12.3. Ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia; 12.4. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat innych długoter-minowych świadczeń pracowniczych; 12.5. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy; 12.6. Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych; 12.7. Podsumowanie; 12.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 13. Wycena i ujawnianie kapitału; 13.1. Wstęp; 13.2. Ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych; 13.3. Wycena kapitałów własnych na moment ujęcia w księgach; 13.4. Wycena kapitałów własnych na dzień bilansowy; 13.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; 13.6. Prezentacja i ujawnianie pozostałych informacji o kapitałach własnych; 13.7. Podsumowanie; 13.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Część 3. Sprawozdawczość wyników (dokonań); Rozdział 14: Przychody; 14.1. Wstęp; 14.2. Model ujęcia przychodów według MSSF 15; 14.3. Wycena przychodów według MSSF 15; 14.4. Alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15; 14.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat przychodów według MSSF 15; 14.6. Podsumowanie; 14.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 15: Koszty prowadzenia działalności; 15.1. Wstęp; 15.2. Moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki; 3. Prezentowanie i ujawnia-nie kosztów; 15.4. Podsumowanie; 15.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 16: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; 16.1. Wstęp; 16.2. Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych; 16.3. Prezentacja przepływów z działalności operacyjnej; 16.4. Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej; 16.5. Podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych; 16.6. Podsumowanie; 16.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 17: Segmenty operacyjne; 17.1. Wstęp; 17.2. Identyfikacja segmentów operacyjnych; 17.3. Identyfikacja segmentów sprawozdawczych; 17.4. Ujawnienia informacji na temat segmentów; 17.5. Wycena w sprawozdawczości segmentów; 17.6. Ujawnienia informacji na temat jednostki jako całości; 17.7. Podsumowanie; 17.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 18: Dotacje i pomoc rządowa; 18.1. Wstęp; 18.2. Identyfikacja pomocy rządowej i dotacji rządowych; 18.3. Ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej; 18.4. Prezentacja i ujawnianie dotacji; 18.5. Podsumowanie; 18.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 19: Płatności na bazie akcji; 19.1. Wstęp; 19.2. Skutki ekonomiczne płatności na bazie akcji i zasady ich wyceny; 19.3. Ujęcie płatności na bazie akcji oraz zmiany warunków ich nabycia; 19.4. Podsumowanie wymogów ujawnień wynikających z MSSF 2; 19.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 20: Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję; 20.1. Wstęp; 20.2. Ustalenie podstawowego zysku na akcję; .3. Ustalenie rozwodnionego zysku na akcję; 20.4. Prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję; 20.5. Podsumowanie; 20.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Część 4. Sprawozdawczość jednostek powiązanych; Rozdział 21: Podmioty powiązane w rachunkowości; 21.1. Wstęp; 21.2. Powiązania osobowe i powiązania kapitałowe w rachunkowości; 21.2.1. Relacje pomiędzy podmiotami w rachunkowości; 21.2.2. Relacja kontroli; 21.2.3. Relacja współkontroli; 21.2.4. Relacja znaczącego wpływu; 21.3. Prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; 21.4. Podsumowanie;21.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 22: Połączenia jednostek gospodarczych; 22.1. Wstęp; 22.2. Ekonomiczne skutki połączeń jednostek gospodarczych; 22.3. Wpływ połączenia na jednostkę przejmującą; 22.3.1. Identyfikacja jednostki przejmującej; 22.3.2. Przejęcia odwrotne; 22.3.3. Zysk na akcję w przejęciach odwrotnych; 22.4. Zasady identyfikacji i wyceny do wartości godziwej przejmowanej jednostki; 22.4.1. Uwagi wstępne; 22.4.2. Zasada wyceny; 22.4.3. Wytyczne dotyczące wyceny wartości godziwej poszczególnych możliwych do zidentyfikowania aktywów i niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej; 22.4.4. Za-sada i warunki ujmowania; 22.4.5. Ustalenie, co stanowi część transakcji połączenia; 22.4.6. Wyznaczenie możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań; 22.4.7. Wyjątki od stosowania zasad ujmowania i wyceny; 22.4.8. Wyliczenie wartości firmy i zysku z okazyjnego nabycia; 22.5. Rozłożenie zdarzeń na osi czasu i ich wpływ na rozliczenie połączenia; 22.5.1. Ustalenie dnia przejęcia; 22.5.2. Przekazanie zapłaty; 22.5.3. Koszty związane z przejęciem; 22.5.4. Połą-czenie realizowane etapami 22.5.5. Połączenie jednostek zrealizowane bez przekazania zapłaty; 22.5.6. Okres wyceny; 22.5.7. Wycena w późniejszych okresach; 22.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 23: Konsolidacja sprawozdań finansowych; 23.1. Wstęp; 23.2. Klasyfikacja powiązań pomiędzy jednostkami; 23.3. Charakterystyka procedur konsolidacyjnych; 23.4. Metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania; 23.5. Wyłączenia konsolidacyjne; 23.6. Prezentacja i ujawnianie informacji związanych z konsolidacją; 23.7. Podsumowanie; 23.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 24: Rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych ustaleń umownych; 24.1. Wstęp; 24.2. Jednostki stowarzyszone – identyfikacja momentu uzyskania i utraty znaczącego wpływu; 24.3. Metoda praw własności i rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym; 24.4. Wspólne ustalenia umowne – identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli; 24.5. Podsumowanie; 24.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Część 5. Sprawozdawczość w różnych branżach Rozdział 25: Rolnictwo; 25.1. Wstęp 25.2. Charakterystyka działalności rolniczej; 25.3. Ujmowanie aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych; 25.4. Wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych; 25.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat działalności rolniczej; 25.6. Podsumowanie; 25.7. Przykład sprawozdania finansowego gospodarstwa mlecznego; 25.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 26: Działalność w sektorach regulowanych; 26.1. Wstęp; 26.2. Charakterystyka działalności regulowanej; 26.3. Zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej; 26.4. Prezentacja i ujawnianie informacji o działalności w sektorach regulowanych; 26.5. Podsumowanie; 26.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 27: Działalność wydobywcza; 27.1. Wstęp; 27.2. Ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; 27.3. Wycena aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; 27.4. Utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; 27.5. Ujawnianie informacji na temat aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; 27.6. Podsumowanie; 27.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 28: Działal-ność ubezpieczeniowa; 28.1. Wstęp; 28.2. Identyfikacja umowy ubezpieczenia; 28.3. Ujmowanie i wycena umów ubezpieczenia; 28.4. Ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia; 28.5. Umowy ubezpieczeniowe w kontekście innych MSSF; 28.6. Podsumowanie; 28.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 29: Działalność firm leasingowych; 29.1. Wstęp; 29.2. Istota transakcji leasingowych; 29.3. Rachunkowość umów leasingu finansowego; 29.4. Szczególne przypadki umów leasingowych; 29.5. Leasing w sprawozdaniu finansowym; 29.6. Podsumowanie; 29.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 30: Działalność banków; 30.1. Wstęp; 30.2. Ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku; 30.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej banku; 30.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów banku; 30.5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego banku; 30.6. Dodatkowe ujawnienia i informacje; 30.7. Podsumowanie; 30.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Część 4. Szczególne zagadnienia sprawozdawczości Rozdział 31. Polityka rachunkowości; 31.1. Wstęp; 31.2. Tworzenie polityki rachunkowości; 31.3. De-terminanty kształtowania polityki rachunkowości; 31.4. Zmiana zasad rachunkowości; 31.5. Wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym; 31.6. Korekty i ujawnianie błędów; 31.7. Polityka rachunkowości a rachunkowość kreatywna; 31.8. Podsumowanie; 31.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 32: Sporządzanie sprawozdań finan-sowych według MSSF po raz pierwszy; 32.1. Wstęp; 32.2. Podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF; 32.3. Dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF; 32.3.1. Połączenia jednostek gospodarczych; 32.3.2. Płatności na bazie akcji; 32.3.3. Wartość godziwa lub aktualizacja wyceny jako zakładany koszt; 32.3.4. Świadczenia pracownicze; 32.3.5. Skumulowane różnice z tytułu przeliczenia walut obcych; 32.3.6. Aktywa i zobowiązania jednostek powiązanych; 32.4. Wyłączenia retrospektywnego stosowania niektórych MSSF; 32.4.1. Wartości szacunkowe; 32.4.2. Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych; 32.4.3. Rachunkowość zabezpieczeń; 32.4.4. Udziały niedające kontroli; 32.5. Prezentacja i ujawnienia; 32.6. Procedura przygotowania się do raportowania zgodnie z MSSF; 32.7. Podsumowanie; Rozdział 33: Rachunkowość w warunkach zmienności kursów walu-towych; 33.1. Wstęp; 33.2. Przyczyny powstawania i identyfikacja różnic kursowych; 33.3. Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych; 33.4. Wycena aktywów i zobowiązań denominowanych w walutach obcych; 33.5. Wycena aktywów i zobowiązań ze sprawozdania finansowego konsolidowanej jednostki zagranicznej; 33.6. Podsumowanie; 33.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 34: Rachunkowość w warunkach hiperinflacji; 34.1. Wstęp; 34.2. Identyfikacja sytuacji wymagającej stosowania standardu; 34.3. Sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia; 34.4. Prezentacja i ujawnianie; 34.5. Podsumowanie; 34.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP; Rozdział 35: Podatek dochodowy, aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego; 35.1. Wstęp; 35.2. Istota różnic przejściowych i trwałych w rachunkowości; 35.3. Identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego; 35.4. Ustalanie podatku odroczonego, wycena aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego na dzień bilansowy; 35.5. Prezentacja i ujawnianie aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego; 35.6. Podsumowanie; 35.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63044, 63043, 60855 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60854/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48288, 48287 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48286/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 16: Zagadnienia ogólne i uwagi wprowadzające; Rozdział 17: Konsolidacja sprawozdań finansowych na dzień podporządkowania innego podmiotu; Rozdział 18: Konsolidacja sprawozdań finansowych na pierwszy dzień bilansowy; Rozdział 19: Konsolidacja sprawozdań finansowych w kolejnych latach obrotowych; Rozdział 20: Zmiany w strukturze własności podmiotu podporządkowanego; Rozdział 21: Utrata kontroli lub innej formy podporządkowania podmiotu bez zbywania udziałów; Rozdział 22: Istota i zastosowanie nowych rozwiązań MSSF w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62976/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy prawne i wymogi formalne związane z wykorzystaniem wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym – Anna Kuzior; Rozdział 2: Wartość godziwa jako szacunkowa miara wartości – Lucyna Poniatowska; Rozdział 3: Wpływ wartości szacunkowych na poziom odpisów amortyzacyjnych – Małgorzata Rówińska; Rozdział 4: Utrata wartości aktywów trwałych Małgorzata Rówińska; Rozdział 5: Koszt zamortyzowany jako jeden z parametrów szacowania wartości rozrachunków – Ewa Maćkowiak; Rozdział 6: Szacowanie wartości rzeczowych aktywów obrotowych – Ewa Maćkowiak; Rozdział 7: Zakres i zasady szacowania rezerw na zobowiązania – Anna Kuzior; Rozdział 8: Przychody z umów z klientami jako szacunkowa pozycja w sprawozdaniu finansowym – Lucyna Poniatowska. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60870 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60869/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych; 1.1. Rachunkowość jako język biznesu;1.2. Wpływ globalizacji gospodarki światowej na harmonizację rachunkowości finansowej; 1.3. Przedmiot i zakres podmiotowy rachunkowości finansowej w Polce w świetle prawa bilansowego; 1.4. Zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej w Polsce w świetle prawa bilansowego; 1.4.1. Polityka rachunkowości; 1.4.2. Księgi rachunkowe, inwentaryzacja oraz ochrona danych i ich zbiorów; 1.5. Sporządzanie i rewizja sprawozdania finansowego; 1.5.1. Tryb sporządzania sprawozdania finansowego; 1.5.2. Znaczenie rewizji finansowej dla zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji; 2.1. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne; 2.2. Podstawowe założenia koncepcyjne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych; 2.2.1. Założenia podstawowe; 2.2.1.1. Kontynuacja działalności [MSSF, 2007, s. 52]; 2.2.1.2. Ujęcie memoriałowe w rachunkowości [MSSF, 2007, s. 52]; 2.2.2. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych; 2.2.2.1. Istotność (przydatność); 2.2.2.2. Wierność odzwierciedlenia rzeczywistości; 2.2.2.3. Wspomagające (dodatkowe) cechy jakościowe; 2.3. Struktura i treść sprawozdania finansowego; 2.4. Bilans; 2.4.1. Akty-wa; 2.4.1.1. Kryteria warunkujące prezentację zasobów majątkowych w bilansie; 2.4.1.2. Struktura aktywów; 2.4.2. Pasywa; 2.5. Rachunek zysków i strat; 2.5.1. Przychody i zyski; 2.5.2. Koszty i straty; 2.5.3. Wynik finansowy; 2.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym; 2.7. Rachunek przepływów pieniężnych; 2.8. Informacja dodatkowa; Rozdział 3: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; 3.1. Podstawowe pojęcia; 3.2. Ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych; 3.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 3.3.1. Wycena wartości początkowej środków trwałych w budowie - zagadnienia podstawowe; 3.3.2. Uwzględnienie w wycenie początkowej kosztów finansowania zewnętrznego – zagadnienia szczegółowe; 3.3.3. Wycena początkowa środków trwałych nabytych w wyniku wymiany; 3.3.4. Wycena prawa wieczystego użytkowania gruntu; 3.3.5. Wycena wartości firmy; 3.3.6. Ulepszenie środków trwałych; 3.3.7. Wycena następująca po począt-kowym ujęciu – aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych; 3.3.8. Amortyzacja składników aktywów trwałych; 3.3.9. Utrata wartości; 3.3.10. Ujęcie w rachunkowości transakcji sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 3.4. Prezentacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 4: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; 4.1. Podstawowe pojęcia; 4.2. Ujmowanie zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach rachunkowych; 4.2.1. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych; 4.2.2. Ujęcie towarów w księgach rachunkowych; 4.2.3. Ujęcie produktów gotowych, półproduktów i produkcji w toku; 4.2.4. Ujęcie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 4.3. Wycena zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 4.3.1. Metody ustalania wartości rozchodu zapasów oraz wyceny ich stanu końcowego; 4.3.2. Aktualizacja wyceny zapasów; 4.4. Prezentacja i ujawnianie zapasów i czynnych rozliczeń międzyo-kresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym; 4.4.1. Prezentacja i ujawnianie zapasów w bilansie i informacji dodatkowej; 4.4.2. Prezentacja i ujawnianie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie i informacji dodatkowej; Rozdział 5: Należności; 5.1. Podstawowe pojęcia; 5.2. Ujmowanie i wycena należności; 5.3. Aktualizacja wartości należności; 5.3.1. Należności podlegające aktualizacji; 5.3.2. Szacowanie wielkości odpisu aktualizującego wartość należności; 5.4. Spisanie należności; 5.5. Odzyskanie spisanej należności; 5.6. Rozwiązanie niewykorzystanej części odpisu aktualizującego wartość należności; 5.7. Odpisy jako instrument polityki rachunkowości; 5.8 Prezentacja należności w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 6: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; 6.1. Podstawowe pojęcia; 6.1.1. Inwestycje; 6.1.2. Instrumenty finansowe; 6.2. Ujmowanie i wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne; 6.2.1. Ujmowanie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne; 6.2.2. Wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według metody ceny nabycia; 6.2.3. Wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według metody wartości godziwej; 6.3. Ogólne zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych (z wyjątkiem aktywów finansowych stanowiących instrumenty zabezpieczające lub zabezpieczane); 6.3.1. Ujmowanie aktywów finansowych; 6.3.2. Ak-tywa finansowe przeznaczone do obrotu; 6.3.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności; 6.3.4. Aktywa finansowe stanowiące udzielone pożyczki oraz należności własne, nieprzeznaczone do sprzedaży; 6.3.5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 6.4. Udziały i akcje stanowiące aktywa finansowe - ujęcie i wycena w rachunkowości; 6.4.1. Wycena akcji przeznaczonych do obrotu; 6.4.2. Wycena akcji dostępnych do sprzedaży; 6.4.3. Wycena udziałów (akcji), których wartości godziwej nie można oszacować w sposób wiarygodny;6.4.4. Wycena udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych; 6.4.5. Przekwalifikowania; 6.5. Dłużne papiery wartościowe stanowiące aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości; 6.5.1. Wycena dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu; 6.5.2. Wycena dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży; 6.5.3. Wycena dłużnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu wymagalności oraz dłużnych papierów wartościowych, stanowiących wierzytelności własne, nieprzeznaczone do sprzedaży; 6.6. Wierzytelności z tytułu pożyczek stanowiących aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości; 6.7. Prezentacja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych w sprawozdaniu finansowym; 6.7.1. Ujawnianie i prezentacja informacji na temat inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne; 6.7.2. Ujawnianie i prezentacja informacji na temat aktywów finansowych; Rozdział 7: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające; 7.1. Podstawowe pojęcia; 7.2. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych niestanowiących instrumentów zabezpieczających; 7.3. Kontrakty forward na waluty obce; 7.4. Kontrakty futures; 7.4.1. Kontrakt futures na USD; 7.5. Zasady ujmowania i wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych; 7.6. Działania zabezpieczające i ich odzwierciedlenie w rachunkowości; 7.6.1. Instrument zabezpieczający; 7.6.2. Pozycja zabezpieczana; 7.6.3. Rodzaje zabezpieczeń; 7.7. Prezentacja informacji na temat instrumentów finansowych i działań zabezpieczających w sprawoz-daniu finansowym; Rozdział 8: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 8.1. Podstawowe pojęcia; 8.2. Kryteria warunkujące ujęcie zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu finansowym; 8.3. Ujmowa-nie określonych co do kwoty i terminu wymagalności zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych; 8.3.1. Ujmowanie i wyłączanie ujmowania zobowiązań finansowych; 8.3.2. Złożone instrumenty finansowe; 8.3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług; 8.3.4. Zobowiązania wekslowe; 8.3.5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń; 8.3.6. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, Funduszu Pracy i FGŚP; 8.3.7. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych; 8.3.8. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; 8.3.9. Zobowiązania z tytułu podatku VAT; 8.3.10. Fundusze specjalne; 8.4. Ujmowanie rezerw; 8.4.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne; 8.4.2. Pozostałe rezerwy; 8.5. Ujmowanie rozliczeń międzyokresowych; 8.5.1. Ujemna wartość firmy; 8.5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów; 8.5.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMB); 8.5.4. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ujęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 8.6. Wycena zobowiązań i rezerw; 8.6.1. Wycena zobowią-zań; 8.6.2. Wycena rezerw; 8.6.3. Wycena zobowiązań w walutach obcych; 8.7. Prezentacja zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 9: Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 9.1. Podstawowe pojęcia; 9.2. Kapitały (fundusze) podstawowe w różnych jednostkach; 9.2.1. Spółka akcyjna; 9.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 9.2.3. Spółki osobowe; 9.2.4. Spółdzielnia; 9.2.5. Przedsiębiorstwo państwowe; 9.3. Ujmowanie kapitałów (funduszy) własnych w sprawozdaniu finansowym; 9.4. Wycena kapitałów (funduszy) własnych; 9.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 9.5.1. Kapitał podstawowy; 9.5.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy; 9.5.3. Udziały (akcje) własne; 9.5.4. Kapitał zapasowy; 9.5.5. Kapitał z aktualizacji wyceny; 9.5.6. Pozostałe kapitały rezerwowe; 9.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych; 9.5.8. Wynik netto; 9.5.9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a zestawienie zmian w kapitale własnym; 9.6. Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 10: Rachunek zysków i strat; 10.1. Podstawowe pojęcia; 10.2. Uznawanie przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym; 10.2.1. Kryteria i moment uznania przychodów; 10.2.2. Kryteria uznawania kosztów współmiernych do przychodów; 10.3. Uznawanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych; 10.3.1. Przychody z wykonania kontraktu długoterminowego; 10.3.2. Koszty kontraktu długoterminowego; 10.3.3. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy; 10.3.4. Ustalenie przychodów metodą inną niż kosztową; 10.3.5. Koszty poniesione przed zawarciem umowy; 10.3.6. Ewidencja kontraktów długoterminowych; 10.3.7. Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym wykonawcy; 10.3.8. Strata na kontrakcie; 10.3.9. Brak wiarygodnych szacunków stopnia zaawansowania kontraktu; 10.4. Przychody z produktów przeznaczonych do wielokrotnej sprzedaży; 10.5. Prezentacja przychodów i kosztów w przypadku działalności zaniechanej; 10.6. Ujęcie i prezentacja pozycji rachunku zysków i strat; 10.6.1. Wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym; 10.6.2. Metody ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej; 10.6.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne; 10.6.4. Przychody i koszty finansowe; 10.6.5. Zyski i straty nadzwyczajne; 10.6.6. Rachunek zysków i strat jako część całościowego dochodu (MSR/MSSF); 10.6.7. Rachunek zysków i strat jako część sprawozdania finansowego; Rozdział 11: Rachunek przepływów pieniężnych; 11.1. Podstawowe pojęcia; 11.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; 11.3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych; 11.4. Rachunek przepływów pieniężnych jako część sprawozdania finansowego; 11.5. Kierunki zmian w rachunku przepływów pieniężnych w świetle zmienionego standardu MSR 1; Rozdział 12: Leasing; 12.1. Ujmowanie umów leasingowych z punktu widzenia sprawowania kontroli nad przedmiotem leasingu; 12.2. Wycena umów leasingowych – wprowadze-nie; 12.3. Wycena i ewidencja umów leasingu finansowego; 12.3.1. Leasing finansowy u leasingodawcy; 12.3.2. Leasing finansowy u leasingobiorcy; 12.3.3. Leasing finansowy – wartość końcowa; 12.3.4. Ujęcie dodatkowych kosztów związanych z leasingiem finansowym; 12.4. Wycena i ewidencja umów leasingu operacyjnego; 12.4.1. Leasing operacyjny u leasingodawcy; 12.4.2. Leasing operacyjny u leasingobiorcy; 12.4.3. Oferty promocyjne w leasingu operacyjnym; 12.5. Leasing zwrotny; 12.6. Prezentacja leasingu w sprawozdaniu finansowym; 12.7. Kierunki zmian w rachunkowości leasingu w świetle projektu nowego standardu rachunkowości – Leasing; Rozdział 13: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków; 13.1. Aktywa warunkowe; 13.2. Zobowiązania warunkowe; 13.3. Zobowiązania warunkowe a zobowiązania wykazywane w bilansie; 13.4. Zdarzenia po dniu bilansowym; 13.4.1. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w sprawozdaniu finansowym; 13.4.2. Ramy czasowe zdarzeń po dniu bilansowym; 13.5. Błędy; 13.6. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości; 13.7. Zmiany szacunków; 13.8. Prezentacja informacji o zdarzeniach warunkowych, zdarzeniach po dniu bilansowym oraz błędach w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 14: Podatek dochodowy w rachunkowości; 14.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych; 14.2. Bieżący a od-roczony podatek dochodowy. Różnice przejściowe; 14.2.1. Wartość podatkowa aktywów, z których korzyści będą opodatkowane; 14.2.2. Wartość podatkowa aktywów, z których korzyści nie będą opodatkowane; 14.2.3. Wartość podatkowa aktywów o charakterze mieszanym; 14.2.4. War-tość podatkowa pasywów; 14.2.5. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiąza-niach; 14.3. Ujmowanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4.1. Wpływ stawek podatkowych na wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4.2. Wpływ sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań na wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.4.3. Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 14.5. Ujmowanie kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego; 14.6. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny;14.7. Prezenta-cja informacji na temat aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym; 14.8. Podatek dochodowy – różnice pomiędzy regulacjami krajowymi a MSSF; 14.9. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym MIKMAR SA; Rozdział 15: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; 15.1. Połączenia prawne spółek kapitałowych i ich rozliczenie w rachunkowości; 15.1.1. Prawne aspekty połączeń spółek kapitałowych; 15.1.2. Metody rozliczenia połączeń spółek kapitałowych; 15.1.3. Jak zidentyfikować przejmującego?;15.1.4. Ustalenie wartości godziwej aktywów i zobowiązań jednostki przejętej; 15.1.5. Kiedy do rozliczenia połączenia można stosować metodę łączenia udziałów?; 15.1.6. Połączenie wewnątrz grupy kapitałowej; 15.2. Wycena udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych przy użyciu metody praw własności; 15.2.1. Jednostki podporządkowane – definicja; 15.2.2. Metoda praw własności; 15.3. Ujawnianie informacji na temat połączeń i udziałów (akcji) w jednostkach powiązanych; Rozdział 16: Sprawozdanie finansowe i jego analiza; 16.1. Sprawozdanie zarządu z działalności MIKMAR spółki akcyjnej w 20X2 roku; 16.2. Sprawozdanie finansowe spółki MIKMAR SA za rok 20X2; 16.2.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 16.2.2. Bilans (tys. zł); 16.2.3. Rachunek zysków i strat (tys. zł); 16.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (tys. zł); 16.2.5. Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł); 16.2.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia; 16.3. Analiza sprawozdania finansowego; 16.3.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego; 16.3.2. Analiza struktury finansowania; 16.3.3. Płynność finansowa; 16.3.4. Analiza działalności operacyjnej jednostki; 16.3.5. Analiza rentowności przedsiębiorstwa; 16.3.6. Analiza przepływów pieniężnych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63048 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63047/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych; 1.1. Wstęp; 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR; 1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz cechy sprawozdania finansowego w świetle założeń koncepcyjnych oraz ustawy o rachunkowości; 1.4. Polityka rachunkowości; 1.5. Korekty błędów; 1.6. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 1.7. Prezentacja sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości oraz MSR; 1.7.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej; 1.7.2. Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów; 1.7.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale; 1.7.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; 1.7.4.1. Przepływy pieniężne w walutach obcych; 1.7.4.2. Odsetki i dywidendy; 1.7.4.3. Podatek dochodowy; 1.7.4.4. Inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach; 1.7.4.5. Przejęcie i sprzedaż jednostek zależnych oraz innych części jednostki gospodarczej; 1.7.4.6. Transakcje bezotówkowe; 1.7.4.7. Komponenty środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych; Rozdział 2: Rzeczowe aktywa trwałe; 2.1. Klasyfikacja i definicje rzeczowych aktywów trwałych według MSR 16 oraz ustawy o rachunkowości; 2.1.1. Zakres przedmiotowy i definicje; 2.1.2. Zasady ujmowania rzeczowych aktywów trwałych; 2.2. Wycena rzeczowych aktywów trwałych w świetle MSR 16 i ustawy o rachunkowości; 2.2.1. Początkowa wycena rzeczowych aktywów trwałych; 2.2.2. Wycena rzeczowych aktywów trwałych dokonywana w terminie późniejszym; 2.3. Zasady amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych; 2.3.1. Wartość podlegająca amortyzacji; 2.3.2. Rachunkowość komponentów; 2.3.3. Metody amortyzacji; 2.3.4. Weryfikacja metody amortyzacji oraz okresu użyteczności ekonomicznej rzeczowych aktywów trwałych; 2.3.5. Moment rozpoczęcia amortyzacji; 2.3.6. Niskocenne środki trwałe; 2.4. Prawo wieczystego użytkowania gruntów w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według MSR oraz polskich przepisów bilansowych; 2.4.1. Klasyfikacja i rozliczanie prawa wieczystego użytkowania gruntów; 2.4.2. Przyszłość prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów w świetle nadchodzących zmian MSR 17; 2.4.3. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów; 2.5. Odroczony podatek dochodowy powstający w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy bilansową a podatkową wartością rzeczowych aktywów trwałych; 2.6. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 3: Wartości niematerialne i prawne; 3.1. Definicje i zasady ujmowania wartości niematerialnych; 3.2. Wycena wartości niematerialnych; 3.2.1. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych; 3.2.2. Wycena wartości niematerialnych dokonywana w terminie późniejszym; 3.3. Okres użytkowania i okres amortyzacji; 3.4. Aktywa niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie a koszty prac badawczych i rozwojowych; 3.5. Wartość firmy; 3.5.1. Wewnętrzna wartość; 3.5.2. Nabyta wartość firmy; 3.5.3. Wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; 3.5.4. Kwestia ujemnej wartości firmy w świetle krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych; 3.6. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 4: Utrata wartości aktywów w świetle przepisów międzynarodowych (MSR 36) oraz krajowych regulacji bilansowych (KSR 4); 4.1. Zakres przedmiotowy MSR 36 oraz KSR 4; 4.2. Test na utratę wartości – zasady przeprowadzania zgodnie z zapisami MSR 36 i KSR 4; 4.2.1. Istota testu na utratę wartości – pojęcie wartości bilansowej i odzyskiwalnej; 4.2.2. Częstotliwość przeprowadzania testów na utratę wartości; 4.2.3. Przesłanki oraz etapy testu na utratę wartości; 4.2.4. Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży a wartość użytkowa oraz jej komponenty; 4.2.5. Przypisywanie wartości firmy do ośrodków wypracowujących środki pieniężne; 4.2.6. Utrata wartości w grupie do zbycia; 4.3. Strata z tytułu utraty wartości – zasady ujmowania i odwracania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym według zapisów MSR 36 oraz KSR 4; 4.3.1. Ustalanie i rozliczanie straty z tytułu utraty wartości; 4.3.2. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów; 4.4. Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; 4.4.1. Utrata wartości firmy wycenionej według metody proporcjonalnego udziału; 4.4.2. Utrata wartości firmy wycenionej według metody wartości godziwej; 4.5. Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana w świetle zapisów MSSF 5 oraz polskiego prawa bilansowego; 5.1. Zakres przedmiotowy MSSF 5; 5.2. Klasyfikacja i prezentacja aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w bilansie; 5.2.1. Klasyfikacja i prezentacja aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży według MSSF 5; 5.2.2. Klasyfikacja i prezentacja aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży według ustawy o rachunkowości; 5.3. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży;5.3.1. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży według zapisów MSSF 5; 5.4. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 6: Zapasy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości; 6.1. Definicja zapasów; 6.2. Wycena zapasów w momencie początkowego ujęcia; 6.3. Bilansowa wycena zapasów; 6.4. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 7: Inwestycje w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych; 7.1. Definicja i klasyfikacja inwestycji; 7.2. Nieruchomości inwestycyjne w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSR 40; 7.2.1. Definicja i sposób klasyfikacji nieruchomości inwestycyjnych; 7.2.2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSR 40; 7.2.3. Przeniesienie – zmiana charakteru wykorzystywania nieruchomości; 7.3. Inwestycje finansowe w świetle międzynarodowych i krajowych przepisów bilansowych; 7.3.1. Klasyfikacja inwestycji finansowych i najważniejsze definicje; 7.3.2. Wycena instrumentów finansowych zgodnie z MSR 39, MSSF 9 oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych; 7.4. Nowy standard MSSF 9: „Instrumenty finansowe”; Rozdział 8. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe w świetle międzynarodowych oraz krajowych przepisów bilansowych; 8.1. Geneza rezerw i zobowiązań warunkowych; 8.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy MSR 37 oraz KSR 6; 8.3. Rezerwy i zobowiązania warunkowe według MSR 37; 8.3.1. Sposoby ujęcia rezerw i zobowiązań warunkowych; 8.3.2. Wycena rezerw; 8.3.3. Rezerwa na restrukturyzację jako szczególny rodzaj rezerwy; 8.3.4. Wykorzystanie i zmiana stanu rezerw; 8.4. Aktywa warunkowe według MSR 37; 8.5. Projekt do dyskusji ED/2010/1 „Wycena zobowiązań w MSR 37”; 8.5.1. Oparcie wyceny rezerw na modelu oczekiwanej wartości; 8.5.2. Wyszczególnienie kosztów, które powinny być uwzględniane w kalkulacji rezerwy; 8.5.3. Zniesienie wymogu wykazywania rezerw pod warunkiem istnienia prawdopodobieństwa wydatkowania środków; 8.5.4. Zniesienie pojęcia aktywów i zobowiązań warunkowych; 8.5.5. Termin zgłaszania uwag i wejście w życie; 8.6. Ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych według przepisów MSR 37 i KSR 6; Rozdział 9: Przychody według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości – pojęcie, identyfikacja momentu powstawania i prezentacja w sprawozdaniu finansowym; 9.1. Pojęcie przychodu w świetle międzynarodowych i polskich przepisów bilansowych; 9.2. Przychody z podstawowej działalności gospodarczej jednostki w świetle MSR 18 i ustawy o rachunkowości; 9.2.1. Zdarzenia gospodarcze prowadzące do powstania przychodów; 9.2.2. Kryteria ujmowania przychodów; 9.2.3. Wycena przychodów; 9.2.4. Przychody z odsetek, tantiem i dywidend; 9.2.5. Ujawnienia informacji; 9.3. Przychody ze sprzedaży usług budowlanych w świetle MSR 11 i KSR 3; 9.3.1. Pojęcie, rodzaje oraz warunki łączenia i podziału umów budowlanych; 9.3.2. Metody wyceny przychodów i kosztów z umów budowlanych; 9.3.3. Księgowe ujęcie wyceny kontraktów długoterminowych; 9.3.4. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym; 9.4. Przychody ze sprzedaży nieruchomości według KIMSF 15; 9.4.1. Element składowy umowy o usługę budowlaną; 9.4.2. Określenie głównych elementów projektu; 9.4.3. Przeniesienie kontroli oraz znaczącego ryzyka i korzyści; 9.4.4. Ujawnianie informacji; 9.5. Przychód z tytułu aktywów przekazywanych przez klientów według interpretacji KIMSF; 9.5.1. Zakres zastosowania KIMSF 18; 9.5.2. Rozpoznanie składnika aktywów; 9.5.3. Wycena składnika aktywów i ujmowanie przychodów; 9.5.4. Rozliczanie środków pieniężnych przekazanych przez klientów; 9.6. Ujmowanie i prezentacja przychodów powstających z tytułu programów lojalnościowych w świetle interpretacji KIMSF 13; 9.6.1. Programy lojalnościowe od strony technicznej; 9.6.2. Księgowe ujęcie programów lojalnościowych; 9.7. Przychody z tytułu otrzymanych dotacji oraz ujawnienie związanych z nimi informacji w świetle MSR 20; 9.7.1. Warunki ujęcia dotacji; 9.7.2. Zasady ujmowania dotacji w księgach rachunkowych; 9.7.3. Ustawa o rachunkowości a regulacje międzynarodowe; 9.7.4. Dodatkowe ujawnienia w zakresie dotacji; 9.8. Rewolucyjne zmiany w ujmowaniu przychodów – nowy MSSF 15; 9.8.1. Etapy ujmowania przychodu wg MSSF 15; 9.8.2. Modyfikacje i łączenie umów; 9.8.3. Koszty związane z umową; 9.8.4. Ujawnienia i prezentacja; Rozdział 10: Sprawozdawczość segmentów operacyjnych według MSSF 8; 10.1. Zakres MSSF 8; 10.2. Przyjęcie podejścia zarządczego jako główny postulat MSSF 8; 10.3. Segmenty operacyjne; 10.3.1. Definicja segmentu operacyjnego; 10.4. Segmenty sprawozdawcze; 10.4.1. Kryteria łączenia segmentów operacyjnych; 10.4.2. Progi ilościowe; 10.4.3. Segmenty operacyjne nieuznane za segment sprawozdawczy w bieżącym okresie, które spełniały kryteria progowe w okresach poprzednich; 4.4. Segmenty operacyjne uznane za segment sprawozdawczy w bieżącym okresie, które nie spełniały kryteriów progowych w okresach poprzednich; 10.5. Wycena poszczególnych pozycji segmentów sprawozdawczych; 10.6. Ujawnianie informacji; 10.7. Przykłady ujawnień informacji na temat segmentów wymaganych przez MSSF 8; 10.7.1. Informacje ogólne o jednostce gospodarczej; 10.7.2. Informacje o zysku lub stracie, aktywach i zobowiązaniach; 10.7.3. Uzgodnienia do sprawozdania finansowego; Rozdział 11: Odroczony podatek dochodowy; 11.1. Definicje i zasady ujmowania odroczonego podatku dochodowego; 11.2. Różnice przejściowe; 11.3. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 11.4. Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 11.5. Etapy wyznaczania odroczonego podatku dochodowego; 11.6. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym; 11.7. Główne różnice między regulacjami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii odroczonego podatku dochodowego; 11.7.1. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 11.7.2. Ujmowanie odroczonego podatku dochodowego; 11.7.3. Prezentacja w bilansie; 11.7.4. Zakres ujawnień informacji; 11.8. Przykłady. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63046 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63045/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43087/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63654 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63653/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawy harmonizacji rachunkowości; Rozdział 1: Założenia koncepcyjne sprawozdawczości fi nansowej - Jerzy Gierusz; Rozdział 2: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” (MSSF 1) - Karolina Gościniak; Rozdział 3: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 „Wycena wartości godziwej” (MSSF 13) - Maciej Gierusz; Część 2: Prezentacja informacji fi nansowych: Rozdział 4: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań fi nansowych” (MSR 1) - Marcin Michalak; Rozdział 5: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 7 „Rachunek przepływów pieniężnych” (MSR 7) - Wojciech Kozłowski; Rozdział 6: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość fi nansowa” (MSR 34); Rozdział 7: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” (MSR 8) - Maciej Gierusz; Rozdział 8: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” (MSR 21) - Tomasz Zielke; Rozdział 9: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 33 „Zysk na jedną akcję” (MSR 33) - Wojciech Kozłowski; Rozdział 10: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 8 „Segmenty operacyjne” (MSSF 8) - Sylwia Silska-Gembka; Rozdział 11: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” (MSR 20) - Anna Kamińska-Stańczak; Rozdział 12: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” (MSSF 3) - Ewa Spigarska; Rozdział 13: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (MSSF 4) Część 3: Aktywa trwałe i zapasy; Rozdział 14: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” (MSR 16) - Anna Kamińska-Stańczak; Rozdział 15: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 „Wartości niematerialne” (MSR 38) - Cyryl Kotyla; Rozdział 16: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 „Nieruchomości inwestycyjne” (MSR 40) - Jerzy Gierusz; Rozdział 17: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 23 „Koszty fi nansowania zewnętrznego” (MSR 23) - Tomasz Zielke Rozdział 18. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów” (MSR 36) - Arleta Szadziewska; Rozdział 19: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” (MSSF 5) - Maciej Gierusz; Rozdział 20: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 „Leasing” (MSR 17) - Maciej Gierusz; Rozdział 21: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 „Zapasy” (MSR 2) - Marcin Michalak; Część 4: Pomiar przychodów; Rozdział 22: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 „Przychody” (MSR 18) - Arleta Szadziewska; Rozdział 23: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 11 „Umowy o usługę budowlaną” (MSR 11) - Sylwia Silska-Gembka; Część 5: Rachunkowość instrumentów finansowych; Rozdział 24: Instrumenty fi nansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7) - Przemysław Czajor; Część 6: Wycena wybranych pozycji zobowiązań; Rozdział 25: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” (MSR 37) - Karolina Gościniak; Rozdział 26: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 „Świadczenia pracownicze” (MSR 19) - Karolina Gościniak; Rozdział 27: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12 „Podatek dochodowy” (MSR 12) - Barbara Gierusz. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62992/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33093 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33092/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again