Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(9)
Branch
Czytelnia Czasopism
(9)
Author
Sałański Tomasz
(2)
Strzelecki Zbigniew (1949-2016)
(2)
Zegar Tomasz
(2)
Antczak Elżbieta
(1)
Charkiewicz Jan
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Grochowski Mirosław
(1)
Kusideł Ewa
(1)
Kwil Anna
(1)
Pander Wojciech
(1)
Rauzer Agata
(1)
Sawicki Maciej (nauki historyczne)
(1)
Waszczuk Anna
(1)
Wysocka Malwina
(1)
Śledź Aneta
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(5)
Subject
Rozwój regionalny
(2)
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (Warszawa)
(1)
Opinia publiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(9)
Genre/Form
Dane statystyczne
(2)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 13)
Rozdział 1. Synteza raportu: Rozdział 2. Opis przebiegu i wyniki poszczególnych zadań badawczych; .1. Metodologia badania; 2.2. Wyznaczenie ścieżek rozwoju dla 12 zakresów pomiaru poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Mazowsza i regionów referencyjnych; 2.3. Określenie czasu potrzebnego do zrównania poziomów kapitału intelektualnego Mazowsza i regionów referencyjnych; Rozdział 3. Trendy rozwojowe Mazowsza na tle regionów referencyjnych – wnioski z badań; 3.1. Kapitał intelektualny ; 3.2. Jakość życia; 3.3. Ubóstwo i wykluczenie społeczne; 3.4. Kapitał społeczny; 3.5. Rozwój gospodarczy; 3.6. Przedsiębiorczość; 3.7. Aktywność zawodowa; 3.8. Innowacyjność; 3.10. E-rozwój; 3.11. Ochrona środowiska przyrodniczego; 3.12. Zróżnicowanie wewnętrzne; 3.13. Podsumowanie i propozycje dalszych analiz; Wykaz źródeł. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 14)
1.Wstęp; 2. Potencjały rozwojowe gmin; 2.1. Położenie; 2.2. Rolnictwo; 2.3. Środowisko przyrodnicze; 2.4. Historia i dziedzictwo kulturowe; 2.5. Mieszkańcy; 2.6. Sprawność administracyjna samorządu lokalnego; 2.7. Przedsiębiorstwa; 2.8. Działania wzmacniające potencjały rozwojowe; 3. Potencjały gospodarcze gmin; 3.1. Produkcja roślinna; 3.2. Produkcja zwierzęca; 3.3. Handel detaliczny; 3.4. Handel hurtowy; 3.5. Logistyka: transport, magazynowanie, przeładunek; 3.6. Budownictwo; 3.7. Finanse i ubezpieczenia; 3.8. Przemysł spożywczy; 3.9. Produkcja dla mediów; 3.10. Turystyka i gastronomia: zakwaterowanie, wyżywienie, hotele, pensjonaty, restauracje; 3.11. Przemysł energetyczny i przetwarzanie odpadów; 3.12. Przemysł chemiczny; 3.13. Badania naukowe; 3.14. Telekomunikacja; 3.15. Przemysł elektromaszynowy i wysokich technologii; 3.16. Przemysł metalurgiczny i metalowy; 3.17. Usługi techniczne – naprawy, konserwacje oraz instalowanie maszyn i urządzeń; 3.18. Przemysł drzewno-papierniczy; 3.19. Przemysł lekki; 3.20. Przemysł poligraficzny; 3.21. Usługi wydawnicze; 3.22. Przemysł mineralny; 3.23. Przemysł środków transportu; 3.24. Przemysł farmaceutyczny; 3.25. Przemysł wydobywczy; 4. Stymulanty i bariery wpływające na rozwój gmin; 4.1. Stymulanty zewnętrzne; 2. Stymulanty wewnętrzne; 4.3. Bariery zewnętrzne; 4.4. Bariery wewnętrzne; 5. Zarządzanie strategiczne w gminach oparte na wizji rozwoju; 5.1. Wizje rozwoju gmin; 5.2 Planowanie średnio- i długookresowe w gminach; 5.3. Monitorowanie rozwoju gminy; 5.4. Niebezpieczeństwa mogące zagrozić rozwojowi gminy; 5.5. Źródła finansowania działań gminy; 6. Dokumenty kluczowe dla rozwoju gmin; 6.1. Strategie rozwoju gmin; 6.2. Inne dokumenty programowe; 7. Główne kierunki rozwoju gmin; 7.1. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój infrastruktury transportowej; 7.2. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 7.4. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozbudowę obiektów sportowych; 7.5. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego; 7.6. Kierunek inwestycyjny zorientowany na inne przedsięwzięcia; 7.7. Subsydiarny kierunek rozwoju (utrzymujący stan obecny); 7.8. Kierunek rozwoju wspierający konkurencyjność gminy; 8. Podsumowanie; Załączniki; Załącznik 1 : Duże przedsiębiorstwa według branż gospodarczych i gmin województwa mazowieckiego; Załącznik 2 : Kwestionariusz wywiadu IDI.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 19)
Rozdział 1: Wprowadzenie; 1. Znaczenie układu bipolarnego Łódź–Warszawa dla rozwoju województw łódzkiego i mazowieckiego oraz Makroregionu Polski Centralnej; Rozdział 2: Źródła informacji i metody badawcze; Rozdział 3: Ogólna charakterystyka obszaru; 1. Sytuacja ludnościowa; 2. Działalność gospodarcza i kondycja ekonomiczna; 3. Potencjał akademicki; 4. Rynek pracy; Rozdział 4: Sektor wiedzy i kreatywności; 1. Sektor wiedzy i kreatywności w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze wiedzy i kreatywności; Rozdział 5: Sektor owocowo‑warzywny; 1. Sektor owocowo‑warzywny w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze owocowo‑warzywnym; Rozdział 6: Wnioski z badań i sugerowane działania na rzecz budowania powiązań funkcjonalnych w obszarze bipolarnym Łodzi i Warszawy . [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
CD
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 18)
I. Zbiór rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko; II. Ewaluacja rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 7)
Część I. Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza. Raport podsumowujący warsztaty przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza"; 1. Wstęp; 2. Warsztaty; 3. Prowadzący warsztaty; 4. Syntetyczne porównanie czterech regionów; 5. Problemy rozwojowe regionów; 6. Mazowsze; 7. Brandenburgia; 8. Ile-de-France; 9. Region Hagi; 10. Jak pokonywać bariery rozwojowe - najlepsze przykłady; 11. Współpraca i zarządzanie wielopoziomowe; 12. Brandenburgia; 13. Region Hagi; 14. Bieguny wzrostu i polityka przestrzenna; 15. Brandenburgia; 16. Ile-de-France; 17. Klastry; 18. Problemy zdiagnozowane na Mazowszu a dobre przykłady; 19. Brak współpracy; 20. Zintegrowane organizacje; 21. Identyfikacja wspólnych celów; 22. Priorytet w komunikacji; 23. Silna polaryzacja regionu; 24. Wybór strategiczny; 25. Identyfikacja potenqałów poszczególnych subregionów; 26. Wzmacnianie działań oddolnych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 8)
Rozdział I. Założenia i cele projektu oraz materiały źródłowe; Rozdział II. Obszar Metropolitalny Warszawy w badaniach naukowych; świetle gminnych dokumentów planistycznych; 1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 4. Wnioski; 5. Procesy ekspansji przestrzennej aglomeracji warszawskiej po 1989 roku; 6. Rys historyczny na tle procesów urbanizacji; 7. Suburbanizacja i rozwój mieszkalnictwa; 8. Rozwój demograficzny; 9. Przemiany społeczno-gospodarcze; 10. Uwarunkowania przemian ekonomicznych w ostatnich dekadach; 11. Zmiany PKB i przesunięcia sektorowe; 12. Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości; 13. Gospodarcze funkcje kontrolne i rola kapitału zagranicznego; 14. Przemiany struktury funkgonalno-przestrzennej; 15. Wnioski; 16. Zmiany w liczbie i strukturze pracujących; 17. Sieci transportowe; 18. Wypoażenie pozatransportową infrastrukturę techniczną; 19. Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu; 20. Sieci techniczne; 21. Wyposażenie w infrastrukturę społeczną; 22. Wnioski; 23. Rozdział V. Zasięg oddziaływania i powiązania przestrzenne Warszawy; 1. Wprowadzenie; 2. Profile zasięgu oddziaływania Warszawy; 3. Profile gęstości zaludnienia; 4. Udział terenów zabudowanych i silnie zurbanizowanych; 5. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 6. Struktura i powiązania przedsiębiorstw; 7. Udział przedsiębiorstw dużych i wyższego rzędu; 8. Oddziały i filie przedsiębiorstw; 9. Powiązania migracyjne; 10. Stałe migracje osiedleńcze; 11. Dojazdy do pracy; 12. Ruch pojazdów i powiązania transportowe; 13. Organizacja transportu autobusowego; 14. Powiązania i rozwój OMW w opinii samorządów; 15. Wnioski; Rozdział VI. Dostępność przestrzenna Warszawy; 1. Wprowadzenie; 2. Potencjalna dostępnośc przestrzenna; 3. Rzeczywista dostępność przestrzenna; 4. Izochrony samochodowe; 5. Izochrony kolejowe; 6. Różnice w przejazdach samochodem osobowym i koleją; 7. Ocena efektywności transportowo-osadniczej; 8. Dyskusja i wnioski; Rozdział VII. Przesłanki rozowoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku; 1. Wprowadzenie; 2. Rozwój ekonomiczny i technologiczny; 3. Rozwój demograficzny; 4. Istniejące prognozy ludnościowe; 5. Przesłanki rozwoju społeczno-demograficznego; 6. Szacunek rozwoju demograficznego OMW; 7. Rozwój przestrzenny; 8. Rozwój transportu; 9. Wnioski dla polityki przestrzennej; Rozdział VIII. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 1)
1. Potrzeby i oczekiwania rozwojowe samorządów na Mazowszu; 2. Zadania niezbędne do realizacji przez samorząd województwa w opinii gmin; 3. Zadania niezbędne do realizacji przez samorząd województwa w opinii powiatów; 4. Zadania niezbędne do realizacji przez powiaty w opinii gmin; 5. Zadania niezbędne do realizacji przez powiaty w ich własnej opinii; 6. Zadania niezbędne do realizacji przez gminy w ich własnej opinii; 7. Zadania najważniejsze i najpilniejsze wskazane do realizacji w układzie przestrzennym; 8. Drogi wojewódzkie; 9. Drogi powiatowe; 10. Drogi gminne; 11. Transport kolejowy; 12. Transport publiczny; 13. Transport lotniczy; 14. Gospodarka wodno-ściekowa; 15. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom przyrodniczym; 16. Infrastruktura energetyczna; 17. Gospodarka odpadami; 18. Infrastruktura i technologie informacyjne; 19. Tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą; 20. Infrastruktura oświatowa; 21. Infrastruktura sportowa przy szkołach; 22. Infrastruktura sportowa; 23. Infrastruktura turystyczna; 24. Kultura; 25. Infrastruktura ochrony zdrowia; 26. Bezpieczeństwo publiczne; 27. Podsumowanie; 28. Załącznik: formularze ankiet dla powiatów i gmin województwa mazowieckiego. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr16)
1.Przesłanki powołania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 1.1. Wizja Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 1.2. Misja Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 2. Zadania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 2.1. Zarządzanie informacją; 2.2. Współpraca z zarządem; 2.3. Monitorowanie; 2.4. Ewaluacja; 2.5. Współpraca i sieciowanie zadań; 3. Kluczowe czynniki sukcesu Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 3.1. Sposoby realizacji zadań-Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego; 3.2. Działania niepożądane – czego Obserwatorium robić nie powinno; 3.3. Działania decydentów niezbędne do osiągnięcia sukcesu Obserwatorium. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again