Form of Work
Książki
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Śleszyński Przemysław
(2)
Kowalski Mariusz (1968- )
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949-2016)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(1)
Subject
Rynek pracy
(2)
Kształcenie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(3)
3 results Filter
Journal
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 15)
Rozdział 1 : Metodologia badań : 1.1. Założenia i cele : 1.2. Źródła danych i metody badań : 1.3. Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego : Rozdział 2 : Badania demograficzne województwa mazowieckiego; Rozdział 3 : Trendy rozwoju demograficznego do 201 3 r. w świetle statystyki de iure; 3.1. Stan i dynamika ludności; 3.2. Rodziny i gospodarstwa domowe; 3.3. Prawidłowości rozwoju demograficznego; Rozdział 4 : Szacunek ludności de facto; 4.1. Cele, założenia, zakres badań i definicje; 4.2. Materiały źródłowe i metodyka badań; 4.3. Charakterystyka statystyczna subpopulacji płatników ZUS; 4.4. Szacunek ludności de facto oraz struktury demograficznej; 4.5. Alternatywne sposoby szacowania liczby ludności de facto; 4.6. Opinie samorządów gmin związane z ludnością de facto; 4.7. Wnioski; Rozdział 5 : Trendy rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej do 2010 r.; 5.1. Wykształcenie mieszkańców; 5.2. Źródła utrzymania ludności; 5.3. Aktywność ekonomiczna; 5.4. Podsumowanie i prawidłowości rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej; Rozdział 6: Poziom zamożności i jakość życia mieszkańców; 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Sytuacja ekonomiczna ludności; 6.3. Zaspokojenie potrzeb bytowo-mieszkaniowych; 6.4. Biologiczne warunki życia; .5. Lokalna dostępność przestrzenna do transportu publicznego; 6.6. Podsumowanie; Rozdział 7 : Czynniki i bariery rozwoju demograficznego; 7.1. Procesy polaryzacji społeczno-demograficznej; 7.2. Delimitacja demograficznych obszarów problemowych; Rozdział 8 : Trendy rozwoju demograficznego do 2030 r.; 8.1. Dyskusja prognoz Głównego Urzędu Statystycznego; 8.2. Współzależne warianty rozwoju społeczno-gospodarczego i demograficznego; 8.3. Trendy rozwoju demograficznego i społecznego do 2030 r.; Rozdział 9 : Podsumowanie, wnioski i rekomendacje; Literatura cytowana i uzupełniająca. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 6)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 3. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Poziom aktywności społecznej i rozwoju kapitału społecznego i jego zmiany w latach 1990-2010; 3. Poziom spójności społecznej - uwarunkowania stanu obecnego; 4. Tożsamość lokalna i regionalna jako czynnik oddziałujący na rozwój; 5. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 6. Jakość samorządności jako czynnik warunkujący lokalne polityki rozwoju; 7. Modele zarzadzania celów rozwojowych; 8. Współpraca sektorów prywatnego i publicznego; 8. Współpraca między samorządami gmin, powiatów i województwa; 9. Kondycja finansowa samorządów gminnych i powiatowych; 10. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy UE, ich wykorzystanie i uwarunkowania; 11. Poziom aktywności prorozwojowej samorządów terytorialnych; 12. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; 13. Identyfikacja i charakter konfliktów występujących na Mazowszu - przyczyny, obszary, skala, typologia; 14. Konflikty i ich wpływ na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycje sposobu kontynuaqi badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Perspektywy rozwoju; Rozdział VII. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 3)
Rozdział I. Synteza raportu - główne wnioski; Rozdział II. Streszczenie; 1. Struktura opracowań; 2. Moduł demograficzny; 3. Moduł rynku pracy; 4. Moduł wykluczenia społecznego; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Wprowadzenie: założenia, cele i metody badań, dane źródłowe; 2. Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030; 3. Trendy rozwoju demograficzno-osadniczego w świetle statystyki de iure; 4. Szacunek ludności de facto; 5. Trendy rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej; 5. Poziom zamożności i jakość życia mieszkańców; 6. Czynniki i bariery rozwoju demograficznego; 7. Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza; 8. Diagnoza edukacji według typów szkół; 9. Wyniki edukacji i poziom wykształcenia mieszkańców; 10. Struktury absolwentów; 11. Kapitał intelektualny; 12. Obszary problemowe edukacji; 13. Rynek pracy Mazowsza; 14. Wielkość i struktura rynku pracy; 15. Dostępność przestrzenna rynków pracy oraz dojazdy pracownicze; 16. Koszty pracy; 17. Przedsiębiorstwa nowe i kreatywne; 18. Bezrobocie; 19. Prognoza rozwoju rynku pracy; 20. Wykluczenie społeczne a rozwój Mazowsza; 21. Główne przyczyny wykluczenia w województwie mazowieckim; 22. Wielkość i charakter zróżnicowań społeczno-przestrzennych; 23. Dostępność przestrzenna do usług medycznych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again