Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Zegar Tomasz
(2)
Bolonek Ryszarda
(1)
Czapiewski Konrad
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Grochowski Mirosław
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Kowalski Mariusz (1968- )
(1)
Kwil Anna
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Pander Wojciech
(1)
Rauzer Agata
(1)
Sawicki Maciej (nauki historyczne)
(1)
Sałański Tomasz
(1)
Solon Barbara
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949-2016)
(1)
Waszczuk Anna
(1)
Wysocka Malwina
(1)
Zaleski Janusz (administracja publiczna)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(4)
Subject
Planowanie przestrzenne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(7)
Łódzkie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(2)
7 results Filter
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 14)
1.Wstęp; 2. Potencjały rozwojowe gmin; 2.1. Położenie; 2.2. Rolnictwo; 2.3. Środowisko przyrodnicze; 2.4. Historia i dziedzictwo kulturowe; 2.5. Mieszkańcy; 2.6. Sprawność administracyjna samorządu lokalnego; 2.7. Przedsiębiorstwa; 2.8. Działania wzmacniające potencjały rozwojowe; 3. Potencjały gospodarcze gmin; 3.1. Produkcja roślinna; 3.2. Produkcja zwierzęca; 3.3. Handel detaliczny; 3.4. Handel hurtowy; 3.5. Logistyka: transport, magazynowanie, przeładunek; 3.6. Budownictwo; 3.7. Finanse i ubezpieczenia; 3.8. Przemysł spożywczy; 3.9. Produkcja dla mediów; 3.10. Turystyka i gastronomia: zakwaterowanie, wyżywienie, hotele, pensjonaty, restauracje; 3.11. Przemysł energetyczny i przetwarzanie odpadów; 3.12. Przemysł chemiczny; 3.13. Badania naukowe; 3.14. Telekomunikacja; 3.15. Przemysł elektromaszynowy i wysokich technologii; 3.16. Przemysł metalurgiczny i metalowy; 3.17. Usługi techniczne – naprawy, konserwacje oraz instalowanie maszyn i urządzeń; 3.18. Przemysł drzewno-papierniczy; 3.19. Przemysł lekki; 3.20. Przemysł poligraficzny; 3.21. Usługi wydawnicze; 3.22. Przemysł mineralny; 3.23. Przemysł środków transportu; 3.24. Przemysł farmaceutyczny; 3.25. Przemysł wydobywczy; 4. Stymulanty i bariery wpływające na rozwój gmin; 4.1. Stymulanty zewnętrzne; 2. Stymulanty wewnętrzne; 4.3. Bariery zewnętrzne; 4.4. Bariery wewnętrzne; 5. Zarządzanie strategiczne w gminach oparte na wizji rozwoju; 5.1. Wizje rozwoju gmin; 5.2 Planowanie średnio- i długookresowe w gminach; 5.3. Monitorowanie rozwoju gminy; 5.4. Niebezpieczeństwa mogące zagrozić rozwojowi gminy; 5.5. Źródła finansowania działań gminy; 6. Dokumenty kluczowe dla rozwoju gmin; 6.1. Strategie rozwoju gmin; 6.2. Inne dokumenty programowe; 7. Główne kierunki rozwoju gmin; 7.1. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój infrastruktury transportowej; 7.2. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 7.4. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozbudowę obiektów sportowych; 7.5. Kierunek inwestycyjny zorientowany na rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego; 7.6. Kierunek inwestycyjny zorientowany na inne przedsięwzięcia; 7.7. Subsydiarny kierunek rozwoju (utrzymujący stan obecny); 7.8. Kierunek rozwoju wspierający konkurencyjność gminy; 8. Podsumowanie; Załączniki; Załącznik 1 : Duże przedsiębiorstwa według branż gospodarczych i gmin województwa mazowieckiego; Załącznik 2 : Kwestionariusz wywiadu IDI.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 19)
Rozdział 1: Wprowadzenie; 1. Znaczenie układu bipolarnego Łódź–Warszawa dla rozwoju województw łódzkiego i mazowieckiego oraz Makroregionu Polski Centralnej; Rozdział 2: Źródła informacji i metody badawcze; Rozdział 3: Ogólna charakterystyka obszaru; 1. Sytuacja ludnościowa; 2. Działalność gospodarcza i kondycja ekonomiczna; 3. Potencjał akademicki; 4. Rynek pracy; Rozdział 4: Sektor wiedzy i kreatywności; 1. Sektor wiedzy i kreatywności w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze wiedzy i kreatywności; Rozdział 5: Sektor owocowo‑warzywny; 1. Sektor owocowo‑warzywny w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i ponadregionalnego; 2. Diagnoza poziomu rozwoju i powiązań w sektorze owocowo‑warzywnym; Rozdział 6: Wnioski z badań i sugerowane działania na rzecz budowania powiązań funkcjonalnych w obszarze bipolarnym Łodzi i Warszawy . [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Journal
CD
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 18)
I. Zbiór rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko; II. Ewaluacja rekomendacji; 1. Gospodarka; 2. Infrastruktura; 3. Innowacje i B+R; 4. Kultura, edukacja, turystyka; 5. Przestrzeń publiczna; 6. Realizacja polityk publicznych; 7. Rynek pracy i przedsiębiorczość; 8. Społeczeństwo; 9. Środowisko. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 217)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43055 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 6)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 3. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna a rozwój regionu; 2. Poziom aktywności społecznej i rozwoju kapitału społecznego i jego zmiany w latach 1990-2010; 3. Poziom spójności społecznej - uwarunkowania stanu obecnego; 4. Tożsamość lokalna i regionalna jako czynnik oddziałujący na rozwój; 5. Samorząd lokalny jako czynnik wspierający rozwój regionu; 6. Jakość samorządności jako czynnik warunkujący lokalne polityki rozwoju; 7. Modele zarzadzania celów rozwojowych; 8. Współpraca sektorów prywatnego i publicznego; 8. Współpraca między samorządami gmin, powiatów i województwa; 9. Kondycja finansowa samorządów gminnych i powiatowych; 10. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy UE, ich wykorzystanie i uwarunkowania; 11. Poziom aktywności prorozwojowej samorządów terytorialnych; 12. Konflikty na Mazowszu jako determinanta rozwoju - doświadczenia regionalne i międzynarodowe; 13. Identyfikacja i charakter konfliktów występujących na Mazowszu - przyczyny, obszary, skala, typologia; 14. Konflikty i ich wpływ na procesy rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycje sposobu kontynuaqi badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Perspektywy rozwoju; Rozdział VII. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 5.)
Rozdział I. Synteza; Rozdział II. Streszczenie; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Mazowsze na tle innych regionów Unii Europejskiej; 2. Struktura gospodarki i konkurencyjność firm; 3. Innowacyjność i sfera B+R; 4. Poziom przedsiębiorczości na Mazowszu; 5. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw; 6. Percepcja warunków prowadzenia działalności gospodarczej; 7. Postawy przedsiębiorcze; 8. Rolnictwo na Mazowszu; 8. Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności; Rozdział IV. Diagnoza przyczyn i skutków zidentyfikowanych trendów rozwoju; Rozdział V. Propozycja kontynuacji badań jako formy monitoringu zmian; Rozdział VI. Rekomendacje. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again