Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Barczyk Ryszard
(2)
Lubiński Marek
(2)
Garczarczyk Józef
(1)
Kowalewski Grzegorz
(1)
Łon Eryk
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Koniunktura
(4)
Koniunktura gospodarcza
(3)
Polska
(2)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Rynek
(1)
Stabilizacja gospodarcza
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-487-3
Cz.1: Pojęcia wstępne; Rozdział 1: Rodzaje wahań w gospodarce; Rozdział 2: Przygotowanie szeregów czasowych do badania koniunktury; Rozdział 3: Klasyfikacja cykli koniunktury; Rozdział 4: Morfologia wahań koniunktury; Rozdział 5: Charakterystyka klasycznego cyklu koniunktury; Cz. 2: Metody badania koniunktury gospodarczej; Rozdział 1: Metody wskaźnikowe; Rozdział 2: Metody eksperckie; Rozdział 3: Metoda bilansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10331, 10330 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10329/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Elementy teorii wahań koniunkturalnych i polityki stabilizacyjnej; Rozdział 1: Wahania koniunkturalne jako przedmiot polityki stabilizacji: R. Barczyk; Rozdział 2: Modele teoretyczne cykli koniunkturalnych jako podstawa polityki stabilizacji: R. Barczyk; Rozdział 3: Uwarunkowania prowadzenia polityki stabilizacyjnej: M. Lubiński; Rozdział 4: Celowość stabilizacji koniunktury: M. Lubiński; Część 2: Narzędzia i mechanizm działania polityki fiskalnej; Rozdział 5: Dyskrecjonalne instrumenty fiskalne i ich wpływ na koniunkturę: R. Barczyk; Rozdział 6: Automatyczne stabilizatory koniunktury: R. Barczyk; Rozdział 7: Ograniczenia polityki fiskalnej jako narzędzia stabilizowania koniunktury: M. Lubiński; Część 3: Polityka monetarna na usługach stabilizowania koniunktury; Rozdział 8: Pieniężna polityka stabilizacji makroekonomicznej; Rozdział 9: Stabilizacyjne oddziaływanie dyskrecjonalnej polityki pieniężnej i fiskalnej w modelu IS -LM: R. Barczyk; Rozdział 10: Stabilność finansowa jako cel polityki stabilizacyjnej: M. Lubiński; Część 4: Zewnętrzne uwarunkowania polityki stabilizacyjnej; Rozdział 11: Polityka stabilizacyjna w gospodarce otwartej: M. Lubiński; Rozdział 12: Polityka stabilizowania koniunktury a Pakt stabilności i wzrostu: M. Lubiński. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34479 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34478/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 23.)
Rozdział 1: Wybrane elementy teorii funkcjonowania i analizy rynku akcji; 1. Funkcje rynku akcji; 2. Analiza fundamentalna i techniczna rynku akcji; 3. Przesłanki psychologiczne koniunktury na rynku akcji; 4. Rynek akcji jako kanał transmisji impulsów monetarnych; 5. Wskaźniki znaczenia rynku akcji w gospodarce; 6. Reakcja rynku akcji na informacje makroekonomiczne; 7. Rynki dojrzałe a rynki wschodzące; 8. Rynek akcji a inne instrumenty przewidywania przyszłego stanu gospodarki; 9. Warsztat badawczy; 10. Wnioski końcowe; Rozdział 2: Rynek akcji jako barometr przyszłego poziomu aktywności gospodarczej. Analiza międzynarodowa; 1. Ogólna charakterystyka powiązań między stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realnym tempem zmian PKB w roku T+1; 2. Ożywienie i ochłodzenie gospodarcze jako czynniki dyskontowane przez rynek akcji; 3. Ocena powiązań między stanem koniunktury na rynku akcji a wybranymi czynnikami makroekonomicznymi; 4. Wnioski końcowe; Rozdział 3: Monetarne uwarunkowania koniunktury na rynku akcji. Analiza międzynarodowa; 1. Wpływ decyzji banku centralnego w USA na koniunkturę na rynku akcji; 2. Agregaty pieniężne a koniunktura na rynku akcji ; 3. Procesy inflacyjne a koniunktura na rynku akcji; 4. Kurs walutowy a koniunktura na rynku akcji; 5. Płynność sektora bankowego a koniunktura na rynku akcji; 6. Wnioski końcowe; Rozdział 4: Cykl prezydencki w USA jako czynnik kształtujący koniunkturę na rynku akcji. Analiza międzynarodowa; 1. Nastroje konsumentów i przedsiębiorców jako przedmiot zainteresowania parli politycznych w USA; 2. Poziom realnym czynników makroekonomicznych za kadencji demokratów i republikanów w USA; 3. Uwarunkowania monetarne za kadencji demokratów i republikanów w USA; 4. Uwarunkowania budżetowe za kadencji demokratów i republikanów w USA; 5. Międzynarodowe implikacje cyklu prezydenckiego; 6. Wnioski końcowe; Rozdział 5: Prognozowanie koniunktury na rynku akcji. Analiza międzynarodowa; 1. Spread czasowy i spread jakościowy jako instrumenty prognozowania koniunktury na rynku akcji; 2. Wskaźniki struktury aktywów funduszy inwestycyjnych w USA jako instrument prognozowania koniunktury na rynku akcji; 3. Poziom nastrojów konsumentów i nastrojów przedsiębiorców jako instrumenty prognozowania koniunktury na rynku akcji; 4. Poziom wskaźników wyceny rynku kapitałowego jako instrument prognozowania koniunktury na rynku akcji; 5. Saldo budżetowe jako instrument prognozowania koniunktury na rynku akcji; 6. Wnioski końcowe; Rozdział 6: Polski rynek akcji jako barometr przyszłego poziomu krajowej aktywność gospodarczej; 1. Ogólna charakterystyka powiązań między elementami składowymi wzrostu gospodarczego w roku T+ a koniunkturą na polskim rynku akcji w roku T; 2. Makroekonomiczne następstwa hossy wieloczynnikowej i bessy wieloczynnikowej na polskim rynku akcji; 3. Stopa zwrotu z indeksów branżowych jako barometr przyszłego poziomu aktywności gospodarczej; 4. Ocena związków między koniunkturą na polskim rynku akcji a dynamiką produkcji przemysłowej; 5. Polski rynek akcji jako barometr przyszłej sytuacji w handlu zagranicznym i na rynku pracy; 6. Makroekonomiczne uwarunkowania powiązań między cyklem prezydenckim w USA i cyklem parlamentarnym w Polsce a koniunkturą na polskim rynku akcji; 7. Wnioski końcowe; Rozdział 7: Monetarne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji; 1. Wpływ decyzji NBP oraz decyzji FED i decyzji EBC na koniunkturę na polskim rynku akcji; 2. Agregaty monetarne a koniunktura na polskim rynku akcji; 3. Inflacja a koniunktura na polskim rynku akcji; 4. Kurs walutowy a koniunktura na polskim rynku akcji; 5. Spread czasowy a koniunktura na polskim rynku akcji; 6. Płynność sektora bankowego a koniunktura na polskim rynku akcji; 7. Wnioski końcowe; Rozdział 8: Prognozowanie koniunktury na polskim rynku akcji; 1. Poziom nastrojów konsumentów i nastrojów przedsiębiorców jako instrumenty prognozowania koniunktury na polskim rynku akcji; 2. Poziom wskaźników wyceny rynku kapitałowego jako instrument prognozowania koniunktury na polskim rynku akcji; 3. Wskaźniki struktury aktywów OFE w Polsce jako instrumenty prognozowania koniunktury na polskim rynku akcji; 4. Makroekonomiczne wskaźniki psychologiczne jako instrumenty prognozowania koniunktury na rynku akcji; 5. Saldo budżetowe jako instrument prognozowania koniunktury na polskim rynku akcji; 6. Saldo w rachunku bieżącym jako instrument prognozowania koniunktury na polskim rynku akcji; 7. Wnioski końcowe; Rozdział 9: Teoretyczne i praktyczne konsekwencje powiązań między uwarunkowania makroekonomicznymi a koniunkturą na polskim rynku akcji; 1. Sprawność polskiego rynku akcji jako barometru przyszłego poziomu krajowej aktywności gospodarki na tle innych instrumentów prognozowania gospodarki; 2. Powiązania polskiego rynku akcji z innymi segmentami krajowego oraz zagranicznego rynku finansowego; 3. Atrakcyjność polskiego rynku akcji dla inwestorów giełdowych z punktu widzenia wybranych strategii makroekonomicznych; 4. Determinanty premii krajowej na polskim rynku akcji; 5. Makroekonomiczny model hossy i bessy na polskim rynku akcji; 6. Załącznik. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34502 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34501/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 115)
I. Koniunktura na rynku usług finansowych; 1. Zmienne rynku finansowego w barometrach dla gospodarki; 2. Prognozowanie rozwoju rynku finansowego metodą delficką ; 3. Jakość prognoz rozwoju sektora bankowego na podstawie danych z testu koniunktury; 4. Trafność krótkookresowego prognozowania rozwoju sektora ubezpieczeniowego na podstawie danych jakościowych; 5. Koniunktura na rynku finansowym w Polsce w ujęciu regionalnym; 6. Podejmowanie decyzji w gospodarstwie domowym - podział siły decyzyjnej w zakresie zachowań finansowych; II. Koniunktura w innych działach gospodarki; 1. Możliwości wykorzystania teoretycznych hipotez M. Kaleckiego do analiz wahań koniunkturalnych we współczesnej gospodarce polskiej; 2. Oddziaływanie barier działalności gospodarczej na aktywność przedsiębiorstw - analiza logitowa; 3. Wpływ postępu technologicznego na zmiany zatrudnienia - analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przetwórstwa przemysłowego; 4. Koniunkturalne uwarunkowania sytuacji na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej; 5. Synchronizacja wahań koniunkturalnych w krajach wysokorozwiniętych oraz państwach okresu transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Analiza koniunktury i badanie rynków / Marek Lubiński. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2004. - 293 s. : tab. wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Przedmiot analizy koniunktury i badania rynku; Rozdział 2: Procesy dynamiczne w gospodarce; Rozdział 4: Teorie cyklu koniunkturalnego; Rozdział 5: Rynek dóbr konsumpcyjnych; Rozdział 6: Rynek dóbr inwestycyjnych; Rozdział 7: Rynek surowców; Rozdział 8: Handel zagraniczny a cykl koniunkturalny; Rozdział 9: Przebieg wahań koniunkturalnych ( wybrane elementy ); Rozdział 10: Polityka stabilizacji koniunktury; Rozdział 11: Metody analizy i prognozy koniunktury;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19194, 19193 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19192/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 95)
1. Introduction; 2. Economic Activity Changes in Transition Economies in the Context of Creative Destruction; 2. Determinants of Entreprises Innovative Activity in Manufacturing in Poland; 3. The Influence of Foreign Direct Investements on Productivity in the Host Country - Spillover Effects; 4. The Influence of Exchange rate Changes on Export and Import - Comparative Analysis of Theoretical Concepts; 5. The Relationship between Inflation and Unemployment in Poland; 6. Forecasting Power of the Leading Indicators in Polish Industry and Construction Sectors; 7. Accuracy of Business Tendency Survey Diagnoses and Forecasts and their Use in the Banking Practice; 8. The Usefulness of Composite Indicators from the Banking Business Tendency Survey in Short-term Macroeconomic Forecasting; 9. Business Tendency Fluctuations on the Insurance Market in Poland in the Years 1993-2006; 10. Forecasting Business Activity in Poland with New Indicators from the Insurance Business Tendency Survey.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again