Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Czechowska-Świtaj Teresa
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Hędrzak Anna
(1)
Ingram Tomasz
(1)
Pierścieniak Agata
(1)
Rae Leslie
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Szara Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kadry
(4)
Kształcenie kadr
(2)
Menedżerowie
(2)
Turystyka
(2)
Agroturystyka
(1)
Edukacja
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Organizacja samoucząca się
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Personel
(1)
Planowanie kariery
(1)
Regiony turystyczne
(1)
Rekrutacja
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Szefowie przedsiębiorstw
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44942, 35577 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35576/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Cz.1: Rozpoznanie i analiza potrzeb; Rozdział 1: Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych(RAPS); Rozdział 2: Zastosowanie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych; Rozdział 3: Rozpoznanie istniejących potrzeb szkoleniowych; Cz.2: Planowanie i projektowanie programów szkoleniowo-rozwojowych; Rozdział 4: Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego; Rozdział 5: Cele szkolenia; Rozdział 6: Szkolenie w miejscu pracy; Rozdział 7: Szkolenie poza miejscem pracy; Cz.3: Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowych; Rozdział 8: Planowanie sesji szkoleniowych - cz. I; Rozdział 9: Planowanie sesji szkoleniowych - cz. II; Rozdział 10: Planowanie sesji ćwiczeniowych; Cz.4: Ocena programów szkoleniowo-rozwojowych; Rozdział 11: Ogólne zasady oceny programów szkoleniowo-rozwojowych; Rozdział 12: Ocena przed rozpoczęciem, na początku i w trakcie programu; Rozdział 13: Inne formy oceny w czasie trwania szkolenia; Rozdział 14: Ocena na zakończenie programu szkolenia; Rozdział 15: Ocena po programie szkoleniowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24678 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24677/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1. Nauka i nauczanie w sektorze turystyki- dylematy i oddziaływania; Wiesław Alejziak, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką; Dorobek naukowy w badaniach nad przestrzenią turystyczną; 1. Włodzimierz Kurek, Robert Pawlusiński, Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna w zakresie turystyki w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2. Bogdan Włodarczyk, Dorobek naukowy Łódzkiego Ośrodka Geograficznego w badaniach nad przestrzenią turystyczną; Programy i dydaktyka a jakość kształcenia; 1. Stanisław Wodejko, Doświadczenia dydaktyczne i programowe w dziedzinie turystyki (artykuł polemiczny); 2. Krzysztof Dzieńdziura, Dorota Krawczak, Kształcenie kadr na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki turystycznej opartej na wiedzy; 3. Maja Jedlińska, Standardy jakości kształcenia na specjalności Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem w Jeleniej Górze; Wpływ procesu kształcenia na aktywność zawodową studentów; 1. Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Kształcenie kadr dla turystyki na poziomie wyższym a plany przyszłej aktywności zawodowej studentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu; 2. Marlena Bednarska, Justyna Majewska, Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku turystyka i rekreacja- studium porównawcze Poznania i Sulechowa; 3. Wanda Staniewska-Zątek, Uwarunkowania realizacji funkcji dydaktycznej rezerwatów- na przykładzie badań w rezrwatach województwa lubuskiego; Cz.2. Nowe trendy w ujęciu rynkowym i regionalnym; Grzegorz Gołembski, Agnieszka Niezgoda, Rola czasu na globalnym rynku turystycznym- ujęcie popytowe; Irena Jędrzejczak, Andrzej Hadzik, Danuta Żylak, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie turystycznym w świetle wyników badań; Rozwój transportu lotniczego- fenomen skracania przestrzeni; 1. Ewa Dziedzic, Wpływ rozwoju transportu lotniczego na wykorzystanie bazy noclegowej w Polsce; 2. Teresa Gądek- Hawlena, Determinanty podaży usług lotniczych i ich wpływ na rozwój ruchu turystycznego w Polsce; 3. Daria Elżbieta Jaremen, Tanie linie lotnicze a rozwój turystyki w regionach; Koncepcje rozwoju regionów turystycznych; 1. Piotr Zamyślny, Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania; 2. Bartosz Szczechowicz, Zastosowanie teorii gier w analizie zachowań grup interesów w kwestii zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej; Nowe trendy w hotelarstwie; 1. Tatiana Manasterska, Perspektywy i kierunki rozwoju branży hotelarskiej na świecie; 2. Ewa Markiewicz, Standaryzacja czy różnicowanie- usługa hotelarska w obliczu procesu globalizacji; 3. Izabela Michalska-Dudek, Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnbej Dolnośląskich Zakładów Hotelarskich; 4. Marcin Olszewski, Rola zasobów informacyjnych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo hotelarskie; 5. Tomasz Napierała, Możliwości wykorzystania metod analizy strategicznej w małych przedsiębiorstwach turystycznych; Cz.3. Nowe trendy kształtujące motywy i zachowania- ujęcie popytowe i podażowe; A. Sylwia Toczek-Werner, Presja czasu jako czynnik sytuacyjny mający wpływ na zachowanie turystów; Jolanta Ćwiklińska, Komunikowanie kryzysowe w branży turystycznej; Anna Królikowska, Public relations elementem działań Polskiej Organizacji Turystycznej na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie; Michał Jasiński, Kierunki międzynarodowewego ruchu turystycznego a państwa rozwijające się: rozważania w świetle teorii przepływów kaskadowych; Powrót do natury- kształtowanie usług agroturystycznych; 1. Jan Sikora, Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw wiejskich a liczebność gospodarstw agroturystycznych w Polsce; 2. Maria Bednarek, Moda na turystykę wiejską- obiecujący trend czy niespełnione nadzieje?; 3. Bogusław Sawicki, Grodzisko Choina- Horodyszcze jako innowacyjna atrakcja kształtująca produkty turystyki wiejskiej; Nowe trendy w rozwoju form turystyki; 1. Marek Kazimierczak, Turystyka kulturowa a idea zrównoważonego rozwoju; 2. Jan Ożdziński, Formy aktywności ruchowej emigrantów polskich w Irlandii; Wpływ turystyki na rozwój podaży usług; 1. Katarzyna Duda- Gromada, Poziom rozwoju społeczno- ekonomicznego gmin turystycznych położnych nad wybranymi zbiornikami retencyjnymi w polskich Karpatach; Robert kubicki, Ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim w latach 2001-2007; Cz.4. Zmiany w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni turystycznej; Marek Stuczyński, Wpływ zmian klimatycznych na uwarunkowania wypoczynku w destynacji turystycznej; Czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną; 1. Zygmunt Kruczek, Czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych; 2. Grzegorz Szalpuk, Uwarunkowania geopolityczne rozwoju turystyki na rynku regionalnym; 3. Małgorzata Durydiwka, Przestrzenne zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce; 4. Sławoj Tanaś, Geograficzny aspekt tanatoturystyki; Szanse i zagrożenia rozwoju funkcji turystycznej obszarów; 1. Elżbieta Lonc, Marcin Dziedzic, Natalia Krawczyszyn, Promocja zdrowia szansą na rewitalizację miejscowości turystycznych na przykładzie Sokołowska; Metody określania rozwoju funkcji turystycznej i zagospodarowania obiektów zabytkowych; 1. Grzegorz Rak, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju turystyki Polski w świetle nowych wskaźników funkcji turystycznej; 2. Tomasz Kołakowski, Metoda wyceny warunkowej w projektach zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na cele turystyczne; Cz.5. Nowe strategie rozwoju obszarów i produktów turystycznych; Aleksander Panasiuk, Dawid Milewski, Uwarunkowania i strategiczne kierunki rozwoju gospodarki turystycznej miasta Szczecina; Produkty turystyczne w regionach przygranicznych; 1. Beata Meyer, Anna Gardzińska, Pomorski Krajobraz Rzeczny- przykład transgranicznego produktu turystycznego; 2. Zbigniew Świątkowoski, Możliwości rozwoju turystyki w regionach przygranicznych (na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego); Nowe strategie dla agroturystyki; 1. Hanna Górska-Warsewicz, Strategie budowy marki usług agroturystycznych; Wykaz literatury; Informacja o autorach. [I].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33054/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Współczesne wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Rodowód kompetentnego kierowania; Rozdział 3: Kompetencje do pracy z ludźmi; Rozdział 4: Zarządzanie kompetencjami kierownika (menedżera); Rozdział 5: Koncepcje i metody doboru menedżerów; Rozdział 6: Szkolenie i doskonalenie zawodowe; Rozdział 7: Organizacja pracy własnej menedżera; Rozdział 8: Menedżerowie w zarządzaniu zasobami ludzkimi - kontekst aksjologiczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32253, 32252 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32251/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46274 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46273/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Karpacka przestrzeń edukacyjna - kadry dla rozwoju pogranicza / pod redakcją Krzysztofa Rejmana. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2022. - 223 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-8294-205-7 (oprawa miękka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66837, 66836, 66835, 66834, 66833 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66832/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again