Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Górka Maciej
(2)
Barcz Jan
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Cholawo-Sosnowska Kamila
(1)
Dołęgowski Tomasz
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Galster Jan
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Karbowska Karina
(1)
Latoszek Ewa (1954- )
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Wnukowska Anna
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Wyrozumska Anna (1953- )
(1)
Zarzeczny Józef (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Instytucje europejskie
(10)
Prawo wspólnotowe europejskie
(5)
Unia Europejska
(3)
Euro (pieniądz)
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje społeczne
(1)
Kariera
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Państwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo gospodarcze publiczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40979/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7151-681-9
Rozdział 1: Wybrane teorie rozwoju regionalnego; Rozdział 2: Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej; Rozdział 3; Cele europejskie polityki regionalnej; Rozdział 4: Zasady europejskiej polityki regionalnej; Rozdział 5; Instytucje polityki regionalnej w UE; Rozdział 6: Instrumenty europejskiej polityki regionalnej; Rozdział 7: Inicjatywy Wspólnotowe; Rozdział 8: Polityka spojności społeczno-gospodarczej; Rozdział 9: Zróżnicowanie regionalne w państwach UE; Rozdział 10: Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności; Rozdział 11: Polskie podmioty polityki spójności; Rozdział 12: Perspektywy rozwoju polityki spójności. Implikacje dla Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27450, 27449, 27448, 27447 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27446/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie : podręcznik akademicki)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41390 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41389 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum - Wolters Kluwer Polska)
Część 1: Prawo instytucjonalne; Rozdział 1: Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; Rozdział 2: System instytucjonalny Unii Europejskiej; Rozdział 3: Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Rozdział 4: Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce; Rozdział 5: Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Rozdział 6: Stosowanie i interpretacja prawa Unii Europejskiej; Rozdział 7: Procedura orzeczeń wstępnych; Rozdział 8: Postępowania o naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Rozdział 9: Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; Rozdział 10: Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich; Rozdział 11: Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich; Rozdział 12: Procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Część 2: Prawo gospodarcze; Rozdział 13: Swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym; Rozdział 14: Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych -bezpieczeństwo i swobodny obrót; Rozdział 15: Wspólna polityka handlowa; Rozdział 16: Swobodny przepływ osób; Rozdział 17: Swoboda zakładania przedsiębiorstw; Rozdział 18: Swoboda świadczenia usług; Rozdział 19: Wzajemne uznawanie dyplomów; Rozdział 20: Swobodny przepływ kapitału i płatności; Rozdział 21: Prawo konkurencji; Rozdział 22: Pomoc państwa; Rozdział 23: Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; Rozdział 24: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; Rozdział 25: Układ z Schengen; Rozdział 26: Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23243/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska)
Wstęp; Rozdział 1: Instytucje główne; Rozdział 2: Organy pomocnicze; Rozdział 3: Organy II i III filaru; Rozdział 4: Organy finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25123, 25122, 25121, 24239, 24238 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24237/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskij do traktatu paryskiego po konstytucje dla Europy; Rozdział 2: Status prawny UE; Rozdział 3: UE a Państwa członkowskie; Rozdział 4: System instytucjonalny wspólnot europejskich oraz UE; Rozdział 5: Zasady prawa UE; Rozdział 6: Wspólnotowy porządek prwny; Rozdział 7: Integracja polityczna; Rozdział 8: Unia gospodarcza i monetarna; Rozdział 9: Obywatelstwo europejskie; Rozdział 10: Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; Rozdział 11: Wspólnotowe prawo konkurencji; Rozdział 12: Stowarzyszenie i przystąpienie do UE; Rozdział 13: Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa RZeczpospolitej Polskiej w UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27441, 27440, 27439, 27438 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27437/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41315 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41314/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Współczesne wywania modernizacyjne a polityka społeczna zintegrowanej Europy; 2. Wartości socjalnej jako cel normatywny eruopejskiego modelu socjalnego; 3. Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w dobie Nowej Gospodarki; 4. Strategia Lizbońska- nowy europejski model społeczno-gospodarczy; 5. Polityka społeczna Niemiec. Od Bismarckowskich świadczeń socjalnych po Agendę 2010; 6. Status kobiet w Unii Europejskiej; 7. Potencjał ekonomiczny sektora non profit na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej; 8. Europejski Fundusz Społeczny na tle ewolucji finansowania celów europejskiej polityki społecznej w obszarze rynku pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41347, 41346, 26328, 26327 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26326/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Rozdział 1: Ewolucja charakteru prawnego Unii Europejskiej. Klasyfikacje teoretyczne procesu integracji europejskiej; 1. Od Wspólnot do Unii Europejskiej; 2. Ustanowienie UE na mocy Traktatu z Maastricht ; 3. Lizbońska UE; 3.1. Przekształcenie UE w spójną organizację międzynarodową; 3.2. Traktaty stanowiące podstawę UE; 3.3. Zakres regulacyjny traktatów stanowiących podstawę UE; 3.4. Wspólne wartości, cele oraz symbole UE; 4. Ewolucja charakteru prawnego UE; 5. Teorie integracji europejskiej; 5.1. Tradycyjne teorie integracji europejskiej; 5.2. Integracja zróżnicowana: elastyczność czy fragmentacja UE?; 6. Próby klasyfikacji UE w kategoriach procesu państwowotwórczego; 7. Unia Europejska a państwa członkowskie – zarządzanie wspólnymi sprawami; 8. Wymóg sprawnego państwa (budowanie państwa) w procesie integracji europejskie; Rozdział 2: Państwa członkowskie UE; 1. Państwa założycielskie i proces rozszerzenia; 2. Akces nowego państwa do UE; 3. Akces Polski do Unii Europejskiej; 4. Wystąpienie z UE; 5. Zawieszenie w prawach państwa członkowskiego; 6. Wykluczenie z UE; 6.1. Uwarunkowania polityczne i prawne; 6.2. Znaczenie idei federalizmu dla procesu integracji europejskiej .7. Czy UE można rozwiązać?; 8. Terytorialny zakres obowiązywania traktatów stanowiących podstawę UE; Rozdział 3: Zakres przedmiotowy UE; 1. Rynek wewnętrzny, polityki i działania wewnętrzne UE; 2. Podstawy prawne stosunków zewnętrznych UE; Rozdział 4: Zasady działania UE; 1. Uwagi wstępne; 2. Zasada przyznania kompetencji; 3. Sprawy należące do wyłącznych kompetencji państw członkowskich; 4. Zasada lojalnej współpracy; 5. Zasada efektywności; 6. Zasada elastyczności – mechanizm wzmocnionej współpracy; 7. Zasada równowagi instytucjonalnej; 7.1. Szczególna współzależność; 7.2. Modele współzależności; 7.3. Koncepcja kompleksowej współzależności integracyjne 8. Zasada poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego; Rozdział 5: Instytucje i organy UE; 1. Uwagi ogólne; 2. Rada Europejska; 3. Parlament Europejski; 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Podstawowe etapy akcesu i jego ramy organizacyjne; 3.3. Traktat akcesyjny i jego zasadnicze regulacje; 4. Wystąpienie z UE; 5. Zawieszenie w prawach państwa członkowskiego; 6. Wykluczenie z UE; 7. Czy UE można rozwiązać?; 8. Terytorialny zakres obowiązywania traktatów stanowiących podstawę UE; Rozdział 3: Zakres przedmiotowy UE; 1. Rynek wewnętrzny, polityki i działania wewnętrzne UE; 1.1. Pojęcie i struktura unijnego rynku wewnętrznego; .2. Swobody unijnego rynku wewnętrznego; 1.3. Polityki wspólne i polityki unijne; 1.4. Wspólne reguły konkurencji UE; 1.5. Unia Gospodarcza i Walutowa; 2. Podstawy prawne stosunków zewnętrznych UE; 2.1. Pojęcie stosunków zewnętrznych UE; 2.2. Struktura i podstawy prawne „działań zewnętrznych Unii”; Rozdział 4: Zasady działania UE; 1. Uwagi wstępne; 2. Zasada przyznania kompetencji; 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Wybór właściwej podstawy prawnej; 2.3. Zasady podziału kompetencji; 2.4. Prymat prawa UE a podział kompetencji; 2.5. Ograniczanie kompetencji UE; 3. Sprawy należące do wyłącznych kompetencji państw członkowskich; 4. Zasada lojalnej współpracy; 5. Zasada efektywności; 6. Zasada elastyczności – mechanizm wzmocnionej współpracy; 7. Zasada równowagi instytucjonalnej; 8. Zasada poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego; 8.1. Tożsamość europejska – wartości, na których opiera się UE; 8.2. Zasada poszanowania godności osoby ludzkiej; 8.3. Zasada poszanowania wolności ; 8.4. Zasada demokracji; Rozdział 5: Instytucje i organy UE; 1. Uwagi ogólne; 2. Rada Europejska; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Skład; 2.3. Organizacja pracy; 2.4. Funkcje; 3. Parlament Europejski; 3.1. Skład i status członków; 3.2. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 3.3. Funkcje; 4. Rzecznik Praw Obywatelskich; 5. Rada; 5.1. Skład i status członków; 5.2. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 5.3. Funkcje Rady; 6. Komisja; 6.1. Uwagi ogólne; 6.2. Skład i status członków; 6.3. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 6.4. Funkcje; 7. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 7.1. Trybunał Sprawiedliwości; 7.2. Sąd; 7.3. Sądy wyspecjalizowane; 7.4. Postępowanie; 8. Trybunał Obrachunkowy; 8.1. Skład i status członków 8.2. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy; 8.3. Funkcje; 9. Organy doradcze i agencje UE; 9.1. Komitet Ekonomiczno Społeczny; 9.2. Komitet Regionów; Rozdział 6: Specyfika instytucjonalna niektórych polityk oraz agencje UE; 1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 1.1. Uwagi ogólne; 1.2. Instytucje UE; 1.3. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych; 1.4. Inne organy sui generis; 1.5. Agencje i inne struktury; 1.6. Mechanizm decyzyjny; 2. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; 2.1. Instytucje UE; 2.2. Komitet Koordynacyjny; 2.3. Struktury sui generis w obszarze polityki dotyczącej kontroli granicznej, azylu i imigracji; 2.4. Struktury sui generis w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych; 2.5. Struktury sui generis w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej; 2.6. Szczególna rola parlamentów narodowych; 3. System instytucjonalny Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; 3.1. Unia Gospodarcza i Walutowa; 3.2. Europejski Bank Inwestycyjny; 4. Agencje UE; 4.1. Uwagi ogólne; 4.2. Funkcje agencji; 4.3. Struktura i sposób działania; Rozdział 7: Pojęcie prawa UE i jego źródła; 1. Prawo pierwotne i prawo wtórne; 2. Pojęcie źródeł prawa i hierarchia norm; 3. Prawo pierwotne; 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Traktaty 3.3. Akty konstytucyjne Rady lub Rady Europejskiej; 3.4. Ogólne zasady prawa; 4. Umowy międzynarodowe UE; 4.1. Kompetencje do zawarcia umowy międzynarodowej; 4.2. Skutki prawne zawartych umów; 4.3. Umowy mieszane; 5. Podstawowe formy aktów instytucji; 5.1. Uwagi wstępne; 5.2. Rozporządzenie – instrument ujednolicania prawa UE; 5.3. Dyrektywa – instrument harmonizacji prawa; 5.4. Decyzja; 5.5. Inne akty; 6. Akty powiązane z prawem UE; 6.1. Umowy zawarte między państwami członkowskimi; 6.2. Akty przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie lub Radzie; 7. Akty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 8. Akty przyjęte przed 1.12.2009 r. w zakresie Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych; Rozdział 8: Procedury stanowienia prawa UE; 1. Wstęp; 2. Procedury zmiany (rewizji) traktatów stanowiących podstawę UE; 2.1. Traktaty stanowiące podstawę UE; 2.2. Poszczególne procedury zmiany traktatów stanowiących podstawę UE; 3. Zawieranie umów międzynarodowych przez UE z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi; 4. Stanowienie unijnego prawa pochodnego; 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Stanowienie aktów ustawodawczych; 4.3. Stanowienie aktów nieustawodawczych 4.4. Podpisywanie aktów prawa pochodnego UE; 4.5. Publikacja aktów prawa pochodnego UE; 4.6. Wejście w życie aktów prawa pochodnego UE; 5. Formuła podejmowania w Radzie UE decyzji większością kwalifikowaną; Rozdział 9: Stosowanie prawa UE; 1. Bezpośrednie stosowanie prawa UE; 1.1. Autonomia prawa UE; 1.2. Kryteria bezpośredniego stosowania; 1.3. Skutek bezpośredni wertykalny i horyzontalny; 1.4. Prymat prawa UE w stosunku do prawa krajowego; 1.5. Bezpośredni skutek rozporządzeń; 1.6. Bezpośredni skutek decyzji; 1.7. Bezpośredni skutek dyrektyw; 1.8. Bezpośredni skutek umów zawartych przez UE; 2. Pośrednie stosowanie prawa UE – wymóg zgodnej wykładni prawa krajowego; 3. Incydentalny horyzontalny skutek dyrektyw; 4. Skutek obiektywny dyrektyw; 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa UE; 5.1. Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy; 5.2. Odpowiedzialność za akty prawodawcze; 5.3. Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia ; 5.4. Odpowiedzialność za orzeczenia sądowe; 6. Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi; Rozdział X Obywatelstwo UE, ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; 1. Obywatelstwo UE; 1.1. Uwagi wstępne; 1.2. Definicja obywatelstwa UE; 1.3. Prawa obywateli Unii; 1.4. Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową; 1.5. Prawo swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich; 1.6. Prawa wyborcze; 1.7. Prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej ze strony innego państwa członkowskiego; 1.8. Kontakty z instytucjami i organami UE; 2. Ochrona praw podstawowych w UE; 2.1. Regulacje traktatowe; 2.2. Niepisane prawa podstawowe UE – prawa podstawowe jako ogólne zasady prawa; 2.3. Pisane prawa podstawowe UE – Karta praw podstawowych UE; 2.4. Przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 3. Zasada niedyskryminacji; 4. Zasada pewności prawa; 5. Zasada lex retro non agit; 6. Zasada ochrony uprawnionego oczekiwania (ochrony zaufania); Rozdział 11: System ochrony prawnej UE; 1. Zakres właściwości TSUE; 2. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Skarga Komisji przeciwko państwu członkowskiemu; 2.3. Skarga państwa członkowskiego; 3. Skarga o stwierdzenie nieważności; 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Akty podlegające zaskarżeniu; 3.3. Strony postępowania; 3.4. Locus standi osób fizycznych i prawnych; 3.5. Przesłanki nieważności; 3.6. Termin na wniesienie skargi 3.7. Skutek stwierdzenia nieważności; 4. Incydentalna kontrola legalności aktów o zasięgu ogólnym – zarzut niezgodności z prawem; 5. Skarga na bezczynność; 5.1. Uwagi wstępne; 5.2. Strony postępowania; 5.3. Bezczynność podlegająca kontroli legalności; 5.4. Locus standi podmiotów nieuprzywilejowanych 5.5. Wezwanie organu do działania; 5.6. Skutki stwierdzenia bezprawnej bezczynności; 6. Skarga odszkodowawcza; 6.1. Uwagi wstępne; 6.2. Odpowiedzialność umowna; 7. Odesłanie prejudycjalne; 7.1. Uwagi wstępne; 7.2. Akty podlegające kontroli; 7.3. Pojęcie sądu państwa członkowskiego; 7.4. Treść i forma pytania; 7.5. Obowiązek sądu, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, w przypadku pytań dotyczących wykładni; 7.6. Pytania dotyczące ważności aktów prawa pochodnego; 7.7. Skutki orzeczenia prejudycjalnego; 8. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z traktatami; Rozdział 12: Podstawy konstytucyjne członkostwa Polski w UE i efektywność prawa UE w Polsce; 1. Uwagi wstępne; 2. Podstawy konstytucyjne członkostwa Polski w UE; 2.1. Konstytucyjny akt integracyjny; 2.2. Decyzja Polski w sprawie powierzenia UE kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach; 2.3. Granice powierzenia kompetencji UE; 2.4. Dostosowania ustrojowe związane z członkostwem Polski w UE; 3. Zapewnianie efektywności prawu UE w Polsce; 3.1. Bezpośrednie stosowanie prawa pierwotnego UE; 3.2. Bezpośrednie stosowanie prawa pochodnego UE; 3.3. Prymat prawa UE w stosunku do Konstytucji RP; 3.4. Podsumowanie. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51756/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek finansowy; 2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 4. rynek dłożnych papierów wartościowych w strefie euro; 5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro; 6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26369, 26368 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26367/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania; Rozdział 1: Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rozwój strukturalny procesu integracji Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady działania Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje i organy; Rozdział 4: Rada Europejska,Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; Rozdział 5: Sądy wspólnotowe; Rozdział 6: Instytucje i organy Unii Gospodarczej i walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Rozdział 7: Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej; Rozdział 8: System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; Cz. 3: Prawo Unii Europejskiej; Rozdział 9: Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania; Rozdział 10: Żródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 11: Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej; Rozdział 12: Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce; Cz. 4: Zarządzanie sprawami Europejskimi na szczeblu krajowym; Rozdział 13: Rola Parlamentów Narodowych; Rozdział 14: Rola Rządu; Rozdział 15: Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32699, 32698 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32697/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Unia Europejska; Rozdział 2: Republika Austrii; Rozdział 3: Królestwo Belgii; Rozdział 4: Republika Bułgarii; Rozdział 5: Republika Cypryjska; Rozdział 6: Republika Czeska; Rozdział 7: Królestwo Danii; Rozdział 8: Republika Estońska; Rozdział 9: Republika Finlandii; Rozdział 10: Republika Francuska; Rozdział 11: Republika Grecka; Rozdział 12: Królestwo Hiszpanii; Rozdział 13: Holandia; Rozdział 14: Republika Irlandii; Rozdział 15: Republika Litewska; Rozdział 16: Wielkie Księstwo Luksemburga; Rozdział 17: Republika Łotewska;Rozdział 18: Republika Malty; Rozdział 19: Republika Federalna Niemiec; Rozdział 20: Rzeczpospolita Polska; Rozdział 21: Republika Portugalska; Rozdział 22: Rumunia; Rozdział 23: Republika Słowacka; Rozdział 24: Republika Słowenii; Rozdział 25: Królestwo Szwecji; Rozdział 26: Republika Węgierska; Rozdział 27: Republika Włoska; Rozdział 28: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28873 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28872/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again