Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Appenzeller Dorota
(1)
Chmielowski Wojciech Z
(1)
Gawrońska-Nowak Bogna
(1)
Kiedrowski Roman
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Szymanowski Wacław
(1)
Tarajkowski Jerzy
(1)
Urbaniak Marek
(1)
Walerysiak Grzegorz
(1)
Wróbel-Rotter Renata
(1)
Ziomek Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Gospodarka
(5)
Decyzje
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Alokacja
(1)
Badania operacyjne
(1)
Cybernetyka
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Kapitał
(1)
Matematyka
(1)
Optymalizacja
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Teoria estymacji
(1)
Woda
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN ISSN 1689-7374 ; 210)
I. MODELE - PROGNOZY - ANALIZY; 1. Barbara Batóg, Prognozowanie liczby pracujących na różnych poziomach agregacji danych; 2. Jacek Batóg, Budowa scenariuszy wzrostu gospodarczego w ujęciu regionalnym; 3. Iwona Bąk, Empiryczne modele logitowe i probitowe wydatków gospodarstw domowych emerytów; 4. Barbara Będowska-Sójka, Prognozowanie zmienności zwrotów z akcji z wykorzystaniem danych śróddziennych; 5. Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, Analiza zależności przyczyny wyrejestrowania z powiatowego urzędu pracy od płci osoby bezrobotnej; 6. Milda Maria Burzała, Porównanie faz aktywności gospodarczej uzyskanych na podstawie filtru Hodricka-Prescotta, stóp wzrostu oraz przełącznikowego modelu Hamiltona; 7. Przemysław Garsztka, Ocena ekspozycji kredytowej dla portfela kredytów konsumpcyjnych - porównanie wybranych metod; 8. Urszula Gierałtowska, Liniowa funkcja dyskryminacyjna jako kryterium podejmowania decyzji na rynku kapitałowym; 9. Roman Kosmalski, Retrospektywne i prospektywne rozkłady PKB p.c. i PKB na osobę pracującą w Polsce w ujęciu regionalnym; 10. Karolina Koziorowska, Wpływ optymalizacji portfela na zyski inwestora; 11. Christian Lis, Błędy prognoz ex post wartości dodanej brutto jako miernik wpływu światowego kryzysu finansowego na gospodarkę w Polsce; 12. Monika Osińska, Zastosowanie modelowania miękkiego do porównania kapitału intelektualnego województw Polski; 13. Iwona Skrodzka, Kapitał ludzki a poziom rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej - model miękki; 14. Katarzyna Wawrzyniak; 15. Analiza porównawcza wyników diagnozowania ilościowego w makroskali; II. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH; 1. Witold Abramowicz, Jakub Dzikowski, Radosław Hofman, Zarządzanie informacją w procesie bilansowania rynków energii w mikrosieciach energetycznych; 2. Agata Filipowska, Monika Kaczmarek, Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów; 3. Anna Gryko-Nikitin, Strategia masowej indywidualizacji w zarządzaniu produkcją wspomagana komputerowo; 4. Tomasz Kopczewski, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauczaniu zaawansowanej mikroekonomii; 5. Janusz Myszczyszyn, Systemy informatyczne klasy ERP, jako element kształtowania nowoczesnej koncepcji zarządzania organizacją; 6. Justyna Siwińska, Optymalizacja zasobów obliczeniowych w systemach wspomagania decyzji na przykładzie SymPor; 7. Stanisław Kędzierski, Franciszek Szweda, Krzysztof Targiel, Tadeusz Trzaskalik, Harmonogramowanie produkcji w systemie Impuls 5 firmy BPSC SA. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 239)
Rozdział 1 : Specyfikacja założeń modelu; 1.1. Uwagi wstępne; 1.2. Równania strukturalne; 1.3. Gospodarstwa domowe; 1.4. Sektor producentów; 1.5. Równanie obserwacji; 1.6. Modelowe ujęcie kształtowania się płac; 1.7. Alternatywna agregacja dóbr; 8. Podsumowanie; Rozdział 2 : Estymacja i weryfikacja modelu; 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Metody rozwiązywania modeli; 2.3. Konstrukcja funkcji wiarygodności ; 2.4. Estymacja bayesowska; 2.5. Estymacja modelu; 2.6. Analiza wrażliwości; 2.7. Inne zagadnienia metodologiczne; 2.8. Podsumowanie; Rozdział 3 : Model połączony wektorowej autoregresji równowagi ogólnej; 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Podstawy teoretyczne modelu połączonego; 3.3. Model strukturalny i wektorowa autoregresja; 3.4. Rola parametru wagowego; J.5. Konstrukcja rozkładu a priori; 3.6. Modyfikacja rozkładu a priori; 3.7. Wnioskowanie a posteriori ; 3.8. Identyfikacja funkcji odpowiedzi na bodziec; 3.9. Modele warunkowe względem parametru wagowego; 3.10. Rozkłady a priori dla parametru wagowego; 3.11. Wyniki a a posteriori dla różnych typów rozkładu a priori; 3.12. Specyfikacja rozkładów apriori oparta na ich charakterystykach; 3.13. Porównanie modeli warunkowych i bezwarunkowych; 3.14. Rozproszenie rozkładu a priori; 3.15. Stabilność numeryczna; 3.16. Funkcje odpowiedzi na bodziec; 3.17. Podsumowanie.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 31.)
Rozdział 1: Model konkurencji klasycznej z jednym właścicielem kapitału; 1. Bilans podaży i popytu; 2. Technologia produkcji i inwestowania; 3. Koszty i zyski przedsiębiorstw; 4. Bilanse przedsiębiorstw i właściciela kapitału; 5. Akumulacja kapitału; 6. Alokacja kapitału w przedsiębiorstwach; 7. Decyzje przedsiębiorstw o cenach i produkcji; 8. Popyt konsumpcyjny; 9. Kompletny model; 10. Równowaga klasyczna i jej podstawowe własności; 11. Istnienie równowagi; Rozdział 2: Stabilność stanu długookresowej równowagi klasycznej; 1. Istota stabilności równowagi klasycznej; 2. Twierdzenie o stabilności stanu równowagi klasycznej; 3. Dowód twierdzenia o stabilności; Rozdział 3: Model konkurencji klasycznej z wieloma właścicielami kapitału; 1. Bilanse przedsiębiorstw i właścicieli kapitału; 2. Akumulacja kapitału; 3. Alokacja kapitału w przedsiębiorstwach; 4. Dynamika udziałów własnościowych; 5. Popyt konsumpcyjny; 6. Kredyty i oszczędności właścicieli kapitału; 7. Kompletny model; 8. Definicja równowagi i jej podstawowe własności; 9. Zbiór stanów równowagi klasycznej mocy continnum; Rozdział 4: Stabilność zbioru stanów równowagi klasycznej; 1. Uwagi ogólne; 2. Niestabilne stany równowagi klasycznej; 3. Model abstrakcyjny i jego punkty stałe; 4. Macierze Jacobiego modelu abstrakcyjnego i ich własności graniczne; 5. Stabilność zbioru stanów równowagi klasycznej mocy continuum; 6. Dowód twierdzenia o stabilności zbioru stanów równowagi. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34493 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34492/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Zadanie programowania liniowego (ZLP); 3. Zadanie programowania nielioniowego (ZPN); 4. Podstawowe własności problemów optymalizacji dynamicznej; 5. Optymalizacja pracy zbiornika retencyjnego oparta na zasadzie maksimum; 6. Optymalizacja pracy zbiornuka retencyjnego na podstawie zasady maksimum. Ustawlone warunki brzegowe na tajektorii stanu, czas końcowy ustalony; 7. Programowanie dynamiczne; 8. Optymalizacja w sensie Pareto i optymallizcja wielokryterialna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26879, 26878 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26877/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 135)
Cz. 1: Polityka rozwoju regionu i jej ewaluacja; Rozdział 1: Istota i koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 2: Polityka rozwoju regionu : koncepcje, zasady, cechy; Rozdział 3: Istota ewaluacji elementów polityki rozwoju regionu; Cz. 2: Wybrane metody i narzędzia ewaluacji polityki rozwoju regionu; Rozdział 1: Metody i narzędzia wskaźnikowe; Rozdział 2: Metody ewaluacji polityki rozwoju regionu; Rozdział 3: Analiza kosztów i korzyści w ewaluacji programów i polityk rozwoju regionu; Rozdział 4: Model ekonometryczny HERMIN; Cz. 3: Model ewaluacji polityki rozwoju regionu: weryfikacja i najlepsze praktyki; Rozdział 1: Triangulacja metod ewaluacji według kontekstów ocen i wymiarów rozwoju zrównoważonego: model ewaluacji polityki rozwoju regionu; Rozdział 2: W kierunku weryfikacji modelu: najlepsze praktyki ewaluacji polityki rozwoju regionu według kontekstów ocen i wymiarów rozwoju zrównoważonego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-647/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-647/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Modelowanie zależności ekonomicznych; Rozdział 2: Rynek jako źródło informacji; Rozdział 3: Decyzje podmiotów gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19953, 19952 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19951/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
Rozdział 1: Wskaźniki finansowe jako narzędzie wspomagania decyzji; Rozdział 2: Strefy tworzące zysk; Rozdział 3: Związek płynności i rentowności; Rozdział 4: Wykorzystanie progu rentowności; Rozdział 5: Zarządzanie gotówką; Rozdział 6: Sterowanie kapitałem obrotowym; Rozdział 7: Zarządzanie kredytem kupieckim; Rozdział 8: Mechanizmy dźwigni w ocenie ryzyka; Rozdział 9: Projekcja potrzeb kapitałowych; Rozdział 10: Inwestycje rzeczowe; Rozdział 11: Wartość przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Inwestycje finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23838 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23837/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Modelowanie procesów decyzyjnych; Rozdział 2: Projektowanie procesów decyzyjnych; Rozdział 3: Zarządzanie i kontrola operacyjna; Rozdział 4: Problemy i zadania do rozwiązania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12662, 12661, 12660, 12659, 12658 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12657/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nierówności regionalne w Polsce w latach 1998-2003 na tle danych statystycznych; 1. Ludność w województwach i w Polsce; 2. Kapitał fizyczny w województwach i w Polsce; 3.Deficyt budżetowy w województwach i w Polsce; 4. Produkt krajowy brutto w województwach i w Polsce; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 2: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu typu Solowa-Swana; 1. Standardowe modele wzrostu Solowa-Swana w ujęciu regionalnym; 2. Regionalne modele wzrostu Solowa-Swana z deficytem budżetowym; 3. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu; 4. Wyniki empiryczne; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 3. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 1. Standardowe modele wzrostu Mankiwa- Romera-Weila w ujęciu regionalnym; 2. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 3. Wyniki empiryczne; 4. Zbieżność ścieżek wzrostu PKB na pracującego ze stacjonarnymi stanami równowagi; 5. Wnioski końcowe. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34499 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34498/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again