Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Sikora Adrianna
(3)
Hycner Ryszard
(2)
Izdebski Waldemar (1964- )
(2)
Bojar Zygmunt
(1)
Cienciała Agnieszka
(1)
Ciupa Arkadiusz
(1)
Cymerman Ryszard (1947- )
(1)
Hopfer Andrzej (1933- )
(1)
Jagielski Andrzej (1946- )
(1)
Marczewska Barbara (geodeta)
(1)
Sobolewska-Mikulska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Geodezja
(10)
Nieruchomości
(4)
Kartografia
(3)
Akta prawne
(2)
Prawo geodezyjne
(2)
Prawo kartograficzne
(2)
Legislacja
(1)
Miernictwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Prawo
(1)
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(1)
Prawo własności
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Vademecum
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Inżynieria i technika
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35583/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. EE/4 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47547/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / Adrianna Sikora. - Wyd. 3 posz. i popr. - Katowice : Gall, 2007. - 916 s. pag. varia ; 25 cm.
I. Od autora; 2. Wykaz aktów prawnych; 3. Teksty wybranych przepisów; 4. Ustawa Kodeks cywilny; 5. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; 6. Ustawa o administracji rządowej w województwie; 7. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 8. Ustawa o drogach publicznych; 9. Ustawa o gospodarce nieruchomościami; 10. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 11. Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 12. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 13. Ustawa o lasach; 14. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 15. Ustawa o ochronie danych osobowych; 16. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 17. Ustawa o ochronie informacji niejawnych; 18. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych; 19. Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru; 20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 21. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 22. Ustawa o samorządzie gminnym; 23. Ustawa o samorządzie powiatowym; 24. Ustawa o samorządzie województwa; 25. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów; 26. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych; 27. Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych; 28. Ustawa o własności lokali; 29. Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe; 30. Ustawa Prawo budowlane; 31. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; 32. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze; 32. Ustawa Prawo wodne; 33. Ustawa Prawo zamówień publicznych; 34. Rozporządzenie MB w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 35. Rozporządzenie MG w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej; 36. Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 37. Rozporządzenie MI w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości; 38. Rozporządzenie MI w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatu i geodeci gminni; 39. Rozporządzenie MI w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; 40. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa; 41. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom; 42. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych; 43. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 44. Rozporządzenie MI w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii; 45. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 46. Rozporządzenie MI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 47. Rozporządzenie MI w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego; 48. Rozporządzenie MI w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 49. Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych; 50. Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa; 51. Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli; 52. Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 53. Rozporządzenie MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej; 54. Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 55. Rozporządzenie MRRiB w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą "poufne"; 56. Rozporządzenie MRRiB w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechnianie i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń; 57. Rozporządzenie MRRiB w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mające znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów; 58. Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie; 59. Rozporządzenie MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz; 60. Rozporządzenie MSP w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości; 61. Rozporządzenie MSWiA oraz RIGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości; 62. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 63. Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu; 64. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; 65. Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków; 66. Rozporządzenie MŚ w sprawie opracowań ekofizjograficznych; 67. Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż; 68. Rozporządzenie PRM w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii; 69. Rozporządzenie PRM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych; 70. Rozporządzenie RM w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii; 71. Rozporządzenie RM w sprawie określania rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 72. Rozporządzenie RM w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości; 73. Rozporządzenie RM w sprawie scalania i podziału nieruchomości; 74. Rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości; 75. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego; 76. Rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego; 77. Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów,budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych; 78. Rozporządzanie RM w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26857/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / Adrianna Sikora. - Wyd. 4 posz i popr. - Gall, 2009. - 916 s. pag. varia ; 25 cm.
I. Od autora; 2. Wykaz aktów prawnych; 3. Teksty wybranych przepisów; 4. Ustawa Kodeks cywilny; 5. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; 6. Ustawa o administracji rządowej w województwie; 7. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 8. Ustawa o drogach publicznych; 9. Ustawa o gospodarce nieruchomościami; 10. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 11. Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 12. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; 13. Ustawa o lasach; 14. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 15. Ustawa o ochronie danych osobowych; 16. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 17. Ustawa o ochronie informacji niejawnych; 18. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych; 19. Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru; 20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 21. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 22. Ustawa o samorządzie gminnym; 23. Ustawa o samorządzie powiatowym; 24. Ustawa o samorządzie województwa; 25. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów; 26. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych; 27. Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych; 28. Ustawa o własności lokali; 29. Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe; 30. Ustawa Prawo budowlane; 31. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; 32. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze; 32. Ustawa Prawo wodne; 33. Ustawa Prawo zamówień publicznych; 34. Rozporządzenie MB w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 35. Rozporządzenie MG w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej; 36. Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 37. Rozporządzenie MI w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości; 38. Rozporządzenie MI w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatu i geodeci gminni; 39. Rozporządzenie MI w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; 40. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa; 41. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom; 42. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych; 43. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 44. Rozporządzenie MI w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii; 45. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 46. Rozporządzenie MI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 47. Rozporządzenie MI w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego; 48. Rozporządzenie MI w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 49. Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych; 50. Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa; 51. Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli; 52. Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 53. Rozporządzenie MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej; 54. Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 55. Rozporządzenie MRRiB w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą "poufne"; 56. Rozporządzenie MRRiB w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechnianie i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń; 57. Rozporządzenie MRRiB w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mające znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów; 58. Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie; 59. Rozporządzenie MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz; 60. Rozporządzenie MSP w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości; 61. Rozporządzenie MSWiA oraz RIGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości; 62. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 63. Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu; 64. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; 65. Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków; 66. Rozporządzenie MŚ w sprawie opracowań ekofizjograficznych; 67. Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż; 68. Rozporządzenie PRM w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii; 69. Rozporządzenie PRM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych; 70. Rozporządzenie RM w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii; 71. Rozporządzenie RM w sprawie określania rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 72. Rozporządzenie RM w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości; 73. Rozporządzenie RM w sprawie scalania i podziału nieruchomości; 74. Rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości; 75. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego; 76. Rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego; 77. Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów,budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych; 78. Rozporządzanie RM w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34137 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41224 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41223/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo geodezyjne : zbiór ujednoliconych przepisów. - Stan prawny - lipiec 2002 r. - Warszawa : AD. Drągowski S.A., 2002. - 120 s. : mapa, rys., tab., wykr. ; 29 cm.
1. Ustawa -Prawo geodezyjne; 2. Akty wykonawcze; 3. Przepisy uzupełniające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27913 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27912/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41268, 41267 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41266/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum prawne geodety / redakcja i opracowanie: Wydawnictwo Gall. - Wydanie XI, stan prawny: 30 marca 2018 r. - Katowice : Wydawnictwo Gall, 2018. - 1302 wiele liczbowań ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-60968-46-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54461, 54454, 54420, 54418 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57861 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57885, 57878, 54467, 54459, 54431, 54427 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54417 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1; Prezentacja i analiza przepisów prawnych i technologicznych dotyczących wykonawstwa geodezyjnego; Rozdział 1: Skróty nazw najważniejszych obiektów i aktów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio wykonawstwa geodezyjnego; Rozdział 2: Przepisy prawne i technologiczne dotyczące wykonawstwa geodezyjnego; Rozdział 3: Prezentacja i analiza wybranych przepisów prawnych i technologicznych z zakresu wykonawstwa geodezyjnego; Rozdział 4: Wykonawstwo geodezyjne w procesie inwestycyjnym; Rozdział 5: Czynności formalno-techniczne dokonywane w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; Rozdział 6: Omówienie i analiza wybranych przepisów technologicznych; Cz.2; Wybrane przykłady dotyczące wykonawstwa geodezyjnego i czynności obsługi ośrodka; Rozdział 7: Rola i zadania wykonawstwa geodezyjnego oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; Rozdział 9: Przykłady procedury zgłaszania pracy geodezyjnej i kartograficznej; Rozdział 10: Przykłady obliczeń wysokości opłat za typowe usługi ośrodka; Rozdział 11: Przykłady obiegu informacji w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; Rozdział 12: Przykłady systemu obsługi ośrodka dokumnetacji geodezyjnej i kartograficznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26728, 26727, 26726, 26725 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26724/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Zagadneinai geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami; Rozdział 1: Informacje ogólne, skróty pojęć, definicje; Rozdział 2: Podstawowe wiadomości z zakresu gospodarki nieruchomościami; Rozdział 3: Procesy geodezyjno-prawne związane z geodezyjną obsługą; Rozdział 4: Podstawowe zasady formalnoprawne wykonawstwa geodezyjnego; Rozdział 5: Działania ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; Rozdział 6: Rodzaje i zakres dokumentacji w pracach dotyczących geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami; Rozdział 7: Zmiany informacji o terenie w zakresie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości; Rozdział 8: Informacja o terenie jako wyróznik procesów związanych z gospodarką nieruchomościami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23169, 23168, 23167, 23166 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23165/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again