Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Szymańska Anna
(3)
Babiak Jerzy (1943- )
(2)
Kędziora Halina
(2)
Bąk Mieczysław
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Jaworska Monika
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Mentelski Paweł
(1)
Sajdłowska-Martini Edyta
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Sikora Halina
(1)
Surowiec Stanisław
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Fundusze strukturalne
(9)
Fundusze strukturalne UE
(6)
Pomoc gospodarcza europejska
(6)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Samorząd lokalny
(2)
Budżety terenowe
(1)
Finanse
(1)
Finansowanie projektów
(1)
Fundusze unijne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Polityka wydatków publicznych
(1)
Program rozwoju wsi
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rachunkowość
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rybołówstwo
(1)
Wieś
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie projektem; Rozdział 2: Przygotowanie wniosku o płatność; Rozdział 3: Monitorowanie; Rozdział 4: Rola sprawozdawczości w projektach unijnych; Rozdział 5: Kontrola; Rozdział 6: Informacja i promocja; Rozdział 7: Ewaluacja; Rozdział 8; Bankowa obsługa projektu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27333, 27332, 27331, 27330 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27329/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 74)
Cz.1: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w świetle Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 1: Przesłanki efektywności absorpcji pomocowych dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 2: Środki budżetowe na realizacje polityki interwencyjnej agencji płatniczych w Polsce w dekadzie przełomu wieków 91996-2005); Rozdział 3: Identyfikacja alokacji środków towarzyszących Wspólnej Polityce rolnej w ramach Planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006; Rozdział 4: Pozafinansowe instrumenty promowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy unijnych; Cz.2: Krajowe i unijne wsparcie finansowe gospodarstw rolnych - wybrane instrumenty i mierniki; Rozdział 5: Poziom i struktura rozdysponowania środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla sektora rolnego w nowych krajach członkowskich; Rozdział 6: Poziom wykorzystywania płatności obszarowych w Wielkopolsce na tle kraju; Rozdział 7: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (OWN) w Polsce i Wielkopolsce na tle krajów Unii Europejskiej; Rozdział 8: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską;Rozdział 9: Finansowe wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych; Rozdział 10: wsparcie fiansowe dla wybranych produktów rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej po traktacie w marakeszu do 2004 r.; Cz.3: pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich; Rozdział 11: Czynniki wpływające na podejmowanie działalności pozarolniczej w województwie wielkopolskim; Rozdział 12: Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Wpływ upowszechniania doradztwa i postepu biologicznego oraz ubezpieczeń społecznych rolników na wydatki z budżetu na sektor rolno-żywnościowy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: 1. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskich; 2. Mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 3. Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 4. Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; 5. Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski Unią Europejską; 6. Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; 7. Europejski Fundusz Społeczny. 8. Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Część 2; 9. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 10. Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; 11. Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERReg III; 13. Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; 14. Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; 15. Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie; Część 3: 16. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; 17. Z doświadczeń konsultanta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33189, 33188, 23881, 23880 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23879/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wiedza i innowacyjność we współczesnej gospodarce; 2. VII Program Ramowy jako szansa poprawy konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki; 3. Polityka innowacyjna Polski w ramach Unii Europejskiej; 4. Uwarunkowania innowacji w sektorze usług 5. Badania, rozwój, innowacyjna gospodarka. Doświadczenia fińskie; 6. Partnerstwo publiczno-prywatne - nowa formuła realizacji zadań, czy tylko powielenie dotychczasowych regulacji? Próba odpowiedzi; 7.Łączenie partnerstwa publiczno prywatnego z funduszami Unii Europejskiej jako szansa innowacyjnego podejścia do rozwoju infrastruktury; 8. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces unowocześniania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 9. Rola Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy; 10. Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki; 11. Wspieranie innowacji w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na przykładzie województwa lubuskiego; 12. Od budowania regionalnej strategii innowacji do kształtowania konkurencyjnej gospodarki regionu; 13. Projekt-narzędzie wspierające rozwój regionalny; 14. Innowacyjność w projektach współpracy trans granicznej realizowanych w Euroregionie Pro Europa Viadrina; 15. Rola inkubatora przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32180, 32179 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32178/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Co to jest Polityka Strukturalna Unii Europejskiej; 2. Jakie środki strukturalne będą dostępne dla Polski w latach 2004-2006; 3. Sektorowy Program operacyjny " restrukturyzacja i Modernizacja sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich"; 4. Działanie " Poprawa przetwórstwa i marketingu artukułów rolnych" - cele; 5. Szczegółowe zasady udzielania popmocy dla beneficjentów w ramach działania " Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" 6. Informacje szczególnie ważne dla beneficjentów; 7. Obsługa wniosku o pomoc finansową; 8. Umowa na realizację projektu; 9. Tryb i warunki dokonania płatności - obsługa wniosku o płatność;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20097 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20096/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Chwila rozmowy; 2. Co czeka misie w latach 2007-2013; 3. Nowości; 4. Za horyzontem; 5. Mapa pomocy; Spacerkiem po Polsce; 6. Fundusze europejskie; 7. Krok po kroku; 8. Podsumowanie; 9. Niezbędnik; 10. Dodatki; 11. Spis rysunków i tabel;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27355, 27354 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27353/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE; Rozdział 2: Wybrane elementy systemu wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 3: Finansowe aspekty projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych; Rozdział 4: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozdział 5: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Rozdział 6: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Rozdział 7: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013; Rozdział 8: Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013; Rozdział 9: Podstawowe zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach okresu 2007-2013
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1128/2, P-1128/1, 29043, 29042 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29041/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - Stan prawny na 30 października 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. - 252 s. : il. ; 24 cm.
1. Co to są fundusze unijne, a co europejskie, czyli jedna Europa, a fundusze różne; 2. Fundusze dla wsi, czyli z czego mogą skorzystać mieszkańcy obszarów wiejskich 3. Osie programu, czyli ile, na co i dla kogo 4. O wartości wspólnego działania, czyli Leader 2007-2013; 5. Nauka chodzenia, czyli krok po kroku; 6. Regionalne Programy Operacyjne(PRO), czyli inne fundusze UE dla obszarów wiejskich; 7. Powtórka z rozrywki, czyli co każdy mieszkaniec obszarów wiejskich wiedzieć powinien o środkach pomocowych z UE; 8. Ryby, czyli rybacy po odłączeniu od rolnictwa [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-122/2, P-122/1, 30787 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30786/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ewolucja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich; 2. Renta strukturalna jako element przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich; 3. Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania; 4. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na ochronę gruntów przed erozją; 5. Pomoc finansowa dla polskiego rolnictwa jako element wdrażania wspólnej polityki rolnej; 6. Skuteczność wsparcia rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania regionu kłodzkiego- analiza niektórych aspektów; 7. Funkcje i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej; 8. Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; 9. Fundusze strukturalne UE i ich wykorzystanie w województwie warmińsko-mazurskim; 10. Regionalne plany kształtowania struktury agrarnej w Polsce i w Niemczech - studium porównawcze; 11. Funkcjonowanie systemu planowania urządzeniowo-rolnego w województwie dlonośląskim; 12. Rejestracja obszarów o charakterze naturalnym na potrzeby scaleń; 13. Analiza efektów scalenia gruntów gospodarstwa rolnego wynikająca ze zmniejszenia powierzchni pól gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi na rzecz dwustronnego; 14. Scalenia gruntów elementem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego; 15.Przeszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie wsi Mielnik; 16. Scalenia gruntów w uwarunkowaniach dopłat unijnych na przykładzie województwa lubelskiego; 17. Zabezpieczenie informacyjne w pracach przekształcających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich; 18. Kataster wielozadaniowy jako system informacyjny o nieruchomościach; 19. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jako korporacyjny system informacji przestrzennej; 20. Wybrane problemy związane z finansowaniem katastru nieruchomości; 21. Szacowanie wpływu autostrady na przydatnośc produkcyjna gruntów rolnych; 22. Problematyka podziałów nieruchomości w aspekcie ładu przestrzennego; 23. Problemy kształtowania struktury przestrzennej nieruchomości znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych; 24. Decyzje planistyczne w gospodarce przestrzennej; 25. Prawne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania zalesienia gruntów rolnych jako element planu rozwoju obszarów wiejskich; 26. Plany zalesienia jako źródło informacji w procesie zmiany sposobu zagospodarowania terenu; 27. Zadrzewienia śródpolne jako jeden z elementów realizacji programów rolno-środowiskowych; 28. Zasady projektowania dróg rolniczych na obszarach wyżynnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17907 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17906/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Środki Unijne)
1. Przepisy określające kwalifikowalność wydatków; 2. Ogólne zasady kwalifikowalności; 3. Kwalifikowalność poszczególnych rodzajów wydatków. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37480 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37479/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego / Anna Szymańska. - Stan prawny na 1 listopada 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008. - 319 s. : il. ; 24 cm + CD.
Rozdział 1: Co nas czeka, czyli nowy okres programowania; Rozdział 2: Co jest co, czyli fundusze unijne i europejskie; Rozdział 3: Środki nowego okresu, czyli przegląd budżetów i priorytetów programów operacyjnych; Rozdział 4: Pomoc publiczna, czyli "de minimis non curat lex" (Prawo nie troszczy się o drobiazgi); Rozdział 5: Ryby, czyli słów kilka o Wspólnej Polityce Rybackiej; Rozdział 6: CBA, czyli uważajcie na polityki i załączniki; Rozdział 7: Obce słowa, czyli od kwantyfikacji do konwergencji; Rozdział 8: Od pomysłu do projektu, czyli jak to się robi?; Rozdział 9: Podsumowanie, czyli kropka nad "i"; Rozdział 10: Pasmanteria, czyli dodatki; Rozdział 10.1: Kategorie obszarów interwencji; Rozdział 10.2: Kody interwencji dla obszarów miejskich; Rozdział 10.3: Dziedziny interwencji w poszczególnych Programach Operacyjnych. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1091/2, P-1091/1, P-123/2, P-123/1, 30789 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30788/IXczyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Środki Unijne)
1. Zagadnienia wstępne; 2. Przepisy regulujące zasady dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych; 3. Ogólne zasady dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych; 4. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez prawa; 5. Ewidencja; 6.Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32123, 32122 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32121/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again