Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Juja Tadeusz
(2)
Czermińska Małgorzata
(1)
Famulska Teresa
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kotlińska Janina (1970- )
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Starzyk Kazimierz
(1)
Wierzba Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Finanse publiczne
(6)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Denek, Emilia (1936- )
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Subwencje
(1)
Służba zdrowia
(1)
Wspólna Polityka Handlowa UE
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 141)
Rozdział 1. Zagadnienia ogólne; Rozdzial 2. Budżet państwa; Rozdział 3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4. Podatki i polityka fiskalna; Rozdział 5. Pomoc publiczna i partnerstwo publiczno- prywatne. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27352, 27351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia; Rozdział 2: Rola państwa w systemie ochrony zdrowia; Rozdział 3: Systemy finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Próba weryfikacji racjonalności systemu ochrony zdrowia; na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej; Rozdział 5: Doświadczenia Unii Europejskiej a poszukiwania systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16019, 16018, 16017, 14997 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14996/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej - wybrane aspekty prawne; 2. Skuteczność kontroli podatkowej a działalnośc urzędów skarbowych w Polsce; 3. Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD; 4. Skutki zmiany ulgi budowlano-mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej; 5. Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich; 6. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach zacofanych w latach 1994-1999; 7. Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego ( wybrane zagadnienia ); 8. Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego - przesłanki i ograniczenia; 10. Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego; 11. Dylematy wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji; 12. Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych; 13. Kryteria obiektywizacji subwencji dla samorządu terytorialnego na przykładzie Standard Spending Assessments w Wielkiej Brytanii; 14. Podatki pośrednie a gospodarka elektroniczna; 15. Rynek agentów emisji obligacji gminnych w Polsce w latach 1996-2001; 16. Prywatyzacja podmiotów komunalnych jako źródło pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w polskich gminach; 17. Kondycja finansowa miast na prawach powiatu; 18. Organizacja świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie; 19. Ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999- 2002 ( na przykładzie Łomży );20. Dochody majątku komunalnego i wydatki z nim związane w Pozmaniu w latach 1999-2002; 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 22. Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB; 23. Źródła dochodów wspólnot autonomicznych w Hiszpani; 24. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki; 25. Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego; 26. Zasady finansowania samorządu regionalnego; 27. System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002; 28. Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych; 29.Cechy przedmiotowego mechanizmu finansowania szpitala; 30. Propozycje zmian i zmiany w polskim systemie podatkowym na tle tendencji światowych; 31. Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów; 32. Koncepcje wykorzystania instrumentów finansowych dla ratowania zadłużonej ochrony zdrowia w Polsce; 33. Pomoc publiczna Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25971, 25970 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25969/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach ekonomicznych; 2. Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego; 3. Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej; 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 5. Finanse międzynarodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24281, 24280 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24279/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-678/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-678/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 90)
1. System dochodów budżetowych Unii Europejskiej i kierunki jego reformy; 2. Funkcje i zasady podatkowe - wybrane problemy; 3. Zarządzanie ryzykiem państwowego długu publicznego; 4. Kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach europejskich; 5. Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego; 6. Typy jednostek samorządu lokalnego w Hiszpanii; 7. Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego; 8. Metody budżetowania a praces racjonalizacji finansów publicznych; 9. Wybór metody finansowania usług świadczonych przez szpital z punktu widzenia racjonalizacji finasowania publicznego; 10. Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych; 11. Źródła niesprawności w sektorze publicznym - próba systematyki i wartościowania; 12. Dyscyplina budżetowa warunkiem skutecznej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej; 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wojewodztwie wielkopolskim oraz podstawy ich wsparcia finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewaluacja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – cele, zasady, podstawy prawne; Rozdział 2: Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego determinanty w ujęciu teoretycznym w kontekście wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej stosowane w ramach wspólnej polityki handlowej; Rozdział 4: Multilateralizm we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej – wielostronny system handlu GATT/WTO a bezpieczeństwo międzynarodowe; Rozdział 5: Bilateralizm i regionalizm w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego; Rozdział 6: preferencje jednostronne w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60203/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again