Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Błażejewski Wojciech
(2)
Hulewska Aleksandra (1974- )
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Piasecka-Robak Agnieszka
(1)
Ruszaj Zbigniew
(1)
Stypułkowski Cezary
(1)
Suliga Edyta
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
Subject
Edukacja zdrowotna
(7)
Promocja zdrowia
(2)
Zachowania zdrowotne
(2)
Zdrowie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Choroba
(1)
Edukacja sanitarna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie się
(1)
Leczenie
(1)
Ochrona zdrowia
(1)
Rozwój człowieka
(1)
Rozwój dziecka
(1)
Stosunki lekarz-pacjent
(1)
Stosunki międzyludzkie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Poradniki dla nauczycieli
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-137-2
1. Wstęp; 2. Uzasadnienie merytoryczne tematu; 3. Strategia skuteczności oddziaływań wychowawczo- zdrowotnych w nauczaniu przedmiotowym; 4. Geneza i realizacja projektu badawczego; 5. Wybór elementów wiedzy o zdrowiu w obligatoryjnych przedmiotach w systemie edukacji; 6. Przyroda. Biologia; Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Higiena i zdrowie człowieka; Różnorodność i jednorodność organizmów jednokomórkowych; Różnorodność i jednorodność roślin niższych; Różnorodność bezkręgowców; Elementy ochrony środowiska; Różnorodność strunowców; Różnorodność organowców; Ogród szkolny; Elementy ochrony środowiska; Gimnazjum kl. I-III; Higiena i zdrowie człowieka, jego miejsce w przyrodzie; Układ ruchu; Krążenie; Odżywianie; Oddychanie; Wydalanie; Rozmnażanie i Rozwój; Regulacja nerwowa i hormonalna; Choroba jako wynik zakłócenia równowagi w organizmie; Ochrona środowiska a zdrowie cłowieka; Ekologia i ochrona środowiska; Skład chemiczny organizmów jako dowód jedności świata; Komórka jednostką struktury i funkcji; Wirusy; Organizmy prokariotyczne; Organizmy eukariotyczne; Liceum kl. I-III; Organizmy eukariotyczne; Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i higieny człowieka; Dziedziczność i zmienność organizmów; Podstawowe problemy ewolucji; Biogeneza; Człowiek i jego środowisko; Higiena pracy i wypoczynku; Zdrowie ludności i jego ochrona; 7. Chemia; Gimnazjum kl. I-III; Substancje chemiczne i ich przemiany; Atom i cząteczka; Roztwory wodne; Wodorotlenki i kwasy; Sole- znaczenie wybranych soli: chlorki, węglany azotany, siarczany fosforany; Tworzywa pochodzenia mineralnego; Węgiel i jego związki; Węgiel w przyrodzie; Ropa naftowa; Węglowodory nasycone; Węglowodory nienasycone; Pochodne węglowodanów; Alkohole; Gliceryna; Kwasy karboksylowe; Związki chemiczne w żywieniu; Tłuszcze; Białka; Cukry; Podstawowe pojęcia chemiczne; Budowa atomu, układ pierwiastków, wiązania chemiczne; Ilościowa interpretacja przemian chemicznych; Roztwory. Reakcje w roztworach wodnych; Liceum kl. I-III; Procesy utleniania i redukcji; Elektrony w atomach i cząsteczkach; Właściwości związków nieograniczonych; Elektrochemia węgla zwodorem; Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów; Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów; Szybkość reakcji chemicznej i stan równowagi; 8. Fizyka; Szkoła podstawowa kl. IV- VI; Wiadomości wstępne dotyczące przedmiotu; Właściwości ciał; 4. Budowa materii; Siły i równowaga; Hydrostatyka i afrostatyka; Gimnazjum kl. I-III; Kinematyka; Dynamika; Analiza energetyczna procesów cieplnych; Prąd elektryczny; Pole magnetyczne; Optyka; Liceum kl. I-III; Ruch i siła; Materia i ciepło; Astronomia i ciepło; Elektrostatyka; Prąd stały; Pole magnetyczne; Pole elektromagnetyczne; Drgania mechaniczne i elektryczne; Fale mechaniczne i elektromagnetyczne; Optyka; Dualizm falowo-korpuskularny; Jądro atomowe i cząsteczki elementarne; 9. Przyroda, Geografia; Szkoła podstawowa kl. IV-VI; krajobraz najbliższej okolicy; Od gór do morza; Krajobraz gór wysokich; Krajobraz wyżyny znacznie przekształconej przez człowieka; Krajobraz doliny Wisły w okolicach Warszawy; Krajobrazy nadmorskie; Nasz planeta Ziemia; Ruchy ziemi i ich następstwa; Krajobrazy strefowe; Krajobraz lasu równikowego Kotliny Kongo; Krajobrazy pustynne Sahary; Krajobraz Śródziemnomorski; Krajobraz tajgi syberyjskiej; Krajobraz lodowej pustynii na Antarktydzie; Krajobraz wysokogórski Himalajów; Krajobraz Wyżyny Brazylijskiej; Elementy przyrody Geografia świata- przegląd kontynentów; Ameryka; Afryka; Australia i Oceania; Gimnazjum kl. I-III; Geografia świata- przegląd kontynentów; Europa i Azja; Przegląd krain geograficznych; Ludność; Rolnictwo i wyżywienie; Liceum kl. I-III; Mapa jako źródło informacji geograficznej; Atmosfera; Hydrosfera; Pedosfera i biosfera; Litosfera; Polska w Europie; Człowiek i jego działalność we współczesnym świecie; 10. Historia (blok humanistyczny); Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Starożytny Wschód; Starożytna Grecja; Starożytny Rzym; Początki i rozwój państwa polskiego w XXII wieku; Rozkwit państwa polskiego w XIV wieku; Polska za pierwszych Jagiellonów-XV wieku; Początki nowożytnego świata; Gimnazjum kl. I- III; 10. Polska i państwa sąsiednie w pierwszej połowie XVIII; Europa w dobie napoleońskiej; Europa i ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim; Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w Europie i na świecie drugiej połowy XIX wieku i na początku; Europa w latach 1914-1919; Polska niepodległa- ustrój i społeczeństwo; Polska w latach 1926-1939; Druga wojna światowa; Polska po drugiej wojnie światowej; Liceum kl. I-II; Starożytna Grecja; Starożytny Rzym; Europa w XI- XIII wieku; Początki nowożytnego świata; Rzeczpospolita do połowy XVIII w.; Absolutyzm we Francji; Okres napoleoński 1799- 1815; Ziemie polskie pod zaborami 1815- 1848; 28. Powstanie styczniowe; Świat na przełomie XIX i XX w.; Ziemie polskie w drugiej XIX w. i na przełomie XX; Powstanie nowoczesnych ruchów politycznych; Rewolucja 1905- 1907; Pierwsza wojna światowa 1914- 1918; Sprawa polska w I wojnie światowej, odbudowa państwa polskiego, przemiany ustrojowe w Europie po I wojnie światowej; Świat w latach trzydziestych; Polska w latach trzydziestych; II wojna światowa- agresja Niemiec na Polskę; Polska pod okupacją; Świat po wojnie; Polska w latach 1945-1989; 11. Język Polski (blok humanistyczny); Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Gimnazjum kl. I-III; Liceum kl. I-III; Starożytność; Średniowiecze; Renesans; Barok; Oświecenie; Romantyzm; Dwudziestolecie międzywojenne; 12. Propozycje konspektów lekcji języka polskiego zawierające elementy wychowawczo-zdrowotne; Propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej; Klasa IV: Ludwik Jerzy Kern: "Ferdynant Wspaniały"; Klasa IV: Danuta Wawiłow: "Świnka"; Klasa IV: Kondycja psychofizyczna. Zaburzenia rozwoju psychospołecznego, nerwice, lęki, stresy; Klasa V: Kultura fizyczna, sport; W zdrowym ciele zdrowy duch; Klasa V: W zdrowym ciele zdrowy duch; Klasa VI: Wstęp; Klasa VI: Cykl- świadomość ekologiczna; Klasa VI: Cykl- wiedza o zdrowiu; Klasa VI: Kontakty między ludzmi; Klasa VII: Skutki pijaństwa; Klasa VII lub I gimnazjum: Ekologia; Klasa VII: Cykl lekcji poświęconych fraszkom J.Kochanowskiego; Propozycje metodyczne dla gimnazjum; Klasa I- gimnazjum: Stres zabija czy rozwija?; Klasa I- gimnazjum: Czy jesteśmy mistrzamiświata?; Klasa I- gimnazjum: Bezpieczna miłość; Klasa I- gimnazjum: Las jest ciepły i łagodny?; Klasa I gimnazjum: "Naście lat ma nasz świat"; 13. Język Niemiecki; 14. Język Rosyjski; 15. Matematyka; Szkoła podstawowa kl. IV- VI; Gimnazjum kl. I-III; Liceum kl. I-III; Liczby rzeczywiste; Funkcje i ich własności; Figury geometryczne; Przekształcenia geometryczne i właściwości figur; Funkcje trygonometryczne; Układy równań liniowych; Funkcje kwadratowe; Wielomiany. Funkcje wymierne; Ciągi; Właściwości miarowe figur; Figury geometryczne w przestrzeni; Granica, ciągłości i pochodna funkcji; Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne; Bryły i powierzchnie; Rachunek prawdopodobieństwa; 16. Muzyka. Sztuka; Szkoła podstawowa; Gimnazjum kl. I-III; Elementy nauczania zintegrowanego kl. I-III; Dziecko jako uczeń i kolega; Dziecko jako członek rodziny; Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej; Dziecko jako uczeń i kolega; Dziecko jako członek rodziny; Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej; Dziecko jako uczeń i kolega; Dziecko jako członek rodziny; Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej; Odtwarzanie muzyki; Tworzenie muzyki; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Technolgia wytwarzania; Działania praktyczne; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Materiałoznawstwo; Technologia produkcji; Działania praktyczne (przykłady); Wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Informacja techniczna; Materiałoznawstwo; Technologia wytwarzania; Działania praktyczne (przykłady); Urządzenia techniczne; Wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki; W klasie i w szkole; Droga do szkoły; Życie i praca w domu; W ogrodzie szkolnym, wokół domu, w parku; Nasza miejscowość; Pory dnia i roku. Obserwacja pogody; W gospodarstwie ogrodniczym; W sadzie; W gospodarstwie hodowlanym; Najbliższe okolice; Na polach uprawnych; W lesie; Woda. Życie w wodach; Sposoby podróżowania; Nasza Ojczyzna- Polska; 17.Technika z elementami informatyki; Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Podstawy informatyki; Materiałoznawstwo; Urządzenia techniczne; Informacja techniczna; Materiałoznawstwo; Technologia wytwarzania (przykłady działań praktycznych); Technologia wytwarzania; Materiałoznawstwo; Wybrane zagadnienia techniki i gospodarki; Gimnazjum kl. I-III; Elementy kultury pracy; Wybrane zagadnienia techniki gospodarki; Podstawy techniki; 18. Wiedza o Społeczeństwie; Gimnazjum kl. I-III; Społeczeństwo, naród, państwo; Jednostka ludzka i jej potrzeby; Społeczeństwo i jednostka; Państwo- forma organizacji społecznej; Konstytucja- Ustawa zasadnicza; Partie polityczne; Organizacje oraz stowarzyszenie gospodarcze, kulturowe i charytatywne. Fundacje; Organy ochrony prawnej; Praca i gospodarka; Praca podstawą bytu i rozwoju człowieka; Przemiany w gospodarce polskiej; Rola państwa w działalności gospodarczej; Dochód narodowy; Działalność gospodarcza a środowisko naturalne; Polska w świecie współczesnym; Polityka w świecie współczesnym; Polityka zagraniczna Polski w aktualnej sytuacji międzynarodowej; Integracja Polski z Europą; Polska w międzynarodowych organizacjach współpracy i rozwoju; Zagreożenia współczesnego świata; Prace bibliograficzne [I].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33068 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33067/X czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 11, r. 2014)
ISBN: : 978-83-63909-57-4
Rozdział 1. Magdalena Michniewicz, Szkoła promująca zdrowie w systemie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Rozdział 2. Igor Kominarec, Edita Kominarecova, Zdravie ako multikulturny rozmer; Rozdział 3. Wojciech Błażejewski, Ewa Meyer-Błażejewska, Prezentacja osiągnięć biologii molekularnej w ramach edukacji zdrowotnej i treściach kanonu kszałcenia ogólnego; Rozdział 4. Witold Ostafiński, Etyczne dylematy współczesnej medycyny. O czym pedagog wiedzieć powinien; Rozdział 5. Magdalena Bojarska, Sprawność fizyczna i zdrowie w poglądach i życiu św. Jana Pawła II; Rozdział 6. Beata Romanek, Rodzina i szkoła jako środowiska kształtujące postawy proekologiczne; Rozdział 7. Jozef Liba, Vychova k zdraviu v skolskiej edukacji; Rozdział 8. Urszula Mida, Promocja zdrowia poprzez edukację zdrowotną w Publicznym Gimnazjum w Iwkowej; Rozdział 9. Łukasz Radwan, Prozdrowotny nauczyciel XXI wieku; Rozdział 10. Janina Sak, zdrowi; Rozdział 11. Malwina Setkowicz, Edukacja zdrowotna przez zabawę; Rozdział 12. Krystyna Barłóg, Utrata sprawności – kim jestem?. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1667/4, P-1667/3, P-1667/2 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1667/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne; 2. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i mlodzieży w wieku szkolnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27181, 27180 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27179/X czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 12, r. 2014)
ISBN: : 978-83-63909-58-1
Rozdział 1: Elżbieta Włodek, Terapeutyczne refleksje wokół stymulacji czuciowej dziecka z niepełnosprawnością umysłową; Rozdział 2: Agata Kolasa-Skiba, Opóźniony rozwój mowy dziecka z zespołem Downa; Rozdział 3: Agata Kolasa-Skiba, Metody aktywizujące w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym; Rozdział 4: Zbigniew Solak, Rozwiązania praktyczne we wdrażaniu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem; Rozdział 5: Martin Jelinek, Zdravotná starostlivosť v multikultúrnom svete; Rozdział 6: Edita Kominarecová, Emocionálne zdravie v multikultúrnej komunikácii; Rozdział 7: Danuta Ochojska, Style radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli a specyfika pracy; Rozdział 8: Darina Ondriová, Metódy názornosti ako prostriedok výchovy a zmyslového poznania; Rozdział 9: Małgorzata Marmola, Danuta Ochojska, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Niektóre uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób starszych; Rozdział 10: Teresa Piątek, Samoocena nauczycieli w kontekście ich działań edukacyjnych; Rozdział 11: Barbara Zielińska, Funkcjonalne więzi rodzinne.[O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1668/4, P-1668/3, P-1668/2 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1668/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42420, 42419 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42418/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-963/3, P-963/2, P-963/1, P-625/3 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-625/1/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again