Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(11)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Krupa Jan (1955- )
(6)
Krupa Jan
(5)
Szpara Krzysztof
(5)
Soliński Tomasz (1975- )
(2)
Baran-Zgłobicka Bogusława
(1)
Dyrda Grażyna (nauki ekonomiczne)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(8)
Subject
Ochrona środowiska
(5)
Turystyka kulturowa
(5)
Ekoturystyka
(4)
Agroturystyka
(3)
Dziedzictwo kulturowe
(2)
Kultura i trurystyka
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Turystyka
(2)
Gospodarka wodna
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Polityka regionalna
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Turystyka kulinarna
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dynowskie, Pogórze
(7)
Pogórze Dynowskie
(4)
Województwo podkarpackie (1999- )
(3)
Polska
(2)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Podróże i turystyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43831 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43830/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45963, 45962 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45961/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40710, 40709, 40708, 40707, 40706 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40705 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47430 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47429 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Czść 1: Turystyka wiejska-formy i funkcje w rozwoju społeczno-gospodarczym mezoregionu; 1.Grażyna Dyrda, Tomasz Maciałek: Przesłanki kształtowania profilu turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego; 2.Adriana Wojtkowiak: Agroturystyka szansą ożywienia terenów wiejskich; 3.Magdalena Dul, Jan Krupa: Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim; 4.Justyna Czachara, Jan Krupa: Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych; 5. Wiesław Wagner: Analiza Wybranych wskaźników społeczno-ekonomiczno-turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego w latach 2004-2007; 6.Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Turystyka w obliczu zmian klimatu; Część 2: Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu; 1.Ewa J. Lipińska: Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska; 2.Jan Krupa, Justyna Hałys: Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; 3.Małgorzata Szczepka: Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły i działania przewidziane do realizacji w programie wodno-środowiskowym kraju odnoszące się do obszaru Pogórza Dynowskiego; 4. Piotr Koszelnik, Lilianna Bartoszek: Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych górnego Sanu; 5. Anna Ryłko: Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu; 6. Stanisław Rymar: Analiza stopnia degradacji środowiska fragmentu "dawnego obszaru górniczego" Słonne w gminie Dubiecko; 7. Piotr Koszelnik, Janusz A. Tomaszek: Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów; 8. Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód w zlewni Sanu; 9. Małgorzata Szczepka: Promowanie szacunku dla wody jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego, na przykładzie działań edukacyjnych RZGW w Krakowie; 10. Adam Erechemla: Instrumenty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym; 11.Wojciech Maciejko: Prawna ochrona łososia atlantyckiego w dorzeczu Sanu; 12. Wojciech Maciejko: Postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Wędkarskim jako procesowy instrument ochrony wód; 13. Stanisław Rymar: Możliwość zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych, rejon Dynów-Dubiecko; 14. Bernadeta Rajchel: Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury komunalnej w obrębie rejonu Dynów-Dubiecko; Część 3: Dziedzictwo kulturowe jako determinanta rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym; 1. Michał Rut: Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego; 2. Bogusława Baran-Zgłobicka: Krajobraz zlewni górnej Markówki-struktura, walory, problemy; 3. Tomasz Soliński, Joanna Lasek: Uwarunkowania rozwoju "Szlaku Architektury Drewnianej" na Pogórzu Przemyskim; 4. Łukasz Mróz, Wiesław Wagner: Kierunki rozwoju turystyki "Szlaku Ikon Doliny Sanu"; 5. Maria Marciniak: Woda w obrzędach i wizerunkach wsi nadsańskich; 6. Mirosław Rymar: Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37283 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37282/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Walory kulturowe i zagospodarowanie turystyczne Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki; 1.1. Zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego w strukturze szlaków tematycznych województwa podkarpackiego jako forma ich ochrony i promocji; 1.2. Standaryzacja i kategoryzacja jako czynniki podnoszenia jakości bazy noclegowej obszarów wiejskich - implikacje la Pogórza Dynowskiego; 1.3. Organizacje pozarządowe działające na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 1.4. Płk Jan Kamieniecki - adiutant księcia Józefa Poniatowskiego i jego związki z Dynowszczyzną; 1.5. Różnorodność oferty agroturystycznej na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa podkarpackiego; 1.6. Szlaki kulinarne jako czynnik promocji regionu; 1.7. Cmentarze powojenne – ocalić od zapomnienia; 2. Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego; 2.1. Walory przyrodnicze i turystyczne obszarów chronionych Pogórza Dynowskiego; 2.2. Wykorzystanie skarp o różnej genezie przez żołny merops apiaster oraz brzegówki riparia riparia na obszarze Pogórza Dynowskiego; 2.3. Inwentaryzacja herpetofauny w dolinie rzeki San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim; 3. Efektywność metod w zagospodarowaniu odpadów a jakość środowiska; 3.1. Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku; 3.2. Skuteczność i stabilność procesów oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR; 3.3. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako przykład zrównoważonej gospodarki odpadami; 3.4. Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze; 3.5. Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego; 3.6. Korzyści wynikające z zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołu z biomasy jako nawozów odkwaszających glebę [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54364, 54363 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54362/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Poszanowanie wartości przyrodniczych determinantą zrównoważonego rozwoju; 1.1. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce; 1.2. Analiza zmniejszania wybranych zanieczyszczeń w ściekach bytowych na przykładzie oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie; 1.3. Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych; 1.4. Występowanie WWA i PCB w osadach dennych rzeki San; 1.5. Górnictwo odkrywkowe – ochrona środowiska – geoturystyka; 1.6. Produkcja żywności ekologicznej czynnikiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 1.7. Udrożnienie systemu Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych szansą aktywizacji turystycznej regionu; 1.8. Rośliny chronione występujące w dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic; 1.9. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym; 1.10. Innowacyjna maszyna w konserwacji pasz objętościowych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.11. Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.12. Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to godzenie człowieka z przyrodą; 2. Problemy ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki; 2.1. Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki; 2.2. Obiekty małej architektury kamiennej na obszarze Pogórza Dynowskiego – przeszłość i teraźniejszość; 2.3. Z biegiem czasu, z biegiem Sanu; 2.4. Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego (walory kulturowe); 2.5. Programowanie działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad zabytkami na przykładzie wybranych gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego; 2.6. Drewniana cerkiew w Babicach jako zabytek o niewykorzystanym potencjale. Zalecenia konserwatorskie oraz analiza możliwości adaptacji świątyni do nowej funkcji; 2.7. Niewykorzystane możliwości aktywnej popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych Podkarpacia; 3. Stan zagospodarowania i ocena wykorzystania potencjału turystycznego regionu; 3.1. Waloryzacja turystyczna środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego; 3.2. Ocena stanu zagospodarowania turystycznego i poziomu jego wykorzystania w świetle potencjału turystycznego powiatu brzozowskiego; 3.3. Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim; 3.4. Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszość; 3.5. Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej województwa podkarpackiego; 3.6. Bieszczady jako miejsce spędzania wolnego czasu przez studentów rzeszowskich uczelni; 3.7. Lessy Pogórza Dynowskiego – paleogeograficzne znaczenie i aspekt geoturystyczny; 3.8. Właściwości mineralnych wód siarczkowych gminy Hyżne i możliwości ich wykorzystania [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54361 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54360/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-934696-2-8
1. Gospodarka wodami, ściekami i odpadami w aspekcie ochrony środowiska; 1.1. Systematyka obiektów retencyjnych; 1.2. Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość osadów dennych rzeki Wisłok; 1.3. Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych; 1.4. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Przysiekach (powiat jasielski) przy wykorzystaniu wybranych metod statystycznych; 1.5. Badania monitoringowe gazów wysypiskowych na byłym składowisku odpadów w Krośnie; 1.6. Oczyszczalnie hydrofitowe jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej; 1.7. Płyny micelarne a bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego; 1.8. Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych; 1.9. Obróbka komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do nawożenia plantacji roślin energetycznych; 2. Potencjał i problemu rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim; 2.1. Zasoby przyrodnicze Pogórza Dynowskiego w aspekcie produkcji pszczelarskiej; 2.2. Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego „Błękitny San” i jego znaczenie dla regionu; 2.3. Analiza trendów rozwojowych hoteli spa i wellness; 2.4. Wykorzystanie obiektów rezydencjonalnych województwa podkarpackiego w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej; 2.5. Walory turystyczne miasta Przemyśla i okolic w aspekcie badań ankietowych; 2.6. Ikonostas cerkwi w Babicach (gmina Krzywcza) – analiza konserwatorska; 2.7. Kto i dlaczego przyjeżdża do województwa podkarpackiego – analiza struktury przyjazdowego ruchu turystycznego; 2.8. Ocena zmian wybranych właściwości gruntu na terenie pól namiotowych z Pogórza Dynowskiego pod wpływem użytkowania turystycznego; 2.9. Rabacja w dolinach Sanu i jego dopływów; 3. Rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni turystycznej; 3.1. Program strategiczny „Błękitny San” jako przykład aktywności administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska obszarów atrakcyjnych turystycznie; 3.2. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki na przykładzie gminy Dubiecko; 3.3. Inwazyjne gatunki roślin jako zagrożenie dla walorów krajobrazowych i turystycznych na przykładzie doliny Sanu na Pogórzu Dynowskim; 3.4. Jakość przestrzeni i lokalny krajobraz jako ważne elementy komunikatu kultury regionu Pogórza Dynowskiego; 3.5. Władztwo urbanistyczne w sferze zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54357, 54356, 54355 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54354/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Walory przyrodnicze oraz ich ochrona w aspekcie jakości środowiska i zdrowia człowieka = Part 1: Natural values and their protection in the aspect of the environment quality and human health; 1. Krzysztof Kud: Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny sanu jako realizacja dobra publicznego = Aesthetic and practical values of riparian meadows of san valley as the implementation of public goods; 2. Mariusz Klich, Sabina Klich: Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów natura 2000 na pogórzu dynowskim i pogórzu przemyskim = Socio-economic aspects of functioning of some nature 2000 sites on dynowskie foothills and przemyskie foothills; 3. Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka: Wybrane gatunki roślin chronionych z terenu pogórza dynowskiego mające działanie trujące i lecznicze = Selected species of plants protected from the territory of the dynowskie foothills, characterised by toxic and medical activity; 3. Agnieszka Momora: Wybrane rośliny jadalne - żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi. walory zdrowotne i odżywcze = Selected edible plants - cardamine glanduligera, symphytum cordatum l., allium ursinum l. health and nutrition values; 4. Mateusz Kryczyk, Adam Masłoń: Nielegalnie składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego = Illegal landfills as a source of environmental pollution; Część 2: Dziedzictwo historyczne oraz współczesne walory antropogeniczne czynnikami zrównoważonego rozwoju turystyki; Part 2: Historical heritage and contemporary anthropogenic values as factors of sustainable tourism development; 1. Stanisław Rymar, Dorota Rohan, Joanna Kubit: Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości państwa polskiego = Prominent people of polish science, politics, economy and their links to petroleum area of krosno. subjective authors' choice in 100™ anniversary of poland's independence; 2. Ks. Jan Rogula: Katarzyna Wapowska - wielka dobrodziejka kościoła na ziemi dynowskiej w XVI wieku = Katarzyna Wapowska - the prominent benefactress of the church on dynów area in xvi century; 3. Marta Kawa: Ruch spółdzielczy na terenie pogórza dynowskiego na przykładzie gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska" w dynowie = Cooperative movement on the area of pogórze dynowskie on the example of a communal co-operative „peasants' self-help" in dynów; 4. Izabela Cichocka, Jan Krupa: Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich rzeszowa = Business tourism in the hotel services of rzeszów; 5. Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek: Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta w świetle wyników badań bezpośrednich metodą Servqual = Quality of the rural accomodation and the satisfaction of the consumer in the light of the result of direct research by Servqual; 6. Jan Krupa, Arieta Podkul: Koncepcja utworzenia „karpackiego szlaku piwa" jako atrakcji turystycznej = The concept of creating the „carpathian beer trail" as a tourist attraction; 7. Anna Nizioł: Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego = A disabled tourist in the light of tourism sustainable development in the area of dynowskie and przemyskie foothills; Część 3: Technologia przemysłowo-rolnicza w aspekcie ochrony środowiska; Part 3: Industrial and agricultural technology in the aspect of environmental protection; 1. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego = Cultivation and drying herbal plants as a method to rise agricultural management capacity in the dynowskie foothils; 2. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej = The usefulness of biomass ashes in agricultural practices; 3. Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak: Wykorzystanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako systemu przyjaznego środowisku przyrodniczemu = Use of heat pump in a single-family house as the environmental- friendly system; 4. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich = Recycling of azbestos products in terms of the popularization of hazardous-waste management in rural areas. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego w turystyce; Part 1: Use of natural values and cultural heritage in tourism; 1. Krzysztof Szpara: Potencjał przyrodniczy pogórza dynowskiego i możliwości jego wykorzystania w turystyce = Natural potential of the dynowskie foothills and the possibilities of its use in tourism; 2. Małgorzata Skulimowska: Szlaki turystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki na terenie związku gmin turystycznych pogórza dynowskiego = Tourist trails and their role in the sustainable development of tourism within the area of the association of tourism municipalities of the dynowskie foothills; 3. Anna Nizioł: Wycieczki szkolne jako forma turystycznej działalności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem walorów turystycznych pogórza dynowskiego = School trips as a form of tourist activity in the light of the applicable regulations with regard to the tourist values of the dynowskie foothills; 4. Sylwia Dyrda-maciałek: Działania związku gmin turystycznych pogórza dynowskiego jako przykład zaangażowania lokalnych samorządów w kształtowanie profilu turystycznego gmin = Activities of the tourism community of the dynów foothills as an example of involvement of local self-governments in the forming of the tourist profile of communes; 5. Beata Dec: Specyfika usług spa i wellness na podstawie wybranych hoteli = Specificity of the spa and wellness services based on selected hotels; Część 2: Działania proekologiczne w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego = Part 2: Pro-ecological actions in the aspect environmental protection; 1. Bernadeta Rajchel: Zagospodarowanie wód opadowych do nawadniania terenu - koncepcja projektu instalacji = Rainwater management for terrain irrigation – installation project concept; 2. Krzysztof Kud: Postawy studentów województwa podkarpackiego wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi = Attitudes of students of the podkarpackie voivodeship affecting the municipal waste management; 3. Marian Woźniak: Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania zasobów naturalnych obszaru rzeka San = Sustainable entrepreneurship directing the use of natural resources in the San river area; 4. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Innowacyjne urządzenia w suszarnictwie płodów rolnych oraz roślin zielarskich = Innovative devices in drying of agricultural products and of herbal plants; Część 3: Gospodarka żywnościowa a zachowania prozdrowotne i prośrodowiskowe = Part 3: Food economy and pro-health and pro-environmental behaviors; 1. Agnieszka Momora: Właściwości prozdrowotne miodu spadziowego – teren mezoregionu pogórza dynowskiego = Nutritional value of honeydew honey - the area of the dynowskie foothills mesoregion; 2. Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Łukasz Stokłosa: Wpływ mediów na zachowania prozdrowotne = The influence of the media on health-promoting behaviors; 3. Jan Krupa, Andrzej mantaj, Łukasz stokłosa: Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych = Food waste in households; 4. Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Beata Dec: Opakowania wielokrotnego użytku w zakupach artykułów żywnościowych = Reusable packaging in buying food items; Część 4: Varia = Part 4: Varia; 1. Ks. Jan Rogula: Kmitowie - fundatorzy parafii łacińskich na pogórzu dynowskim od xiv do początków xvi wieku = The kmita family - founders of latin parishes in the dynowskie foothills from xiv to the beginning of the XVI century; 2. Stanisław Ślusarczyk: Indywidualne i nowatorskie podejście małych i średnich przedsiębiorstw przy formułowaniu strategii marketingowej drogą do zwiększania ich wartości = Individual and innovative approach while creating marketing strategy as a way of increasing small and medium enterprises’ value. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przykłady działań na obszarach wiejskich ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału turystycznego; 2. Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich; 3. Gospodarstwa pszczelarskie atrakcją turystyczną oraz elementem edukacji; 4. Rola władz i administracji samorządowej oraz społeczności lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54359 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54358/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again