Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Krupa Jan
(5)
Krupa Jan (1955- )
(5)
Szpara Krzysztof
(4)
Soliński Tomasz (1975- )
(2)
Baran-Zgłobicka Bogusława
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(7)
Subject
Ochrona środowiska
(5)
Turystyka kulturowa
(5)
Ekoturystyka
(4)
Agroturystyka
(2)
Dziedzictwo kulturowe
(2)
Kultura i trurystyka
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Turystyka
(2)
Gospodarka wodna
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Potencjał turystyczny
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Dynowskie, Pogórze
(7)
Pogórze Dynowskie
(3)
Polska
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Podróże i turystyka
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43831 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43830/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45963, 45962 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45961/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40710, 40709, 40708, 40707, 40706 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40705 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47430 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47429 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Czść 1: Turystyka wiejska-formy i funkcje w rozwoju społeczno-gospodarczym mezoregionu; 1.Grażyna Dyrda, Tomasz Maciałek: Przesłanki kształtowania profilu turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego; 2.Adriana Wojtkowiak: Agroturystyka szansą ożywienia terenów wiejskich; 3.Magdalena Dul, Jan Krupa: Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim; 4.Justyna Czachara, Jan Krupa: Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych; 5. Wiesław Wagner: Analiza Wybranych wskaźników społeczno-ekonomiczno-turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego w latach 2004-2007; 6.Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Turystyka w obliczu zmian klimatu; Część 2: Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu; 1.Ewa J. Lipińska: Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska; 2.Jan Krupa, Justyna Hałys: Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; 3.Małgorzata Szczepka: Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły i działania przewidziane do realizacji w programie wodno-środowiskowym kraju odnoszące się do obszaru Pogórza Dynowskiego; 4. Piotr Koszelnik, Lilianna Bartoszek: Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych górnego Sanu; 5. Anna Ryłko: Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu; 6. Stanisław Rymar: Analiza stopnia degradacji środowiska fragmentu "dawnego obszaru górniczego" Słonne w gminie Dubiecko; 7. Piotr Koszelnik, Janusz A. Tomaszek: Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów; 8. Katarzyna Czoch, Krzysztof Kulesza: Wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód w zlewni Sanu; 9. Małgorzata Szczepka: Promowanie szacunku dla wody jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego, na przykładzie działań edukacyjnych RZGW w Krakowie; 10. Adam Erechemla: Instrumenty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym; 11.Wojciech Maciejko: Prawna ochrona łososia atlantyckiego w dorzeczu Sanu; 12. Wojciech Maciejko: Postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Wędkarskim jako procesowy instrument ochrony wód; 13. Stanisław Rymar: Możliwość zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych, rejon Dynów-Dubiecko; 14. Bernadeta Rajchel: Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury komunalnej w obrębie rejonu Dynów-Dubiecko; Część 3: Dziedzictwo kulturowe jako determinanta rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym; 1. Michał Rut: Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego; 2. Bogusława Baran-Zgłobicka: Krajobraz zlewni górnej Markówki-struktura, walory, problemy; 3. Tomasz Soliński, Joanna Lasek: Uwarunkowania rozwoju "Szlaku Architektury Drewnianej" na Pogórzu Przemyskim; 4. Łukasz Mróz, Wiesław Wagner: Kierunki rozwoju turystyki "Szlaku Ikon Doliny Sanu"; 5. Maria Marciniak: Woda w obrzędach i wizerunkach wsi nadsańskich; 6. Mirosław Rymar: Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37283 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37282/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Walory kulturowe i zagospodarowanie turystyczne Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki; 1.1. Zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego w strukturze szlaków tematycznych województwa podkarpackiego jako forma ich ochrony i promocji; 1.2. Standaryzacja i kategoryzacja jako czynniki podnoszenia jakości bazy noclegowej obszarów wiejskich - implikacje la Pogórza Dynowskiego; 1.3. Organizacje pozarządowe działające na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 1.4. Płk Jan Kamieniecki - adiutant księcia Józefa Poniatowskiego i jego związki z Dynowszczyzną; 1.5. Różnorodność oferty agroturystycznej na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa podkarpackiego; 1.6. Szlaki kulinarne jako czynnik promocji regionu; 1.7. Cmentarze powojenne – ocalić od zapomnienia; 2. Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego; 2.1. Walory przyrodnicze i turystyczne obszarów chronionych Pogórza Dynowskiego; 2.2. Wykorzystanie skarp o różnej genezie przez żołny merops apiaster oraz brzegówki riparia riparia na obszarze Pogórza Dynowskiego; 2.3. Inwentaryzacja herpetofauny w dolinie rzeki San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim; 3. Efektywność metod w zagospodarowaniu odpadów a jakość środowiska; 3.1. Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku; 3.2. Skuteczność i stabilność procesów oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR; 3.3. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako przykład zrównoważonej gospodarki odpadami; 3.4. Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze; 3.5. Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego; 3.6. Korzyści wynikające z zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołu z biomasy jako nawozów odkwaszających glebę [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54364, 54363 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54362/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Poszanowanie wartości przyrodniczych determinantą zrównoważonego rozwoju; 1.1. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce; 1.2. Analiza zmniejszania wybranych zanieczyszczeń w ściekach bytowych na przykładzie oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie; 1.3. Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych; 1.4. Występowanie WWA i PCB w osadach dennych rzeki San; 1.5. Górnictwo odkrywkowe – ochrona środowiska – geoturystyka; 1.6. Produkcja żywności ekologicznej czynnikiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 1.7. Udrożnienie systemu Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych szansą aktywizacji turystycznej regionu; 1.8. Rośliny chronione występujące w dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic; 1.9. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym; 1.10. Innowacyjna maszyna w konserwacji pasz objętościowych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.11. Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.12. Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to godzenie człowieka z przyrodą; 2. Problemy ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki; 2.1. Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki; 2.2. Obiekty małej architektury kamiennej na obszarze Pogórza Dynowskiego – przeszłość i teraźniejszość; 2.3. Z biegiem czasu, z biegiem Sanu; 2.4. Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego (walory kulturowe); 2.5. Programowanie działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad zabytkami na przykładzie wybranych gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego; 2.6. Drewniana cerkiew w Babicach jako zabytek o niewykorzystanym potencjale. Zalecenia konserwatorskie oraz analiza możliwości adaptacji świątyni do nowej funkcji; 2.7. Niewykorzystane możliwości aktywnej popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych Podkarpacia; 3. Stan zagospodarowania i ocena wykorzystania potencjału turystycznego regionu; 3.1. Waloryzacja turystyczna środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego; 3.2. Ocena stanu zagospodarowania turystycznego i poziomu jego wykorzystania w świetle potencjału turystycznego powiatu brzozowskiego; 3.3. Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim; 3.4. Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszość; 3.5. Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej województwa podkarpackiego; 3.6. Bieszczady jako miejsce spędzania wolnego czasu przez studentów rzeszowskich uczelni; 3.7. Lessy Pogórza Dynowskiego – paleogeograficzne znaczenie i aspekt geoturystyczny; 3.8. Właściwości mineralnych wód siarczkowych gminy Hyżne i możliwości ich wykorzystania [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54361 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54360/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-934696-2-8
1. Gospodarka wodami, ściekami i odpadami w aspekcie ochrony środowiska; 1.1. Systematyka obiektów retencyjnych; 1.2. Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość osadów dennych rzeki Wisłok; 1.3. Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych; 1.4. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Przysiekach (powiat jasielski) przy wykorzystaniu wybranych metod statystycznych; 1.5. Badania monitoringowe gazów wysypiskowych na byłym składowisku odpadów w Krośnie; 1.6. Oczyszczalnie hydrofitowe jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej; 1.7. Płyny micelarne a bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego; 1.8. Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych; 1.9. Obróbka komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do nawożenia plantacji roślin energetycznych; 2. Potencjał i problemu rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim; 2.1. Zasoby przyrodnicze Pogórza Dynowskiego w aspekcie produkcji pszczelarskiej; 2.2. Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego „Błękitny San” i jego znaczenie dla regionu; 2.3. Analiza trendów rozwojowych hoteli spa i wellness; 2.4. Wykorzystanie obiektów rezydencjonalnych województwa podkarpackiego w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej; 2.5. Walory turystyczne miasta Przemyśla i okolic w aspekcie badań ankietowych; 2.6. Ikonostas cerkwi w Babicach (gmina Krzywcza) – analiza konserwatorska; 2.7. Kto i dlaczego przyjeżdża do województwa podkarpackiego – analiza struktury przyjazdowego ruchu turystycznego; 2.8. Ocena zmian wybranych właściwości gruntu na terenie pól namiotowych z Pogórza Dynowskiego pod wpływem użytkowania turystycznego; 2.9. Rabacja w dolinach Sanu i jego dopływów; 3. Rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni turystycznej; 3.1. Program strategiczny „Błękitny San” jako przykład aktywności administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska obszarów atrakcyjnych turystycznie; 3.2. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki na przykładzie gminy Dubiecko; 3.3. Inwazyjne gatunki roślin jako zagrożenie dla walorów krajobrazowych i turystycznych na przykładzie doliny Sanu na Pogórzu Dynowskim; 3.4. Jakość przestrzeni i lokalny krajobraz jako ważne elementy komunikatu kultury regionu Pogórza Dynowskiego; 3.5. Władztwo urbanistyczne w sferze zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54357, 54356, 54355 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54354/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Walory przyrodnicze oraz ich ochrona w aspekcie jakości środowiska i zdrowia człowieka = Part 1: Natural values and their protection in the aspect of the environment quality and human health; 1. Krzysztof Kud: Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny sanu jako realizacja dobra publicznego = Aesthetic and practical values of riparian meadows of san valley as the implementation of public goods; 2. Mariusz Klich, Sabina Klich: Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów natura 2000 na pogórzu dynowskim i pogórzu przemyskim = Socio-economic aspects of functioning of some nature 2000 sites on dynowskie foothills and przemyskie foothills; 3. Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka: Wybrane gatunki roślin chronionych z terenu pogórza dynowskiego mające działanie trujące i lecznicze = Selected species of plants protected from the territory of the dynowskie foothills, characterised by toxic and medical activity; 3. Agnieszka Momora: Wybrane rośliny jadalne - żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi. walory zdrowotne i odżywcze = Selected edible plants - cardamine glanduligera, symphytum cordatum l., allium ursinum l. health and nutrition values; 4. Mateusz Kryczyk, Adam Masłoń: Nielegalnie składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego = Illegal landfills as a source of environmental pollution; Część 2: Dziedzictwo historyczne oraz współczesne walory antropogeniczne czynnikami zrównoważonego rozwoju turystyki; Part 2: Historical heritage and contemporary anthropogenic values as factors of sustainable tourism development; 1. Stanisław Rymar, Dorota Rohan, Joanna Kubit: Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości państwa polskiego = Prominent people of polish science, politics, economy and their links to petroleum area of krosno. subjective authors' choice in 100™ anniversary of poland's independence; 2. Ks. Jan Rogula: Katarzyna Wapowska - wielka dobrodziejka kościoła na ziemi dynowskiej w XVI wieku = Katarzyna Wapowska - the prominent benefactress of the church on dynów area in xvi century; 3. Marta Kawa: Ruch spółdzielczy na terenie pogórza dynowskiego na przykładzie gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska" w dynowie = Cooperative movement on the area of pogórze dynowskie on the example of a communal co-operative „peasants' self-help" in dynów; 4. Izabela Cichocka, Jan Krupa: Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich rzeszowa = Business tourism in the hotel services of rzeszów; 5. Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek: Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta w świetle wyników badań bezpośrednich metodą Servqual = Quality of the rural accomodation and the satisfaction of the consumer in the light of the result of direct research by Servqual; 6. Jan Krupa, Arieta Podkul: Koncepcja utworzenia „karpackiego szlaku piwa" jako atrakcji turystycznej = The concept of creating the „carpathian beer trail" as a tourist attraction; 7. Anna Nizioł: Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego = A disabled tourist in the light of tourism sustainable development in the area of dynowskie and przemyskie foothills; Część 3: Technologia przemysłowo-rolnicza w aspekcie ochrony środowiska; Part 3: Industrial and agricultural technology in the aspect of environmental protection; 1. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego = Cultivation and drying herbal plants as a method to rise agricultural management capacity in the dynowskie foothils; 2. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej = The usefulness of biomass ashes in agricultural practices; 3. Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak: Wykorzystanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako systemu przyjaznego środowisku przyrodniczemu = Use of heat pump in a single-family house as the environmental- friendly system; 4. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich = Recycling of azbestos products in terms of the popularization of hazardous-waste management in rural areas. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego w turystyce; Part 1: Use of natural values and cultural heritage in tourism; 1. Krzysztof Szpara: Potencjał przyrodniczy pogórza dynowskiego i możliwości jego wykorzystania w turystyce = Natural potential of the dynowskie foothills and the possibilities of its use in tourism; 2. Małgorzata Skulimowska: Szlaki turystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki na terenie związku gmin turystycznych pogórza dynowskiego = Tourist trails and their role in the sustainable development of tourism within the area of the association of tourism municipalities of the dynowskie foothills; 3. Anna Nizioł: Wycieczki szkolne jako forma turystycznej działalności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem walorów turystycznych pogórza dynowskiego = School trips as a form of tourist activity in the light of the applicable regulations with regard to the tourist values of the dynowskie foothills; 4. Sylwia Dyrda-maciałek: Działania związku gmin turystycznych pogórza dynowskiego jako przykład zaangażowania lokalnych samorządów w kształtowanie profilu turystycznego gmin = Activities of the tourism community of the dynów foothills as an example of involvement of local self-governments in the forming of the tourist profile of communes; 5. Beata Dec: Specyfika usług spa i wellness na podstawie wybranych hoteli = Specificity of the spa and wellness services based on selected hotels; Część 2: Działania proekologiczne w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego = Part 2: Pro-ecological actions in the aspect environmental protection; 1. Bernadeta Rajchel: Zagospodarowanie wód opadowych do nawadniania terenu - koncepcja projektu instalacji = Rainwater management for terrain irrigation – installation project concept; 2. Krzysztof Kud: Postawy studentów województwa podkarpackiego wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi = Attitudes of students of the podkarpackie voivodeship affecting the municipal waste management; 3. Marian Woźniak: Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania zasobów naturalnych obszaru rzeka San = Sustainable entrepreneurship directing the use of natural resources in the San river area; 4. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Innowacyjne urządzenia w suszarnictwie płodów rolnych oraz roślin zielarskich = Innovative devices in drying of agricultural products and of herbal plants; Część 3: Gospodarka żywnościowa a zachowania prozdrowotne i prośrodowiskowe = Part 3: Food economy and pro-health and pro-environmental behaviors; 1. Agnieszka Momora: Właściwości prozdrowotne miodu spadziowego – teren mezoregionu pogórza dynowskiego = Nutritional value of honeydew honey - the area of the dynowskie foothills mesoregion; 2. Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Łukasz Stokłosa: Wpływ mediów na zachowania prozdrowotne = The influence of the media on health-promoting behaviors; 3. Jan Krupa, Andrzej mantaj, Łukasz stokłosa: Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych = Food waste in households; 4. Andrzej Mantaj, Jan Krupa, Beata Dec: Opakowania wielokrotnego użytku w zakupach artykułów żywnościowych = Reusable packaging in buying food items; Część 4: Varia = Part 4: Varia; 1. Ks. Jan Rogula: Kmitowie - fundatorzy parafii łacińskich na pogórzu dynowskim od xiv do początków xvi wieku = The kmita family - founders of latin parishes in the dynowskie foothills from xiv to the beginning of the XVI century; 2. Stanisław Ślusarczyk: Indywidualne i nowatorskie podejście małych i średnich przedsiębiorstw przy formułowaniu strategii marketingowej drogą do zwiększania ich wartości = Individual and innovative approach while creating marketing strategy as a way of increasing small and medium enterprises’ value. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62915 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62914/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again