Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Płaczek Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Bezpieczeństwo demograficzne
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczństwo energetyczne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
1 result Filter
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Mirosław Skarżyński: Rozdział 1: Kształtowanie się związków między gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa na przestrzeni dziejów ludzkości; 1.1. Prehistoria i starożytność (do V w.); 1.2. Średniowiecze (V-XV w.); 1.3. Geneza kapitalizmu (1450-1750); 1.4. Kapitalizm (1750-1914); 1.5. Wojny światowe (1914-1945); 1.6. Okres powojenny (po 1945); Janusz Płaczek : Rozdział 2: Metodyczne podstawy ekonomiki bezpieczeństwa; 2.1. Przesłanki i rodowód powstania ekonomiki bezpieczeństwa; 2.2. Współczesna ekonomika bezpieczeństwa, jej obiekt i przedmiot badań; 2.3. Język, metody badawcze oraz związki z innymi naukami i jej funkcje; 2.4. Najważniejsze problemy i ośrodki naukowo-dydaktyczne zajmujące się tą problematyką; 2.5. Podstawowe prawidłowości wynikające z badań i przydatność dyscypliny; Sylwester Tomasz Kurek: Rozdział 3. Gospodarka obronna państwa; 3.1. Pojęcie gospodarki obronnej; 3.2. Specyficzne odmiany gospodarki obronnej; 3.3. Zadania gospodarki obronnej; 3.4. Struktura gospodarki obronnej; 3.5. Kierowanie gospodarką obronną; 3.6. Kondycja gospodarczo-obronna państwa; 3.7. Polityka gospodarczo-obronna; Mirosław Sułek : Rozdział 4: Potencjał gospodarczo-obronny podstawą siły państwa; 4.1. Pojęcie siły i potencjału państwa; 4.2. Zarys teorii potencjału gospodarczo-obronnego; 4.2.1. Gospodarcze, militarne i polityczne podstawy potencjału obronnego; 4.2.2. Zasobowe i strumieniowe ujęcie potencjału gospodarczo-obronnego; 4.2.3. Sektorowe podstawy bezpieczeństwa; 4.2.4. Potencjał gospodarczo-obronny a potencjał bojowy sił zbrojnych; 4.3. Szacowanie potencjału gospodarczo-obronnego; 4.3.1. Wybrane metody; 4.3.2. Wyniki; 4.3.3. Wykorzystanie syntetycznych miar potencjału w polityce i strategii bezpieczeństwa; 4.3.4. Trzy typy strategii bezpieczeństwa narodowego; Konrad Stańczyk : Rozdział 5: Wydatki obronne; 5.1. Istota wydatków obronnych; 5.2. Cechy wydatków obronnych; 5.3. Wydatki obronne jako zadanie publiczne; 5.4. Metody międzynarodowych porównań wydatków obronnych; 5.5. Współczesne tendencje wydatków obronnych państw świata; 5.6. Aktualne wydatki obronne w Europie; 5.7. Bieżące wydatki obronne Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej; Paulina Zamelek : Rozdział 6: Przemysł obronny; 6.1. Podstawowe pojęcia; 6.2. Zadania przemysłu obronnego; 6.3. Aktualne tendencje występujące w przemyśle obronnym na świecie; 6.4. Czołówka producentów broni na świecie; 6.5. Procesy zachodzące we współczesnym europejskim przemyśle obronnym; 6.6. Charakterystyka polskiego przemysłu obronnego; 6.7. Przyszłość polskiego przemysłu obronnego na otwartym rynku; Katarzyna Pietrzyk, Paweł Górski : Rozdział 7: Infrastruktura techniczna na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 7.1. Pojęcie i znaczenie infrastruktury technicznej; 7.2. Charakterystyka komponentów infrastruktury technicznej; 7.3. Analiza i ocena krajowego systemu infrastruktury technicznej i jej przygotowania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; Tomasz Jałowiec : Rozdział 8: Współczesna logistyka w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 8.1. Identyfikacja roli i znaczenia logistyki w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 8.2. Procesy logistyczne w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 8.3. Efektywność logistyki a funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i obronności państwa; Krzysztof Księżopolski : Rozdział 9: Bezpieczeństwo ekonomiczne;9.1. Definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego; 9.2. Ewolucja pojęcia - czynniki sprawcze procesu ekonomizacji bezpieczeństwa; 9.3. Różnice między bezpieczeństwem militarnym a ekonomicznym; 9.4. Obszar badań bezpieczeństwa ekonomicznego; 9.5. Sposoby kształtowania poprawy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; 9.6. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej; 9.7. Metodologia badań i analizy bezpieczeństwa ekonomicznego; 9.8. Omówienie zastosowania i perspektywy badań bezpieczeństwa ekonomicznego;Zenon Stachowiak : Rozdział 10: Wyznaczniki, wskaźniki i mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego; 10.1. Potrzeba operacjonalizacji badań bezpieczeństwa ekonomicznego; 10.2. Przykłady wyznaczników; 10.3. Próba wyodrębnienia wskaźników; 10.4. Mierniki jako instrumenty badań i oceny; 10.5. Egzemplifikacja badań i ocen dla naszego państwa; Anna Dziurny : Rozdział 11: Globalne, regionalne i narodowe modele bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.1. Punkt wyjścia do modelowania bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.2. Metodyczne założenia prowadzonych badań nad modelowaniem bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.3. W stronę modelu narodowego bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.4. Próba kreślenia badanego modelu dla regionu; 11.5. Ideowe podejście dla modelu globalnego; Józef Wróbel, Magdalena Kawalec : Rozdział 12 : Bezpieczeństwo demograficzne; 12.1. Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa demograficznego; 12.2. Postrzeganie bezpieczeństwa demograficznego w szerszej perspektywie społeczno-gospodarczej; 12.3. Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa - podejście ideowe; 12.4. Wpływ emigracji na badany aspekt - ujęcie teoretyczne;12.5. Analiza badanego zjawiska w UE; 12.6. Aktualne tendencje w naszym kraju; 12.7. Rola polityki naszego państwa oraz UE w analizowanym obszarze; Ewelina Kochanek : Rozdział 13: Bezpieczeństwo energetyczne; 13.1. Identyfikacja bezpieczeństwa energetycznego; 13.2. Kształtowanie pomiaru bezpieczeństwa energetycznego państwa; 13.3. Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym; 13.4. Aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego w Polsce; 13.5. Ku przyszłości naszego bezpieczeństwa energetycznego; Konrad Raczkowski : Rozdział 14: Bezpieczeństwo finansowe; 14.1. Bezpieczeństwo finansowe w strukturze ekonomicznej; 14.2. Narodowa strategia edukacji i integracji finansowej; 14.3. Wskaźniki charakteryzujące poziom bezpieczeństwa finansowego; 14.4. Rola państwa i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego; 14.5. Poziom bezpieczeństwa finansowego w Polsce; Jerzy Kuck : Rozdział 15: Bezpieczeństwo informacyjne; 15.1. Informacja w społeczeństwie informacyjnym; 15.2. Istota bezpieczeństwa informacyjnego; 15.3. Rosnąca rola bezpieczeństwa informacyjnego w państwie w podmiotach gospodarczych oraz wśród obywateli; 15.4. Zasady bezpieczeństwa informacyjnego; 15.5. Kształtowanie bezpieczeństwa informacyjnego; 15.6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym; 15.7. Ocena poziomu analizowanego bezpieczeństwa informacyjnego; Dorota Krupnik : Rozdział 16: Bezpieczeństwo ekologiczne; 16.1. Identyfikacja problemu bezpieczeństwa ekologicznego; 16.2. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego; 16.3. Normy i standardy zarządzania środowiskowego; 16.4. Wymiar międzynarodowy środowiska i jego ochrony oraz aktualny poziom analizowanego bezpieczeństwa dla naszego kraju; 16.5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa sposobem na poprawę analizowanego zjawiska; Zbigniew Grzywna, Antoni Olak : Rozdział 17: Rola i zadania wybranych organów administracji państwowej i służb w systemie bezpieczeństwa; 17.1. Klasyfikacja zagrożeń porządku publicznego; 17.2. Rola wybranych służb państwowych w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa porządku publicznego; 17.3. Edukacja dla bezpieczeństwa; 17.4. Działania podejmowane przez służby państwowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa; Stanisław Dworecki; Rozdział 18 : Zabezpieczenie logistyczne sił ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1. Ogólna charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1.1. Geneza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1.2. Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1.3. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.2. Elementy zabezpieczenia logistycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym; 18.2.1. Charakterystyka sił i środków oraz ocena możliwości ich wykorzystania; 18.2.2. Odwody operacyjne; 18.2.3. Dysponowanie sił i środków podmiotów systemu do działań ratowniczych; 18.3. Współdziałanie administracji zespolonej i niezespolonej w zabezpieczeniu logistycznym systemu ratowniczo-gaśniczego; 18.4. Znaczenie umów cywilno-prawnych w zabezpieczeniu logistycznym KSRG; 18.5. Procedury działania zasileniowego; 18.6. Wskaźniki oceny systemu logistycznego; Zdzisław Malinowski : Rozdział 19: Współczesne elementy wsparcia państwa-gospodarza; 19.1. Podstawy prawne realizacji zadań w ramach państwa-gospodarza; 19.2. Narodowe uwarunkowania realizacji zadań w obszarze wsparcia przez państwo-gospodarza; 19.3. Realizacja zadań w zakresie państwa-gospodarza przez administrację publiczną i przedsiębiorców w Polsce; 19.4. Rola i zadania SZ w ramach badanego obszaru; 19.5. Wnioski z ćwiczeń w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56587/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again